Strona główna

Dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab inż. Andrzeja Błaszczyka, profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej, związana z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych


Pobieranie 32.01 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar32.01 Kb.
Prof. dr hab. inż. Jerzy F. Tomczyk Łódź, 29 marca 2012

Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny

Katedra Maszyn Roboczych Napędów i Sterowania

ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź

tel.: (+48 42) 631 22 57; 636 21 42, Fax (+48 42) 631 22 35

E-mail: jerzy.tomczyk@p.lodz.plOCENA


dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
dr hab. inż. Andrzeja Błaszczyka, profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej, związana z postępowaniem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk technicznych

Podstawa opracowania oceny:

 1. Pismo Pana prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kołakowskiego – Prodziekana Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej z dnia 09.03.2012 z prośbą o opracowanie stosownej recenzji i informująca mnie
  o uchwale Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej z dnia 16.12. 2011 r., powołującej mnie na recenzenta w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Andrzejowi Błaszczykowi.

 2. Umowa o Dzieło zawarta z Politechniką Łódzką dnia 09.03.2012 o wykonanie recenzji w postępowaniu
  o nadanie tytułu profesora dr hab. inż. Andrzeja Błaszczyka.

1. Przebieg pracy naukowej i zawodowej oraz charakterystyka ogólna Kandydata

Dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk, urodzony 23 listopada 1946 roku we Włocławku, studiował na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Łódzkiej, gdzie w 1970 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera - specjalność cieplne maszyny przepływowe. Po odbytych studiach został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Maszyn Przepływowych, gdzie pracuje do chwili obecnej. W roku 1972 uzyskał stanowisko starszego asystenta, w roku 1997 stanowisko adiunkta a od 2007 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Pracę doktorską pod tytułem "Metoda projektowania pomp promieniowych o nie przeciążalnych charakterystykach poboru mocy" obronił w Politechnice Łódzkiej w roku 1977. Należy podkreślić, że metoda opracowana w ramach tej pracy została wykorzystana do opracowania konstrukcji 14 różnych wielkości pomp, z których 9 wdrożono do masowej produkcji, za co w roku 1989 otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej drugiego stopnia oraz nagrodę indywidualną Ministra Przemysłu i Wspólnoty Węgla Kamiennego. Kontynuowane przez niego prace w zakresie badań i rozwoju konstrukcji wirowych pomp zatapialnych zaowocowały także przyznaniem mu w roku 1987 przez Centralny Sąd Konkursowy Krajowego Konkursu Oszczędności Paliw i Energii nagrody zespołowej drugiego stopnia za opracowanie i wdrożenie do produkcji dwóch nowych typów pomp.

W 2003 roku opublikował rozprawę habilitacyjną pt. „Metoda projektowania pomp o specjalnych wymaganiach eksploatacyjno-ruchowych z wykorzystaniem numerycznej analizy przepływów trójwymiarowych ", którą obronił w Politechnice Łódzkiej, uzyskując stopień naukowy doktora habilitowanego w marcu 2004 roku, po czym obejmuje kierownictwo Pracowni Pomp Przepływowych w Instytucie Maszyn Przepływowych. W roku 2006 został powołany na kierownika nowo utworzonego Zakładu Maszyn Wodnych i Mechaniki Płynów w tym Instytucie.

W aspekcie postępowania o nadanie tytułu profesora nauk technicznych należy podkreślić następujące istotne elementy działalności dr hab. inż. Andrzeja Błaszczyka:


 • twórcze zarówno teoretyczne jak i praktyczne umiejętności Kandydata w rozwiązywaniu wielu zagadnień związanych z badaniami teoretycznymi i eksperymentalnymi struktury przepływu w pompach wirowych oraz z metodyką projektowania tych maszyn, a także z rozwiązywaniem problemów dotyczących określania przyczyn i skutków awarii, remontów i modernizacji maszyn przepływowych takich jak pompy, sprężarki, turbiny parowe, sprzęgła i przekładnie hydrokinetyczne, stosowane w energetyce i wielu innych dziedzinach przemysłu.

 • opracowanie przez Kandydata i wydanie 3 monografii oraz opublikowanie 60 artykułów w czasopismach (po ostatnim awansie 39), a także szeroki udział w konferencjach, w których Kandydat jest członkiem komitetów naukowych. W materiałach konferencyjnych opublikował 69 referatów (po ostatnim awansie 51),

 • bardzo duża aktywność w działaniach przemysłowych – 304 prace projektowe, eksperymentalne, konstrukcyjne i eksperckie (po ostatnim awansie 86) z wdrożeniami 79. rozwiązań (po ostatnim awansie 31) i 6 uzyskanych patentów (po ostatnim awansie 2 zgłoszenia patentowe) oraz udział w wielu stowarzyszeniach i organizacjach naukowych i przemysłowych,

 • permanentne poszerzanie wiedzy w ramach zagranicznych staży naukowych – Niemcy, Francja, Włochy, Finlandia i Ukraina - w sumie 9 staży w okresie 1992 do 2010,

 • kierownictwo 4. i główne wykonawstwo 5. grantów (po ostatnim awansie 1 i 3 oraz 1 grant promotorski),

 • kierownictwo Zakładem Maszyn Wodnych i Mechaniki Płynów w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, owocujące współpracą przemysłową z Alstom Power i Polskim Koncernem Naftowym Orlen Płock.

2. Ocena dorobku naukowo - badawczego

Działalność naukowo badawcza Kandydata dotyczy współczesnych zagadnień związanych z dynamiką przepływów w maszynach przepływowych oraz z konstrukcją i eksploatacją tych maszyn. Należy podkreślić wysokie umiejętności Kandydata w stosowaniu w badaniach struktury przepływu współczesnych numerycznych metod symulacyjnych dla obliczeń przepływów trójwymiarowych w wirnikach i kierownicach pomp z wykorzystaniem programów numerycznej mechaniki płynów z wykorzystaniem złożonych technik pomiarowych dla eksperymentalnej weryfikacji tych symulacji. Podejmowana przez Kandydata problematyka badawcza jest współcześnie istotna dla rozwoju badań i konstrukcji maszyn przepływowych i ma duże znaczenie naukowe i praktyczne.

Całkowity dorobek naukowo - badawczy Kandydata, wymieniony już w p.1, jest bogaty, w szczególności dotyczy to okresu po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego.

Z 60 artykułów w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym 22 to artykuły samodzielne i 38 artykułów z ponad 50%. udziałem Kandydata. Suma punktów rankingowych publikacji po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, według czasopism punktowanych MNISW jest równa 111. Uwzględniając zgłoszone do redakcji lub przekazane do recenzji artykuły w pismach z listy filadelfijskiej suma punktów wynosi 162. Większość artykułów została opracowana po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego.

Niektóre artykuły Kandydata opublikowane są w takich czasopismach jak: Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Optimization end Engineering Springer-Verlag oraz Polish Maritime Research. W mojej opinii modny ostatnio wskaźnik Hirsch’a nie jest całkowicie adekwatny do oceny dorobku w dziedzinie nauk stosowanych, gdzie niektóre prace nie mogą być w ogóle publikowane a bardzo istotnymi elementami dorobku naukowego są patenty i wdrożenia.

Z ogólnej liczby 69. referatów opublikowanych w materiałach konferencyjnych 14 dotyczy konferencji o zasięgu międzynarodowym.

Należy szczególnie podkreślić, że działalność naukowo badawcza Kandydata owocuje wysoką liczbą wdrożonych do przemysłu rozwiązań (79), będących wynikiem prowadzonych przez niego prac projektowych, eksperymentalnych, konstrukcyjnych i eksperckich.

Ponadto Kandydat jest autorem lub współautorem wielu prac i opracowań niepublikowanych lub oczekujących na publikację.

Podsumowując merytoryczny wkład Kandydata do rozwoju dyscypliny naukowej budowa i eksploatacja maszyn można wymienić następujące Jego istotne osiągnięcia:


 • opracowanie metodyki projektowania pomp o specjalnych charakterystykach w zakresie poboru mocy i wymaganiach eksploatacyjno – ruchowych w wyniku badań dynamiki przepływów w maszynach przepływowych z wykorzystaniem numerycznej analizy przepływów trójwymiarowych,

 • wielokryterialna optymalizacja geometrii kanałów i elementów doprowadzających ciecz roboczą oraz optymalizacja układów przepływowych pomp dla zadanych funkcji celu będąca wynikiem badań teoretycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych przepływów ustalonych i nieustalonych w kanałach hydraulicznych pomp,

 • opracowanie nowych związków i zależności empirycznych wiążących parametry geometryczne kanałów hydraulicznych pompy z parametrami przepływowymi,

 • opracowanie oprzyrządowania pomiarowego stanowisk badawczych dla pomiarów lokalnych ciśnienia i prędkości czynnika roboczego w odpowiednich punktach i powierzchniach kontrolnych układów przepływowych,

 • opracowanie metod projektowania i badań pomp dla energetyki, petrochemii i dla systemów odwadnia kopalń węgla kamiennego wykorzystanych do opracowania konstrukcji 9. różnych wielkości pomp wdrożonych do masowej produkcji,

 • opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych pomp zatapialnych P-1BA, P-2BA, motopompy pożarniczej M2/12 oraz pompy do rolniczego samolotu odrzutowego M15.

Zasadnicze prace i opracowania ujmujące wyniki prac i badań to: 1. Monografia 2003r.: „Metoda projektowania pomp o specjalnych wymaganiach eksploatacyjno-ruchowych z wykorzystaniem numerycznej analizy przepływów trójwymiarowych”, w której przedstawiono metody projektowania pomp oraz badań struktury przepływu w ich kanałach hydraulicznych z modelami teoretycznymi i symulacyjnymi oraz ich identyfikacją eksperymentalną.

 2. Monografia 2011r.: „Pompy spełniające specjalne wymagania ruchowe”, w której przedstawiono metody projektowania pomp przeznaczonych do pracy w różnych warunkach eksploatacyjnych i która stanowi podsumowanie wieloletnich prac wykonywanych przez kandydata i pod jego kierownictwem w Politechnice Łódzkiej a także w ramach współpracy naukowo-badawczej z krajowymi producentami pomp.

 3. Praca badawcza I10/501/3/3971/BT/02/09 dla KBN (2009): „Optymalizacja numeryczna i doświadczalne badanie kanałów dopływowych i komór wlotowych pomp wody chłodzącej nadkrytycznych bloków energetycznych w aspekcie wymaganych warunków napływu”, kierowana przez Kandydata, w której wykorzystano współczesne metody optymalizacji dla ulepszenia konstrukcji kanałów dopływowych i komór wlotowych pomp wody chłodzącej.

 4. Kierowane przez Kandydata badania i opracowania na zlecenie firmy ALSTOP POWER 2006: „Badania modelowe kanału ssącego pompy wody chłodzącej 180P19 na stanowisku nr.8 dla bloku A460 MW w Elektrowni Pątnów II”, które nie mogły być opublikowane, ale w wyniku których uzyskano stabilną pracę bloku dzięki modernizacji komór wlotowej i ssawnej, eliminującej niekorzystne zjawiska hydrauliczne, które występowały przed modernizacją na wlocie wirników pomp wody chłodzącej.

Większość prac, wykonanych przez Kandydata i kierowane przez niego zespoły znalazła zastosowanie w przemyśle energetycznym, petrochemicznym i wydobywczym. Kandydat prezentował wyniki swoich badań i prac na licznych konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz odbył szereg staży zagranicznych. Wszystko to świadczy o znaczącym autorytecie naukowym Kandydata, którego badania znajdują szerokie zastosowanie i uznanie.

Z pełnym przekonaniem stwierdzam, że dorobek naukowo - badawczy dr hab. inż. Andrzeja Błaszczyka zasługuje na uzyskanie przez niego tytułu profesora, szczególnie, że dorobek ten jest w dużej mierze związany z praktycznymi zastosowaniami.

3. Ocena działalności dydaktycznej oraz kształcenia młodej kadry naukowej

Kandydat, w swojej ponad 40. letniej działalności akademickiej prowadził w różnych formach zajęcia dydaktyczne, obejmujące znaczny obszar wiedzy związanej z budową i eksploatacją maszyn. Świadczy o tym szeroka tematyka prowadzonych zajęć: Pompy, Turbiny Wodne, Sprzęgła i Przekładnie Hydrauliczne, Podstawy Eksploatacji Instalacji Energetycznych, Diagnostyka Maszyn Energetycznych, Projekty Inwestycyjne w Energetyce, Konstrukcja i Eksploatacji Turbin, Konstrukcja i Eksploatacji Pomp, Modernizacja Maszyn oraz Procesy Energetyczne, dla których samodzielnie opracował treści prowadzonych wykładów. Prowadził także wykłady na Studium Podyplomowym z zakresu Pomp Przepływowych, Turbin Parowych i Gazowych, Eksploatacji i Modernizacji Turbin Parowych i Gazowych oraz Urządzeń Pomocniczych tego rodzaju maszyn.

Był promotorem ponad 90 prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich na różnych rodzajach studiów prowadzonych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, związanych głównie z projektowaniem maszyn energetycznych i ich podzespołów z wykorzystaniem w tych pracach współczesnych metod komputerowych oraz współorganizatorem i opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Energetyków a także wielu wakacyjnych praktyk studenckich krajowych i zagranicznych w Niemczech i Rosji.

Kierował i uczestniczył w rozbudowie Laboratorium Maszyn Wodnych, a pod jego nadzorem i według jego projektów wykonano 5 stoisk naukowo-dydaktycznych.

Za działalność dydaktyczną i wychowawczą otrzymał w 1986 roku indywidualną Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzeciego stopnia.

W zakresie kształcenia młodej kadry naukowej Kandydat był promotorem 2. pomyślnie zakończonych przewodów doktorskich, oraz jest promotorem 4. przewodów doktorskich będących w trakcie realizacji. Tematyka prowadzonych prac doktorskich ma ścisły związek z dziedziną jego specjalizacji naukowej. Na podkreślenie zasługuje przykładanie przez Kandydata dużej wagi do badań eksperymentalnych. Kandydat był także recenzentem 2 rozpraw habilitacyjnych oraz 1. rozprawy doktorskiej i wielokrotnie był powoływany w skład komisji przewodów doktorskich także jako egzaminator.

Pozytywnie oceniam osiągnięcia Kandydata w działalności dydaktycznej oraz jego dorobek w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej.

4. Ocena działalności organizacyjnej

Kandydat aktywnie uczestniczy we wszystkich obszarach życia Uczelni: organizacji procesu dydaktycznego, kierowania pracami naukowo - badawczymi, kierowania zespołami naukowo dydaktycznymi i administracji. Poza Uczelnią działa w stowarzyszeniach naukowych, organizacjach technicznych i innych. Uczestniczył w pracach organizacyjnych wielu konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym jako członek komitetów organizacyjnych tych konferencji. Jego działalność w omawianym zakresie świadczy o dużych umiejętnościach pracy zespołowej i doświadczeniu w kierowaniu zespołami ludzkimi.

Kandydat w latach 1985 do 2006 kierował Pracownią Pomp Przepływowych w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, a w roku 2006 został powołany na kierownika nowo utworzonego Zakładu Maszyn Wodnych i Mechaniki Płynów w tym Instytucie. W latach 1993÷2001 pełnił w Instytucie funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych.

Działa aktywnie w organizacjach i towarzystwach naukowych i przemysłowych takich jak: Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich NOT, Towarzystwo Rozwoju Małej Energetyki Wodnej, Normalizacyjne Komisja Problemowe ds. cieplno-mechanicznych oraz pomp i turbin wodnych, Rady Programowe czasopism: Pompy Pompownie, Energetyka Cieplna i Zawodowa oraz Chemia Przemysłowa, a także w Łódzkim Towarzystwie Naukowym, Towarzystwie Elektrowni Wodnych oraz w Radzie Naukowo-Technicznej Zabrzańskiej Fabryki Maszyn Górniczych.


Wysoko oceniam działalność organizacyjną Kandydata.
Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Kandydat otrzymał nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej NOT i Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń, Ministra Przemysłu i Wspólnoty Węgla Kamiennego i wiele nagród Rektora Politechniki Łódzkiej i dyrektora Instytutu.

Jest odznaczony Odznaką Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej, Srebrną Honorową Odznaką SIMP NOT, Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.5. Wnioski końcowe

W wyniku przeprowadzonej oceny odpowiednich form działalności dr hab. inż. Andrzeja Błaszczyka, profesora nadzwyczajnego Politechniki Łódzkiej, stwierdzam, że Kandydat: • ma bardzo obszerny i oryginalny dorobek naukowy i przemysłowy w znacznej części opublikowany w czasopismach i na konferencjach o zasięgu krajowym a także międzynarodowym,

 • wyraźnie powiększył dorobek naukowy, utylitarny, dydaktyczny i organizacyjny od czasu ostatniego awansu naukowego,

 • stworzył w Politechnice Łódzkiej liczącą się bazę naukową w zakresie teorii przepływów oraz metod badawczych i konstrukcyjnych maszyn przepływowych w szczególności pomp przeznaczonych do pracy w różnych warunkach eksploatacyjnych, pomp dla energetyki, petrochemii, systemów odwadnia kopalń węgla kamiennego, pomp zatapialnych, pożarniczych i pomp mających zastosowanie w lotnictwie, prowadzi także aktywne badania w obszarze reprezentowanej specjalności naukowej,

 • ma wystarczające osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej i jest doświadczonym dydaktykiem prowadzącym dużą liczbę różnorodnych zajęć związanych z jego specjalizacją na różnych rodzajach studiów,

 • posiada duże zdolności organizacyjne w zakresie prowadzenia badań naukowych, kierowania zespołami ludzkimi oraz współpracy jednostek naukowych i przemysłowych i aktywnie uczestniczy w życiu naukowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym.


Stwierdzam, że dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk całkowicie spełnia wymagania stawiane kandydatom do tytułu naukowego profesora, określone w aktualnej ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym i w pełni popieram wniosek Rady Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej o nadanie Kandydatowi tytułu naukowego profesora nauk technicznych.
Łódź, 29 marca 2012

Prof. dr hab. inż. Jerzy Tomczyk©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość