Dt – A/zp – 2/07/06/2011 Ogłoszenie o wyniku postępowaniaPobieranie 72.99 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar72.99 Kb.
Czarniecka Góra dnia 18.07.2011 r.

Nr sprawy: DT – A/ZP – 2/07/06/2011Ogłoszenie o wyniku postępowania
Zamawiający – Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak sprawy: DT – A/ZP-2/07/06/2011 z dnia 07.06.2011 r. – nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych nr (153208 - 2011); data zamieszczenia 10.06.2011 r.) na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i aparatury medycznej wraz z montażem do siedziby Zamawiającego” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U z 2010, Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078 ze zm.), po dokonaniu czynności oceny złożonych ofert na poszczególne części przedmiotu zamówienia, zostały wybrane następujące oferty:


  1. Wybrane oferty.
Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Nr części przedmiotu zamówienia

wg SIWZ

Zaoferowana cena (brutto)

części przedmiotu zamówienia

Punkty za kryterium oceny ofert


Suma punktów

za kryteria oceny ofert


Termin gwarancji9

BLIXEN

Andrzej Michalak

Ul. Murarska 9 m 17

91 – 465 Łódź

Tel. 517 – 157 – 008

(42) 640 – 40 – 36

1

40 162,50 zł

90,00100,00

36 – miesięcy

10,00


2

PPHU "ARIES"

ul. Rynek 2,

38 - 400 Krosno

Tel./faks. (13) 43 623 54
2

26 190,00 zł

90,00


100,00

24 – miesiące

10,00


16

POSMED Sp. z o.o.

ul. Kazimierska 9/19

51-657 Wrocław

Tel. (71) 372 – 81 – 42

694 – 958 – 9003

9 500,00 zł

90,00100,00

24 – miesiące

10,00


7

ANMER Marek Ziembowicz

Ul. Zygmuntowska 9

05 – 120 Legionowo

Tel. (22) 774 – 35 – 22
4

1096,20 zł

90,00100,00

24 – miesiące

10,00


2. Uzasadnienie wyboru oferty:
Zgodnie z art. 82 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyżej wymienieni wykonawcy złożyli ofertę ma poszczególną część przedmiotu zamówienia, spełniającą warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, określone w szczególności w rozdziale VII i VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w części przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z postanowieniami „Kryteria i sposób oceny ofert”, o których mowa w rozdziale XVI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w/w Wykonawcy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, uzyskując największą sumę punktów.


3. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
W prowadzonym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty:
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - CZĘŚĆ NR 1 – Łóżka rehabilitacyjne – 17 szt.


Numer oferty

Nazwa, adres

Wykonawcy


Liczba pkt. w kryterium CENA - 90

Liczba pkt. w kryterium

TERMIN GWARANCJI - 10Razem

3

PROMEDICOM Medyczne Centrum Produkcyjno Handlowo Konsultingowe

mgr inż. Zbigniew Layer

Rynek Podgórski 7

30 - 518 Kraków

Tel./faks

(12) 263-65-01, 263-65-02C = 40162,50/50490,00 x 100 x 90%

C = 71,59pkt.

Tg = 24/36 x 100 x 10 %

Tg = 6,66 pkt.

78,25 pkt.

4

MILASYSTEM

Mirosław Czech

ul. K.I. Gałczyńskiego 8

45 – 523 Opole

Faks (77) 454 – 09 – 31

(77) 454 – 90 – 53C = 40162,50/49002,84 x 100 x 90%

C = 73,67pkt.

Tg = 24/36 x 100 x 10 %

Tg = 6,66 pkt.

80,27 pkt.

9

BLIXEN

Andrzej Michalak

Ul. Murarska 9 m 17

91 – 465 Łódź

Tel. 517 – 157 – 008


C = 40162,50/40162,50 x 100 x 90%

C = 90,00 pkt.

Tg = 36/36 x 100 x 10 %

Tg = 10,00 pkt.

100,00 pkt.

11

AKSON Sp. Jawna

Padjasek – Krysowski

Ul. Ziołowa 47

40 – 635 Katowice

Tel. (32) 201 -96 - 00


C = 40162,50/42503,40 x 100 x 90%

C = 85,04 pkt.

Tg = 24/36 x 100 x 10 %

Tg = 6,66 pkt.

91,70 pkt.

14

ERES - MEDICAL

Płouszowice Kol. 64B

21-008 Tomaszowice

Tel./faks. (81) 502-00-70C = 40162,50/45955,08 x 100 x 90%

C = 78,66 pkt.

Tg = 24/36 x 100 x 10 %

Tg = 6,66 pkt.

85,32 pkt.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - CZĘŚĆ NR 2 – Zestaw do prób wysiłkowych – 1 szt.


Numer oferty

Nazwa, adres

Wykonawcy


Liczba pkt. w kryterium CENA - 90

Liczba pkt. w kryterium

TERMIN GWARANCJI - 10Razem

2

PPHU "ARIES"

ul. Rynek 2,

38 - 400 Krosno

Tel./faks. (13) 43 623 54C = 26190,00/26190,00 x 100 x 90%

C = 90,00 pkt.

Tg = 24/24 x 100 x 10 %

Tg = 10,00 pkt.

100,00pkt.

12

GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9

02 – 583 Warszawa

Tel. (22) 330 – 83 – 00

Faks (22) 330 – 83 – 83C = 26190,00/31361,04 x 100 x 90%

C = 75,16 pkt.

Tg = 24/24 x 100 x 10 %

Tg = 10,00 pkt.

85,16 pkt.

15

BTL POLSKA Sp. z o.o.

ul. Leonidasa 49,

02 - 239 Warszawa

Tel. (22) 667 - 02 - 76C = 26190,00/29733,00x 100 x 90%

C = 79,28 pkt.

Tg = 24/24 x 100 x 10 %

Tg = 10,00 pkt.

89,28 pkt.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - CZĘŚĆ NR 3 Podoskop (urządzenie pomiarowo – diagnostyczne do oceny budowy stóp) – 1 szt.


Numer oferty

Nazwa, adres

Wykonawcy


Liczba pkt. w kryterium CENA - 90

Liczba pkt. w kryterium

TERMIN GWARANCJI - 10Razem

16

POSMED Sp. z o.o.

ul. Kazimierska 9/19

51-657 Wrocław

Tel. (71) 372 – 81 – 42

694 – 958 – 900


C = 9500,00/9500,00 x 100 x 90%

C = 90,00 pkt.

Tg = 24/24 x 100 x 10 %

Tg = 10,00 pkt.

100,00 pkt.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert - CZĘŚĆ NR 4 – Inhalator dyszowy – 7 szt.


Numer oferty

Nazwa, adres

WykonawcyLiczba pkt. w kryterium CENA - 90

Liczba pkt. w kryterium

TERMIN GWARANCJI - 10

Razem

2

PPHU "ARIES"

ul. Rynek 2,

38 - 400 Krosno

Tel./faks. (13) 43 623 54C = 1096,20/3931,20 x 100 x 90%

C = 25,10 pkt.

Tg = 24/60 x 100 x 10 %

Tg = 4,00 pkt.

29,10 pkt.

3

PROMEDICOM Medyczne Centrum Produkcyjno Handlowo Konsultingowe

mgr inż. Zbigniew Layer

Rynek Podgórski 7

30 - 518 Kraków

Tel./faks

(12) 263-65-01, 263-65-02C = 1096,20/3931,20 x 100 x 90%

C = 25,10 pkt.

Tg = 24/60 x 100 x 10 %

Tg = 4,00 pkt.

29,10 pkt.

6

NOVAMED Sp. z o.o.

Pl. Jana Pawła II 3

95 – 100 Zgierz

Tel. (42) 714 – 36 – 00

Faks (42) 716 – 01 – 18


C = 1096,20/1484,03 x 100 x 90%

C = 66,48 pkt.

Tg = 60/60 x 100 x 10 %

Tg = 10,00 pkt.

76,48 pkt.

7

ANMER Marek Ziembowicz

Ul. Zygmuntowska 9

05 – 120 Legionowo

Tel. (22) 774 – 35 – 22C = 1096,20/1096,20 x 100 x 90%

C = 90,00pkt.

Tg = 24/60 x 100 x 10 %

Tg = 4,00 pkt.

94,00 pkt.

14

ERES - MEDICAL

Płouszowice Kol. 64B

21-008 Tomaszowice

Tel./faks. (81) 502-00-70C = 1096,20/4294,08 x 100 x 90%

C = 22,98 pkt.

Tg = 24/60 x 100 x 10 %

Tg = 4,00 pkt.

26,98 pkt.

17

EMERGO Adam Parda

Ul. Ostrobramska 83/1102c

04 – 175 Warszawa

Tel./faks (22) 893 – 31 – 02C = 1096,20/27291,60 x 100 x 90%

C = 3,61 pkt.

Tg = 24/60 x 100 x 10 %

Tg = 4,00 pkt.

7,61 pkt.4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania oraz których oferty zostały odrzucone:
4.1. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.2 i pkt. 5, Wykonawcę tj.

REHAMOBIL Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 169, 90 – 353 Łódź

został wykluczony z postępowania a złożona oferta w części Nr 1 „przedmiotu zamówienia” z przyczyn formalnych odrzucona.

Powodem wykluczenia i odrzucenia oferty jest nie spełnianie przez w/w Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych rozdz. VIII pkt. 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pomimo wezwania w dniu 08.07.2011 r. listem poleconym oraz faksem pod nr kontaktowy (46) 83 11 074 (wskazany w formularzu ofertowym), Wykonawca do dnia 14.07.2011 r. do godz. 14:00 nie uzupełnił dokumentów do złożonej oferty o aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, o których mowa w rozdz. VIII.pkt.3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


4.2. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt.2 i pkt. 5, Wykonawcę tj.

Biuro Handlowe „KINESIS” Andrzej Boruta, ul. Penara 23,

38 – 440 Iwonicz Zdrój, Oddział ul. Lubartowska 75a, 20 – 123 Lublin

został wykluczony z postępowania a złożona oferta w części Nr 1 „przedmiotu zamówienia” z przyczyn formalnych odrzucona.

Powodem wykluczenia i odrzucenia oferty jest nie spełnianie przez w/w Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych rozdz. VIII pkt. 1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pomimo wezwania w dniu 08.07.2011 r. listem poleconym oraz faksem pod nr kontaktowy (81) 441 – 90 – 23 (wskazany w formularzu ofertowym), Wykonawca do dnia 14.07.2011 r. do godz. 14:00 nie uzupełnił dokumentów do złożonej oferty o załącznik nr 2A, o których mowa w rozdz. VIII.pkt.1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zatwierdził:

Dyrektor – inż. Jerzy Chojnacki

Data ogłoszenia na stronie internetowej

Zamawiającego: 19.07.2011 r.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy