Strona główna

Drogi Bracie


Pobieranie 17.96 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.96 Kb.
Drogi Bracie ..

Czy Babilon Wielki z Księgi Objawienia ma coś wspólnego z Babilonem opisanym w księgach Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela?


Księga Objawienia ukazuje w rozdz. 17 wielką nierządnicę która ma na imię Babilon Wielki,. Symbolizuje ona religię fałszywą , cały ich system a w którym wiodącą rolę pełnią religie chrześcijaństwa, szczególnie Kościół katolicki.

Warto zwrócić uwagę że religie te nie żyją w próżni ,lecz współdziałają z różnymi siłami ,szczególnie politycznymi, z którymi uprawiają nierząd –rozpustę ,której skutki są bolesne dla wielu narodów, w tym także dla ludu Bożego ( Obj;17:2 i 18:24)


Jaką pozycję ma Babilon Wielki w stosunku do potęg politycznych?- dominującą .
W Obj 17 :18 czytamy że Babilon Wielki ma ,,królestwo nad królami ziemi .a niektórzy dopuszczają się z nią wręcz rozpusty.

Powstaje więc pytanie: nad którymi królestwami panuje Babilon Wielki , a szczególnie jego największa siła religie nominalnego chrześcijaństwa?

Nietrudno jest zauważyć że kościoły te współpracują z rządami reprezentującymi tzw. ,,chrześcijańskie wartości ,,.Watykan ma ogromną strefę wpływów na całym świecie, ale dominującą rolę odgrywa wśród państw chrześcijańskich w Europie ,Ameryce Północnej i Południowej .

Największą siłą która broni tzw. wartości chrześcijańskich ,często jest utożsamiana z krzyżowcami jest anglo-ameryka.i większość jej sojuszników.

Religie nadają tym potęgom moralną i duchową siłę ,i często inspirują je do różnych działań militarnych i politycznych, chociaż same nie posiadają sił militarnych.

Religia czuje się w swej roli bardo pewnie, o czym świadczą słowa zapisane w Obj18:17, gdzie czytamy ,,Bo mówi w swym sercu :siedzę jako królowa i nie jestem wdową ,i nigdy nie zaznam żałości,,

Podobne słowa znajdujemy w Izajasza 47:7,8 gdzie czytamy: Będę panią po ,,czas niezmierzony na zawsze,, oraz ,, nie będę siedzieć jako wdowa i nie zaznam utraty dzieci,,

Wersety te dotyczą ,,córy babilońskiej,, zwanej Panią Królestw (Iz47:5)

Kim jest ta Pani Królestw ,i dlaczego będzie doprowadzona do nagłego upadku?.
Wiele wskazuje że Babilon Wielki i Pani Królestw to ta sama organizacja (por Iż 47:10 i Obj 18:7-10 i 21)

Dlaczego jednak Panią Królestw spotkał taki koniec?

Wyjaśnia to werset z Iz 47:6, gdzie czytamy: Oburzyłem się na swój lud .Zbezcześciłem swe dziedzictwo i wydałem ich w twoją rękę .Nie okazałaś im zmiłowań .Sprawiłaś że starcowi bardzo zaciążyło twoje jarzmo.

Podobne słowa znajdujemy w Obj 18:24 gdzie czytamy :Tak , znaleziono w niej krew proroków i świętych .Babilon Wielki przelał krew sług bożych.(por Obj 17:6)

Tak więc Babilon Wielki ,Pani Królestw zapłaci za nadgorliwość w prześladowaniu prawdziwych sług Bożych ,symbolizowanych przez lud dawnego Izraela..(Obj 19:2 .Iz 47:11)

Gniew Jehowy zostanie wylany nie tylko na Panią Królestw ,Córę Chaldejczyków ale na całą Chaldeję. W Jeremiasza 51: 24 czytamy I odpłacę Babilonowi oraz wszystkim mieszkańcom Chaldei za wszelką niegodziwość ,której dopuścili się na Syjonie ,i to na waszych oczach.-brzmi wypowiedz Jahwe, natomiast w Jeremiasza 50:23 czytamy: Jakże to młot kowalski całej ziemi został ścięty i jest złamany ,jakże to Babilon stał się dziwowiskiem wśród narodów , i Jer 50:28; Słuchać zgiełk uciekających i uchodzących z ziemi babilońskiej ,by opowiedzieć o pomście Jahwe ,naszego Boga ,o pomście za jego świątynię.

Oraz Jer 50 :34 i35 gdzie czytamy: Ich Wykupiciel jest silny, jego imię Jahwe Zastępów, Bez wątpienia poprowadzi ich sprawę sądową, żeby dać odpocząć tej ziemi i przyprawić o drżenie mieszkańców Babilonu. Wers 35; Jest miecz przeciw Chaldejczykom-brzmi wypowiedz Jahwe I-przeciw mieszkańcom Babilonu i przeciw jego książętom i jego mędrcom.

Czy to możliwe aby wiodące religie nominalnego chrześcijaństwa zainspirowały swoich popleczników do ataku na lud Boży?


Jeden raz w historii nowożytnej Jahwe Bóg, przyzwolił na taki atak,
W latach 1914 -19 duchowieństwo chrześcijaństwa prowadziło szczególnie w USA, zaciekłą walkę propagandową której celem zablokowanie działalności ówczesnych sług Bożych .

Z inspiracji kleru doprowadzono do uwięzienia czołowych przedstawicieli ówczesnej organizacji Bożej na długie lata. Działalność zboru prawie zamarła..

Czy historia powtórzy się jeszcze raz?
Proroctwa biblijne jednoznacznie wskazują że potęga anglo-amerykańska, która jest największym mocarstwem broniącym, reprezentującym świat tzw .chrześcijańskich wartości

znów dokona ataku na widzialną organizację Bożą (Dan 7:25, 8;25, 11;45,Obj: 11:2) tym razem ,pod sztandarami ONZ (wizerunek bestii-Obj 13:15-18,i 16:13,14)


Czy zatem nie jest uprawniony wniosek że współczesny Babilon to Gog z Magog (Ez:38:1-22),król północy,(Dan 11:45)-potęga anglo – amerykańska, i to on dokona tego ataku?.
Współczesny lud Boży - Świadkowie Jahwe Boga, który w proroctwach Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela jest symbolizowany przez lud Izraela z Jerozolimą ,jako stolicą , uświęcał i uświęca Boże panowanie, jednak przez swoją niedoskonałość popełnił wiele błędów, i z tego względu musi być oczyszczony i ukarany
.W Jer 30 :11 czytamy: Bo ja jestem z tobą – brzmi wypowiedz Jahwe by cię wybawić ,lecz dokonam zagłady wśród narodów ,do których cię rozproszyłem. Jednakże w twoim wypadku nie dokonam zagłady .I skoryguję cię w odpowiedniej mierze, .gdyż bynajmniej nie pozostawię cię bez ukarania,

W Jer 6:22i23 czytamy: oto z ziemi północnej przychodzi lud ,a z najodleglejszych miejsc na ziemi zostanie obudzony wielki naród ,Chwycą za łuk i oszczep. Są okrutni i nie będą mieć litości. Ich głos będzie huczał jak morze i pojadą na koniach .stanęli w szyku bojowym jak bojownik przeciw tobie córo syjońska.(por, Ez38:2-9)

Dlatego gdy Jahwe Bóg dopuści do ataku na Jego lud ,-wszyscy którzy trwają w nieprawości ,zginą, natomiast lojalni wobec Boga mają pójść do niewoli do Babilonu

W Jer 21:9 czytamy; Kto spokojnie siedzi w tym mieście ,umrze od miecza i od klęski głodu i od zarazy, lecz kto wyjdzie i przejdzie na stronę Chaldejczyków ,którzy was oblegają ,będzie żył ,a jego dusza przypadnie mu jako łup(por Mat 24:15 ,-22)

Wygnańcy uprowadzeni do Babilonu, będą w miarę bezpieczni ,w wewnętrznych komnatach(Iz 26:20), chociaż będą pozbawieni możliwości czystego wielbienia .W Iz 65:18i19 czytamy: Na krotką chwilę twój święty lud miał posiadłość . Nasi wrogowie podeptali twe sanktuarium . Na długo staliśmy się jak ci , nad którymi ty nie sprawowałeś władzy, jak ci nad którymi nie wzywano twego imienia
Jak długo nowożytny lud Boży pozostanie w niewoli? Izrael przebywał w niewoli 70 lat(Jer 28:10 i Iz 42:22).Czy ten okres odpowiiada 2300 wieczorom i porankom?(Dan 8:14.)
Nadgorliwość Babilonu stanie się przyczyną jego nagłego upadku .
W Jer 51:35 czytamy: Gwałt zadany mnie i mojemu ciału niech spadnie na Babilon- powie mieszkanka Syjonu, a moja krew niech spadnie na mieszkańców Chaldei powie Jerozolima. Także w Jer 51:11 czytamy: Wypolerujcie strzały .Napełnijcie okrągłe tarcze. Jahwe pobudził ducha Medów ,gdyż jego zamysł jest przeciw Babilonowi , by go obrócić w ruinę .To jest pomsta Jahwe ,pomsta za jego świątynię.

W Jer 50:42 czytamy: Oto z północy nadciąga lud, a najodleglejszych miejsc na ziemi zostanie wzbudzony wielki naród, oraz wielcy królowie.

Na czele tej koalicji będzie Cyrus Pers(Iż 44:28 i 45:1-4) Jest to działanie Jahwe Boga.

Jest miecz przeciw Chaldejczykom –brzmi wypowiedz Jahwe przeciw jego książętom i przeciw jego mędrcom .Jest miecz przeciw różnym gadułom i oni będą postępować głupio, .Jest miecz przeciw jego mocarzom o oni się przerażą .Jest miecz przeciw ich koniom i przeciw ich rydwanom wojennym i przeciw całej mieszanej społeczności która jest pośród niego i oni zniewieścieją , jest miecz przeciw jego skarbom i te będą zrabowane .(Jer 50: 35-37

Ta ogromna koalicja(Iran Rosja Chiny Korea Płn) rozgromi potęgę Babilonu(USA-Europa) i doprowadzi do całkowitego jego zniszczenia

I Babilon stanie się kupą kamieni ,legowiskiem szakali ,dziwowiskiem i czymś nad czym się gwiżdże , bez żadnego mieszkańca .


Identyczną sekwencję zdarzeń znajdujemy w 38 i 39 rozdziale Ezechiela w odniesieniu do Goga z Magog ,oraz w Objawieniu rozdz 13 do 19 ,
Lud Boży zostanie wyzwolony i wyjdzie bezpiecznie
.w Iż 43:14 czytamy :Oto co rzekł Jahwe wasz odkupiciel ,Święty Izraelski: Ze względu na was poślę do Babilonu, i sprawię że upadną zasuwy więzień …

Izrael zaś zostanie wybawiony –w jedności z Jahwe, wybawieniem po czasy niezmierzone .Nie będziecie zawstydzeni ani upokorzeni po niezmierzone czasy wieczności.(Iż 45:17)


Czy zatem z Biblia nie uczy że

1) Babilon Wielki to religia fałszywa.-religie chrześcijaństwa.

2)Babilon to potęgi polityczno- militarne oparte na tzw .chrześcijańskich wartościach (USA, Europa)

3) Juda i Jerozolima to dzisiejszy lud Boży ,Świadkowie Jahwe ,Prawdziwego Boga .4) Medo –Persja to koalicja narodów wrogich Babilonowi: Iran,Syria Korea Płn ,Rosja ,Chiny
Proszę Drogi Bracie o wyrażenie o odniesienie się do tych kwestii
Z wyrazami braterskiej miłości Mirosław Stasiak Ishoj 17 07 12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość