Strona główna

Dot pzd/3/ogólna/2011


Pobieranie 80.79 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar80.79 Kb.
Aneks

do wyceny sporządzonej w dniu 27.01.2011r. w sprawie szacunku wartości surowca drzewnego, możliwego do pozyskania z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym drogi wojewódzkiej (DW 945) na odcinku od granicy administracyjnej w m. Żywiec do granicy administracyjnej z m. Jeleśnia, przewidzianej do realizacji w 2011r. (dot. PZD/3/ogólna/2011).

Bielsko-Biała, 2011-01-31 .......................................

( opracował )S P I S T R E Ś C I1. Dane formalno – prawne str.3

1.1.Zamawiający wycenę str.3

1.2.Wykonawca wyceny str.3

1.3.Określenie celu wyceny str.3

1.4.Podstawa prawna wyceny str.3

1.5.Źródła danych merytorycznych str.3

1.6.Daty str.3
2.Dane o nieruchomości str.4

2.1.Charakterystyka nieruchomości str.4


3.Określenie wartości drewna str.4

3.1.Sposób wyceny str.4

3.2.Rodzaj określanej wartości str.4

3.3.Wycena surowca drzewnego str.4

3.4.Zestawienie zbiorcze wyszacowanej wartości str.5

surowca drzewnego

3.5.Końcowe wnioski str.5

4.Klauzule i zastrzeżenia str.5

5.Załączniki str.6
]

- 3 -


1. Dane formalno – prawne

1.1. Zamawiający wycenę

Zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu 34-300 Żywiec ul. Leśnianka 102a.1.2. Wykonawca wyceny

Wyceny surowca drzewnego wykonał rzeczoznawca majątkowy mgr inż. Andrzej SICIŃSKI zam. Bielsko-Biała, ul. Wzgórze 18 m. 4, zgodnie z w/w zleceniem.1.3. Określenie celu wyceny

Niniejsza wycena jest sporządzana dla Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu

w związku z planowaną wycinką drzew przydrożnych, rosnących w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu żywieckiego – przewidzianej do realizacji w 2011r. (dot. PZD/3/ogólna/2011).

1.4. Podstawa prawna wyceny

1.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93

z późniejszymi zmianami),

2.Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Standardy zawodowe

rzeczoznawców majątkowych.

1.5. Źródła danych merytorycznych

1.Uchwała Zarządu Powiatu w Żywcu z dnia 10.02.2010r., Nr 982/10/III

w sprawie waloryzacji ustalonego cennika za drewno, pozyskane w związku z

wycinką drzew, rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich na

terenie powiatu żywieckiego.

2.Normy na surowiec drzewny wg określeń KJW .

3.Tablice miąższości drzew stojących w opracowaniu M. Czuraja, B. Radwańskiego,

i S. Strzemeskiego - Wydawnictwo PWRiL Warszawa 1966r.

4.Tablice pomocnicze leśniczego w opracowaniu inż. Stefana Rufińskiego.

5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r.

nr 92 poz. 880 wraz z późniejszymi zmianami).1.6. Daty

  • Data sporządzenia wyceny: 31.01.2011r.

  • Data, na którą określono wartość przedmiotu wyceny: 31.01.2011r.

  • Data dokonania oględzin drzew: 17.01.2011r.

- 4 -

2. Dane o nieruchomości


2.1.Charakterystyka nieruchomości

Wizja terenowa przeprowadzona przez rzeczoznawcę wykazała, iż przewidziane

do wycinki drzewa rosnące w pasie drogowym drogi wojewódzkiej(DW 945)na odcinku od granicy administracyjnej w m. Żywiec do granicy administracyjnej z m. Jeleśnia – przewidzianej do realizacji w 2011r. (dot. PZD/3/ogólna/2011) wg. załączonej tabeli do niniejszego opracowania.

Podczas wizji terenowej stwierdzono, iż drzewa zaplanowane do wycinki w 2011r. pochylone są w stronę dróg publicznych (naruszona statyka tychże drzew )

i posiadają znaczne ilości posuszu, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego i pieszego.

Brak jest możliwości pozyskania z w/w drzew sortymentów cennych w dłużycach,

jest to drewno do wyrobienia w stosach oznaczone symbolem S4.

3. Określenie wartości drewna

3.1. Sposób wyceny

Masę drzew wnioskowanych do wycinki, wyszacowano na podstawie wcześniej

pomierzonych obwodów pni tychże drzew na wys.1,30 m od ziemi oraz wysokości drzew ustalonej podczas wizji terenowej.

Sortymenty możliwe do pozyskania, określono także na podstawie przeprowadzonego szacunku brakarskiego drzew „na pniu” podczas w/w wizji terenowej. Masę drewna wyliczono na podstawie tablic wyszczególnionych na wstępie niniejszej wyceny i masa ta wynosi jak w załączonym do niniejszej

wyceny „Wykazie drzew - Tab 1” .

3.2. Rodzaj określanej wartości

Wartość rynkowa drewna.3.3. Wycena surowca drzewnego

Udział procentowy sortymentów w niniejszym opracowaniu określono na podstawie szacunku brakarskiego dokonanego podczas wizji terenowej i przyjęto w całości jako drewno opałowe oznaczone symbolem - S4.

Wartość surowca drzewnego możliwego do pozyskania wg załącznika do niniejszego opracowania wynosi :

- 5 -


Tab.1 2 627,25 zł - 19 poz.

Ogółem 2 627,25 zł - 19 poz.

3.4. Zestawienie zbiorcze wyszacowanej wartości surowca drzewnego:

Wdr = 2 627,25 zł

(słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia siedem 25/100 zł )


3.5. Końcowe wnioski

Reasumując powyższe, ocenia się, iż wyszacowana wartość surowca drzewnego jest możliwa do uzyskania na rynku a przyjęte ceny na surowiec drzewny

uwzględniają jakość surowca drzewnego możliwego do pozyskania z drzew przydrożnych.

Wyszacowana kwota 2 627,25 zł obejmuje 19 pozycji wg załączonego „Wykazu – Tab. 1” co daje, iż na jedną pozycję przypada kwota w wysokości138,28zł/poz. tj. (2 627,25 zł : 19 poz. = 138,28zł/poz ).

Zgodnie ze zleceniem, niniejsza wycena nie uwzględnia kosztów związanychz pozyskaniem w/w drewna, manipulacji pozyskanego surowca drzewnego, zrywki

i uporządkowania terenu po dokonanej wycince drzew, które poniesie firma

dokonująca wycinki tychże drzew.

W/w prace związane z pozyskaniem drewna wykona firma na zlecenie

Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu.

4.Klauzule i zastrzeżenia


  • Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości lub w części

w jakimkolwiek dokumencie bez zgody autora i bez uzgodnienia

z nim formy i treści takiej publikacji.  • Niniejsza wycena nie może być wykorzystana do żadnego innego celu

aniżeli określona w niniejszym opracowaniu.

5.Załączniki

1.Wykaz drzew do usunięcia wraz z wyliczeniem masy

i wartości surowca drzewnego (Tab.1).Tab.1. Wykaz drzew , rosnących w pasie drogowym DW 945 Żywiec – Jeleśnia – Korbielów – gr. państwa ( miejscowość : Pewel Mała , km : 6+455 – 8+605 , strona prawa i lewa ; odcinek od granicy z m. Żywiec do granicy z m. Jeleśnia ) - drzewa wnioskowane do usunięcia


Lp.

Gatunek drzewa *

Obwód pnia

( cm )

Wyso-

kość drzewa

( m )

Lokalizacja drzewa

kilometraż

Masa drewna

(m3)

Cena

1m3 drewna (zł)

Wartość drewna

( zł )

Strona prawa


1.

Topola kanadyjska

245

22

6+455

3,65

43,14

157,46

2.

Topola włoska

60

7 – brak korony

6+845

0,05

43,14

2,16

3.

Topola włoska

60

8 – brak korony

6+880

0,05

43,14

2,16

4.

Topola kanadyjska

225

24

6+905

3,50

43,14

150,99

5.

Topola kanadyjska

205

24

6+940

3,10

43,14

133,73

6.

Topola kanadyjska

2x90 ; 2x100 2x105 ( kępa drzew– 6 szt.)

18

7+380

0,80

43,14

34,51

7.

Topola kanadyjska

265

24

7+655

3,85

43,14

166,09

8.

Topola kanadyjska

270

24

7+675

3,90

43,14

168,25

9.

Topola kanadyjska

270

24

7+710

3,90

43,14

168,25

10.

Topola kanadyjska

195

22

8+190

2,80

43,14

120,79

11.

Topola kanadyjska

300

24

8+550

4,25

43,14

183,35

12.

Topola kanadyjska

280

24

8+575

4,00

43,14

172,56

13.

Topola kanadyjska

270

24

8+595

3,90

43,14

168,25

14.

Topola kanadyjska

270

24

8+605

3,90

43,14

168,25

Strona lewa


1.

Topola kanadyjska

270

22

8+340

3,80

43,14

163,93

2.

Topola kanadyjska

285

24

8+355

4,10

43,14

176,87

3.

Topola kanadyjska

270

24

8+370

3,90

43,14

168,25

4.

Topola kanadyjska

260

22

8+390

3,70

43,14

159,62

5.

Topola kanadyjska

240

24

8+405

3,75

43,14

161,78Ogółem


2 627,25Ogółem wartość drewna wynosi:

2 627,25 zł : 19 poz. = 138,28 zł / poz.Uwaga 1.

W/w wycena wartości drewna stanowi ceny netto bez podatku VAT.Rzeczoznawca Majątkowy

Andrzej Siciński


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość