Strona główna

Do uchwały Nr xl/300/2006 Rady Miejskiej w Przasnyszu z dnia 31 sierpnia 2006 r


Pobieranie 12.91 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.91 Kb.

Załącznik Nr 1


do uchwały Nr XL/300/2006

Rady Miejskiej w Przasnyszu

z dnia 31 sierpnia 2006 r.
W dniu 31 lipca br. za pośrednictwem Głównego Geodety Kraju (pismo
z z dnia 26 lipca 2006r.) wpłynęła skarga Państwa: Stefanii Domańskiej, Anieli Daniszewskiej i Jerzego Olszaka zamieszkałych w Przasnyszu przy ul. Spokojnej, w sprawie numeracji porządkowych nieruchomości położonych na tej ulicy.

W toku analizy zgromadzonej w Urzędzie Miasta dokumentacji należy stwierdzić, iż w 14.03.2006r Pani Aniela Daniszewska zwróciła się do tut. urzędu o wydanie zaświadczenia w sprawie położenia nieruchomości oznaczonej numerem 1903 oraz „stwierdzenie” numeru porządkowego dla w/w nieruchomości. Dnia 14.03.2006r Urząd Miasta w Przasnyszu wydał zaświadczenie nr GGPiR – 7412/6/2006, w którym stwierdził, że dla nieruchomości oznaczonej numerem 1903 położonej przy ulicy Spokojnej przyporządkowany jest numer porządkowy 12. Następnie dnia 17.03.2006 roku Pani Aniela Daniszewska wystąpiła z pismem o podanie podstawy prawnej na postawie, której urząd nadał dla jej posesji numer porządkowy 12. Zarządzeniem Burmistrza Miasta Przasnysza nr 332/2006 powołano komisję do przeprowadzenia kontroli numeracji porządkowej nieruchomości położonych w Przasnyszu przy ulicy Spokojnej.

Komisja w wyniku kontroli terenowej stwierdziła następujące nieprawidłowości:


  • budynek usytuowany na działce nr 1903 oznaczony jest numerem 2 – zgodnie z rejestrem numeracji porządkowej nieruchomości winien mieć nr 12,

  • budynek usytuowany na działce nr 1905 oznaczony jest nr 4 – zgodnie
    z rejestrem numeracji porządkowej nieruchomości winien mieć nr 10,

  • na budynkach usytuowanych na działkach 1907 i 1930 stwierdzono brak tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.03.2006r dotyczące numeracji porządkowej nieruchomości poinformowano Panią Anielę Daniszewską, że zgodnie z wówczas obowiązującym zarządzeniem z dnia 28.06.1968r o ustaleniu wytycznych w sprawie nadania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości (Monitor Polski z 1968r nr 30 poz. 197) ewidencja numeracji porządkowej nieruchomości i oznaczeń budynków w miejscowościach posiadających nazwy ulic prowadzona jest na podstawie następujących dokumentów:

  • mapa ewidencji numerów porządkowych nieruchomości i oznaczeń budynków,

  • operat ulicy zawierający rejestr numerów porządkowych

Na podstawie obowiązującego zarządzenia w latach 1979-1981 Biuro Geodety Miejskiego Urzędu Miasta w Przasnyszu założyło na cały teren miasta Przasnysza mapy nazw ulic i placów oraz numeracji nieruchomości w skali 1:2000
i 1:5000 oraz został założony rejestr numerów porządkowych. Dokumenty te są podstawą do prowadzenia ewidencji numeracji nieruchomości dla całego miasta Przasnysza.

Dnia 06.04.2006r zostały wydane z urzędu zawiadomienia w sprawie numeracji porządkowych nieruchomości: nr GGPiR 7411/7/2006 dla nieruchomości będącej własnością Państwa Anieli i Andrzeja Daniszewskich oznaczonej


w ewidencji gruntów miasta Przasnysza nr 1903 położonej przy ulicy Spokojnej:

  • nr porządkowy 12, nr GGPiR 7411/8/2006 dla nieruchomości będącej własnością Pana Jerzego Janusza Olszak oznaczonej nr 1905 położonej przy ulicy Spokojnej,

  • nr porządkowy 10, nr GGPiR 7411/9/2006 dla nieruchomości będącej własnością Pani Stefanii Domańskiej oznaczonej nr 1929 położonej przy ulicy Spokojnej,

  • nr porządkowy 5.

Pani Aniela Daniszewska wystąpiła do tut. urzędu z pismem w sprawie wydania zaświadczenia o położeniu działki nr 1903 w oparciu o wykaz z rejestru gruntów oraz 14.04.2006r z pismem w sprawie wydania decyzji dotyczącej numeracji porządkowej nieruchomości. następnia mieszkańcy ulicy Spokojnej tj. Pan Jerzy Olszak, Pan Andrzej Daniszewski i Pani Stefania Domańska wystąpili z pismem w sprawie zmiany numerów porządkowych na ulicy Spokojnej.

W piśmie nr GGPiR 7411/7-1/2006 Urząd Miasta poinformował Panią Anielę Daniszewską oraz w piśmie nr GGPiR 7411/8-1/2006r Pana Jerzego Janusza Olszaka i nr GGPiR 7411/9-1/2006 Panią Stefanię Domańską, iż w rozumieniu prawa nadanie numeracji porządkowej nieruchomości jest czynnością wyłącznie materialno-techniczną i nie ma podstawy prawnej do wydania decyzji. Następnie wyżej wymienione osoby wystąpiły z pismami, w których ponownie proszą o wydanie decyzji.

Dnia 18.05.2006r. mieszkańcy ul. Spokojnej wnieśli do Wojewody Mazowieckiego odwołanie od pism otrzymanych z Urzędu Miasta w sprawie zmiany numeracji porządkowej ich nieruchomości. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Rozwoju Regionalnego Oddział w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Ostrołęce Postanowieniem Nr WRR.O.V/7621/9/06 przekazał pismo mieszkańców ul. Spokojnej do załatwienia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce jako właściwe w sprawie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przesłano odwołanie Pani Stefanii Domańskiej od pisma
z dnia 08.05.2006r., Nr GGPiR 7411/9-1/2006 Pani Anieli Domańskiej od pisma z dnia 26.04.2006r. Nr GGPiR 7411/8-1/2006r. i Pana Jerzego Olszaka od pisma z dnia 08.05.2006r. Nr GGPiR 7411/8-1/2006, które zostało załatwione zgodnie z art. 133 Kpa i odesłane wraz z aktami sprawy celem rozpatrzenia.

W odpowiedzi dnia 12.07.2006r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze


w Ostrołęce postanowieniami Nr SKO.NN.4000/801/06, Nr SKO.NN.4000/802/06 i Nr SKO.NN.4000/803/066 stwierdziło niedopuszczalność odwołania mieszkańców ul. Spokojnej w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości.

Jednocześnie należy nadmienić, że od marca 2006r. toczyło się postępowanie w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu w sprawie wydanej mapy


z opisem oraz wykazu zmian gruntowych dla działki nr 1903 będącej własnością Państwa Anieli i Andrzeja Daniszewskich. Dnia 01.08.2006r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego wydał decyzję nr WRR-O-V/7621/12/06, w której utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Starosty.

Mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.10.2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz.U. Nr 243 poz. 2432) oraz wyrok NSA S.A./B.k 1074/01 ONSA 2003/2/65), należy stwierdzić, iż przedmiotowa sprawa nie podlega załatwieniu w formie decyzji administracyjnej. Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym następuje z urzędu, na wniosek właściciela lub osoby faktycznie władającej nieruchomością. Ponieważ przepisy te stanowią, że o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości organ administracji zawiadamia na piśmie właściciela, to nie jest to sprawa administracyjna, ale czynność urzędowa. Decyzja administracyjna, czego domagają się mieszkańcy ulicy Spokojnej, nie może być wydana. W postępowaniu administracyjnym wydanie decyzji jest dopuszczalne wówczas gdy wynika to z przepisu prawa.Dnia 01.06.2006r w piśmie nr GGPiR 7411/7-2/2006 oraz dnia 07.06.2006r w pismach nr GGPiR 7411/8-2/2006 i GGPiR 7411/9-2/2006 informowano o powyższym zainteresowanych mieszkańców ulicy Spokojnej.

Mając na względzie powyższe wyjaśnienia, w toku analizy sprawy na posiedzeniach Komisji i sesji, Rada Miejska uznała skargę za bezzasadną.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość