Strona główna

Dr Maria Lewandowska I językoznawstwo ogólne


Pobieranie 34.02 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar34.02 Kb.
ZAKŁAD FILOLOGII ANGIELSKIEJ

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

ROK AKADEMICKI 2012/2013
dr Maria Lewandowska

I Językoznawstwo ogólne

 1. Gramatyka kognitywna – główni przedstawiciele i założenia

 2. Metafora – definicja, typologia i przykłady

 3. Metonimia – definicja, typologia i przykłady

 4. Procesy słowotwórcze na przykładzie języka angielskiego

 5. Zdrobnienia i wyrażenia augmentatywne w języku polskim i angielskim – struktura i funkcje

 6. Leksyka: kolokacje, idiomy, czasowniki złożone. Wyrażenia wielowyrazowe a dowody w językoznawstwie korpusowym

 7. Relacje semantyczne między słowami (synonimia, antonimia, homonimia, homofonia etc.)

 8. Pragmatyka językowa (wyrażenia deiktyczne, presupozycja, kontekst, anafora i katafora etc.)

 9. Implikatura konwersacyjna (znaczenie implikowane)

 10. Teoria aktów mowy; maksymy konwersacyjne Grice'a

 11. Odmiany języka (dialekt, idiolekt, żargon, slang etc.)

 12. Lingua franca, języki pidgin a języki kreolskie

 13. Słowa taboo i eufemizmy

 14. Poprawność polityczna (język poprawny politycznie) – geneza, rozwój i najnowsze trendy

 15. Językoznawstwo korpusowe – rodzaje korpusów i ich zastosowanie do badań nad językiem

 16. Teorie humoru i źródła humoru – na przykładzie języka polskiego i angielskiegoZalecane lektury:

  1. Carstairs-McCarthy, A. (2002) An Introduction to English Morphology, Edinburgh University Press

  2. Dąbrowska, A. 2005 Słownik Eufemizów Polskich, czyli w Rzeczy Mocno, w Sposobie Łagodnie, Wydawnictwo Naukowe PWN

  3. Dąbrowska, A. 2006. Eufemizmy Współczesnego Języka Polskiego, Łask: Oficyna Wydawnicza Leksem

  4. Goddard, C. (2011) Semantic Analysis. A Practical Introduction. Oxford: Oxford University Press (2nd edn.)

  5. Grundy, P. (2008) Doing Pragmatics. Hodder Education Hachette Livre UK (3rd edn.)

  6. Hudson, R.A. (1980) Sociolinguistics, Cambridge: Cambridge University Press

  7. Hughes, G. (2010) Political Correctness. A History of Semantics and Culture, Wiley-Blackwell

  8. Kačmárová, A. (2011), A Short Survey of Diminutives in Slovak and English

  9. Lakoff,G.; Johnson, M. (1980) Metaphors We Live By, Chicago: The University of Chicago Press

  10. Levinson, S.C. (1983) Pragmatics, Cambridge: Cambridge University Press

  11. Lyons, J. 1981. Language and Linguistics. An Introduction. Cambridge: CUP

  12. Meyerhoff, M. (2006) Introducing Sociolinguistics, London and New York: Routledge

  13. Schneider, K. P (2003) Diminutives in English, Tűbingen: Max Newmeyer Verlag

  14. Sifianou, M. (1992) “The use of diminutives in expressing politeness: Modern Greek versus English”, Journal of Pragmatics 17, p. 155-173

  15. Szymanek, B. (1998) Introduction to Morphological Analysis. Warszawa: PWNdr hab. Stanisław Goźdź-Roszkowski

II Teoria Tłumaczenia

1.Przedstaw i krótko omów podstawowe dychotomie w teorii przekładu (np. przekład instrumentalny – przekład dokumentacyjny)

2. Wyjaśnij na czy polega ekwiwalencja formalna w ujęciu J. Catforda

3.Przedstaw najważniejsze założenia ekwiwalencji dynamicznej (E. Nida). Porównaj pojęcie ekwiwalencji dynamicznej i formalnej

4. Omów genezę i poziomy ekwiwalencji w ujęcia W. Kollera. Podaj przykłady

5. Omów typologię zastosowania ekwiwalencji O. Kade

6. Scharakteryzuj pokrótce problematykę ekwiwalencji tekstowej w odniesieniu do pojęcia dynamizmu i informacyjności w dyskursie

7.Omów problematykę nurtu kulturowego (cultural turn) w teorii przekładu. Wyjaśnij pojęcie tzw. „niewidzialności tłumacza”

8. Wyjaśnij i omów pojęcia ‘udomowienia’ oraz ‘egzotyzacji’. Podaj przykłady

9. Podaj podstawowe założenia teorii Skoposu.

10. Omów typologię funkcji tekstu w ujęciu K. Reiss. Wskaż jej zalety i ograniczenia

11.Omów podstawowe problemy z osiąganiem ekwiwalencji na poziomie wyrazu według M. Baker

12.Omów typologię metod przekładu według Vinay i Darbelnet

13. Omów problematykę zróżnicowania języka na przykładzie pojęcia dialektu i rejestru

14.Przedstaw zwięźle typologię przekładu audiowizualnego.

15.Przekład audiowizualny jako przekład ograniczony (constrained translation). Podaj przykłady.

16.Podaj podstawowe założenia językoznawstwa korpusowego i wskaż możliwości wykorzystania jej metodologii do celów przekładu

17.Omów podstawowe założenia Teorii Relewancji

18.Omów podstawowe założenia Teorii Polisystemu. Scharakteryzuj podejście tzw. Szkoły Manipulacji

19.Omów pojęcie błędu tłumaczeniowego. Podaj przykłady20. Co to jest terminologia? Jak możemy odróżnić wyrazy od terminów?
Zalecane lektury:

   1. Baker, M. (1992/ 2011) In Other Words: A Coursebook on Translation, London and New York: Routledge

   2. Bogucki, Ł. (2004) A Relevance Framework for Constraints on Cinema Subtitling, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, (Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego)

   3. Hatim, B. (2001) Teaching and Researching Translation, Pearson Education Limited: Longman

   4. Hejwowski, K. (2006) Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

   5. Munday, J. (2001) Introducing Translation Studies. Theories and applications. London and New York: Routlegde

   6. Newmark, P (1988) A Textbook of Translation. Hemel Hempstead: Prentice Hall

   7. Pieńkos, J. (2003) Podstawy Przekładoznawstwa. Od Teorii do Praktyki, Zakamyczeprof. dr hab. Jan Majer
III Językoznawstwo stosowane

 1. Językoznawstwo stosowane – socjolingwistyka, psycholingwistyka i teoria przyswajania języka obcego.

 2. Interakcja i dyskurs – krytyczna analiza dyskursu, dyskurs polityczny, dyskurs korporacyjny, dyskurs lekcyjny

 3. Pragmatyka wypowiedzi – akty mowy, zasada grzeczności, zasada współpracy, maksymy konwersacyjne, twarz

 4. Komunikacja i media – konwersacja, nowe media, style i rejestry

 5. Semantyka i leksyka – znaczenie, relacje leksykalne, słownik umysłowy

 6. Różnice indywidualne w procesie przyswajania języka obcego – wiek, płeć, predyspozycje językowe, inteligencja, pamięć, styl poznawczy, strategie uczenia się, tolerancja dwuznaczności, motywacja, osobowość, czynniki socjo-afektywne

 7. Analiza kontrastywna, analiza błędów i hipoteza interjęzyka

 8. Uczenie się i nauczanie podsystemów języka angielskiego – wymowa, gramatyka, leksyka, pisownia

 9. Uczenie się i nauczanie sprawności języka angielskiego – rozumienie mowy, mówienie, czytanie, pisanie

 10. Uczenie się i nauczanie języka angielskiego w różnych grupach wiekowych – przedszkolna, wczesnoszkolna, klasy IV-VI, gimnazjalna, licealna, dorosła

Zalecane lektury:

  1. Brown, H. D. (2007) Principles of Foreign Language Learning and Teaching. Fifth Edition.

  2. Brown, H. D. (2001) Teaching by Principles. Second Edition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice

Hall.

  1. Gass, S. M. i Selinker, L. (2008) Second Language Acquisition. An Introductory Course.

Third Edition. New York: Routledge

  1. Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Teaching. Fourth Edition. Pearson

Education.

  1. Hedge, T. (2000) Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford

University Press.

  1. Larsen-Freeman, D. (1998) Techniques and Principles in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press.


prof. dr hab. Zbigniew Maszewski

IV Literatura amerykańska

 1. Literatura Ameryki kolonialnej: 1620-1776.

 2. Amerykański transcendentalizm – główni przedstawiciele w literaturze.

 3. Edgar Allan Poe: analiza wybranych utworów.

 4. Nathaniel Hawthorne: analiza wybranych opowiadań.

 5. Walt Whitman – znaczenie w literaturze amerykańskiej.

 6. Amerykański realizm – główni przedstawiciele.

 7. Przygody Hucka Finna – znaczenie powieści Marka Twain’a w literaturze amerykańskiej.

 8. Amerykański realizm i jego główni przedstawiciele.

 9. Amerykański naturalizm i jego główni przedstawiciele.

 10. Ernest Hemingway – analiza wybranych utworów.

 11. William Faulkner jako pisarz amerykańskiego Południa.

 12. Robert Frost – analiza wybranych wierszy.

 13. „Beat Generation” – przedstawiciele w literaturze amerykańskiej.

 14. Pisarze pochodzenia Afro-Amerykańskiego w USA.

 15. Pisarze amerykańscy pochodzenia indiańskiego.

Zatwierdzam

Kierownik ZakładuFilologii Angielskiej

mgr Marta Szczepaniak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość