Strona główna

Dla przetargu nieograniczonego


Pobieranie 198.16 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar198.16 Kb.INSTYTUT LOTNICTWA

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel.: (22) 846 00 11 Fax: (22) 846 65 67

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGONR 23/DU/Z/13

Warszawa, sierpień 2013r.


Zamawiający

Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o numerze 23/DU/Z/13.

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa bezprzerwowych źródeł zasilania UPS, na terenie Instytutu Lotnictwa.
Wykaz UPS – ów podlegających obsłudze serwisowej:


Lp

Budynek

Symbol produktu

Numer seryjny

1

B

Lp 6-11

L061A18/0823A025

2

H3

LP 33-20kVA

L50202310B944A

3

H

L 6-11

L061A18/0803A027

4

H

LP 10kVA S6

L60105012B942A

5

H2

LP 6-11

L061A18/0803A036

6

D1

VH 3000

VH30A10/0826A186

7

VH30A10/0826A114

8

VH30A10/0826A121

9

VH30A10/0826A146

10

VH30A10/0826A158

11

VH30A10/0826A169

12

LP 33-80kVA

L20801312B309A

13

LP33-80kVA

L20801013B648A

14

Mn

SG 300kVA

R13000908R093L

15

Mn2

SG 250KVA

S22502710R419G

16

 

LP 33-100kVA

L21004912B536A

17

S

LP 33-100kVA

L21001210B528A

18

CD

SG120kVA

R012050042652G

19

LP 33-120kVA

L012016060853G

20

TB

LP 33-120kVA

L21200911B242A

21

HALA TESTÓW

SG 160kVA

S21602410R336D

22

L

LP 33-60kVA

L20600511B241A

23

Z2

LP 60kVA

L20602011B960A

24

L2

LP 80kVA S2

L20804911B192A

2. Zakres usług serwisowych obejmuje:

 • obsługę systemów UPS zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
  w instrukcjach obsługi i dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń,

 • wykonywania przeglądów okresowych UPS - ów przez cały okres trwania umowy 2 razy w roku, w tym jeden przegląd obejmujący pojemnościowy test baterii,

 • kwalifikowanie do wymiany części zamiennych UPS oraz ich dostawa i montaż po akceptacji Zamawiającego,

 • usunięcie zgłoszonej awarii do końca następnego dnia kalendarzowego po jej zgłoszeniu,

 • podstawienie w razie konieczności urządzenia zastępczego na czas naprawy, umożliwiającego dalszą pracę obiektu w przypadku gdy z przyczyn, które nie były do przewidzenia, naprawa uszkodzenia wymagać będzie czasu dłuższego niż 1 dzień,

 • wykonywanie innych czynności serwisowych zleconych przez Zamawiającego, w tym prowadzenie magazynu części zamiennych dla obiektu (z wyjątkiem transformatorów, dławików i akumulatorów) umożliwiających naprawę UPS.

Usługi serwisowe należy wykonywać w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

Koszt uzasadnionej interwencji serwisowej obejmującej przejazdy oraz robociznę wliczone jest w wynagrodzenie ryczałtowe.

Czas reakcji wynosi 2 godziny od momentu zgłoszenia awarii 365 dni w roku 24h/dobę. Za moment zgłoszenia awarii ustala się czas zgłoszenia telefonicznego, wraz z jednoczesnym potwierdzeniem e-mailowym.

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do Systemów UPS, których obsługa objęta jest niniejszą umową.

W czasie trwania niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zlecania wszystkich prac związanych z obsługą systemów UPS, objętych niniejsza umową łącznie z wymianą baterii, wentylatorów, kondensatorów oraz wszelkimi pracami dodatkowymi firmie na podstawie oddzielnego zlecenia prac podpisanego przez strony umowy.

Obsługa serwisowa UPS-ów może być wykonywana tylko przez wykwalifikowany personel techniczny, posiadający certyfikaty producentów UPS produkcji GE oraz INFORM do prowadzenia działań w zakresie sprzedaży, serwisu i wsparcia w odniesieniu do wszelkich urządzeń UPS i legitymujący się wykazem wykonanych z należytą starannością usług z zakresu konserwacji i serwisu UPS - ów.


3. Warunki odbioru prac

Każdorazowo z wykonanych usług serwisowych sporządzony zostanie protokół odbioru, w treści którego Zamawiający oceni prawidłowość i terminowość wykonania usług serwisowych. Protokół z czynności serwisowych powinien zawierać w szczególności: • datę i miejsce wykonania usługi,

 • wykaz wymienionych części zamiennych,

 • ocenę prawidłowości wykonania usługi i zasadności wymiany części zamiennych,

 • oświadczenie Zamawiającego o istnieniu bądź braku wad wykonanej usługi,


Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty, po wcześniejszym ustaleniu terminu, do dokonania wizji lokalnej przedmiotu zamówienia (w obecności przedstawiciela Zamawiającego) w celu zapoznania się z jego specyfiką i zakresem.
Wskazanie w SIWZ znaku towarowego i miejsca pochodzenia ma na celu jedynie wskazanie przedmiotu zamówienia objętego serwisem i jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia.
CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – 50 53 20 00 -3
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje składanie zamówień uzupełniających zgodnie z treścią art. 67 ust. 6 ustawy, Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Zamawiający nie przewiduje zastosowania licytacji elektronicznej.Zamawiający nie przewiduje zastosowania dialogu technicznego.
Termin wykonania zamówienia 24 miesiące, od daty podpisania umowy.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy spełniają warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli złoży oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. posiadania wiedzy
   i doświadczenia do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeśli posiada doświadczenie zgodne z przedmiotem zamówienia
   i wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 prace polegające na świadczeniu usług konserwacyjnych lub usuwaniu awarii UPS o mocy do 300 kVA, o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł netto każda, oraz załączy dowody potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie np. listy referencyjne;

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami, posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji, w zakresie obsługi konserwacji, remontów montażu kontrolno – pomiarowych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 1kV zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
   ( Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.). Ponadto ww. osoby powinny posiadać co najmniej po jednym ważnym imiennym certyfikacie producenta urządzeń UPS firmy GE oraz INFORM.

  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli przedstawi poświadczoną za zgodność
   z oryginałem, kopię aktualnej polisy ubezpieczenia OC, z okresem jej obowiązywania przez czas trwania zamówienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości minimum 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). W przypadku krótszego terminu obowiązywania polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia), Zamawiający przed podpisaniem umowy wymagać będzie oświadczenia Wykonawcy o przedłużaniu terminu obowiązywania na czas trwania zamówienia.

 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni
  z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 oraz 24b ustawy.

 3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy
  z Wykonawców musi indywidualnie spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy.

 4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

 5. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów będzie żądał dokumentów dotyczących w szczególności:

  1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

  2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,

  3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

  4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.

 6. Wykonawca wraz z ofertą, złoży listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo oświadczenie o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.


W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy oraz 24b) Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

 1. pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zał. nr 4);

 2. kopię aktualnego odpisu z KRS, lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 3. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo oświadczenia o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Zamawiający będzie oceniał spełnienie powyższych warunków wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, zgodnie


z Opisem przygotowania oferty.
UWAGA dla Wykonawców zagranicznych!

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne


i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

d. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywani

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,

potwierdzające że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami są:w zakresie formalno – prawnym:

Ludwika Domżał, e-mail: ludwika.domzal @ilot.edu.pl;w zakresie technicznym:

Leszek Rams, e-mail: leszek.rams@ilot.edu.pl;

Małgorzata Rzeszótko, e-mail: malgorzata.rzeszotko@ilot.edu.pl;
Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać pod numer faksu /22/ 846 65 67 lub na następujący adres e-mail:
ludwika.domzal @ilot.edu.pl
Zamawiający udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania faksem lub na adres e-mail,
w zależności od sposobu przekazania zapytania Zamawiającemu, oraz dodatkowo zamieści otrzymane pytanie wraz z odpowiedzią na stronie internetowej.
Termin związania ofertą

30 dni licząc od daty otwarcia ofert.Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania

na stronie internetowej www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia), można go również otrzymać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, bud. B, w pokoju 38 (parter) postępowanie nr 23/DU/Z/13, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną przesyłając prośbę o przesłanie dokumentów na adres: ludwika.domzal @ilot.edu.pl

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każda ze stron oferty musi być kolejno ponumerowana i podpisana lub parafowana przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z wpisem do KRS, lub załączonym upoważnieniem). Oferta musi być złączona w sposób trwały (np. zszyta zszywkami lub zbindowana), uniemożliwiający jej przypadkowe rozdzielenie. Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta wewnętrzna musi zawierać adres, nazwę wykonawcy oraz numer postępowania przetargowego. Koperta zewnętrzna musi być oznaczona tylko numerem postępowania przetargowego tj. 23/DU/Z/13.

Złożona oferta musi zawierać:


 1. wypełniony formularz cenowy zał. nr 1;

 2. aktualny odpis z KRS lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 3. podpisane oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2);

 4. pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3);

 5. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo oświadczenie o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zał. nr 5).

 6. upoważnienie/pełnomocnictwo wskazujące zakres czynności osoby upoważnionej
  (w przypadku, gdy pełnomocnik składa lub poświadcza dokumenty za zgodność
  z oryginałem);

 7. wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, co najmniej 2 prac polegających na świadczeniu usług konserwacyjnych lub usuwaniu awarii UPS o mocy do 300 kVA,, o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł netto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi są wykonywane lub zostały wykonane, oraz załączenie dowodów, że prace te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zał. nr 4);

 8. wykaz osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia,

 9. dowody potwierdzające, że w/w prace zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. listy referencyjne;


Zamawiający prosi o ułożenie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentacji.
Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – powinny być one wyraźnie oznaczone i przekazane w oddzielnej kopercie.
Miejsce i termin składania ofert

Oferty w zaklejonych kopertach (z dopiskiem: przetarg nieograniczony nr 23/DU/Z/13) prosimy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114,


02-256 Warszawa, budynek B, w pokoju 38 (parter) do dnia 05.09.2013r. do godz. 10:00.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2013r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa w sali konferencyjnej A, w bud. B (I piętro).

Kryteria i sposób oceny ofert

Każda prawidłowo złożona oferta spełniająca warunki SIWZ podlegać będzie ocenie według następujących kryteriów z poniższymi wagami:

 • cena – 100 %

Do oceny oferty przyjmowana będzie cena brutto podana na formularzu cenowym
(zał nr 1). Cena musi być podana w złotych polskich. Podana w formularzu cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
Ocena ceny oferty będzie obliczana wg wzoru:

Najniższa cena spośród złożonych ofert x 100 pkt.

Cena oferty badanej


Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najniższą cenę, podpisana zostanie umowa, której propozycję określono w zał. nr 6.

Podana w formularzu cenowym cena nie ulegnie zmianie przez cały czas realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, do każdej kwoty netto, zostanie doliczony podatek VAT,


w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie a ustawą – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) dział VI.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5,5% proponowanej
w formularzu cenowym wartości przedmiotu umowy brutto. Zabezpieczenie może być wniesione w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci pieniężnej należy wpłacić na konto Instytutu Lotnictwa Bank PKO S.A., nr konta 90124062471111000049772760.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, termin ważności zabezpieczenia musi być dłuższy o minimum miesiąc od daty zakończenia świadczenia usług.

Dokumenty niezbędne do dostarczenia przez Wykonawcę, przed zawarciem umowy

 1. Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 złotych ( słownie: dwieście tysięcy złotych).

 2. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 3. Kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzająca kwalifikacje osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

………………………………Pieczęć firmy Zał. nr 1

dotyczy sprawy nr 23/DU/Z/13FORMULARZ CENOWY

na obsługę serwisową bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w SIWZ do postępowania przetargowego nr 23/DU/Z/13.


Ja, ..................................., niżej podpisany reprezentując firmę ............................................... oferuję obsługę serwisową bezprzerwowych źródeł zasilania UPS, zgodnie z zakresem objętym niniejszym postępowaniem na następujących warunkach:


 1. Cena

Cena netto ..................................... PLN

Podatek VAT ................................... PLN

Cena brutto ...................................... PLN
3. Oświadczenia

-/ oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, uznajemy zasady postępowania w niej określone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

-/ oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,

-/ oświadczam że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ


i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.......................................................data pieczęć i podpis osoby upoważnionej
……………………

Pieczęć firmy Zał. nr 2


dot. sprawy nr 23/DU/Z/13OŚWIADCZENIE

uczestnika postępowania przetargowego

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) art. 22 ust. 1, niniejszym oświadczam że:


-/ posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-/ posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie;

-/ dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-/ znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;


..............................................................(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
……………………

Pieczęć firmy Zał. nr 3

dot. sprawy nr 23/DU/Z/13OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) niniejszym oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 oraz 24b.


Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

.............................................................(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
……………………

Pieczęć firmy Zał. nr 4

dot. sprawy nr 23/DU/Z/13WYKAZ

wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, co najmniej 2 prac polegających na świadczeniu usług konserwacyjnych lub usuwaniu awarii UPS, o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł netto każda, wraz


z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi są wykonywane lub zostały wykonane.

Lp.

Nazwa i rodzaj zamówienia

Termin wykonania

zamówienia


(podać miesiąc i rok)

Nazwa, adres, telefon Zamawiającego

Wartość zamówienia

(brutto)


1.2.3.4.


.............................................................(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

W załączeniu:


Dowody potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie.
……………………

Pieczęć firmy

dot. sprawy: 23/DU/Z/13

Zał. nr 5

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany …………………………………………….. składając ofertę w postępowaniu


o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest obsługa serwisowa bezprzerwowych źródeł zasilania UPS, prowadzonym przez Instytut Lotnictwa,
Al. Krakowska 110/114, 02 256 Warszawa, oświadczam, że:


 • nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

 • należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____________________________________(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

* - niepotrzebne skreślić.


sprawy: 23/DU/Z/13 Zał. nr 6

U M O W A Nr projekt/DU/Z/2013zawarta dnia ........ 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Lotnictwa
z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114, 02-256 Warszawa, NIP: 525-000-84-94, REGON: 000037374, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000034960 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:
dr hab. inż. Witolda Wiśniowskiego – Dyrektora Instytutu Lotnictwa

a firmą:
z siedzibą w ........................., adres ................................ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ........... prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą NIP …….. oraz REGON …… zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:


……………………….
a wspólnie zwanymi Stronami.
Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym nr 23/DU/Z/13 na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).
Istotne Postanowienia Umowy
1. Przedmiot umowy – obsługa serwisowa bezprzerwowych źródeł zasilania UPS, na terenie Instytutu Lotnictwa.

2. Wynagrodzenie – z tytułu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości .......................... na zasadach określonych w § 4 umowy.

3. Termin wykonania umowy – 24 miesiące, od daty podpisania umowy.
§1

PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


o numerze 23/DU/Z/13, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z treścią art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający powierza a Wykonawca wykona usługę, polegająca na obsłudze serwisowej bezprzerwowych źródeł zasilania UPS , zgodnie ofertą złożoną dnia: .....................2013r., w zakresie objętym niniejszym postępowaniem w następujących budynkach:


Lp

Budynek

Symbol produktu

Numer seryjny

1

B

Lp 6-11

L061A18/0823A025

2

H3

LP 33-20kVA

L50202310B944A

3

H

L 6-11

L061A18/0803A027

4

H

LP 10kVA S6

L60105012B942A

5

H2

LP 6-11

L061A18/0803A036

6

D1

VH 3000

VH30A10/0826A186

7

VH30A10/0826A114

8

VH30A10/0826A121

9

VH30A10/0826A146

10

VH30A10/0826A158

11

VH30A10/0826A169

12

LP 33-80kVA

L20801312B309A

13

LP33-80kVA

L20801013B648A

14

Mn

SG 300kVA

R13000908R093L

15

Mn2

SG 250KVA

S22502710R419G

16

 

LP 33-100kVA

L21004912B536A

17

S

LP 33-100kVA

L21001210B528A

18

CD

SG120kVA

R012050042652G

19

LP 33-120kVA

L012016060853G

20

TB

LP 33-120kVA

L21200911B242A

21

HALA TESTÓW

SG 160kVA

S21602410R336D

22

L

LP 33-60kVA

L20600511B241A

23

Z2

LP 60kVA

L20602011B960A

24

L2

LP 80kVA S2

L20804911B192A

Zakres usług serwisowych obejmuje:

 • obsługę systemów UPS zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
  w instrukcjach obsługi i dokumentacji techniczno – ruchowej urządzeń,

 • wykonywania przeglądów okresowych UPS - ów przez cały okres trwania umowy 2 razy w roku, w tym jeden przegląd obejmujący pojemnościowy test baterii,

 • kwalifikowanie do wymiany części zamiennych UPS oraz ich dostawa i montaż po akceptacji Zamawiającego,

 • usunięcie zgłoszonej awarii do końca następnego dnia kalendarzowego po jej zgłoszeniu,

 • podstawienie w razie konieczności urządzenia zastępczego na czas naprawy, umożliwiającego dalszą pracę obiektu w przypadku gdy z przyczyn, które nie były do przewidzenia, naprawa uszkodzenia wymagać będzie czasu dłuższego niż 1 dzień,

 • wykonywanie innych czynności serwisowych zleconych przez Zamawiającego, w tym prowadzenie magazynu części zamiennych dla obiektu (z wyjątkiem transformatorów, dławików i akumulatorów) umożliwiających naprawę UPS.

Usługi serwisowe należy wykonywać w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

Koszt uzasadnionej interwencji serwisowej obejmującej przejazdy oraz robociznę wliczone jest w wynagrodzenie ryczałtowe.

Czas reakcji wynosi 2 godziny od momentu zgłoszenia awarii 365 dni w roku 24h/dobę. Za moment zgłoszenia awarii ustala się czas zgłoszenia telefonicznego, wraz z jednoczesnym potwierdzeniem e-mailowym.

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do Systemów UPS, których obsługa objęta jest niniejszą umową.

W czasie trwania umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zlecania wszystkich prac związanych z obsługą systemów UPS, objętych niniejszą umową łącznie
z wymianą baterii, wentylatorów, kondensatorów oraz wszelkimi pracami dodatkowymi firmie na podstawie oddzielnego zlecenia prac podpisanego przez strony umowy.

Obsługa serwisowa UPS-ów może być wykonywana tylko przez wykwalifikowany personel techniczny, posiadający certyfikat producenta UPS produkcji GE oraz INFORM do prowadzenia działań w zakresie sprzedaży, serwisu i wsparcia w odniesieniu do wszelkich urządzeń UPS i legitymujący się wykazem wykonanych z należytą starannością usług z zakresu konserwacji i serwisu UPS - ów produkcji GE oraz INFORM.
§2

Termin Realizacji Umowy
Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
§3

Warunki Realizacji Umowy


 1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne oraz sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać ze starannością wynikającą z zawodowego charakteru swojej działalności.

 2. Wykonawca będzie wykonywał usługi serwisowe w zakresie zgodnym z §1, jak również na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego.

 3. Wsparcie telefoniczne:

 • przez okres obowiązywania umowy w ciągu całej doby:- tel. komórkowy Wykonawcy:

 • oraz od poniedziałku do piątku od 9:00-17:00:

 • tel. stacjonarny Wykonawcy:

 • faks Wykonawcy:

 • e-mail Wykonawcy:

 1. Wykonawca wykona usługi zgodne z § 1, za pomocą swoich pracowników lub za zgodą pisemną Zamawiającego innych osób, którym powierzy wykonanie usług. Wykonawca w pełni odpowiada za siebie i swoich pracowników lub osoby, którym wykonanie niniejszej umowy powierza.

 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzone mienie Zamawiającego, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zniszczeń w udostępnionym przedmiocie umowy w trakcie trwania niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego (w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzonych zniszczeniach) naprawienia uszkodzeń na własny koszt.

§4

Ceny i Warunki Płatności


 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za cały czas trwania umowy tj. za okres 24 miesięcy nie może przekroczyć kwoty w wysokości ……………….. zł netto (słownie: …………………………… złotych ), oraz podatek VAT, co daje kwotę łączną ……………. zł brutto

2. Każdorazowo z wykonanych usług serwisowych Strony sporządzają protokół odbioru, w treści którego Zamawiający oceni prawidłowość i terminowość wykonania usług serwisowych. Protokół z czynności serwisowych powinien zawierać w szczególności:

a. datę i miejsce wykonania usługi,

b. wykaz wymienionych części zamiennych,

c. ocenę prawidłowości wykonania usługi i zasadności wymiany części zamiennych,

d. oświadczenie Zamawiającego o istnieniu bądź braku wad wykonanej usługi,

e. w przypadku stwierdzenia wad zobowiązanie Wykonawcy do ich usunięcia


w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 umowy oraz terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji usług określonych w §1, będzie przekazywane
  w ratach kwartalnych. Pod koniec każdego kwartału Wykonawca wystawi fakturę VAT,
  w wysokości 25% kwoty rocznej, o której mowa w ust. 1, z terminem płatności 14 dni od daty dostarczenia, prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załącznikiem
  w postaci protokołu odbioru.

 2. Podstawą do wystawienia faktur, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu będzie protokół z czynności serwisowych podpisany przez strony umowy.

 3. Koszt nieuzasadnionej interwencji wynosi …………………………… zł netto (słownie: ………………. zł netto),

 4. Oddzielne fakturowanie będzie wykonane przez Wykonawcę usług wykraczających poza ramy niniejszej umowy, a także nabycie części zamiennych potrzebnych do realizacji niniejszej umowy.

 5. Koszt części zamiennych lub elementów przeznaczonych do wymiany będzie w ramach usługi każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym oraz zapisany zostanie w protokole odbioru i wyszczególniany na fakturze.

 6. Części zamienne wykorzystane podczas realizacji usług serwisowych płatne będą po wykonaniu usługi serwisowej.

 7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni, od daty otrzymania faktury VAT wraz z załącznikiem w postaci protokołów odbioru z wykonanych usług serwisowych., przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.


§5

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5,5% kwoty określonej w § 3 ust. 1, tj. w wysokości …….. (słownie ………..).

2. Dowód wniesienia zabezpieczenia określonego w ust. 1, w formie ……… został przekazany Zamawiającemu w dniu zawarcia niniejszej umowy.3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy, zgodnie z zapisami art. 151 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


§6

Obowiązki Wykonawcy

 1. W przypadku nie wywiązania się z postanowień umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwartalnego wynagrodzenia.

 2. Jeżeli według oceny Zamawiającego, wyrażonej w treści protokołu odbiorczego, wykonana usługa serwisowa będzie miała wady, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w terminie oraz w sposób uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po całkowitym usunięciu wad przedmiotu umowy.

 3. Niezbędne modyfikacje związane z usunięciem jego wad przedmiotu umowy zostaną wykonane przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy oraz terminie wskazanym przez Zamawiającego.

 4. Wykonawca zachowa w tajemnicy wszystkie informacje, o Zamawiającym, o jakich dowiedział się przy wykonaniu niniejszej umowy.


§7

Okres gwarancji


 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prace i materiały na okres 12 miesięcy, licząc od podpisania protokołu odbioru wykonanych prac.


§8

Inne postanowienia umowy


 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z 3 - miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 2. Jeżeli jedna ze stron rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym.

 3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 4. Strony zgodnie oświadczają i podpisując niniejszą umowę potwierdzają iż poza nią i w zakresie objętym jej treścią nie istnieją dokonane między nimi jakiekolwiek dodatkowe pisemne lub ustne ustalenia i porozumienia.

 5. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

 6. Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają iż są należycie reprezentowane,
  a upoważnienie osób działających w ich imieniu nie zostało odwołane lub
  w jakikolwiek istotny dla ważności umowy sposób ograniczone.§9

Postanowienia końcowe


 1. Wszelkie powiadomienia wynikające z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
  i należy je wysyłać pocztą listem poleconym na adresy Stron podane na wstępie.

 2. Każda zmiana adresu Stron wymaga powiadomienia o tym Strony drugiej pod rygorem uznania po dwukrotnej awizacji listu poleconego skierowanego pod adres dotychczasowy za doręczony.

 3. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


§10


 1. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość