Strona główna

Dr hab. Adam Nodzeński, prof nadzw


Pobieranie 20.95 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.95 Kb.

Opiekun przedmiotu (tytuł/stopień naukowy, imię, nazwisko)

Dr hab. Adam Nodzeński, prof. nadzw.


Osoby prowadzące przedmiot (tytuł/stopień naukowy, imiona nazwiska)

Dr hab. Adam Nodzeński, dr Krystyna Kreiner, mgr inż. Paweł Baran, mgr inż. Agnieszka Orzechowska -Zięba

Symbol,
nazwa przedmiotu

po polsku i po angielsku


P31


Nazwa polska – Chemia fizyczna

Nazwa angielska – Physical chemistry

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy

Kierunek i stopień studiów/ profil dyplomowania

Technologia chemiczna / studia I-go stopnia

Semestr studiów, rodzaje zajęć, liczby godzin, liczba punktów kredytowych

semestr V, godzin - 105, wykład – 30, ćw. – 30, lab. - 45, ECTS - 8


Adres internetowy strony www przedmiotu
Tytuły wykładów po polsku i w nawiasie (czcionka pochyła) po angielsku

 1. Fizyczne właściwości cząsteczek. Moment dipolowy. Cząsteczki polarne i apolarne. Polaryzacja i polaryzowalność. Absorpcja światła, prawo Lamberta-Beera. Refrakcja. Aktywność optyczna.

 2. Oddziaływania międzycząsteczkowe. Oddziaływania van der Waalsa: oddziaływania pomiędzy dipolami trwałymi, oddziaływania indukcyjne, oddziaływania dyspersyjne. Wiązanie wodorowe.

 3. Stany materii. Stan gazowy. Gazy doskonałe. Kinetyczna teoria gazów. Rozkład prędkości Maxwella. Dyfuzja i efuzja. Zderzenia cząsteczek.

 4. Gazy rzeczywiste. Wirialne równanie stanu. Współczynnik kompresji. Lotność. Równanie stanu van der Waalsa. Stan krytyczny. Temperatura krytyczna. Prawo stanów odpowiadających sobie.

 5. Stan ciekły. Struktura cieczy. Lepkość cieczy. Napięcie powierzchniowe cieczy. Zależność napięcia powierzchniowego od temperatury. Parachora.

 6. Napięcie międzyfazowe. Kohezja i adhezja. Zwilżalność - graniczny kąt zwilżania. Flotacja. Równanie Younga-Laplace'a. Napięcie powierzchniowe i prężność pary w przypadku małych kropelek.

 7. Stan koloidalny. Roztwory koloidalne. Klasyfikacja układów koloidalnych.. Koloidy liofobowe i liofilowe. Makrocząsteczki. Optyczne właściwości koloidów. Elektryczne właściwości koloidów, potencjał elektrokinetyczny. Koagulacja koloidów.

 8. Fazy powierzchniowe, adsorpcja. Napięcie powierzchniowe roztworów. Adsorpcja na powierzchni roztworów. Adsorpcja na powierzchniach ciał stałych.

 9. Elementy elektrochemii. Roztwory elektrolitów. Metody pomiaru przewodności. Ruchliwość jonów. Liczby przenoszenia. Metoda Hittorfa. Zastosowanie pomiarów przewodności. Konduktometria.

 10. Teoria elektrolitów mocnych. Moc jonowa. Asymetria chmury jonowej. Efekt Wiena. Współczynniki aktywności elektrolitów.

 11. Ogniwa elektrochemiczne. Siła elektromotoryczna ogniwa. Pomiar siły elektomotorycznej. Standardowe potencjały elektrod. Termodynamika ogniw galwanicznych.

 12. Kinetyka reakcji chemicznych. Szybkość reakcji. Rząd reakcji. Cząsteczkowość reakcji. Czas połówkowego przereagowania. Podstawowe równania szybkości reakcji.

 13. Zależność szybkości reakcji od temperatury. Równanie Arrheniusa, energia aktywacji. Teoria zderzeniowa. Teoria stanu przejściowego. Reakcje elementarne.

 14. Kinetyka reakcji złożonych: reakcje odwracalne, równoległe i następcze. Reakcje łańcuchowe i wybuchowe.

 15. Kinetyka reakcji w układach wielofazowych. Kataliza jako dział kinetyki. Kinetyka reakcji jonowych i katalitycznych reakcji w roztworach. (Kinetics of reactions in heterogeneous systems.

(1.  Physical properties of molecules. Dipole moment. Polar and apolar molecules. Polarization and polarizability. Absorption of light, Lambert-Breer’s law. Refraction. Optical activity. 2. Molecular interactions. Van der Waals interactions: interactions between dipoles, induced interactions, dispersion interactions. Hydrogen bonding. 3. The states of matter. Gaseous state. Ideal gases. The kinetic theory of gases. The Maxwell distribution of speeds. Diffusion and effusion. Molecular collisions. 4. The perfect gases. The virial equation of state. The compression factor. Fugacity. The van der Waals equation of state. Critical state. The law of corresponding states. 5. Liquid state. Structure of liquid. Viscosity of liquids. Surface tension of liquids. Dependence of surface tension on temperature. Parachor. 6. Interfacial tension. Cohesion and adhesion. Wettability – critical angle of wetting. Flotation. Young-Laplace equation. Surface tension and vapour pressure in the case of small droplet. 7. Colloidal state. Colloidal solutions. Classification of colloidal systems. Liofobic and liofilic colloids. Macromolecules. Optical properties of colloids. Electrical properties of colloids, electrokinetics potential. Coagulation of colloids. 8. Surface phases, adsorption. Surface tension of solutions. Adsorption on surface of solutions. Adsorption on solid surfaces. 9. Elements of electrochemistry. Electrolytic solutions. Methods of conductivity measurements. The ionicmobility. Transport numbers of ions. Hittorf’s method. Applying measurements of conductivity. Conductometry. 10. Theory of strong electrolytes. Ionic strenght. Asymmetry of ion atmosphere. Wien’s effect. Activity coefficients of electrolytes. 11. Electrochemical cells. Electromotive force. Measurement of electromotive force. Standard electrode potentials. Thermodynamics of galvanic cells. 12. Kinetics of chemical reactions. Reaction rate. Reaction order. Molecularity of reaction. Half – life of reaction. Basic equations of reaction rate. 13. The temperature dependence of reaction rates. The Arrhenius equation. Collision theory. Transition state theory. Elementary reactions. 14. Kinetics of composite reactions: reversible, parallel and consecutive reactions. Chain and explosive reactions. 15. Kinetics of reactions in heterogeneous systems. Catalysis as a section of kinetics. Kinetic of ionic reactions and catalytic reactions in solutions.
Tytuły pozostałych zajęć (ćwiczenia, laboratoria, projekty, seminaria) po polsku i w nawiasie (czcionka pochyła) po angielsku

Ćwiczenia rachunkowe. Właściwości gazów i cieczy. Napięcie powierzchniowe. adsorpcja. Przewodność elektrolitów. Obliczanie liczb przenoszenia. Obliczanie SEM. Szybkość reakcji. Wyznaczanie rzędu reakcji i stałej szybkości reakcji. Obliczanie energii aktywacji za pomoca równania Arrheniusa..

(Classes. Properties of gases and liquids. Surface tension. Adsorption. Conductivity of solutions. Calculate transport number of ions. Calculate of EMF. Reaction rate. Determine the order of reaction and rate constant.. Use the Arrhenius equation to calculate activation energy.)


Laboratorium. Cząstkowe wielkości molowe. Wzajemna rozpuszczalność cieczy. Destylacja. Chromatografia. Refraktometria. Napięcie powierzchniowe. Parachora. Lepkość cieczy i roztworów. Koagulacja koloidów Rozpuszczalność w układzie trójskładnikowym. Pomiar SEM ogniwa. Ogniwa stężeniowe. Wyznaczanie stałej szybkości reakcji. Wyznaczanie energii aktywacji. Wyznaczanie rzędu reakcji. Kataliza homogeniczna. Adsorpcja z roztworów.

(Laboratory. Partial molal quantities. Mutual solubility of liquids. Distillation. Chromatography. Refractometry. Surface tension. Parachor. Viscosity of liquids and solutions. Coagulation of colloids. Solubility on ternary system. Measurement EMF of cell. Concentration cells. Determine the rate constant. Determine of activation energy. Determine the order of reaction. Homogeneous catalysis. Adsorption from solutions. .)
Streszczenie przedmiotu po polsku (6-8 wierszy, czcionka 10p)

Stan gazowy. Gazy doskonałe Gazy rzeczywiste. Stan ciekły, napięcie powierzchniowe. Stan koloidalny. Fazy powierzchniowe, adsorpcja. Elementy elektrochemii. Roztwory elektrolitów. Teoria Debye’a -Hückel’a roztworów elektrolitów. Współczynniki aktywności elektrolitów. Ogniwa elektrochemiczne. Termodynamika ogniw galwanicznych. Kinetyka reakcji chemicznych.. Zależność szybkości reakcji od temperatury. Teoria zderzeń aktywnych i teoria kompleksu aktywnego. Podstawowe równania szybkości reakcji. Mechanizm reakcji elementarnych. Kinetyka reakcji złożonych: reakcje równoległe i następcze. Reakcje łańcuchowe i wybuchowe. Kinetyka reakcji w układach wielofazowych. Kataliza jako dział kinetyki.Streszczenie przedmiotu po angielsku (6-8 wierszy, czcionka 10p)

Gaseous state: ideal and real gases. Liquid state and surface tension. Colloids. The interphase region, adsorption. Elements of electrochemistry. Solutions of electrolytes. The Deby’e-Hückel theory of electrolyte solutions. Activity coefficients of electrolytes. Galvanic cells. Thermodynamics of galvanic cells. Reaction kinetics: rate of reaction, rate constant, order of reaction. Temperature dependence of rate constants. Collision theory of reactions. Activated complex theory. Mechanism of elementary reactions. Kinetics of complex reactions. Kinetics of reactions in heterogeneous systems. Catalysis as a section of kinetics.


Bibliografia

 1. Atkins P.W., Podstawy chemii fizycznej, PWN W-wa 2003,

 2. Pigoń K., Ruziewicz Z., Chemia fizyczna, PWN Warszawa 2005,

 3. Holtzer M., Staronka A., Chemia Fizyczna, Wyd. AGH 2000

 4. J. Demichowicz-Pigoniowa: „Obliczenia fizykochemiczne”, PWN Warszawa 1997,
Forma zaliczenia przedmiotu, w nawiasie (czcionka pochyła) po angielsku

egzamin końcowy, zaliczenie ćwiczeń rachunkowych, zaliczenie laboratoriów

(final exam, continuous assessment of tutorials with positive final grade, continuous assessment of laboratory practices)

Zasada wystawiania oceny końcowej, w nawiasie (czcionka pochyła) po angielsku

Średnia ważona z otrzymanych ocen.

Weighted mean of all grades received.

Słowa kluczowe (5) w j polskim i angielskim

gazy, ciecze, koloidy, elektrochemia, kinetyka reakcji,(Gases, liquids, colloids, electrochemistry, reaction kinetics.).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość