Strona główna

Dodatkowe informacje I objaśnienia do bilansu


Pobieranie 28.55 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar28.55 Kb.

Fundacja Sinfonia Varsovia Grochowska 272 03-849 Warszawa NIP 526-25-04-626 Informacja dodatkowa

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA


1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU
1/ Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
Dane dotyczące zmian w środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także w ich amortyzacji umieszczono w tabelach 1 i 1A załączonych do sprawozdania.
2/ Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.


3/ Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.
4/ Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.
5/ Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:
Kapitał podstawowy stanowi kapitał założycielski wniesiony przez Fundatora .
6/ Stan na początku roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów / funduszy / zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.


7/ Propozycje, co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Zysk przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego
8/ Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Nie dotyczy
9/ Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie dotyczy


10/ Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:
Nie dotyczy
11/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Nie dotyczy
12/ Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem jego rodzaju.

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.


13/ Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.


2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
1/ Struktura rzeczowa / rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, export / przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.2/ Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.
W okresie sprawozdawczym jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.
3/ Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.
Brak takiej pozycji w rachunku zysków i strat za bieżący i poprzedni rok obrotowy.
4/ Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.
Żadna z powyższych okoliczności w jednostce nie miała miejsca.
5/ Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto.

Nie dotyczy

6/ W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.


7/ Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.
Pozycja taka w jednostce nie występuje.
8/ Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska.


Pozycja ta w roku obrotowym jednostki nie dotyczy.

9/ Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

3. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wyjaśnić ich przyczyny.


Nie dotyczy

4. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH
Informacje o:
1/ Przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.


2/ Wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).
Nie dotyczy

3/ Pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.
Nie dotyczy
5. ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1/ Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.
2/ Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.
W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.
3/ Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.
Żadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła.
4/ Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.
W roku poprzednim wszystkie przychody operacyjne klasyfikowane były jako

  • pozostałe przychody operacyjne.

  • pozostałe przychody operacyjne

W roku bieżącym przychody operacyjne klasyfikowane były w dwóch kategoriach:  • przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi

  • pozostałe przychody operacyjne

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONSOLIDACJI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, GDY SPRAWOZDANIE TAKIE NIE JEST W MYŚL PRZEPISÓW USTAWY SPORZĄDZONE


Nie dotyczy
7. INFORMACJE POŁĄCZENIA SPÓŁEK
Nie dotyczy
8. WYJAŚNIENIE POWAŻNYCH ZAGROŻEŃ DLA KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI
Nie dotyczy
9.

W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.
Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej
Data sporządzenia: 20-02-2015 r.
Sporządził: Zatwierdził:

Beata Długosz Prezes Piotr KostrzewaVice Prezes Andrzej Krzyżanowski

Członek Zarządu Roman Sykta©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość