Strona główna

Dostęp do bezpiecznej wody do picia jest niezbędny dla zdrowia


Pobieranie 179.99 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar179.99 Kb.
Lubartów, dnia 22.01.2015 r.
,,Dostęp do bezpiecznej wody do picia jest niezbędny dla zdrowia;

to podstawowe prawo człowieka i element efektywnej polityki ochrony zdrowia’’ (WHO).
OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY NA TERENIE

POWIATU LUBARTOWSKIEGO za 2014 r.
Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawowany jest przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.). Jakość wody przeznaczonej do spożycia powinna odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Badania jakości wody do spożycia wykonują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości badań zatwierdzonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosownie z zapisami zawartymi w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) i § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach monitoringu jakości wody realizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie oraz prowadzonej kontroli wewnętrznej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dokonał obszarowej oceny jakości wody na terenie powiatu lubartowskiego i szacowania elementów ryzyka zdrowotnego konsumentów.

Ludność powiatu lubartowskiego zaopatrywana jest w wodę do spożycia z ujęć wód podziemnych. Liczba mieszkańców powiatu lubartowskiego – stan na 31.12.2014 r. wynosiła 89914 osób, liczba osób korzystających z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w 2014 r. wynosiła 89028 osób - stanowi to, że 99,01% ogólnej liczby ludności zamieszkałej na terenie powiatu lubartowskiego korzysta z wody o kontrolowanej jakości.
Miasto Lubartów.

1. W 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie obejmował nadzorem

sanitarnym 1 wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu miasta Lubartowa, tj.:

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Lubartowie.

2. Liczba mieszkańców miasta Lubartów – stan na 31.12.2014 r. wynosi 22168 osób, liczba osób

korzystających z wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia wynosi 22168, co stanowi, że

100% ludności zamieszkałej w mieście Lubartów korzysta z wody z wodociągu zbiorowego

zaopatrzenia.

Ponadto z wody z w/w wodociągu korzysta 7031 osób z terenu Gminy Lubartów.

3. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za jakość dostarczanej wody z w/w wodociągu jest

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. zo. o. w Lubartowie.

4. Informacje na temat jakości wody w 2014 r. z w/w wodociąg przedstawia poniższa tabela:Nazwa wodociągu

Produkcja wody

w m3/dLiczba ludności zaopatrywanej w wodę

Jakość wody stan na dzień 31.12.2014r.

Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów 

w 2014 r.

Prowadzone postępowanie administracyjne przez PPIS na koniec 2014 r.

Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody .

Lubartów

3009,70

22168

(miasto) i

7031

(gm. L-ów.)Przydatna do spożycia.

Nie stwierdzono.

Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.

Gmina Abramów
1. W 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie obejmował nadzorem

sanitarnym 2 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Abramów, tj.:

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Abramowie,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wolicy.

2. Liczba mieszkańców Gminy Abramów – stan na 31.12.2014 r. wynosi 4268 osób, liczba osób

korzystających z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia wynosi 4268, co stanowi, że

100% ludności zamieszkałej na terenie Gminy Abramów z wody z wodociągów zbiorowego

zaopatrzenia.

3. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za jakość dostarczanej wody z w/w wodociągów

w 2014 r. była Gmina Abramów.

4. Informacje na temat jakości wody w 2014 r. z w/w wodociągów przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wodociągu.

Produkcja wody

w m3/d.Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Jakość wody stan na dzień 31.12.2014r.

Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów 

w 2014 r.

Prowadzone postępowanie administracyjne przez PPIS na koniec 2014 r.

Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody.

Abramów

272,58

2483

Przydatna do spożycia .

Bakterie grupy coli-

8-55jtk/100ml (dopuszczalne 0jtk/100ml)Nie jest prowadzone.

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.Wolica

224,19

1785

oraz 287 osób z gm. MichówPrzydatna do spożycia.

Nie stwierdzono.

Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.


Gmina Firlej
1. W 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie obejmował nadzorem

sanitarnym 2 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Firlej, tj.:

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Firleju,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Serocku.

2. Liczba mieszkańców Gminy Firlej – stan na 31.12.2014 r. wynosi 5981 osób, liczba osób

korzystających z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia wynosi 5981, co stanowi, że

100% ludności zamieszkałej na terenie Gminy Firlej korzysta z wody z wodociągów

zbiorowego zaopatrzenia.

3. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za jakość dostarczanej wody z w/w wodociągów

w 2014 r. była Gmina Firlej.

4. Informacje na temat jakości wody w 2014 r. z w/w wodociągów przedstawia poniższa tabela:


Nazwa wodociągu

Produkcja wody

w m3/dLiczba ludności zaopatrywanej w wodę

Jakość wody stan na dzień 31.12.2014r.

Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów 

w 2014 r.

Prowadzone postępowanie administracyjne przez PPIS na koniec 2014 r.

Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody

Firlej

223,05

1156

Przydatna do spożycia.

Nie stwierdzono

Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.

Serock

336,67

4825

oraz 70 osób z gm. L-ów i 24 osoby z gm. Michów.Przydatna do spożycia.

Nie stwierdzono.

Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.

Gmina Jeziorzany
1. W 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie obejmował nadzorem sanitarnym 2 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Jeziorzany:

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Krępie,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Walentynowie.

Ponadto 53 osoby zamieszkałe na terenie Gminy Jeziorzany w 2014 r. korzystały z wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia z Anielówki – za jakość dostarczanej wody odpowiedzialna jest Gmina Michów - woda spełnia wymagania rozporządzenia..

2. Liczba mieszkańców Gminy Jeziorzany – stan na 31.12.2014 r. wynosi 2934 osoby, liczba osób

korzystających z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia wynosi 2899, co stanowi, że

98,81% ludności zamieszkałej na terenie Gminy Jeziorzany korzysta z wody z wodociągów

zbiorowego zaopatrzenia.

3. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za jakość dostarczanej wody z w/w wodociągów

w 2014 r. była Gmina Jeziorzany.

4. Informacje na temat jakości wody w 2014 r. z w/w wodociągów przedstawia poniższa tabela:

Nazwa wodociągu.

Produkcja wody

w m3/d.Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Jakość wody stan na dzień 31.12.2014r.

Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów 

w 2014 r.

Prowadzone postępowanie administracyjne przez PPIS na koniec 2014 r.

Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody.

Krępa

295,10

2671

Przydatna do spożycia.

Nie stwierdzono

Nie jest

Prowadzone.Prowadzona kontrola wewnętrzna.


Walentynów

34,78

175

Przydatna do spożycia.

Nie stwierdzono.

Nie jest

Prowadzone.Modernizacja stacji uzdatniania wody.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.
Gmina Kamionka
1. W 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie obejmował nadzorem sanitarnym 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Kamionka, są to:

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kamionce,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zofianie,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kozłówce,

wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Stanisławowie Dużym (w miesiącu maju 2014 r. wyłączony z eksploatacji).

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za jakość dostarczanej wody z w/w wodociągów jest Gmina Kamionka.

Ponadto, 194 osoby z terenu gm. Kamionka zaopatrywana jest w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Krasieninie, który znajduje się na terenie powiatu lubelskiego

2. Liczba mieszkańców gminy Kamionka – stan na 31.12.2014 r. wynosi 6385 osób, liczba osób

korzystających z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia wynosi 6385, co stanowi, że

100% ludności zamieszkałej na terenie gminy Kamionka korzysta z wody z wodociągów

zbiorowego zaopatrzenia.

3. Informacje na temat jakości wody w 2014 r. z w/w wodociągów przedstawia poniższa tabela:Nazwa wodociągu.

Produkcja wody

w m3/d.Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Jakość wody stan na dzień 31.12.2014r.

Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów 

w 2014 r.

Prowadzone postępowanie administracyjne przez PPIS na koniec 2014 r.

Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody.


Kamionka

188,12

2875

Przydatna do spożycia.

Nie stwierdzono.

Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.

Zofian

51,12

593

Przydatna do spożycia.

Mętność

(2,12-4,96NTU)-

dopuszczalne 1NTU, Żelazo

(427-693µg/l)- dopuszczalne 200µg/l

Mangan

(73,6-177µg/l)-dopuszczalne 50µg/l,
Nie jest prowadzone.

Płukanie sieci wodociągowej.
Prowadzona kontrola wewnętrzna.

Kozłówka

190,91

2723

Przydatna do spożycia.

Nie stwierdzono.

Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.


Miasto i Gmina Kock
1. W 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie objął nadzorem sanitarnym

4 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Kock, są to:

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kocku,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Górce,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Talczynie,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Białobrzegach.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za jakość dostarczanej wody z w/w wodociągów w 2014 r. była Gmina Kock.

2. Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Kock – ogółem: stan na 31.12.2014 r. wynosi 6742 osoby,

liczba osób korzystających z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia wynosi 6710, co

stanowi, że 99,52% ludności zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy Kock korzysta z wody

z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia.

3. Informacje na temat jakości wody w 2014 r. z w/w wodociągów przedstawia poniższa tabela:Nazwa wodociągu.

Produkcja wody

w m3/d.Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Jakość wody stan na dzień 31.12.2014r.

Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów 

w 2014 r.

Prowadzone postępowanie administracyjne przez PPIS na koniec 2014 r.

Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody.

Kock

617,26

3465

Przydatna do spożycia .

Nie stwierdzono.

Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.

Górka

75,25

685

Przydatna do spożycia.

Nie stwierdzono.

Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.

Talczyn

43,10

700

Przydatna do spożycia.

Mętność-

(7,55-0,76NTU)-

dopuszczalne 1NTU

Amonowy jon

(0,87±0,18mg/l) –dopuszczalne 0,50mg/l,

Żelazo (495±59µg/l) dopuszczalne -200µg/l.Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.

Białobrzegi

152,90

1860

Przydatna do spożycia.

Nie stwierdzono.

Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.


Gmina Lubartów

1. W 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie objął nadzorem sanitarnym

4 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Lubartów, są to:

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Skrobowie Kol.,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Chlewiskach,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wandzinie.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za jakość dostarczanej wody z w/w wodociągów jest Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie - Kolonia Skrobów 104.- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rokitnie (jednostką organizacyjną odpowiedzialną za jakość dostarczanej wody z w/w wodociągu jest MPWiK Sp.zo. o. w Lublinie).

Oprócz w/w wodociągów mieszkańcy Gminy Lubartów (7031 osób) korzystają z wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Lubartowie – jednostka odpowiedzialna PGK Sp.zo.o., z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Serocku (70 osób) – jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy w Firleju oraz z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Jawidzu pow. Łęczna- (36 osób).

2. Liczba mieszkańców Gminy Lubartów – stan na 31.12.2014 r. wynosi 11078 osób, liczba osób

korzystających z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia wynosi 11078, co stanowi, że

100% ludności zamieszkałej na terenie Gminy Lubartów z wody z wodociągów zbiorowego

zaopatrzenia.

3.Informacje na temat jakości wody w 2014 r. z w/w wodociągów przedstawia poniższa tabela:


Nazwa wodociągu.

Produkcja wody

w m3/d.Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Jakość wody stan na dzień 31.12.2014r.

Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów 

w 2014 r.

Prowadzone postępowanie administracyjne przez PPIS na koniec 2014 r.

Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody.

Skrobów Kol.

38,62

651

Przydatna do spożycia.

Bakterie grupy coli-

(2jtk/100ml) dopuszczalne 0jtk/100ml, Escherichia coli (4-16jtk/100ml) dopuszczalne 0jtk/100ml,

Ogólna liczba mikroorg.

w 22±2ºC po 72 h.Nie jest prowadzone.

Dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej. Prowadzona kontrola wewnętrzna.

Chlewiska

59,35

358

Przydatna do spożycia.

Przekroczeń nie stwierdzono.

Nie jest prowadzone

Prowadzona kontrola wewnętrzna.

Wandzin

44,13

484

Przydatna do spożycia.

Przekroczeń nie  stwierdzono.

Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.

Rokitno

254,01

2448

Przydatna do spożycia.

Przekroczeń nie przekroczeń.

Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.Gmina Michów
1. W 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie objął nadzorem sanitarnym

3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Michów, są to:

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Anielówce,.

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rudnie,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wypnisze.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za jakość dostarczanej wody z w/w wodociągów jest Gmina Michów.

Ponadto, 287 osób korzysta z wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Wolicy, którego administratorem jest Gmina Abramów oraz 24 osoby z terenu gm. Michów korzystają z wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia z Serocka, którego administratorem jest Gmina Firlej.

2. Liczba mieszkańców Gminy Michów – stan na 31.12.2014 r. wynosi 6222 osób, liczba osób

korzystających z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia wynosi 5555, co stanowi, że

89,28% ludności zamieszkałej na terenie gminy Michów korzysta z wody z wodociągów

zbiorowego zaopatrzenia.

3. Informacje na temat jakości wody w 2014 r. z w/w wodociągów przedstawia poniższa tabela:
Nazwa wodociągu.

Produkcja wody

w m3/d.Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Jakość wody stan na dzień 31.12.2014r.

Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów 

w 2014 r.

Prowadzone postępowanie administracyjne przez PPIS na koniec 2014 r.

Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody.

Anielówka

302,03

3820

i 53 osoby z gm. JeziorzanyPrzydatna do spożycia.

Nie stwierdzono.

Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.

Rudno

51,04

911

Przydatna do spożycia.

Mangan

(69±7µg/l)-dopuszczalne 50µg/l.Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.

Wypnicha

46,66

513

Przydatna do spożycia.

Mętność

(2,46- 0,74NTU)

dopuszczalne-1NTU

Mangan


(70-75,8µg/l)-dopuszczalne 50µg/l,

Żelazo 265-302µg/l dopuszczalne-200µg/l.Nie jest prowadzone.

Płukanie sieci wodociągowej.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.
Gmina Niedźwiada
1. W 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie objął nadzorem sanitarnym

3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Niedźwiada, są to:

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zabielu,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Tarle,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Górce Lubartowskiej,

2. Liczba mieszkańców gminy Niedźwiada – stan na 31.12.2014 r. wynosi 6420 osób, liczba osób

korzystających z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia wynosi 6420, co stanowi, że

100% ludności zamieszkałej na terenie Gminy Niedźwiada korzysta z wody z wodociągów

zbiorowego zaopatrzenia.

3. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za jakość dostarczanej wody z w/w wodociągów

w 2014 r. była Gmina Niedźwiada.

4. Informacje na temat jakości wody w 2014 r. z w/w wodociągów przedstawia poniższa tabela:Nazwa wodociągu.

Produkcja wody

w m3/d.Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Jakość wody stan na dzień 31.12.2014 r.

Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów 

w 2014 r.

Prowadzone postępowanie administracyjne przez PPIS na koniec 2014 r.

Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody.

Zabiele

214,37

3683

Przydatna do spożycia.

Ogólna liczba mikroorg.

w 22±2ºC po 72 h.
Nie jest prowadzone.

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.Tarło

160,12

2216

Przydatna do spożycia.

Ogólna liczba mikroorg.

w 22±2ºC po 72 h.
Nie jest prowadzone.

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.Górka

Lubartowska36,04

521

Przydatna do spożycia.

Mętność

(2,76-4,07NTU)-

dopuszczalne 1NTU, Żelazo

(296-472µg/l)- dopuszczalne 200µg/l.

Amonowy jon

(0,67-0,75mg/l) –dopuszczalne 0,50mg/l.Nie jest prowadzone.

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej Prowadzona kontrola wewnętrzna.Miasto i Gmina Ostrów Lubelski

1. W 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie objął nadzorem sanitarnym

5 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Miasta i Gminy Ostrów Lubelski:

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ostrowie Lubelskim,.

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kolechowicach,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Kaznowie ,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rozkopaczewie,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Jamach,

2. Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Ostrów Lubelski – stan na 31.12.2014 r. wynosi 5409

osób, liczba osób korzystających z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia wynosi 5316,

co stanowi, że 98,28% ludności zamieszkałej na terenie Miasta i Gminy Ostrów Lubelski

korzysta z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia.

3. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za jakość dostarczanej wody z w/w wodociągów na

terenie Miasta i Gminy Ostrów Lubelski jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Ostrowie Lubelskim.

4. Informacje na temat jakości wody w 2014 r. z w/w wodociągów przedstawia poniższa tabela:Nazwa wodociągu

Produkcja wody

w m3/dLiczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Jakość wody stan na dzień 31.12.2014r.

Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów 

w 2014 r.

Prowadzone postępowanie administracyjne przez PPIS na koniec 2014 r.

Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody.

Ostrów

Lubelski312,65

2145 (miasto)

i

58 ( z gm. Ostrów Lub.)Warunkowa przydatność wody.

Mętność

(1,63-4,8NTU)-

dopuszczalne 1NTU;

Żelazo(780-828µg/l)

-dopuszczalne 200µg/l;

Mangan


(127-171µg/l)-dopuszczalne

50 µg/l,


Decyzja PPIS z dnia 17.06.2013r Nr ONS-HK.721/27/13 z późn. zm.

Wymiana i płukanie złóż filtracyjnych, stały nadzór nad pracą sprężarek.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.
Kolechowice

118,10

1005

Przydatna do spożycia.

Nie stwierdzono.

Nie jest prowadzone.

Płukanie i dezynfekcja złóż filtracyjnych, stały nadzór nad pracą sprężarek. Prowadzona kontrola wewnętrzna.

Kaznów

59,73

583

Przydatna do spożycia

Ogólna liczba mikroorg.

w 22±2ºC po 72 h;
Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna

Rozkopaczew


139,50

1218


Przydatna do spożycia.

Nie stwierdzono.

Nie jest prowadzone.

Płukanie i dezynfekcja sieci..

Prowadzona kontrola wewnętrzna.Jamy

29,93

307


Przydatna do spożycia

Ogólna liczba mikroorg.

w 22±2ºC po 72 h;
Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.


Gmina Ostrówek

1. W 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie objął nadzorem sanitarnym

3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ostrówek, są to:

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Ostrówku,.

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Leszkowicach,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dębicy.

2. Liczba mieszkańców gminy Ostrówek – stan na 31.12.2014 r. wynosi 4082 osób, liczba osób

korzystających z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia wynosi 4023, co stanowi, że

98,55% ludności zamieszkałej na terenie Gminy Ostrówek korzysta z wody z wodociągów

zbiorowego zaopatrzenia.

3. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za jakość dostarczanej wody z w/w wodociągów jest

Gmina Ostrówek.

4.Informacje na temat jakości wody w 2014 r. z w/w wodociągów przedstawia poniższa tabela:


Nazwa wodociągu.

Produkcja wody

w m3/d.Liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Jakość wody stan na dzień 31.12.2014r.

Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów 

w 2014 r.

Prowadzone postępowanie administracyjne przez PPIS na koniec 2014 r.

Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody.

Ostrówek

132,78

1697

Przydatna do spożycia.

Mangan

(71- 102µg/l)-dopuszczalne

50 µg/l.


Nie jest prowadzone.

Płukanie sieci wodociągowej.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.Leszkowice

51,93

916

Warunkowa przydatność wody do spożycia.

Amonowy jon

(1,19-1,65mg/l) –dopuszczalne 0,50mg/l,

Bakterie grupy coli-

(2-4jtk/100ml) dopuszczalne 0jtk/100ml, Escherichia coli (1-4jtk/100ml) dopuszczalne 0jtk/100ml.Decyzja PPIS z dnia 27.10.2008r Nr ONS-HK.721/139/08, z późn. zm.

(dot. amonowego jonu).Płukanie sieci wodociągowej oraz modernizacja stacji uzdatniania wody.
Prowadzona kontrola wewnętrzna.

Dębica

107,24

1410

Przydatna do spożycia.

Bakterie grupy coli-

(2jtk/100ml) dopuszczalne 0jtk/100ml,Nie jest prowadzone.

Dezynfekcja, płukanie sieci wodociągowej.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.
Gmina Serniki
1. W 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie objął nadzorem sanitarnym

3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Serniki, są to:

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Sernikach Kol.

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Nowej Wsi,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wólce Zawieprzyckiej.

2. Liczba mieszkańców gminy Serniki – stan na 31.12.2014 r. wynosi 4890 osób, liczba osób

korzystających z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia wynosi 4890, co stanowi, że

100% ludności zamieszkałej na terenie Gminy Serniki korzysta z wody z wodociągów

zbiorowego zaopatrzenia.

3. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za jakość dostarczanej wody z w/w wodociągów jest

Gmina Serniki.

4. Informacje na temat jakości wody w 2014 r. z w/w wodociągów przedstawia poniższa tabela:
Nazwa wodociągu

Produkcja wody

w m3/dLiczba ludności zaopatrywanej w wodę

Jakość wody stan na dzień 31.12.2014r.

Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów 

w 2014 r.

Prowadzone postępowanie administracyjne przez PPIS na koniec 2014 r.

Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody .

Prowadzona kontrola wewnętrzna.Serniki Kolonia

101,00

1132

Przydatna do spożycia.

Nie stwierdzono.

Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.

Nowa Wieś

258,48

3443

Przydatna do spożycia.

Nie stwierdzono.

Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.

Wólka Zawieprzycka

22,86

315

Przydatna do spożycia.

Nie stwierdzono.

Nie jest prowadzone.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.Gmina Uścimów
1. W 2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie objął nadzorem sanitarnym

3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Uścimów, są to:

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Starym Uścimowie,

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Drozdówce;

- wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Ochoży.

2. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za jakość dostarczanej wody z w/w wodociągów jest

Gmina Uścimów.

3. Liczba mieszkańców gminy Uścimów – stan na 31.12.2014 r. wynosi 3335 osób, liczba osób

korzystających z wody z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia wynosi 3335, co stanowi, że

100% ludności zamieszkałej na terenie gminy Uścimów korzysta z wody z wodociągów

zbiorowego zaopatrzenia.

4. Informacje na temat jakości wody w 2014 r. z w/w wodociągów przedstawia poniższa tabela:Nazwa wodociągu

Produkcja wody

w m3/dLiczba ludności zaopatrywanej w wodę

Jakość wody stan na dzień 31.12.2014r.

Przekroczone wartości dopuszczalnych parametrów 

w 2014 r.

Prowadzone postępowanie administracyjne przez PPIS na koniec 2014 r.

Działania naprawcze prowadzone przez producenta wody

Stary

Uścimów


253,19

2075

Przydatna do spożycia.

Ogólna liczba mikroorg.

w 22±2ºC po 72 h
Nie jest prowadzone.

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.Drozdówka

120,77

1169

Przydatna do spożycia.

Ogólna liczba mikroorg.

w 22±2ºC po 72 hNie jest prowadzone.

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.Ochoża


10,42

91

Przydatna do spożycia.

Ogólna liczba mikroorg.

w 22±2ºC po 72 h .Nie jest prowadzone.

Płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej.

Prowadzona kontrola wewnętrzna.
SZACOWANIE RYZYKA ZDROWOTNEGO
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, woda jest w pełni bezpieczna dla zdrowia jeśli spełnia określone w nim wymagania. Przekroczenie parametrów wymaga każdorazowo dokonania oceny zagrożeń i oszacowania ryzyka potencjalnych zagrożeń dla zdrowia konsumentów oraz określenia przydatności wody do spożycia. Ocena jakości wody jest sporządzana osobno dla każdego wodociągu.

Jak wynika z powyższych danych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia z terenu powiatu lubartowskiego w 2014 r. występowały przekroczenia wartości dopuszczalnych w zakresie wymagań fizykochemicznych dla żelaza, manganu, amonowego jonu oraz mętności określonych w załączniku Nr 3 B do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (parametry te charakteryzują prawidłowość przebiegu procesów technologicznych – tzw. parametry wskaźnikowe). W przypadku przekroczeń w/w parametrów fizykochemicznych każdorazowo, indywidualnie oceniane było bezpieczeństwo zdrowotne i na tej podstawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie podejmował odpowiednie działania mające na celu ustalenie przyczyny i działania naprawcze.

Należy zauważyć, że zwiększona zawartość żelaza, manganu i amonowego jonu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nie zaproponowała, opartej na przesłankach zdrowotnych, zalecanej dopuszczalnej wartości tych parametrów w wodzie do spożycia. Jednak obecność w wodzie tych parametrów, zwłaszcza w wartościach ponadnormatywnych obniża wartości użytkowe wody i jej walory smakowe. Żelazo i mangan mogą powodować tworzenie się osadów w rurach sieci dystrybucyjnej oraz sprzyjać rozwojowi bakterii żelazowych i manganowych pogarszających smak, zapach i mętność wody. Osady w rurach mogą też negatywnie wpływać na sprawność sieci wodociągowej, prace filtrów i wodomierzy. Mętność wody do spożycia jest wywoływana drobnymi cząsteczkami stałymi, które mogą znajdować się w wodzie do picia na skutek nieodpowiedniego uzdatniania lub z powodu unoszenia cząsteczek pochodzących z osadów w sieci wodociągowej. Woda o wysokiej mętności może chronić organizmy przed działaniem środków dezynfekcyjnych i może pobudzać wzrost bakterii.

Chociaż parametry te nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, natomiast bardzo często nie są akceptowalne przez konsumentów. Konsument przede wszystkim ocenia jakość wody po jej smaku, barwie, zapachu, czyli wskaźnikach organoleptycznych pozwalających na sklasyfikowanie wody przez konsumenta jako bezpiecznej i zdrowej.

Fakt, ze woda jest mętna, zabarwiona, bądź posiada wyczuwalny zapach, nie daje podstaw do stwierdzenia, że jest ona niezdrowa. Właściwie wszystkie zanieczyszczenia mające bezpośredni i istotny wpływ na zdrowie (obecność mikroorganizmów chorobotwórczych, toksyczne związki metali i substancje rakotwórcze) są niewidoczne gołym okiem a woda lecąc z kranu może być wizualnie czysta. Dlatego nie jest aż tak bardzo istotne jak woda wygląda ale czy nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia. Stwierdzenie tego faktu jest podstawowym i elementarnym działaniem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontrolującej jakość wody a w przypadku przekroczeń wartości oceny ryzyka i oszacowania skutków zdrowotnych dla konsumenta.

W zakresie wymagań mikrobiologicznych dla Escherichia coli, bakterii grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22±2º C po 72 h określonych w załączniku Nr1 A oraz w załączniku Nr 3 A do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r., Nr 61, poz. 417, z późn. zm.).

Zgodnie z § 14 cytowanego rozporządzenia oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie podejmował odpowiednie działania mające na celu ustalenie przyczyny i działania naprawcze.

Pogorszenie jakości wody w zakresie mikrobiologicznym mogło być spowodowane głównie awariami urządzeń, brakiem właściwej dezynfekcji po dokonanej konserwacji, złym stanem technicznym instalacji wewnętrznej, przeciekami na sieci, małym rozbiorem wody oraz brakiem regularnego płukania sieci.

Bakterie grupy coli (z wyjątkiem E. coli) występują zarówno w ściekach, jak i wodach naturalnych. Niektóre z tych bakterii są wydalane z kałem ludzi i zwierząt. Bakterie grupy coli odznaczają się również zdolnością przetrwania i namażania w systemach dystrybucji wody. Bakterie grupy coli powinny być nieobecne w wodzie tuż po zakończeniu dezynfekcji, ich wykrycie oznacza nieskuteczność uzdatniania wody. Obecność tych bakterii w systemach dystrybucyjnych i zbiornikach wody może świadczyć o obecności biofilmu bądź zanieczyszczeniu wody obcym materiałem, na przykład roślinnym lub glebą. Bakterie grupy coli mogą pojawiać się w wodzie, która uległa wtórnemu zanieczyszczeniu po opuszczeniu stacji uzdatniania w wyniku rozwoju bakterii w osadach wewnątrz przewodów lub na nieodpowiednich materiałach będących w kontakcie z wodą (np. uszczelki, smary, plastiki, złączki, tworzywa sztuczne stosowane w rurach i złączkach itp.).Bakterie te mogą się również przedostawać do systemu dystrybucji wody z gleby lub wód naturalnych poprzez nieszczelne zawory i dławiki, naprawiane przewody lub poprzez zwrotne zassanie wody.

Escherichia coli jest najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem, ponieważ jej obecność w wodzie wskazuje na świeże zanieczyszczenie i możliwość wystąpienia towarzyszących jej bakterii chorobotwórczych pochodzenia jelitowego. Escherichia coli znajduje się w dużych ilościach w odchodach ludzkich i zwierzęcych. Występuje też w ściekach surowych, ściekach oczyszczonych i we wszystkich wodach naturalnych oraz glebach zanieczyszczonych niedawno odchodami, zarówno pochodzenia ludzkiego, rolniczego lub od dzikich zwierząt i ptaków. Tak więc obecność E. coli w wodzie nigdy nie może być ignorowana. Escherichia coli może wywoływać zakażenia układu moczowego jak i również zapalenie opon mózgowych (u noworodków). W odchodach mogą znajdować się znacznie bardziej niebezpieczne bakterie, które wywołują bardzo poważne choroby (dur brzuszny, czerwonka). Dlatego służby sanitarne reagują tak zdecydowanie i szybko na wykrycie choćby 1 bakterii E. coli, nigdy bowiem nie można wykluczyć, że w wodzie nie ma tych bardziej niebezpiecznych mikroorganizmów chorobotwórczych, które mogą wywołać groźne epidemie. Wykrycie tych drobnoustrojów powoduje podjęcie natychmiastowych działań, w tym pobrania kolejnych próbek wody do badań i poszukiwania potencjalnych przyczyn zanieczyszczenia, takich jak niewłaściwe uzdatnianie wody lub nieszczelność systemu dystrybucyjnego.

Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze w 22ºC (bakterie psychrofilne) jako wskaźnik jakości wody pełni istotną lecz drugoplanową rolę. Przeważającą część ogólnej liczby bakterii w temperaturze 22ºC stanowią bakterie wodne oraz nieliczne bakterie glebowe. Duża liczba może świadczyć o dopływie do wody znacznej ilości substancji organicznych. Przyczyną wzrostu ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie może być również obecność związków nieorganicznych, szczególnie siarczanu magnezu, fosforanu potasu, azotu amonowego, stagnacja wody, korozja, podwyższona temperatura oraz podatność materiału na tworzenie się biofilmu.

Po analizie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody oraz ocenie elementów ryzyka zdrowotnego dla konsumentów związanego ze spożyciem wody i wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia mieszkańców powiatu lubartowskiego, która korzysta z wody z w/w wodociągów, uważa jednak, że należy zwrócić uwagę na zmiany zachodzące w wodzie dostarczanej konsumentom.
Zagwarantowanie bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody do picia opiera się na zastosowaniu wielokrotnych barier ochronnych od ujęcia do kranu u konsumenta, mających na celu zapobieganie skażeniu wody lub jego minimalizowaniu do poziomów nieszkodliwych dla zdrowia. Bezpieczeństwo jest zwiększone, jeśli wielokrotne bariery, takie jak ochrona zasobów wodnych, właściwy dobór technologii i urządzeń oraz ich eksploatacja na poszczególnych etapach uzdatniania, a także zarządzanie systemami dystrybucji wody funkcjonują właściwie w celu zachowania i ochrony jakości uzdatnionej wody. Potencjalne konsekwencje mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody są tak poważne, że zawsze ogromne znaczenie ma jego kontrola, która nigdy nie powinna być ograniczana.

Woda jest niezbędna do utrzymania życia, stąd należyte zaopatrzenie w nią musi być zapewnione każdemu odbiorcy. Należy dołożyć wszelkich starań, aby osiągnąć tak znaczny stopień bezpieczeństwa wody do picia, jak to tylko jest możliwe. Szczególna uwaga powinna być skierowana na ochronę wód i wdrażanie kompleksowych planów bezpieczeństwa wody (WSP), których celem jest zapewnienie, że liczba mikroorganizmów chorobotwórczych i stężenia substancji chemicznych w wodzie nie stanowią istotnego ryzyka dla zdrowia publicznego oraz że woda jest akceptowana przez konsumentów. Nieprzestrzeganie wymagań zapewniających bezpieczeństwo wody może narazić społeczeństwo na ryzyko epidemii chorób układu pokarmowego i innych chorób zakaźnych.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarnyw Lubartowie

lek. med. Jolanta Rutkowska-Janusz

spec. epidemiologii IIo


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość