Strona główna

Dobrze pisać to znaczy czynić myśl widzialną” Ambrose Gwinett Bierce regulamin konkursu „SŁowa dla innowacji”


Pobieranie 57.15 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar57.15 Kb.
Dobrze pisać to znaczy czynić myśl widzialną”

Ambrose Gwinett Bierce

REGULAMIN KONKURSU „SŁOWA DLA INNOWACJI”

Edycja czwarta

Warszawa, październik 2013

Spis treści Str.

Spis treści Str. 2

Rozdział I. Postanowienia ogólne 3

Rozdział II. Organizator Konkursu 3

Rozdział III. Cel i przedmiot Konkursu 3

Rozdział IV. Nagrody w Konkursie 4

Rozdział V. Uczestnicy Konkursu 4

Rozdział VI. Warunki udziału w Konkursie 4

Rozdział VII. Wymagane dokumenty 5

Rozdział VIII. Termin i miejsce składania prac konkursowych 6

Rozdział IX. Kapituła Konkursu 6

Rozdział XI. Ocena prac konkursowych 7

Rozdział XI. Ogłoszenie wyników Konkursu 8

Rozdział XII. Prawa autorskie 8

Rozdział XIII. Postanowienia końcowe 9

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
Konkurs „Słowa dla Innowacji” odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin obowiązuje dla bieżącej edycji Konkursu „Słowa dla Innowacji”.


§ 2
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz na stronie internetowej www.parp.gov.pl/sdi.
§ 3
Zgłoszenie pracy konkursowej do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Rozdział II. Organizator Konkursu

§ 4
Organizatorem Konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zwana dalej „Organizatorem”.Rozdział III. Cel i przedmiot Konkursu

§ 5 1. Celem Konkursu jest promocja dziennikarstwa popularyzującego wśród społeczeństwa tematykę innowacyjności i działania proinnowacyjne, podejmowane przez przedsiębiorców, instytucje, organizacje oraz ludzi świata nauki a także tematykę nowego podejścia do zamówień publicznych.
 1. Konkurs realizowany jest w 2 kategoriach tematycznych:

 1. Innowacyjność i działania proinnowacyjne,

 2. Nowe podejście do zamówień publicznych.

§ 6 1. Przedmiotem Konkursu mogą być, w zależności od kategorii:
 1. Innowacyjność i działania proinnowacyjne - opublikowane artykuły prasowe, artykuły internetowe opublikowane na portalach o profilu ekonomicznym, gospodarczym i technicznym oraz wyemitowane audycje radiowe i telewizyjne, także jednostkowe artykuły/audycje, zrealizowane w ramach cykli redakcyjnych, o tematyce innowacyjności i działaniach proinnowacyjnych, podejmowanych przez przedsiębiorców, instytucje, organizacje oraz ludzi świata nauki.
 1. Nowe podejście do zamówień publicznych - opublikowane oraz nowe, niepublikowane prace o tematyce dotyczącej:

 • innowacyjności w zamówieniach publicznych,

 • stosowania narzędzi informatycznych przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych – aukcji elektronicznej, licytacji elektronicznej,

 • stosowania w procedurach zamówień kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie oraz możliwości składania ofert wariantowych;

 • stosowania przy udzielaniu zamówień publicznych trybów negocjacyjnych
  i dialogu technicznego,

o objętości nie mniejszej niż 1 200 znaków.


 1. Prace konkursowe powinny być sporządzone w języku polskim.


Rozdział IV. Nagrody w Konkursie

§ 7
Autorom najciekawszych prac zgłoszonych do Konkursu zostaną przyznane w każdej


z kategorii, o których mowa w § 6 ust. 1:


 1. nagroda główna;

 2. dwa wyróżnienia.Rozdział V. Uczestnicy Konkursu

§ 8 1. Do Konkursu mogą przystąpić dziennikarze zajmujący się tematyką innowacyjności lub zamówień publicznych publikujący w prasie, radiu, telewizji i internecie.
 1. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione u Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (to znaczy małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia).


Rozdział VI. Warunki udziału w Konkursie

§ 9 1. Praca konkursowa musi dotyczyć tematyki Konkursu, określonej w § 6 Regulaminu.
 1. Prace konkursowe nie mogą być materiałami powstałymi na zlecenie Organizatora Konkursu.
 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane prace opublikowane/wyemitowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed datą zgłoszenia do Konkursu. W przypadku kategorii Nowe podejście do zamówień publicznych złożone prace mogą być również nowymi, niepublikowanymi pracami.
 1. Do Konkursu dopuszcza się prace indywidualne lub zespołowe.
 1. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić:

 1. w kategorii Innowacyjność i działania proinnowacyjne - dowolną liczbę prac konkursowych, przy czym każda z nich musi być złożona oddzielnie,

 2. w kategorii Nowe podejście do zamówień publicznych - jedną pracę konkursową, przy czym Uczestnik Konkursu może zgłosić prace konkursowe jednocześnie do obu kategorii.
 1. Cykl audycji bądź artykułów złożonych w kategorii Innowacyjność i działania proinnowacyjne może być złożony jako jedna praca konkursowa.
 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.Rozdział VII. Wymagane dokumenty


§ 10


 1. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje przez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia pracy konkursowej dla obu kategorii – udostępnionego na stronie internetowej pod adresem www.parp.gov.pl/sdi, zawierającego m.in. adres internetowy, pod którym Uczestnik Konkursu zamieścił pracę konkursową do pobrania przez Organizatora.
 1. Prace konkursowe powinny być złożone w jednym z następujących formatów:

 1. w przypadku artykułów prasowych – treść artykułu w wersji elektronicznej
  w formacie .pdf lub scan opublikowanego artykułu w formacie .jpg lub .pdf;

 2. w przypadku artykułów internetowych – treść artykułu w wersji elektronicznej
  w formacie .pdf, a także adres portalu / wortalu (URL strony), na którym został opublikowany artykuł;

 3. w przypadku audycji radiowych – wersję elektroniczną publikowanego materiału w formacie .mp3, .wma;

 4. w przypadku audycji telewizyjnych – wersję elektroniczną wyemitowanego materiału w formacie .mp4 lub .avi.
 1. Materiały i formularze przesłane do Konkursu wraz z załącznikami powinny być sporządzone w języku polskim.
 1. Materiały i formularze złożone do Konkursu, tj. praca konkursowa oraz załączniki, nie podlegają zwrotowi.
 1. Załączniki stanowiące integralną część pracy konkursowej powinny zostać załączone
  w formularzu zgłoszeniowym za pomocą linku do zasobu www.parp.gov.pl/sdi, w którym plik został udostępniony do pobrania przez Uczestnika Konkursu.

 2. Prace konkursowe powinny pozostawać pod wskazanym linkiem na czas trwania konkursu.

Rozdział VIII. Termin i miejsce składania prac konkursowych

§ 11 1. Termin i miejsce składania prac konkursowych podawany jest do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Organizatora tj. www.parp.gov.pl/sdi .
 1. Za datę złożenia pracy do Konkursu, uważa się datę otrzymania przez Organizatora na adres zasobu: www.parp.gov.pl/sdi kompletnej pracy konkursowej: formularza zgłoszeniowego, załączników do formularza zgłoszenia i/lub adresu z którego można pobrać załączniki do pracy konkursowej.
 1. Prace konkursowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


Rozdział IX. Kapituła Konkursu


§ 12  1. Kapitułę Konkursu powołuje Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  1. Kapituła Konkursu składa się z Przewodniczącego Kapituły Konkursu, nie więcej niż 9 Członków Kapituły Konkursu oraz Sekretarza Kapituły Konkursu (bez prawa głosu).
  1. Przewodniczącym Kapituły Konkursu jest Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
  1. Przewodniczący Kapituły Konkursu powołuje na Członków Kapituły Konkursu nie więcej niż 9 osób reprezentujących: środowisko związane z tematyką innowacyjności oraz zamówień publicznych, media, oraz przedstawicieli Organizatora.
 1. Przewodniczący Kapituły Konkursu powołuje Sekretarza Kapituły Konkursu spośród pracowników Organizatora.

§ 13 1. Kapituła Konkursu dokonuje oceny formalnej i merytorycznej prac konkursowych.
 1. Kapituła Konkursu decyduje o przyznaniu nagród głównych i wyróżnień.

§ 14 1. Posiedzenie Kapituły Konkursu jest zwoływane przez Przewodniczącego Kapituły Konkursu.
 1. Podczas posiedzenia Kapituły Konkursu:
 1. wymagane jest kworum, stanowiące 50% plus jeden Członek składu osobowego Kapituły Konkursu;

 2. postanowienia zapadają zwykłą większością głosów – każdy Członek Kapituły Konkursu posiada jeden głos; w przypadku równej ilości głosów, Przewodniczący Kapituły Konkursu posiada głos decydujący.
 1. Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna. Od decyzji Kapituły Konkursu nie przysługuje odwołanie.
 1. Kapituła Konkursu może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagród głównych i wyróżnień lub o innym ich podziale.
 1. Protokół z posiedzeń Kapituły Konkursu sporządza Sekretarz Kapituły Konkursu.Rozdział XI. Ocena prac konkursowych

§ 15
Proces oceny prac konkursowych jest dwuetapowy i obejmuje ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną.


§ 16


 1. Oceny formalnej prac konkursowych dokonuje Sekretarz Kapituły Konkursu. 1. Podstawą oceny formalnej jest formularz oceny formalnej pracy konkursowej, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
 1. Ocenie formalnej podlegają poniższe elementy:
 1. termin wpływu dokumentów konkursowych;

 2. kompletność wymaganych dokumentów konkursowych;

 3. termin opublikowania / wyemitowania pracy konkursowej.
 1. Jeżeli praca konkursowa nie spełnia warunków formalnych, Sekretarz Kapituły wzywa autora do poprawienia lub uzupełnienia pracy w terminie do 3 dni roboczych.
 1. Po bezskutecznym upływie terminu, praca konkursowa podlega wyłączeniu z Konkursu.

§ 17 1. Każda praca konkursowa dopuszczona do oceny merytorycznej, jest oceniana przez wszystkich Członków Kapituły Konkursu (z wyłączeniem Sekretarza Kapituły Konkursu, który nie posiada prawa głosu).
 1. Podstawą oceny merytorycznej jest formularz oceny merytorycznej, stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu.
 1. Członkowie Kapituły Konkursu dokonują oceny merytorycznej według poniższych kryteriów:
 1. zgodność pracy z tematyką Konkursu;

 2. oryginalność ujęcia zagadnienia;

 3. wartość informacyjna i edukacyjna pracy;

 4. poziom warsztatu dziennikarskiego.

§ 18 1. Ocenę merytoryczną kończy sporządzenie listy rankingowej prac konkursowych, odrębnej dla każdej kategorii konkursu, według średniej z punktów przyznanych
  w trakcie indywidualnych ocen Członków Kapituły Konkursu.
 1. Lista rankingowa stanowi punkt wyjścia do podjęcia ostatecznych decyzji przez Kapitułę Konkursu, co do wyboru najlepszych prac konkursowych.
 1. Formularze z ocenami prac konkursowych nie podlegają upublicznieniu.Rozdział XI. Ogłoszenie wyników Konkursu

§ 19 1. Wyniki Konkursu ogłoszone będą podczas uroczystości wręczenia nagród.
 1. O terminie i miejscu uroczystości Uczestnicy Konkursu powiadomieni będą w formie pisemnej oraz drogą e-mailową.
 1. Lista laureatów Konkursu podawana będzie do wiadomości publicznej m.in. na stronach internetowych Organizatora tj.: www.parp.gov.pl/sdi i www.ppp.pi.gov.pl


Rozdział XII. Prawa autorskie

§ 20 1. Składając pracę konkursową Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu osobiste prawa autorskie do utworu będącego pracą zgłoszoną do konkursu. W przypadku gdy utwór jest przedmiotem wspólnych praw autorskich, Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest umocowany przez pozostałych współautorów utworu (pracy) oraz przez wydawcę (jeżeli posiada on prawa autorskie do pracy) do dokonania zgłoszenia pracy do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik Konkursu który zgłosił pracę z naruszeniem powyższego zobowiązania (bez umocowania pozostałych współautorów pracy albo z przekroczeniem takiego umocowania) jest odpowiedzialny wobec Organizatora Konkursu z tytułu wszelkich roszczeń zgłoszonych przez współautorów pracy i zobowiązany jest zwolnić Organizatora Konkursu z takiej odpowiedzialności niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zgłoszeniu roszczenia.
 1. Organizator Konkursu będzie respektować osobiste prawa autorskie do nadesłanych prac w zakresie wskazanym przez uczestnika, co oznacza, że ich publiczne udostępnienie nastąpi wraz z podaniem autora / autorów pracy – na podstawie danych osobowych podanych przez Uczestnika Konkursu.
 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym wyrażeniem przez autora / autorów pracy zgody na publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie lub odtworzenie przez Organizatora Konkursu nadesłanej pracy. Powyższa zgoda nie może być cofnięta.
 1. Udzielenie zgody, o której mowa w pkt 3 następuje z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu.


Rozdział XIII. Postanowienia końcowe

§ 21 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r.,Nr 90, poz. 631,z późn. zm.).
 1. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Regulaminu rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 1. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:
 1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia pracy konkursowej (do pobrania na stronie internetowej pod adresem www.parp.gov.pl/sdi);

 2. Załącznik nr 2 - Formularz oceny formalnej pracy konkursowej;

 3. Załącznik nr 3 - Formularz oceny merytorycznej pracy konkursowej.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość