Strona główna

Dla powiatu wągrowieckiego zleceniodawca: Starosta Wągrowiecki Autor


Pobieranie 0.9 Mb.
Strona1/9
Data18.06.2016
Rozmiar0.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI


DLA POWIATU WĄGROWIECKIEGO
Zleceniodawca: Starosta Wągrowiecki


Autor:

mgr inż. Norbert Burzyński


Warszawa, listopad 2003 r.Plan Gospodarki Odpadami

Powiatu Wągrowieckiego1. Wstęp 4

2. Ogólna charakterystyka Powiatu Wągrowieckiego 5

3. Aktualny stan prawny i organizacyjny gospodarki odpadami w Polsce 7

4. Analiza stanu istniejącego gospodarki odpadami 13

4.1. Sektor komunalny 13

4.1.1.Selektywna zbiórka 17

4.1.2. Odpady problemowe 18

4.1.3. Podmioty zajmujące się zbiórką odpadów komunalnych 19

4.1.4. Transport 19

4.1.5. Systemy zbiórki selektywnej 20

4.1.6. Składowiska. 21

4.1.7. Wyposażenie składowisk 22

24

4.1.8. Koszty gospodarowania odpadami 254.2. Sektor gospodarczy 27

4.2.1. Odpady niebezpieczne 29

4.2.2. Podmioty zajmujące się zbiórka i transportem odpadów z terenu powiatu 31

5. Prognoza zmiany składu i ilości odpadów 33

5.1 Prognoza zmian ilości i jakości wytwarzanych odpadów przemysłowych 33

5.2 Prognoza zmian ilości i jakości wytwarzanych odpadów komunalnych 34

5.2.1 Skład odpadów 34

5.2.2 Ilość odpadów 36

6. Cele i założenia 39

6.1 Cele 39

6.2 Założenia 40

6. 3 Cele ilościowe dla Powiatu Wągrowieckiego 41

6.4 Przyjęte założenia i rozwiązania 44

6.4.1 Założenia dla recyklingu organicznego bioodpadów 45

6.4.2 Selektywna zbiórka 48

6.4.3. Cele dla odpadów wielkogabarytowych 50

7. Charakterystyka głównych obiektów, instalacji oraz działań minimalizujących wytwarzanie odpadów 55

7.1. Zapobieganie i minimalizacja wytwarzania odpadów 58

7.2. Selektywne zbieranie i transport wybranych frakcji odpadów 67

7.3. Zbieranie i odbieranie odpadów zmieszanych 70

7.4. Punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów 71

7.5. Centra Sortowania, Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów (CSOiUO) 73

7.5.1. Sortownie odpadów z selektywnej zbiórki 73

7.5.2. Kompostownie odpadów z selektywnej zbiórki 74

7.5.3. Stanowiska rozbiórki i sortowania odpadów wielkogabarytowych 76

7.5.4. Przeładunek odpadów zmieszanych 80

7.5.5. Separacja mechaniczna i biostabilizacja 81

7.5.6. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi 83

7.5.7. Składowanie odpadów innych niż niebezpieczne 87

7.5.8. Ubytek masy w procesach biologicznych 88

8. Koszty 89

9. Harmonogram realizacji zadań 92

10. Zasady monitorowania i oceny realizacji zamierzonych celów 96

11. Zagadnienia finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami 100

12. Analiza Oddziaływania Projektu Planu Gospodarki Odpadami na środowisko 102

1. Wstęp


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.Nr 62 poz. 628z późniejszymi zmianami), w rozdziale trzecim pt.: ” Plany gospodarki odpadami”, mówi, że dla osiągnięcia celów założonych w Polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, opracowywane są plany gospodarki odpadami.

Plany powinny określać aktualny stan gospodarki odpadami, prognozować zmiany w jej zakresie, działania prowadzące do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami.

Powinny również określać instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów oraz system monitoringu i oceny realizacji celów.

Plany są opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym.

Powiatowy plan gospodarki odpadami stanowi integralną część programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Projekt powiatowego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez zarząd wojewódzki oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu.2. Ogólna charakterystyka Powiatu Wągrowieckiego


Powiat Wągrowiecki leży w północno- wschodniej części województwa wielkopolskiego, zajmuje obszar 1040,8 km2 i zamieszkuje go ok. 68500 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2002). Powiat pod względem obszaru plasuje się na 10 miejscu, a pod względem ludności na 21 miejscu w województwie.
Tabela 1. Powierzchnia i rozmieszczenie ludności w poszczególnych miastach i gminach Powiatu Wągrowieckiego.

Miasto-Gmina

Ludność w tyś.

Powierzchnia

W tym w %
Ogółem

w miastach

ogółem

(w km2)Lasy

Użytki rolne

Tereny

zamieszkałeWody

Pozostałe

Ogół.

Gr. orne.

Łąki

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

M. Wągrowiec

24 600

24 600

17,9

14

41

33

8

20,1

6,5

19

Gm. Wągrowiec

11 530
347,7

20,3

69,3

58,4

10,9

3,7

4,2

2,5

Gm. Wapno

3 283
44,2

8

83

73

10

1,8

0,0

8

Gm. Damasławek

5 760
104,7

2

89

79

10

1,6

1,3

6

M.Gm. Gołańcz

8 873

3 527

192,1

14

70

62

8

0,4

1,8

13

M.Gm. Skoki

8 540

3 653

198,5

35,4

54,9

46,5

7,4

0,5

2,8

7,4

Gm. Mieścisko

6 000
135,6

15,1

75,7

67,7

8

1,6

0,1

7,4

Powiat razem

68 586

31 688

1040,7

18,77

69,34

60,12

9,19

1,41

2,33

8,43

Struktura administracyjna powiatu obejmuje następujące jednostki: • gmina miejska Wągrowiec,

 • gminy miejsko- wiejskie: Gołańcz, Skoki,

 • gminy wiejskie: Wągrowiec, Damasławek, Mieścisko, Wapno.

Stolicą powiatu jest miasto Wągrowiec, w którym zamieszkuje 36% ogółu mieszkańców powiatu. Inne większe miasta to Gołańcz i Skoki.

W rejonie dominuje rolnictwo ( użytki rolne stanowią 70% powierzchni powiatu) oraz leśnictwo (19%). Akweny wodne stanowią 2,33%, a tereny zamieszkałe 1,41% omawianej powierzchni.
Rys.1. Struktura powiatu
Na terenie Powiatu Wągrowieckiego działa obecnie 4,6 tys. podmiotów gospodarczych. Spośród nich wymienić można następujące:

 • HORSTMANN – Budowa Urządzeń i Technika Ekologiczna Sp. z o.o.,

 • Mecapol S.A. (produkcja sztucznej skóry),

 • EUROPOL MEBLE S.A.,

 • Ludwik & Olech (produkcja mebli dębowych),

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMPLEXMŁYN Sp. z o.o.,

 • KOUDIJS Wytwórnia Pasz),

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „SkarPol” (produkcja eko-mebli),

 • Zakład „JAROMI” Sp. z o.o. – produkcja mebli,

 • Zakład Przemysłu Drzewnego „LINDNER”.

Ze względu na liczne walory krajobrazowe, m. innymi: rezerwaty i pomniki przyrody, wiele jezior , lasów, (w tym unikalnego w skali światowej zjawiska hydrograficznego skrzyżowania rzek Nielby i Wełny) oraz stosunkowo dobrego stanu czystości środowiska przyrodniczego, Powiat Wągrowiecki jest miejscem atrakcyjnym turystycznie.  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość