Strona główna

Dostawa pomp infuzyjnych anestezjologicznych I pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi – 2 pakiety, realizowana w ramach projektu wnd-pois. 12. 02. 00-00-001/11. pn


Pobieranie 426.93 Kb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar426.93 Kb.
  1   2   3

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr ZP/CZD/181/15Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp infuzyjnych anestezjologicznych i pomp infuzyjnych ze stacjami dokującymi – 2 pakiety, realizowana w ramach projektu WND-POIS.12.02.00-00-001/11.  pn. „Rozbudowa i Przebudowa Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (Blok Operacyjny, OIT I, OIT II, OIT III) oraz budowa lądowiska dla śmigłowców”


Przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. – Dz. U. 2010, Nr 107, poz. 679.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest:

Pakiet nr 1 i 2 - parametry techniczno – użytkowe oraz formularze cenowe.

Załącznik nr 1.1. do OPZ

PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE

Nazwa i adres Wykonawcy: .............................................................................................


PAKIET 1

Lp.

Parametr


Wymagana wartość

Oferowana wartość

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa anestetycznaPompa infuzyjna jednostrzykawkowa anestetyczna

TAK


Producent

podać


Kraj

podać


Model / typ

podać


Urządzenie fabrycznie nowe

TAK


Rok produkcji : 2015

TAK


Wyrób medyczny dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010, nr 107, poz. 679)

TAKDeklaracja zgodności – CE

TAK


Menu w j. polskim w pełnym zakresie

TAK


Montaż strzykawki od frontu

TAK


Ramię pompy nie wychodzące poza obudowę pompy

TAK


Możliwość stosowania strzykawek o różnych objętościach producentów krajowych i zagranicznych

TAK


Biblioteka leków obejmująca nie mniej niż 1000 leków

TAK


Protokoły dawkowania leków muszą obejmować następujące parametry:

- nazwa leku

- stężenie: minimalne, maksymalne i domyślne

- jednostki dawkowania

- dawka indukcji

- czas indukcji

- dawka podtrzymująca

- dawka i szybkość bolusaTAK


Jednostki dawkowania leków:

Ml/h, ng/min, ng/kg/min, µg/min, µg/kg/min, µg/h, µg/kg/h, µg/24h, µg/kg/24h, mg/min, mg/kg/min, mg/h, g/h, g/24h, U/min, u/kg/min, U/h, U/kg/h, U/24h, U/kg/24h, k€/24h, mmol/h.TAK


Praca w standardowym trybie TIVA z kalkulatorem przeliczającym parametry podaży leku w stosunku do masy ciała pacjenta

TAK


Praca w trybie TIVA predictive-TIVA z przewidywaniem stężenia w osoczu i/lub ośrodku efektorowym

TAK


Opcja pracy w trybie TCI (Target Controlled Infusion) sterowanym stężeniem w osoczu oraz w ośrodku efektorowym

TAK


Praca w trybie TCI z nie mniej niż 3 modelami farmakokinetycznymi/farmakodynamicznymi do podaży leków:

- Diprivan Marsh

- Remifentanil

- SufentanilTAK


Możliwość rozbudowy o modele farmakokinetyczne/farmakodynamiczne do podaży leków:

- Alfentanil

- Propofol


TAK


Możliwość rozbudowy o model pediatryczny Peadfusor

TAK


Możliwość wprowadzania pacjenta o masie ciała powyżej 5kg w modelu pediatrycznym

TAK


Wyświetlanie na ekranie pompy, przed rozpoczęciem infuzji, danych protokołu leku obejmujących:

- nazwę leku

- dane demograficzne pacjenta

- stężenie leku

- dawkę indukcji

- czas trwania indukcji

- prędkość podaży dla indukcji

- dawkę podtrzymującą

- prędkość podaży dawki podtrzymującej


TAK


Opcja modyfikacji protokołu podaży leku przez użytkownika przez rozpoczęciem jego podawania

TAK


Programowanie prędkości podaży w zakresie nie mniejszym niż 0,1 – 1200 ml/h

TAK


Zmiana prędkości podaży leku i/lub docelowego stężenia leku w ośrodku efektorowym lub osoczu w trakcie pracy bez konieczności wyłączenia pompy

TAK


Tryb BOLUS z podaniem dawki uderzeniowej bez zatrzymania infuzji

TAK


Programowanie progów ciśnienia okluzji przez użytkownika – nie mniej niż 10 progów

TAK


Funkcja wypełnienia drenu z wyborem przez użytkownika objętości wypełnienia drenu

TAK


Funkcja szybkiego startu – do kasowania luzów w mechanizmie pompy

TAK


Wyświetlanie wybranej przez użytkownika nazwy leku na ekranie wyświetlacza

TAK


Jednoczesne wyświetlanie na ekranie pompy , w trakcie infuzji, podanych parametrów infuzji w trybie TCI oraz stanu pompy:

- informacja o trwającej infuzji

- informacja o wstrzymaniu infuzji

- wartość docelowego stężenia w osoczu lub ośrodku

efektorowym

- wartość aktualnego stężenia leku w ośrodku

efektorowym i osoczu

- trend stężenia leku w osoczu i ośrodku efektorowym

- nazwa leku

- szybkość podaży

- czas do osiągnięcia wybudzenia od momentu

wyłączenia pompy

- poziom ciśnienia w linii

- wybrane ciśnienie alarmu okluzji- poziom naładowania baterii

TAK


Pompa wyposażona we wbudowany uchwyt do przenoszenia

TAK


Wbudowany uchwyt do mocowania pompy do statywu

TAK


Wbudowany, zatrzaskowy system mocowania do stacji dokującej

TAK


Wbudowany interfejs do dwustronnej komunikacji z systemem zarządzającym infuzją oraz innymi pompami

TAKWbudowane gniazdo RS232

TAK


Rejestr zdarzeń – nie mniej niż 1000 zdarzeń zachowany w pamięci pompy przez nie mniej niż 6 miesięcy, przy całkowitym braku zasilania

TAK24-godzinny rejestr historii infuzji

TAK


Zasilanie bateryjne umożliwiające prace na nie mniej niż 6h przy prędkości podaży 5ml/h

TAK


Ładowanie baterii do poziomu 90% w czasie nie dłuższym niż 3h

TAK


Zróżnicowany, dwustopniowy system alarmów akustycznych i optycznych z wstrzymaniem infuzji dla alarmów czerwonych

TAK


Alarm okluzji z automatycznym wstrzymaniem infuzji

TAK


Alarm bliskiego końca infuzji, z możliwością regulacji przez użytkownika jego parametrów (czasu do końca infuzji ) w zakresie 1 - 5 minut

TAK


Alarm końca infuzji

TAK


Alarm o przejściu w tryb KVO, zatrzymania lub kontynuacji infuzji

TAK


Alarm nieprawidłowego zamocowania strzykawki z automatycznym wstrzymaniem infuzji

TAK


Alarm rozładowania baterii nie później niż na 30 minut przed jej wyczerpaniem

TAK


Waga pompy nie większa niż 3 kg

TAK


Zasilanie 230 V , 50 Hz

TAK  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość