Strona główna

Dostawa produktów dla Apteki 12 grup


Pobieranie 0.71 Mb.
Strona1/5
Data19.06.2016
Rozmiar0.71 Mb.
  1   2   3   4   5


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 135 000 EURO prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy


Opis: Dostawa produktów dla Apteki - 12 grup

Identyfikator: EZP-271-2/29/2016


1. ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON: 351375886

NIP PL6792525795

Tel: 12 658-20-11; fax: 12 658-10-81

BGK o/Kraków,

NR 22 1130 1150 0012 1146 4720 0010
Strona internetowa, na której dostępna jest siwz:bip.usdk.pl

Adres e-mail: zp@usdk.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 7:40 do godziny 15:20
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp - (Dziennik Ustaw nr 19 z dnia 09 luty 2004 r., poz. 177. z późn. zmianami 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów dla Apteki – 12 grup

  1. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:33.60.00.00-6 – produkty farmaceutyczne

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają FORMULARZE CENOWE – załączniki nr 3/1-3/12

  3. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.

  4. W przypadku, gdy lek będący przedmiotem zamówienia znajduje się w Katalogu Substancji Czynnych NFZ, cena tego leku nie może być wyższa niż podana w Katalogu.

  5. Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa.

  6. Wykonawca oferując produkt leczniczy , środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego , wyrób medyczny znajdujący się na liście leków refundowanych przy obliczaniu ceny musi wziąć pod uwagę zapisy art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego , wyrobów medycznych ( Dz.U. nr 122 poz. 696), oraz odpowiedniego obwieszczenia Ministra Zdrowia dotyczącego leków stosowanych w ramach chemioterapii z uwzględnieniem limitu finansowania danego leku oraz kod EAN (lub innego odpowiadającego kodowi EAN)

  7. Przez produkty lecznicze, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć produkty lecznicze w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami). Zaoferowane produkty lecznicze muszą być dopuszczone do obrotu na zasadach określonych w art. 3 lub 4 lub 4a ustawy Prawo farmaceutyczne.

  8. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w oparciu o art. 29 ust. 3 ustawy. Pod pojęciem oferty równoważnej rozumie się ofertę złożoną na preparat w zakresie tej samej substancji czynnej, w postaci i dawce wskazanym przez Zamawiającego.

  9. W przypadku, gdy lek będący przedmiotem zamówienia w momencie wyceny jest niedostępny na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do wyceny tego leku po ostatniej obowiązującej cenie.

  10. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

 1. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH – 12 grup

GRUPA 1 – Leki różne – 60 pozycji

GRUPA 2 – Leki różne – 8 pozycji

GRUPA 3 – Leki różne - 26 pozycji

GRUPA 4 – Lek KALIUM CANREONATUM

GRUPA 5 – Lek AMANTADINUM

GRUPA 6 – Lek CALCI FOLINATE

GRUPA 7 – Lek DEXTRANUM

GRUPA 8 – Lek RASBURICASUM

GRUPA 9 – Lek INSULINUM HUMANUM

GRUPA 10 – Lek INSULINUM HUMANUM

GRUPA 11– Lek INSULINUM HUMANUM

GRUPA 12 – Lek DEFIBROTIDE

 1. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7.

 2. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

  1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, według pisemnych zamówień składanych przez pracownika Apteki Szpitalnej.

  2. Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż do 2 dni roboczych od przyjęcia zamówienia,

  3. Możliwość dostaw w trybie pilnym w jak najkrótszym czasie uzgodnionym z Kierownikiem Apteki Szpitalnej, jednak nie dłuższym niż w ciągu 24 godzin od daty telefonicznego złożenia zamówienia, potwierdzonego faksem,

  4. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego. Odbioru towaru dokonywać będzie osoba upoważniona przez Kierownika Apteki Szpitalnej. Pracownik w chwili odbioru towaru zobowiązany będzie do zbadania, czy dostawa jest pod względem ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami i umową. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości.

  5. Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie Procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2002 Nr 144 poz. 1216) .

  6. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w punkcie 7.5.

 4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

   1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania –

warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada koncesję/zezwolenie GIF na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/ składu celnego/ składu konsygnacyjnego, a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2.2,

   1. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

   1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

   1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je upełnomocniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik) • Zgodnie z art. 26 ust. 2 b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia ( złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego umocowane prawnie).

 • Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b , odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego umocowane prawnie).

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia

W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art., 24 ust. 1 ustawy Pzp.  1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

   1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wg załącznika nr 4 do siwz,

  1. Zezwolenie na obrót produktami leczniczymi. Należy przedstawić jeden z dokumentów:

- Kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i środki odurzające - odpowiednio wymagane zezwolenie.

- Kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie jeżeli wykonawca jest wytwórcą.- W przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi.

  1. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY.

8.3.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do siwz.

   1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

   3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

   4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

   5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

   6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieni albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

   1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

 1. punkcie 8.3.2. do 8.3.4, 8.3.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

 2. punkcie 8.3.5 i 8.3.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy; 

   1. Dokumenty, o których mowa 8.3.8 ppkt. 1 tiret pierwsze i trzecie oraz ppkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 tiret 2powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

   2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 8.3.10 stosuje się odpowiednio. 

   3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

   4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

   5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

   6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

   7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

   8. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i oświadczeń zawierających stwierdzenie zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

   9. W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp.

8.4. WYKONAWCY WSPÓŁNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

8.4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie z art. 22 ust. 1 podpisane przez tych wykonawców, którzy spełniają postawione warunki. Jeżeli wykonawca A spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2, a Wykonawca B spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 3 i 4, złożenia podpisów tych wykonawców pod jednym oświadczenie (propozycja – załącznik nr 4) będzie uznane jako odpowiadające warunkom SIWZ; oświadczenie z art. 24 ust. 1 w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub jedno, podpisane przez wszystkich wykonawców składających taką ofertę.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczące art. 24 ust. 1 musi złożyć w ofercie każdy z wykonawców Konsorcjum. W przypadku dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z jej uczestników oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie.

4.4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.4.3 Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)

2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców)

8.4.4 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Konsorcjum

8.4.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:

1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta ( celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad,

4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do konsorcjum,

5) określenie lidera Konsorcjum, (powinien Nin być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

8) ustanowienia Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

8.4.6 Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8.4.7 Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

8.4.8 W przypadku Konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami k.c.8.5. W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SIWZ, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA:
8.5.1. Oświadczenie, iż oferowany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu i na potwierdzenie powyższego posiada ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem oraz dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy – według załącznika nr 5 do siwz.

8.6. POZOSTAŁE DOKUMENTY

8.6.1. Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. według załącznika nr 6 do siwz.9.WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

9.1. Wyjaśnienia treści SIWZ

9.1.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 25.03.2016r.

9.1.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

9.1.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

9.1.4 Pytania należy kierować na adres Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków Sekcja ds. Zamówień Publicznych

9.1.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na stronie.

9.1.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.2 Zmiany w treści SIWZ.

9.2.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9.2.2. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

9.2.3 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający umieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zgodnie z art. 12a ustawy Pzp.

9.2.4. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

9.2.5. Jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

9.2.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.


  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

  2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna

  3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer (12) 658 10 81 oraz w formie elektronicznej zp@usdk.pl

  4. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp/informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie zamawiającego.

  5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią.

  7. Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

  8. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

W sprawach przedmiotu przetargu:

mgr Joanna Jackowska - Janda – Kierownik Apteki


w sprawach formalnych:

Maria Gągol – Sekcja Zamówień Publicznychgodziny pracy Zamawiającego: poniedziałek- piątek 800:1500

  1. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Każda składana oferta musi być zabezpieczona w wadium. Wadium na całość zamówienia wynosi : 5674,00 słownie: PLN 00/100 słownie: pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 00/100

Wadium na poszczególne grupy:

GRUPA 1 988,00 zł słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100

GRUPA 2 – 1545,00 zł słownie: tysiąc pięćset czterdzieści pięć złotych 00/100

GRUPA 3 – 901,00 zł słownie: dziewięćset jeden złotych 00/100

GRUPA 4 26,00 zł słownie: dwadzieścia sześć złotych 00/100

GRUPA 5 94,00 zł słownie: dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100

GRUPA 6 58,00 zł słownie: pięćdziesiąt osiem złotych 00/100

GRUPA 7 – 54,00 zł słownie: pięćdziesiąt cztery złote 00/100

GRUPA 8 – 128,00 zł słownie: sto dwadzieścia osiem złotych 00/100

GRUPA 9 16,00 zł słownie: szesnaście złotych 00/100

GRUPA 10 16,00 zł słownie: szesnaście złotych 00/100

GRUPA 11 17,00 zł słownie: siedemnaście złotych 00/100

GRUPA 12 1830,00 zł słownie: tysiąc osiemset trzydzieści złotych 00/100
W przypadku złożenia oferty częściowej Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej wysokości.

11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.


11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
BGK o/Kraków,

49 1130 1150 0012 1146 4720 0009

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,


c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
11.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg EZP-271-2/29/2016 GRUPA…….. W pozostałych przypadkach (pkt. 11.3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 11.3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
11.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
11.6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
11.7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.
11.8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.
11.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 11.10 i 11.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
11.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
11.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

  1. Wykonawca jest związany oferta 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  3. Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt. 12.2 niniejszej SIWZ, nie powoduje utraty wadium ale skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

  4. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  5. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania oferta do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy)

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

  1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert (podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

  2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  4. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

  5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego;

  6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

FORMA OFERTY

  1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem

  2. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były ponumerowane

  3. Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

  4. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  5. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  6. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku innym niż polski, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

  7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  8. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

  9. W przypadku wszystkich kopii dokumentów założonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię z adnotacją np.. „Poświadczam za zgodność z oryginałem – dnia …………..” podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

ZAWARTOŚĆ OFERTY

   1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ

   1. Wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 3/….. do SIWZ (w zależności od tego, na którą grupę Wykonawca składa ofertę)

   2. Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ

   3. Wypełniony i podpisany załącznik nr 5, 6 do SIWZ

   4. Dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt. 8 niniejszej SIWZ

   5. Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru

   6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

  1. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. Zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

  2. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL679-25-25-795

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 14.04.2016r. do godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2H-06b – Sekcja ds. Zamówień Publicznych. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

oraz oznakowana następująco: Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów dla Apteki – 12 grup GRUPA …….nr EZP-271-2/29/2016– nie otwierać przed …………...2016r. godz. ……….(wypełnia Wykonawca) i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.  1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, zgodnie z zapisami art. 84 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – za zaliczeniem pocztowym.

  3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.04.2016r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego pok. 2H-06b

  4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  6. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 14.6

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

  1. Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:

a)Wartość brutto pozycji z formularza cenowego – według algorytmu:

(ilość x cena jednostkowa netto) + [(ilość x cena jednostkowa netto) x stawka podatku VAT] = wartość brutto, która stanowi cenę brutto oferty.

b) cena, o której mowa w pkt a musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.


  1. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  2. Cena oferty ma być podana w zł.

  3. Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę netto jednego opakowania jednostkowego i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny, o ile wykonawca podał prawidłową ilość oferowanych produktów.

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT STOSOWANYCH PRZY ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT.

17.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

17.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

17.1.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

17.2. Ofert zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp.

Kryterium

Waga Kryterium

Zasady oceny

(ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku)

1.

Cena

98%

najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 10 x waga kryterium

2.

Niezmienność cen jednostkowych netto podanych w ofercie

2%

Ilość m-cy zaoferowana przez badaną ofertę /max zaoferowaną ilość m-cy x 10 x waga kryterium

Ocenę końcową oferty OK= KC x ilość członków komisji + Knc x ilość członków komisji
17.3. Obliczenia w obydwu kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

17.4. Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych wyżej kryteriach

17.5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

17.6. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt 17.2. SIWZ.
 1. TRYB OCENY OFERT WYJASNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK

  1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

  2. Zamawiający poprawia w ofercie:

 1. Oczywiste omyłki pisarskie

 2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

 3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

Pouczenie:

Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, ma prawo w terminie 3 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki.UWAGA: Milczenie Wykonawcy co do tej kwestii będzie traktowane jako zgoda na poprawienie omyłek

SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, zaświadczeń, wykazów, danych, informacji.

  2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji- oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp

  3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

  1. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia a zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w szczególności w zakresie:

   1. Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2010r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 157, poz.1314);

   2. Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

  2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

  3. Zamawiający odrzuca ofertę:

 1. Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

 2. Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW W OFERCIE

  1. Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  2. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  3. Zamawiający może także wezwać Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów

SPOSÓB OCENY ZGODNOŚCI OFERTY Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ SIWZ

  1. Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

  1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

ODRZUCENIE OFERTY

  1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90ust.. 3 ustawy Pzp

  2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  1. Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

  2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a)ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b)złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


  1. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ

  2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

  3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

A) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

B) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

C) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

D)terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

18.22. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 17.21 A na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.


  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

  1. Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 ustawy Pzp.

 1. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, W CELU ZAWARCIA UMOWY.

  1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ.

  2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 Pzp.

  4. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana.

  5. Umowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

 1. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

  1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

  2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

22.1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej.

22.2.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

22.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Prawo zamówień publicznych

22.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

22.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

22.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Ustawy pzp.

22.8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

22.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

22.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 22.8 i 22.9 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

22.11. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180 -189 ustawy Pzp.

22.12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp.

23. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.24. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,25. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy


  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość