Strona główna

Do you know him? – a biography Cele lekcji


Pobieranie 9.81 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar9.81 Kb.

Do you know him? – a biography

1. Cele lekcji

a) Wiadomości


Uczeń zna reguły stosowania czasu Past Simple.

b) Umiejętności


Uczeń potrafi:

  • stosować czas Past Simple, mówiąc o przeszłych zdarzeniach z czyjegoś życia,

  • zadawać pytania szczegółowe w czasie Past Simple w celu uzyskania brakujących informacji,

  • pisać poprawnie ze słuchu.

2. Metoda i forma pracy


Metoda: praca z tekstem, praca z całą klasą

Forma: praca indywidualna i w parach


3. Środki dydaktyczne


Powielone załączniki

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza


Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć. Pisze na tablicy słowo biographies i proponuje uczniom krótką zabawę (5 min.) w utworzenie jak największej liczby słów z liter tego wyrazu. Uczniowie pracują indywidualnie.

b) Faza realizacyjna


  1. Uczniowie będą pracować w parach (jedna osoba jest uczniem A, druga – uczniem B). Nauczyciel rozdaje im karty pracy (załącznik 1). Ćwiczenie polega na uzyskaniu od partnera brakujących informacji poprzez zadanie mu odpowiednich pytań. Po zakończeniu ćwiczenia, osoby A i B powinny mieć kompletny tekst biografii Billa Gatesa. Przed rozpoczęciem ćwiczenia można przećwiczyć z uczniami tworzenie pytań szczegółowych (WH- questions).

  2. Nauczyciel zabiera uczniom karty pracy i prosi, aby zapisali na kartkach fakty, które pamiętają. Następnie pracują w parach i w grupach czteroosobowych nad odtworzeniem biografii Gatesa. Grupa, która wykona zadanie najlepiej (dokładność, poprawność zapisu), może zostać nagrodzona.

c) Faza podsumowująca


Nauczyciel zadaje pracę domową.

5. Bibliografia


  1. Howard-Williams D., Tomalin M., Watcyn-Jones P., Woods E., Instant lessons 1 Elementary, Pearson Education Limited, United Kingdom 2000.

  2. Watcyn-Jones P., Howard-Williams D., Grammar Games and Activities Book 1, Pearson Education Limited, United Kingdom 2001.


6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia


Załącznik 1
Student A

William Gates was born in ……. in Washington State. He grew up in a …… family. At school he met Paul Allen. ………………………….., they started writing programs for business computers and making money.

In 1973, Gates was accepted at……………..University. Two years later he dropped out of Harvard to work on a computer program with his friend. They worked eighteen hours a day and in……………… they created a company called Microsoft to sell their program for personal computers. Allen …………………… and left Microsoft in 1983. He recovered a few years later and started his own company.

By …………., at the age of thirty-four, Gates was the youngest billionaire in the history of the United States. By 1997, he was the richest man in the United States and he is the richest man in the world now.

Student B

William Gates was born in 1955 in……………... He grew up in a rich family. At school he met ……………….. When they were in the eighth grade, they were writing programs for business computers and making money.

In ………….., Gates was accepted at Harvard University. Two years later he dropped out of Harvard to ……………………………... They worked eighteen hours a day and in 1975 they created a company called Microsoft to sell their program for personal computers. Allen became ill with cancer and left Microsoft in 1983. He recovered a few years later and …………………………...

By 1990, at the age of thirty-four, Gates was the youngest billionaire in the history of the United States. By …………….., he was the richest man in the United States and he is the richest man in the world now.


b) Zadanie domowe


Write a short biography of a famous person, or an imaginary biography.

7. Czas trwania lekcji


45 minut

8. Uwagi do scenariusza


brak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość