Strona główna

Do Uchwały Nr xxvi/134/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 27. 11. 2012r


Pobieranie 1.04 Mb.
Strona1/10
Data18.06.2016
Rozmiar1.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVI/134/2012

Rady Gminy Jedlnia-Letnisko

z dnia 27.11.2012r.


PROGRAM

OCHRONY ŚRODOWISKA

DLA GMINY JEDLNIA-LETNISKO

NA LATA 2013 - 2014

z perspektywą do roku 2018

aktualizacja


Jedlnia-Letnisko 2011

Spis treści

1. WPROWADZENIE.. 6

1.1.Podstawa i zakres opracowania 6

1.2. Metodyka 7

1.3. Historia gminy 8

1.4. Warunki geofizyczne gminy 8

1.5. Położenie i rzeźba terenu 9

1.6. Gospodarka 10

1.7. Rolnictwo 11

1.8. Klimat 12

1.9. Hydrografia i hydrogeologia 12

1.10. Ogólna charakterystyka gminy Jedlnia - Letnisko 13

1.10.1. Demografia i mieszkalnictwo 13

1.10.2. Infrastruktura techniczna gminy Jedlnia - Letnisko 15

1.10.2.1. Gospodarka wodno – ściekowa 15

1.10.2.2. Sieć gazowa 16

1.10.2.3. Zaopatrzenie w ciepło 17

1.10.2.4. Układ komunikacyjny 17

1.10.3. Elektroenergetyka 18

1.10.4. Szkolnictwo i opieka zdrowotna 19

1.10.4.1. Szkolnictwo 19

1.10.4.2. Opieka zdrowotna 19

1.10.4.3. Kultura, zabytki i turystyka 19

1.11. Działalność Samorządu Gminy w latach 2006 - 2010 20

1.11.1. Wydatki 21

1.11.2. Dotychczasowe działania z zakresu ochrony środowiska 21

2. DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA.. 23

2.1.Powietrze atmosferyczne 23

2.1.1.Przepisy prawne 23

2.1.2.Pomiary zanieczyszczenia powietrza 23

2.1.3. Źródła zanieczyszczenia powietrza 24

2.1.4. Sieć gazowa 25

2.1.5. Wnioski 26

2.2.Hałas 26

2.2.1. Przepisy prawne 26

2.2.2. Pomiary hałasu 28

2.2.3. Źródła hałasu 28

2.2.4. Wnioski 28

2.3.Zasoby wodne i gospodarka wodno - ściekowa 28

2.3.1. Wprowadzenie 28

2.3.2. Wody powierzchniowe 29

2.3.3. Wody podziemne 29

2.3.4. Gospodarka wodno - ściekowa 30

2.3.4.1. Regulacje prawne gospodarki wodno - ściekowej 30

2.3.4.2. Sieć wodociągowa 30

2.3.4.3. Sieć kanalizacyjna 31

2.3.4.4. Systemy melioracyjne 32

2.3.4.5. Główne źródła zanieczyszczeń 33

2.3.5. Wnioski 33

2.4.Odpady 33

2.4.1. Przepisy prawne 33

2.4.2. Odpady komunalne 34

2.4.3. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym 35

2.4.4. Wnioski 35

2.5. Gleby 35

2.5.1. Wprowadzenie 35

2.5.2. Typy gleb 36

2.5.3. Odczyn gleb 36

2.5.4. Monitoring gleb 36

2.5.5. Wnioski 37

2.6.Surowce mineralne 37

2.6.1. Wprowadzenie 37

2.6.2. Występowanie kopalin 37

2.7. Pola elektromagnetyczne 37

2.8. Lasy i ochrona przyrody 38

2.8.1. Wprowadzenie 38

2.8.2. Lasy 38

2.8.3. Kozienicki Park Krajobrazowy 39

2.8.4. Rezerwat Przyrody Jedlnia 40

2.8.5. Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 - Ostoja Kozienicka (kod obszaru PLB140013) 40

2.8.6. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk - Puszcza Kozienicka (kod obszaru PLH 14035) 40

2.8.7. Pomniki przyrody 41

2.8.8. Użytki ekologiczne 42

2.8.9. Stanowiska archeologiczne 42

2.8.9. Wnioski 42

2.8.10. Wnioski 42

2.9. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 42

3. CELE KIERUNKI DZIAŁAN I ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE JEDLNIA - LETNISKO.. 44

3.1. Cele i kierunki działań polityki ekologicznej 44

3.2. Analiza SWOT dla środowiska w gminie Jedlnia - Letnisko 45

3.3. Cele i działania w zakresie ochrony środowiska dla Gminy Jedlnia - Letnisko 46

3.3.1. Założenia Planu Odnowy i Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlnia - Letnisko 46

3.4. Cele strategiczne, programy i zadania Programu ochrony środowiska dla Gminy Jedlnia - Letnisko 464. PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2013 - 2014.. 49

4.1. Założenia planu działań na lata 2013 - 2014 49

4.1.1. Ochrona powietrza atmosferycznego 49

4.1.2. Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego 49

4.1.3. Zasoby wodne i gospodarka wodno - ściekowa 50

4.1.4. Ochrona powierzchni ziemi 50

4.1.5. Gospodarka odpadami 50

4.1.6. Ochrona przyrody i zasobów naturalnych 51

4.1.7. Edukacja ekologiczna i propagacja działalności proekologicznej 51

5. zarys PLANu DZIAŁAŃ NA LATA 2015 - 2018.. 52

5.1. Założenia planu działań na lata 2015 - 2018 52

5.1.1. Ochrona powietrza atmosferycznego 52

5.1.2. Ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego 52

5.1.3. Zasoby wodne i gospodarka wodno - ściekowa 52

5.1.4. Ochrona powierzchni ziemi 53

5.1.5. Gospodarka odpadami 53

5.1.6. Ochrona przyrody i zasobów naturalnych 53

5.1.7. Edukacja ekologiczna i propagacja działalności proekologicznej 53

6. ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA.. 59

6.1. Ogólne zasady zarządzania ochroną środowiska 59

6.2. Kompetencje organów gminy w zakresie ochrony środowiska 60

6.3. Instrumenty zarządzania środowiskiem 667. WDRAŻANIE PROGRAMU. 67

7.1. Środki finansowe na realizację programu 67

7.2. Koszty realizacji przedsięwzięć 69

8. MONITORING 73

9. SPIS MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH 75

10. SPIS TABEL 76

11. SPIS rysunków 77

Wykaz skrótów


WPOŚ Wojewódzki Program Ochrony Środowiska

WPGO Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

GPOŚ Gminny Program Ochrony Środowiska

PPGO Powiatowy Program Gospodarki Odpadami

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

GUS Główny Urząd Statystyczny1. WPROWADZENIE

1.1. Podstawa i zakres opracowania


Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, Rady Gmin zobowiązane są do uchwalania gminnych programów ochrony środowiska.
Pierwszy „Program Ochrony Środowiska dla gminy Jedlnia-Letnisko” był przygotowany w ramach realizacji wymogów ustawowych i zatwierdzony przez Radę Gminy w Jedlnia - Letnisko Uchwałą Nr VII/49/2007 z dnia 30 marca 2007r., obejmował zadania przewidziane na lata 2006 – 2010. Program był opiniowany przez samorząd województwa oraz samorząd powiatu.
Niniejsza „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Jedlnia - Letnisko” zwana dalej Programem stanowi drugą edycję dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Jedlnia-Letnisko i jest aktualizacją dokumentu przyjętego w 2007 roku.
Program ochrony środowiska ma dotyczyć działań na rzecz utrzymania bądź przywrócenia równowagi przyrodniczej poszczególnych elementów środowiska, podejmowanych w oparciu o ustalenia aktualnego stanu środowiska. W strukturze programów ochrony środowiska dominuje z reguły wielobranżowy układ prezentacji problemów i celów jak np.

 • ochrona zieleni i cennych obszarów przyrodniczych

 • ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami

 • ochrona, jakości wód powierzchniowych i gruntowych

 • ochrona, jakości powietrza atmosferycznego

 • ochrona przed hałasem

Celem Programu jest przeprowadzenie analizy stanu obecnego środowiska naturalnego oraz stanu gospodarki odpadami w gminie oraz określenie kierunków działań bieżących i długofalowych samorządu w zakresie ochrony środowiska.


Program jest opracowywany w oparciu o szereg przepisów prawnych, z których najważniejsze to:

 • ustawa o samorządzie gminnym

 • ustawa „Prawo ochrony środowiska”

 • ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 • ustawa o ochronie przyrody

 • ustawa o odpadach

 • ustawa o otrzymaniu czystości i porządku w gminie

 • ustawa o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw

 • ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

 • ustawa „Prawo wodne”

 • Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym

 • Ustawa „Prawo budowlane”

 • Ustawa „Prawo geologiczne i górnicze”

 • ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 • ustawa o lasach

 • przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw

oraz w oparciu o dokumenty:

 • II Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Środowiska, 2000 r.

 • Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 – Ministerstwo Środowiska, 2006 r.

 • Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013

 • Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2007-2015

 • Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektyw na lata z perspektywą do 2016 roku

 • Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 r.

 • Polityka energetyczna Polski do 2025 roku

 • Polityka Leśna Państwa 1997

 • Program zwiększania lesistości dla województwa Mazowieckiego do roku 2020.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

 • Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja)

 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

 • Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007- 2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r. (aktualizacja)

 • Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007- 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015 (aktualizacja)

 • Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu radomskiego do 2020 roku

 • Plan rozwoju lokalnego powiatu radomskiego na lata 2007 - 2013

 • Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Jedlnia - Letnisko - aktualizacja

 • Plan Odnowy Miejscowości Jedlnia-Letnisko na lata 2008 - 20131.2. Metodyka

Sposób opracowania Programu został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania strategicznego, polegającej na: • określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego w gminie Jedlnia - Letnisko zawierającej charakterystyki poszczególnych komponentów środowiska wraz z oceną stanu; w diagnozie wykorzystano informacje statystyczne, opracowania źródłowe;

 • przeprowadzeniu analizy SWOT - mocnych i słabych stron stanowiących punkt wyjścia do określenia celów Programu;

 • określeniu kreatywnej części Programu poprzez konkretyzację (uszczegółowienie) celów głównych przyjętych ze Strategii oraz ich operacjonalizację w postaci sformułowania listy działań;

 • scharakteryzowaniu uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno - instytucjonalnych, źródeł finansowania, ocen oddziaływania na środowisko planowania przestrzennego;

 • określeniu zasad monitorowania.

Diagnoza stanu środowiska została oparta na wszelkich dostępnych opracowaniach branżowych, informacji pozyskanych z różnych źródeł oraz monitoringu WIOŚ w Warszawie. W przypadku braku informacji dotyczących bezpośrednio z terenu gminy, korzystano z danych pochodzących z najbliższego otoczenia. W ten sposób problematyka ochrony środowiska na terenie gminy Jedlnia - Letnisko została zaprezentowana na tle powiatu radomskiego, co daje możliwość porównania, a przede wszystkim podejmowania wspólnych działań zapobiegawczych lub naprawczych.

Cele, programy oraz zadania na okres 2011 – 2014 w z perspektywą do roku 2018 zostały opracowane w nawiązaniu do wymaganych limitów zawartych w planach wyższego szczebla – powiatu, województwa i kraju (Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016).


1.3. Historia gminy


Zanim powstała Jedlnia-Letnisko, tereny nad Gzówką, leżące w granicach dzisiejszej Jedlni-Letnisko były zamieszkane już od drugiej połowy XIX w, istniała tu, bowiem wieś Mokrzec.

Pierwszym impulsem do intensywnego rozwoju miejscowości była budowa linii kolejowej na trasie Zagłębie - Radom – Dęblin (1884-1886), i powstanie stacji Jedlnia. Kolejny powód przyciągający osadników to przeznaczenie przez Dyrekcję Lasów Państwowych części terenów zalesionych na działki budowlane i ostatni najważniejszy to uzdrowiskowy charakter miejscowości.

Z czasem w Jedlni zaczęły powstawać pierwsze domy letniskowe, stawiane na wzór podwarszawskich willi w stylu Świder. Do dziś zachowało się kilka ponad stuletnich willi m.in. w posiadaniu rodzin: Chrzanowskich, Chmielewskich i Kaliszczaków. W okresie „mody” na wypoczynek w Jedlni-Letnisko ściągali tu zamożniejsi mieszkańcy Radomia, m.in. ówczesny Prezydent Radomia Czesław Golczewski.

W 1917r. miejscowości nadano nazwę – Jedlnia-Letnisko. Do powstania pierwszego członu nazwy - Jedlnia, przyczynił się rejent Marcin Kaliszczak, natomiast do drugiego - Letnisko, Ludwik Żerański.

W czasie ostatniej wojny był to teren walk z hitlerowskimi najeźdźcami oraz miejsce licznych dywersji kolejowych.

W latach 1945 - 1975 miejscowość administracyjnie należała do województwa kieleckiego, natomiast potem w latach 1975-1998 do województwa radomskiego.

W ostatnich latach Jedlnia - Letnisko stała się ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców Radomia, gdyż zbudowano tu 2,5 kilometrowy zalew na rzece Gzówce o powierzchni ok. 24 ha. Powstały również 3 duże ośrodki wypoczynkowo-konferencyjne z pełnym zapleczem.

Natomiast kościół parafialny odrestaurowany przez proboszcza ks. Andrzeja Margasa, jako jedyny na Mazowszu w stylu zakopiańskim, stał się wizytówką miejscowości.


1.4. Warunki geofizyczne gminy


Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym [Kondracki 2002] teren Jedlni Letnisko i jej okolic znajduje się na pograniczu dwóch mezoregionów - Równiny Kozienickiej i Równiny Radomskiej.

1.5. Położenie i rzeźba terenu


Gmina Jedlnia–Letnisko położona jest w południowo – wschodniej części województwa mazowieckiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Radomia. Od północy przylega do kompleksu leśnego Kozienickiego Parku Krajobrazowego, a część północna obszaru gminy znajduje się w obrębie otuliny Parku. Gmina Jedlnia-Letnisko od zachodu graniczy z miastem Radom, od północy z gminami Jastrzębia i Pionki, od wschodu z gminą Pionki, od południa z gminą Gózd. Przez jej teren przebiega międzyregionalna droga krajowa Radom – Lublin – Chełm i regionalna droga wojewódzka Radom – Kozienice oraz linia kolejowa Radom – Dęblin.

W skład gminy wchodzi 21 sołectw. Położenie gminy Jedlnia - Letnisko określają współrzędne geograficzne długość 21°20'E szerokość 51°25'N.

Gmina zajmuje powierzchnię 6 557 ha, a struktura użytkowania gruntów przedstawia się następująco wg. UG Jedlnia - Letnisko:

- użytki rolne 5047 ha

grunty rolne 4325 ha

łąki trwałe i pastwiska 591 ha

sady 131 ha

- lasy i grunty leśne 837 ha

- tereny inne i nieużytki 25 ha

W powyższym zestawieniu użytkowania gruntów największy obszar zajmują użytki rolne stanowią – 77 % ogólnej powierzchni gminy, w tym same grunty orne stanowią aż 85,7 % całkowitej powierzchni użytków. Natomiast sady łąki i pastwiska stanowią – 11,7 %, a najmniej sady 2,60 %.
N

Rysunek 1. Granice administracyjne gminy Jedlnia-Letnisko
Tabela 1. Wykaz miejscowości sołeckich na terenie gminy Jedlnia-Letnisko wraz z liczbą mieszkańców w 2010 roku.


L.p.

Wykaz sołectw

Liczba mieszkańców

1.

Aleksandrów

302 

2.

Antoniówka

509

3.

Cudnów

372

4.

Dawidów

138

5.

Groszowice

1076

6.

Gzowice

380

7.

Gzowice - Folwark

89

8.

Gzowice -Kolonia

116

9.

Jedlnia-Letnisko

3898

9a

Kolonka

33

10.

Lasowice

33

11.

Maryno

323

12.

Myśliszewice

195

13.

Natolin

472

14.

Piotrowice

190

15.

Rajec Poduchowny

929

16.

Rajec Szlachecki

886

17.

Sadków

937

18.

Sadków Górki

536

19.

Siczki

364

20.

Słupica

285

21.

Wrzosów

481

Razem

12054

Źródło: UG Jedlnia - Letnisko

W 2010 roku największą liczbę mieszkańców odnotowano w miejscowości Jedlnia-Letnisko – 3898, natomiast najmniejszą w miejscowości Kolonka 33 (wchodzi w skład sołectwa Jedlnia-Letnisko).


1.6. Gospodarka


Na terenie gminy Jedlnia-Letnisko na koniec 2009 roku było zarejestrowanych 837 podmioty gospodarki narodowej, w tym 18 podmiotów w sektorze publicznym i 819 w sektorze prywatnym [GUS 2010]. Wśród podmiotów gospodarczych najwięcej stanowią w zakresie usług (566) natomiast najmniej przypada w przemyśle i budownictwie (235).
Tabela 2. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według wybranych sekcji w 2009 roku

Rodzaj działalności

Liczba jednostek

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

36

Przemysł

132

Budownictwo

103

Handel; naprawa, pojazdów, samochodowych

292

Transport i gospodarka magazynowa

58

Zakwaterowanie gastronomia

14

informacja i komunikacja

9

obsługa rynku nieruchomości

3

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

49

Żródło: GUS

Na obszarze gminy dominują podmioty o działalności przemysłowej, które stanowią 15,77 % ogółu podmiotów. Najmniejszą liczbę stanowią podmioty zajmujące się obsługą rynku nieruchomości 0,36 %.

Do największych zakładów na terenie gminy zaliczać należy:

Do największych podmiotów należy zaliczyć:

- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,

- Ceramiczna Spółdzielnia Pracy,

- Urząd Gminy,

- PPH „Pod Różami”,

-- Restauracja „Wodnik”,

- Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych.


1.7. ROLNICTWO


Rolnictwo to podstawowa dziedzina działalności, z której utrzymuje się większość mieszkańców zamieszkałych na terenach wiejskich. W ostatnim okresie obserwuje się, co prawda narastające zjawisko odchodzenia od pracy na roli.

W strukturze zasiewów dominuje uprawa zbóż, zwłaszcza żyta, natomiast wśród produkcji zwierzęcej – trzoda chlewna. O rodzaju upraw decyduje oczywiście, jakość gleb, która w gminie Jedlnia-Letnisko jest bardzo niska. Dominują, bowiem gleby najniższych klas, czyli od V do VI.

Struktura użytkowania gruntów ornych to jeden z podstawowych czynników warunkujących rozwój rolnictwa.

Rolnictwo w gminie ma nie najlepsze warunki rozwoju. Gleby na obszarze gminy cechują się słabą przydatnością do produkcji rolniczej. Przeważają gleby niższych klas bonitacyjnych. Stanowią one niemal 67% wszystkich użytków rolnych [Plan 2007].

Gleby – w obszarze gminy cechują się średnią, jakością do produkcji rolniczej ( 54 % użytków rolnych znajduje się w klasie II – IV, 46% w klasach V i VI ). Udział poszczególnych klas bonitacyjnych wynosi odpowiednio: - klasa III – 1 163 ha – 23 % użytków rolnych, - klasa IV – 1 600 ha – 31 % użytków rolnych, - klasa V – 1 641 ha – 32 % użytków rolnych, - klasa VI – 711 ha – 14 % użytków rolnych. Występują tu głównie gleby brunatno – bielicowe i pseudobielicowe, w większości wytworzone z piasków słabo – gliniastych i luźnych, rzadziej piasków gliniastych lub glin. Kompleksy rolniczej przydatności gleb. Przydatność rolnicza gruntów ornych i sadów określana jest w skali „dziesięciu” rodzajów kompleksów glebowo – rolniczych. W gminie występuje 7 kompleksów, których udział jest następujący: - pszenny dobry ( kompleks 2) – 90 ha – 2,0 % - żytni bardzo dobry ( kompleks 4) – 640 ha – 14,0 % - żytni dobry ( kompleks 5) – 620 ha – 13,6 % - żytni słaby ( kompleks 6) – 740 ha – 16,0 % - żytni bardzo słaby (kompleks 7) – 1100 ha – 24,2 % - zbożowo – pastewny mocny ( kompleks 8) – 671 ha – 14,7 % - zbożowo – pastewny słaby (kompleks 9) – 657 ha – 15,5 % [Plan 2007].

W rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie w 2009 roku na terenie gminy w rejestrze REGON funkcjonowały 36 pomiotów [GUS 2010].Tabela 3. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych na terenie gminy Jedlnia – Letnisko

Grupy obszarowe

[ha]


Liczba gospodarstw

Ogółem

1 452

1 - 5

851

5 - 10

216

10 - 15

43

15 - 20

7

20 – 50

9

Źródło: GUS

Średnio gospodarstwo w gminie ma powierzchnię 3,12 ha przy średniej na Mazowszu 7,60 ha [GUS 2002]. Powierzchnię powyżej 5 ha ma 275 gospodarstwa, a poniżej 5 ha 851 gospodarstw. W odniesieniu do tych ostatnich udział w ogólnej liczbie gospodarstw stanowi 59 %. To wskazuje na znaczące rozdrobnienie gospodarstw niesprzyjające zwiększeniu produktywności rolnej m.in. poprzez zwiększony stopień mechanizacji.


1.8. Klimat


Jedlnia-Letnisko leży w strefie klimatu kontynentalnego postępującego ze wschodu na zachód. Wyraża się to zwiększoną amplitudą średnich rocznych wahań temperatury, małą ilością opadów i nierównomiernym ich rozkładem w ciągu roku oraz dłuższym trwaniem pokrywy śnieżnej.

 • średnia roczna temperatura wynosi 7,6°C,

 • średnia temperatura najzimniejszego miesiąca – lutego wynosi -3,5°C,

 • średnia temperatura najcieplejszego miesiąca - lipca wynosi +18,2°C,

 • średnia temperatura poniżej 0° występuje przez 75-95 dni (od końca listopada do końca lutego),

 • temperatura powyżej 15°C wynosi 80-100 dni,

 • długość okresu wegetacyjnego wynosi 210-220 dni,

 • roczna suma opadów wynosi 513 mm – największa w miesiącach letnich czerwiec – sierpień.

Na obszarze Jedlni - Letnisko występuje mikroklimat.

1.9. Hydrografia i hydrogeologia


Gmina Jedlnia - Letnisko położona jest w widłach dwóch rzek: Pacynki i Gzówki. Wschodni skraj gminy znajduje się z obrębie zlewni rzeki Zagożdzonki (lewy dopływ rzeki Wisły), natomiast pozostała część gminy jest odwadniania poprzez małe cieki i wpływające do zlewni rzeki Radomki. Wody te w przeważającej części gminy zbiera rzeka Pacynka przejmująca w rejonie Rajca Poduchownego dopływ lewobrzeżny – bez nazwy. Południowo – zachodni fragment gminy odwadnia Potok Północny, będący prawobrzeżny dopływem rzeki Mlecznej. Rzeki gminy posiadają naturalny układ hydrologiczny i wykazują w ciągu roku wahania stanu wód powodowane zmiennością zasilania. Wysokie stany wód towarzyszą wezbraniom wiosennym (roztopy) i letnim, a niskie stany występują w czerwcu, na początku lipca oraz jesienią. Część gminy pokryta jest okresowo prowadzącymi wodę rowami melioracyjnymi założonymi w różnych okresach. W większości rzeki przepływające przez gminę zachowały swoją naturalność. Koryto ich w przeważającej większości jest zachowane w stanie naturalnym, co stanowi wspaniały malowniczy element krajobrazu.

W Jedlni znajduje się sztuczny zalew (zbiornik górny) „Siczki” utworzony w 1976 r. na rzece Gzówce. Zajmuje powierzchnię ok. 24 ha. Zbiornik górny o długości ok. 1200 m i szerokości 150-200 m wybudowano w miejscu dawnych zabagnień doliny rzeki. Poniżej zapory zbiornika górnego został wybudowany również tzw. zbiornik dolny o stałej rzędnej piętrzenia 151 m n.p.m. wyposażony w zamknięcia szandorowe.

Na prawym brzegu zalewu, na skraju rezerwatu „Jedlnia”, znajdują się dwa źródełka mocno zmineralizowanej wody. Ogólnie na terenie gminy pod wodami stojącymi, płynącymi i rowami melioracyjnymi znajduje się 56 ha, w tym 21 zbiorników o łącznej powierzchni lustra wody 38 ha i pojemności 691,87 tys. m3.

Na terenie całej gminy poziom wodonośny występujący w utworach kredy, stanowi Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 405 – Niecka Radomska (Cr3).Poziom wodonośny górnokredowy posiada charakter użytkowy na terenie całej gminy. Związany on jest z wapieniami i marglami. Zwierciadło wody występuje najczęściej na głębokości 15-50 m, miejscami na głębokości 50-100 m i występuje pod ciśnieniem hydrostatycznym, lokalnie następuje samowypływ. Wydajności potencjalne studni wierconych są zróżnicowane i najczęściej wynoszą 30-70 m3/h i 70-120 m3/h, lokalnie ponad 120 m3/h. Poziom ten jest izolowany od powierzchni terenu przez utwory czwartorzędowe i miejscami trzeciorzędowe. Jakość wody podziemnej w większości badanych studniach wierconych wykazuje podwyższoną zawartość żelaza i manganu wymagającą prostego uzdatniania. Na terenie gminy poziom ten należy do GZWP 405 Niecka Radomska o charakterze szczelinowo-krasowym.

Czwartorzędowe piętro wodonośne tworzą poziomy podglinowe, międzyglinowe i poziomy dolin rzecznych. Poziomy te występują na całym terenie gminy. Lokalnie poziom ten znajduje się w łączności hydraulicznej z niżej występującym poziomem kredowym. Zwierciadło wody jest przeważnie swobodne i występuje na głębokości kilku metrów. Wydajności potencjalne studni wierconych są bardzo zróżnicowane i zmieniają się w szerokim przedziale 10-120 m3/h. Poziom ten jest słabo izolowany od powierzchni terenu, w związku z tym narażony jest na zanieczyszczenia [Plan 2007].


405Rysunek 2. Położenie GZWP Niecka Radomska nr 405 na terenie gminy Jedlnia - Letnisko1

Tabela 4. GZWP Niecka Radomska nr 405 w jednostkach i piętrach hydrogeologicznych

Nazwa

Powierzchnia

Wiek utworów wodo-nośnych

Typ zbior-nika

Średnia głębokość

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne

i numer zbiornika

GWZP

ONO

OWO

ONO+OWO

[m]

zasoby [tys. m3/d]

moduł

 

[km2]

[km2]

[km2]

[km2]

[l/s/km2]

Niecka Radomska nr 405

3220

400

1770

2170

K2

szczel-por.

30 - 70

820.00

2.95

Źródło: Kleczkowski [1990]

1.10. Ogólna charakterystyka gminy Jedlnia - Letnisko


Siedzibą władz gminy są Jedlnia - Letnisko, które są jednocześnie siedzibą urzędu gminy i innych podstawowych instytucji obsługi ludności. Administracyjnie gmina Jedlnia - Letnisko przynależy do powiatu radomskiego i ma charakter wiejski.

1.10.1. Demografia i mieszkalnictwo

Stan zaludnienia na terenie gminy wynosił 12 050 wg. stanu na dzień 31.12.2010 roku. W 2009 roku gęstość zaludnienia na tym terenie wynosiła 175 osób/km2, co wskazuje, że wskaźnik ten jest wyższy od odnotowanego na terenie powiatu radomskiego (96 os/km2) i na terenie województwa mazowieckiego (147 os/km2) [GUS 2010].

Na terenie gminy w ogólnej liczbie mieszkańców mężczyźni stanowią 50,05 % (5 793), a kobiety 49,95 % (5 782). Na 100 mężczyzn przypada 99 kobiet. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosi 23,7 %, w wieku produkcyjnym 63 %, a w wieku poprodukcyjnym 13,4 %. Największą liczbę mieszkańców stanowią osoby w wieku produkcyjnym - 7 292 [GUS 2010].

Tabela 5. Liczba mieszkańców gminy Jedlnia - Letnisko w latach 2006 - 2010


Lata

2006

2007

2008

2009

2010

Liczba ludności

11615

11723

11832

11963

12054

Źródło: UG Jedlnia - Letnisko
Liczba mieszkańców na terenie gminy waha się od 11 615 w 2006 roku do 12 054 w2010 roku. Niniejsze wskazuje na wzrost liczby mieszkańców w latach 2006 - 2010 o 469 osób.
Tabela 6. Przyrost naturalny w gminie Jedlnia - Letnisko w latach 2006 - 2009


Lata

2006

2007

2008

2009

2010

Jedlnia - Letnisko

0,6

1,6

1,5

0,3

1,0

Źródło: GUS

Zauważalny na terenie gminy jest przyrost naturalny dodatni, który uległ spadkowi w latach 2006 – 2010. Najwyższy wskaźnik odnotowano w 2007 roku – 1,6, a najniższy 0,3 w 2009 roku .Tabela 7. Liczba i powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie Jedlnia - Letnisko w latach 2006 – 2009


2006

2007

2008

2009

Liczba mieszkań

Powierzchnia (m2)

Liczba mieszkań

Powierzchnia (m2)

Liczba mieszkań

Powierzchnia (m2)

Liczba mieszkań

Powierzchnia (m2)

3248

252277

3335

263865

3398

272 203

3468

281 809

Źródło: GUS
W latach 2006 – 2009 liczba mieszkań na terenie gminy ulega systematycznemu wzrostowi tj. średnio o ok. 55 mieszkań w ciągu roku. Wraz z przyrostem liczby mieszkań w 2009 roku zwiększeniu uległa także ich łączna powierzchnia do 281 809 m2.

Na terenie gminy przeważa zabudowa jednorodzinna z pomieszczeniami mieszkalnymi, których właścicielami są osoby fizyczne, co stanowi 98,37 % udziału. Najmniejszy udział, bo 0,27 % w tym względzie przypada na zasoby mieszkaniowe pozostałych podmiotów. Zasoby mieszkaniowe gminy stanowią 0,69 % w ogólnym udziale [GUS 2008].Tabela 8. Zestawienie zasobów mieszkaniowych na wybranym terenie Województwa Mazowieckiego wg. danych wskaźnikowych z 2009 roku


Przeciętna

Gmina Jedlnia - Letnisko

Powiat

radomski


Podregion radomski

Województwo mazowieckie

Liczba izb w 1 mieszkaniu

3,83

3,70

3,67

3,52

Liczba osób w 1 mieszkaniu

3,43

3,46

2,92

2,61

Liczba osób w 1 izbie

0,90

0,94

0,80

0,74

Powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w m2

81,3

77,5

74,3

68,9

Powierzchnia użytkowa na 1 osobę

23,7

22,4

25,5

26,4

Źródło: GUS
W 2009 roku przeciętna liczba izb w 1 mieszkaniu w gminie Jedlnia - Letnisko jest najwyższa. Z kolei przeciętna ilość osób w 1 mieszkaniu w gminie wynosi 3,43 i jest wyższa od przeciętnej w podregionie radomskim i województwie. Przeciętna liczba osób w 1 izbie w gminie jest wyższa od odnotowanej na terenie podregionu i województwa. W przypadku przeciętnej powierzchni użytkowej 1 mieszkania w gminie wartość ta wynosi 81,3 m2 i jest najwyższa, a przeciętna powierzchnia użytkowana na 1 osobę w gminie wynosi 23,7 m2 i jest tylko wyższa niż odnotowana w powiecie.

1.10.2. Infrastruktura techniczna gminy Jedlnia - Letnisko


1.10.2.1. Gospodarka wodno – ściekowa

Sieć wodociągowa

Gmina Jedlnia - Letnisko posiada 1 podstawowe ujęcie wody w miejscowości Aleksandrów tj.: • 2 studnie o wydajności Q max = 1365 m3 /h przy maksymalnym zapotrzebowaniu i Qśr = 975 m3 /h przy średnim zapotrzebowaniu.

Stopień zwodociągowania gminy w roku 2010 wyniósł 81 %. Łączna długość sieci 118,62 km, a liczba przyłączy 3 071 szt.

Tabela 9. Wykaz miejscowości obsługiwanych przez ujęcia wody na terenie gminy Jedlnia - Letnisko


Rodzaj wodociągu

Zasięg wodociągu

Aleksandrów

Antoniówka, Aleksandrów, Cudnów (obsługują Pionki), Dawidów, Groszowice (68 Nasze, reszta Radom), Gzowice, Gzowice-Kolonia, Gzowice-Folwark, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice, Rajec Poduchowny (16gosp. Naszych reszta Radom), Słupica (obsługują Pionki, Siczki, Wrzosów

Źródło: UG Jedlnia - Letnisko
Do miejscowości Cudnów, Słupica, Maryno dostarczana jest siecią wodociągową o długości 7,4 km z ujęcia w Czarnej zarządzanego przez Miasto Pionki.

Z kolei Spółka Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. zaopatruje poprzez sieć wodociągową o długości 39,1 km następujące miejscowości : Lasowice, Rajec Szlachecki, Rajec Poduchowny, Groszowice, Natolin, Antoniówkę i Dawidów.Tabela 10. Zużycie wody na terenie gminy Jedlnia - Letnisko w latach 2007 – 2010


Zużycie wody [dam3]

2007

2008

2009

2010

196,01

213,03

226,65

286,81

Źródło: UG Jedlnia - Letnisko

Najwięcej wody zużyto na terenie gminy w 2010 roku – 286,81 dam3, natomiast najmniej w 2007 roku – 196,01 dam3 przy średniej 231 dam3/rok. W analizowanym okresie odnotowano wzrost zużycia wody o 46 %.

Pozwolenie wodno – prawne na pobór wód podziemnych dla zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną z ujęcia wody w Aleksandrowie jest aktualne do 31.07.2015 r.

Sieć kanalizacyjna

Stopień skanalizowania gminy na koniec 2010 roku wyniósł 30 %. Łączna długość sieci 48,05 km, a liczba przyłączy 978 szt.

Administratorem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest Urząd Gminy Jedlnia-letnisko

Spółka Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. obsługują: Rajec Szlachecki - długość sieci kanalizacyjnej 10,9 km, Sadków Górki – dł. 3,4 km, Natolin – 4,3 km.

Gmina Jedlnia - Letnisko korzysta z 1 oczyszczalni ścieków – z własnej znajdującej się w miejscowości Jedlnia - Letnisko. Jej wydajność to: max. 611 m3/d. Oczyszczalnia ścieków w Jedlni – Letnisko oparta jest na technologii osadu czynnego. Ścieki, po oczyszczeniu odprowadzane są kolektorem do rzeki.

Tabela 11. Zestawienie danych o ściekach odprowadzanych na oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Jedlnia – Letnisko w 2010 roku


Zarządzający

Gmina/miejscowość

Rodzaj

Projektowana

Ilość ścieków oczyszczonych *

Odbiornik

oczyszczalni

przepustowość [m3/d]

[m3/d]

[dam3/r]

Gmina Jedlnia - Letnisko

Jedlnia - Letnisko

Reaktor biologiczny, instalacja typu PIX

611

93000

2548

rów mel./Pacynka/10,22/Mleczna/4,4

Źródło: UG Jedlnia - Letnisko

1.10.2.2. Sieć gazowa
Źródłem zaopatrzenia gminy w gaz jest gazociąg wysokoprężny relacji Radom-Kozienice. Na terenie gminy znajduje się (w miejscowości Piotrowice) stacja redukcyjna sieci wysokociśnieniowej, a łączna długość sieci wysokociśnieniowej wynosi 15,7 km (ø 300 - 5,4 km; ø 200 - 9,1 km; ø 100 - 1,2 km). Rozdzielcza sieć gazowa doprowadzona jest w gminie do miejscowości: Jedlnia Letnisko, Natolin, Sadków, Rajec Szlachecki, Gzowice, Sadków Górki.

Na terenie gminy Jedlnia - Letnisko długość czynnej sieci gazowej wynosi około 64 897 m, z czego długość czynnej sieci przesyłowej wynosi 5 940 m, a rozdzielczej – 16 175 m. Sieć gazowa obsługuje 741 odbiorców na terenie gminy. Roczne zużycie gazu ziemnego na ogrzewanie mieszkań wyniosło w 2009 roku – 634,6 tys. m3. Podłączonych czynnie do sieci gazowej jest 321 budynków mieszkalnych [GUS 2010]. Właściciele pozostałych nieruchomości na terenie gminy w celach bytowych i gospodarczych ponadto wykorzystują wymienne butle gazowe.1.10.2.3. Zaopatrzenie w ciepło
Na terenie gminy nie istnieje sieć ciepłownicza (zdalczynna), która obsługiwałaby wszystkie gospodarstwa. W związku z tym mieszkańcy we własnym zakresie zapewniają sobie ogrzewanie najczęściej korzystając z opału węglowego spalanego w przydomowych kotłowniach, bądź też wykorzystując gaz ziemny (LPG) lub olej, jako źródło ciepła. Wykaz instalacji grzewczych na terenie gminy Jedlnia - Letnisko w obiektach użyteczności publicznej:

 • Urząd Gminy w Jedlni - Letnisko – piec gazowy (moc 0,17 kW)

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach - piec elektryczny

 • Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Jedlni-Letnisko - piec gazowy (moc 0,36 kW)

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Natolinie - piec gazowy (moc 0,17 kW)

 • Zespół szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach – piec gazowy (moc 0,171 kW)

 • Publiczne Przedszkole w Jedlni-Letnisko - piec gazowy (moc 0,069 kW)

 • PSP w Słupicy – piec - piec olejowy (moc 0,2 kW)


1.10.2.4. Układ komunikacyjny

Drogi

Podział dróg na terenie gminy przedstawia się następująco:
 • Droga krajowa nr 12 - łączna długość tej drogi biegnącej przez teren gminy wynosi 4,1 km

 • drogi wojewódzkie - łączna długość tych dróg biegnących przez teren gminy wynosi 16,90 km. Są to odcinki w ciągach dróg o numerach :

 • nr 699 – przecina obszar Gminy stanowiąc skrót między drogą krajową nr 12 Radom – Zwoleń (8,6 km)

 • nr 737 Radom – Kozienice (8,3 km)

 • drogi powiatowe - łączna długość dróg powiatowych biegnących przez teren gminy wynosi 13,4 km. Są to odcinki w ciągach dróg o numerach;

Tabela 12. Wykaz odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Jedlnia – Letnisko

L.p.

Numer drogi

Relacja

1

3527W

Antoniówka - Piotrowice

2

3524W

Jedlnia Letnisko - Czarna

3

3520W

Słupica - Gózd

Źródło: UG Jedlnia - Letnisko


 • drogi gminne - łączna długość 68,70 km, są to odcinki w ciągach o numerach


Tabela 13. Wykaz odcinków dróg gminnych na terenie gminy Jedlnia - Letnisko


Lp.

Nr drogi

Przebieg

1.

350501W

gr. Radomia/Natolin – Natolin nr. kraj.nr.12/Lasowice

2.

350502W

gr. Radomia/Rajec szlachecki – dr.kraj.nr12-PKP

3.

350503W

gr. Radomia/Sadków-Sadków-gr.Gminy Gózd

4.

350504W

dr.kraj.nr.12/Lasowice-Lasowice-Myśliszewice Przecinka-dr.Woj. nr.699/Gzowice Folwark

5.

350505W

dr. woj.nr 737/Rajec Poduchowny – PKP- Groszowice-Wrzosów-Jedlnia Letnisko (ul. Staroradomska)

6.

350506W

dr. woj. nr 737/Rajec Poduchowny – Rajec Poduchowny dr. Gm. Nr 350505W

7.

350507W

dr.woj.nr 737/Dawidów- Dawidów

8.

350508W

dr.woj.nr 737/Wrzosów-PKP-Wrzosów(ul. Chabrowa)dr.pow.nr. 3527W/Myśliszewice Cmentarz

9.

350509W

dr. Kraj.nr 12/Rajec Szlachecki- Rajec Szlachecki-Myśliszewice-dr. pow.nr3527W/Myśliszewice Szkoła

10.

350510W

dr.woj. nr 699/Piotrowice – Aleksandrów-dr.pow.nr.3524W/Aleksandrów

11.

350511W

dr. woj.nr 699/Siczki - Jedlnia – Letnisko (ul.Leśna,ul.Staroradomska)- Sr. woj.699/Piotrowice

12.

350512W

dr. woj.737/Siczki-Siczki

13.

350513W

dr gm.nr 350509W/Myśliszewice – gr. gminy Gózd – Myśliszewice Przecinka

14.

350514W

dr.pow.nr 3527W/Myśliszewice – gr. gminy Gózd

15.

350515W

dr.woj.nr 737/Kolonka-Jedlnia- Letnisko (ul. Tysiąc lecia-dr.woj.nr 699/Jedlnia - Letnisko

16.

350516W

gr. Radomia/Sadków – Natolin-dr.kraj.nr 12/Rajec Szlachecki-dr. wj.nr 737/Rajec Poduchowny

17.

350517W

gr.gminy Gózd/Klawatka-dr.woj.nr 699/Gzowice Folwark

18.

350518W

dr.woj. nr.699/Gzowice Folwark – Gzowice Kolonia – dr. pow.nr 3524W/Gzowice Kolonia

19.

350519W

dr. pow.nr 3524W/Aleksandrów – Słupica Podlas dr gm.nr 35023W/Maryno

20.

350520W

dr.woj.nr699/Gzowice szkoła – Budy Gzowskie- gr gminy Gózd

21.

350521W

dr.gm. nr 350518W/Gzowice Kolonia – Budy Gzowskie

22.

350522W

dr.gm. nr 350518W/ Gzowice Kolonia – Budy Gzowskie(Leśniczówka)

23.

350523W

dr.pow.nr.35053W/Słupica-Maryno

dr.gm.nr 350525W/Cudnów24.

350524W

dr.gm.nr 350503W/Sadków

dr.gm.nr 350501W/Rajec Szlachecki25.

350525W

dr.pow.nr 3524W/Cudnów-Maryno-gr.gminyPionki/Maryno

26.

350526W

dr.pow.nr 3524W/Cudnów- Cudnów Składowisko

27.

350527W

dr.pow.nr 3524W/Cudnów – Cudnów Cmentarz

28.

350528W

dr.pow.nr 3524W/Słupica marynodr.gm.nr350525/Maryno

29.

350529W

dr.pow.nr 3524W Cudnów-Cudnów Czworaki

30.

350530W

dr.gm.nr 350516W/Rajec Poduchowny - Rajec Poduchowny

31.

350531W

dr.gm.nr 350516W/Rajec Poduchowny - Dawidów

Źródło: UG Jedlnia - Letnisko

Łączna długość dróg : wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Jedlnia - Letnisko wynosi 103,1 km Największy udział stanowią drogi gminne 67%, następnie drogi wojewódzkie 16%, a drogi powiatowe 13 %. Najniższy udział przypada na drogę krajową 4 %. Długość dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej wynosi 45,6 km ( 44 %).

Odległość z miejscowości Jedlnia - Letnisko do Radomia wynosi 15 km, Pionek 15 km, a Kozienic 27 km.

Na obszarze gminy funkcjonuje komunikacja publiczna, która realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej. Dzięki niej mieszkańcy mogą podróżować do najbliższych miejscowości z terenu gminy i sąsiednich. Mieszkańcy korzystają z komunikacji publicznej świadczącej m.in. przez MPK Sp. z o.o. w Radomiu, PKS S.A. w Radomiu i prywatnych przewoźników.Kolej

Gmina Jedlnia - Letnisko usytuowana jest przy trasie kolejowej Radom – Jedlnia - Letnisko – Dęblin, wzdłuż której na terenie gminy znajduje się 1 dworzec kolejowy w miejscowości Jedlnia - Letnisko. Odcinek tej linii na terenie gminy Jedlnia - Letnisko wynosi 12,4 km. Dzięki niej mieszkańcy mogą podróżować m.in. do Radomia i Lublina.


1.10.3. Elektroenergetyka


Przez obszar gminy przebiegają linie elektroenergetyczne 110 kV. Powodują one ograniczenia w zagospodarowaniu terenów w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ponad to występują jeszcze linie średniego napięcia 15 kV i linie rozprowadzające energię do wszystkich obiektów.

Wg. informacji PGE [2011] roku na terenie gminy Jedlnia - Letnisko znajdują następujące urządzenia sieci elektroenergetycznych tj.: • długość linii napowietrznych WN wynosi 14,8 km

 • długość linii napowietrznych ŚN wynosi 78,2 km

 • długość linii kablowych ŚN wynosi 10,1 km

 • długość linii napowietrznych NN wynosi 94,47 km

 • długość linii kablowych NN wynosi 84,66 km

 • stacje transformatorowe w liczbie 72 szt.

Administratorem sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Skarżysku Kamiennej Rejonowy Zakład Energetyczny Radom, ul. Średnia 49 , 26-600 Radom, a wysokiego napięcia PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Skarżysku Kamiennej, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26 - 110 Skarżysko – Kamienna.


1.10.4. Szkolnictwo i opieka zdrowotna


1.10.4.1. Szkolnictwo
Na terenie gminy Jedlnia - Letnisko znajduje się 5 placówek oświatowych, które zapewniają nauczanie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim. Wykaz jednostek oświatowych na terenie gminy :

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni - Letnisko

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Natolinie

 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy

 • Publiczne Gimnazjum w Jedlni-Letnisko

 • Zespół szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach

 • Publiczne Przedszkole w Jedlni-Letnisko


1.10.4.2. Opieka zdrowotna

Na terenie gminy Jedlnia - Letnisko podstawową opiekę medyczną zapewnia: • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jedlni – Letnisko


1.10.4.3. Kultura, zabytki i turystyka
Kultura

Na terenie gminy znajduje się gminna biblioteka publiczna w miejscowości Jedlnia – Letnisko, a nadto filie w : Groszowicach, Filia w Gzowicach, Filia w Słupicy.

Zasób dziedzictwa kulturowego gminy to przede wszystkim obiekty lub zespoły z przełomu XIX-XX w. czyli okresu intensywnego rozwoju przedmiotowego terenu. Charakterystyczne są tutaj dachy dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkiem. Te ostatnie występują w domach w Piotrowicach i Jedlni Letnisko.

Zabytki

Na terenie gminy Jedlnia Letnisko znajduje się ok. 122 obiektów zabytkowych, dalszych ok 20 o cechach zabytkowych oraz miejsca pamięci narodowej. Wśród nich jest wiele zabytków  o znacznych walorach artystycznych, historycznych i architektonicznych, których znaczenie sięga poza lokalne środowisko kulturowe, mogących stać się wizytówką Jedlni Letnisko i całej gminy.

Najstarszym zabytkiem jest kapliczka, zlokalizowana w Gzowicach Folwarku, pochodząca z XVII w. Znakomitym przykładem stylu Zakopiańskiego jest kościół p. w. św. Jozefa  w Jedlni Letnisko, jeden z najpiękniejszych kościołów drewnianych w województwie mazowieckim, cała dawna zabudowa willowa, usytuowana w północnej części Jedlni Letnisko wkomponowana jest w bogatą zieleń, w sąsiedztwie zalewu i puszczy Kozienickiej.

Tabela 14. Zabytki objęte prawnymi formami ochrony


Miejscowość

Obiekt

Numer rejestru

Gzowice

dom nr 20

316/A/85

Jedlnia Letnisko

kościół p.w. św. Józefa dzwonnica przy kościele

373/A/88

Rajec Poduchowny

park

754/A/57oraz 541/A/94

Rajec Książęcy

park

752/A/57

Jedlnia Letnisko

Krzyż na postumencie  przy ul. Nadrzecznej 77

696/B/02

Źródło : UG Jedlnia - Letnisko

Najbardziej znanym zabytkiem Gminy jest zbudowany w 1927 roku Kościół p.w. św. Józefa. Stylowy zakopiański kościół jest prawdziwą perełką Jedlni - został zakwalifikowany do zabytków klasy „0”. Składa się z części murowanej cegły w stylu neogotyckim i drewnianej z bali w stylu staropolskim z sobotami. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Boskiej Wniebowziętej, a w kaplicy obraz św. Józefa. Budowniczym Kościoła był pierwszy proboszcz parafii, ks. Władysław Korpikiewicz. Parafia w Jedlni-Letnisko została powołana w 1921r. jednym aktem erekcyjnym z parafią Najświętszego Serca Jezusowego i Opieki NMP w Radomiu.Trasy rowerowe

 1. Trasa do rezerwatu "Leniwa"

 2. Trasa do ścieżki przyrodniczo – leśnej "Śródborze"

 3. Trasa do wsi Augustów

 1. Trasa do rezerwatu "Brzeźniczka" Trasa do Garbatki Letnisko

 2. Trasa do Czarnolasu. Całkowita długość trasy wynosi ok. 65 - 70 km

 3. Trasa do Janowca i Kazimierza Dolnego. Całkowita długość trasy wynosi około 140 km.

 4. Trasa do źródeł Gzówki.

1.11. Działalność Samorządu Gminy w latach 2006 - 2010


Głównymi źródłami dochodów Gminy Jedlnia - Letnisko są: subwencje, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i dochody własne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny i od środków transportowych.
Tabela 15. Struktura dochodów budżetu Gminy Jedlnia - Letnisko w latach 2007 - 2010


Lata

2007

2008

2009

2010

Dochody własne

3223868

3986509

5092957

5182588

Udziały w podatkach

4322957

4991017

5682497

5322518

Subwencje

10264863

11198253

12208576

12264910

Dotacje

5097848

5366676

4888891

5508712

RAZEM

22909536

25542455

27872921

28278728

Źródło UG Jedlnia - Letnisko

Najistotniejszą grupę dochodów Gminy stanowią: dotacje i subwencje. Wzrost dochodów i otrzymywane od administracji rządowej kwoty subwencji rosną, dzięki którym Gmina może pozwolić sobie na określone inwestycje. Dochody Gminy zarówno zewnętrzne, jak i własne wzrastają (ogółem zanotowano wzrost dochodów w 2010 roku w stosunku do roku 2007 roku, o 23 %. Na podstawie powyższego można uznać, że możliwości inwestycyjne Gminy wzrastają.


1.11.1. Wydatki


Wydatki Gminy w latach 2005 – 2009 systematycznie rosną (wzrost o 49 %), a w szczególności w latach 2007 – 2010. Wydatki w przeliczeniu na jednego mieszkańca także ulegają wzrostowi.

Tabela 16. Wykonanie budżetu wydatków Gminy Jedlnia - Letnisko w latach 2007 – 2010

Wyszczególnienie

2007

2008

2009

2010

Wydatki ogółem

22327277

28387013

31314444

33326723

Wydatki w przeliczeniu na 1 - go mieszkańca

1904,57

2399,17

2617,60

2765,70

Źródło: UG Jedlnia - LetniskoRysunek 3. Wydatki Gminy Jedlnia - Letnisko w latach 2007 - 2010

Najwyższy poziom wydatków poniesionych przez Gminę Jedlnia - Letnisko odnotowano w 2010 roku, natomiast najniższy w 2007 roku.


1.11.2. Dotychczasowe działania z zakresu ochrony środowiska


Działania inwestycyjne Gminy Jedlnia - Letnisko z zakresu ochrony środowiska dotyczyły głównie rozbudowy systemu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowy dróg. Na w/w cele zostały pozyskane środki m.in. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki przeznaczane na ochronę środowiska pochodziły także z budżetu Gminy Jedlnia - Letnisko.

Tabela 17. Nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w latach 2007- 2010 w Gminie Jedlnia - Letnisko (według najważniejszych inwestycji)


Wyszczególnienie

2007

2008

2009

2010

Wydatki ogółem

1046138,47

1353301,69

1475774,82

1073797,26

Wydatki w przeliczeniu na 1 - go mieszkańca

-

-

-

-

Źródło: GUS, UG Jedlnia - Letnisko

W latach 2007 – 2010 odnotowano wzrost wydatków na ochronę środowiska w gminie. W analizowanym okresie spadek wyniósł 2,64 %.

Inwestycje w ochronie środowiska dotyczyły głównie finansowania przez Gminę w minionych latach budowy :


 • dróg - 24 km (nawierzchnia asfaltowa)

 • sieci kanalizacyjnej - 8,032 km

 • sieci wodociągowej - 25,3035 km.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość