Strona główna

Dyrekcja Prac Konsultacyjnych Komisja Polityki Gospodarczej i Społecznej


Pobieranie 55.62 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar55.62 Kb.


Dyrekcja Prac Konsultacyjnych
Komisja Polityki Gospodarczej i SpołecznejRue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË —

tel. +32 22822211 — faks +32 22822325 — internet: http://www.cor.europa.eu

PL

Bruksela, 24 stycznia 2012 r.Posiedzenie Komisji ECOS w dniu 8 lutego 2012 r.

Punkt 4 porządku obrad: organizacja dalszych prac


Dalsze działania związane z opiniami

Wkład Komisji ECOS w sprawozdanie z oddziaływania prac za 2011 r.:
formularze oceny oddziaływania prac


Do decyzji


Formularz Oceny Oddziaływania – ECOS-V-019 – CdR 247/2011
Dziedzina polityki: Polityka społeczna
Opinia: „Unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów do 2020 r.”
Sprawozdawca: Alvaro ANCISI (IT/PPE), członek Rady Miasta Rawenna
Przyjęcie: 14 grudnia 2011 r.
Faza międzyinstytucjonalna: Procedura zakończona
Główny cel opinii:

Wprowadzenie wymiaru lokalnego i regionalnego do dyskusji na temat przewidywanych krajowych strategii integracji Romów. Integracja odbywa się prawie wyłącznie na szczeblu lokalnym, jednak konsultacje z władzami szczebla niższego niż krajowy są rzadko kiedy prowadzone w sposób konstruktywny gdy chodzi o rozwój takich strategii. Ponadto władze te z reguły nie posiadają środków ani wiedzy niezbędnych do ich realizacji.


Działania/wydarzenia/posiedzenia oraz ich wyniki (w tym oddźwięk w prasie i w mediach)
05/05/2011

Wystąpienie Alvara Ancisiego na seminarium pt.: „Zwalczanie antyromskich stereotypów i uprzedzeń za pośrednictwem środków masowego przekazu”, Puglia, Włochy. Wskazał on na częste stygmatyzowanie społeczności romskiej przez media i polityków, co przyczynia się jedynie do jeszcze większego dystansowania się Romów od głównego nurtu społeczeństwa.


31/05/2011

Konferencja w sprawie Romów, Bruksela. Alvaro Ancisi wygłosił przemówienie, w którym podkreślił zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej Romów. Wskazał ponadto na potrzebę dokładnego konsultowania się z Romami przy opracowywaniu strategii ich integracji.


29/06/2011

Seminarium na temat: „Europejska strategia integracji Romów”, Parlament Europejski, Bruksela. Alvaro Ancisi podkreślił, że integracja Romów odbywa się głównie na poziomie lokalnym. Dlatego też przy opracowywaniu środków polityki powinno się przeprowadzać konsultacje z odpowiednimi władzami. Ponadto należy zapewnić wystarczające środki finansowe, aby ich wprowadzenie było możliwe.


19/08/2011

Przeprowadzono ukierunkowane konsultacje Sieci Monitorującej Stosowanie Zasady Pomocniczości z udziałem 9 respondentów. Respondenci stwierdzili, że działania podejmowane w ramach polityki krajowej i regionalnej, które często koncentrują się na zagadnieniach o charakterze czysto gospodarczym, okazały się nieskuteczne w zwalczaniu wykluczenia społecznego i ubóstwa. Ponadto podkreślono potrzebę zachowania przez Romów swojej tożsamości. Zalecenia te znalazły odpowiedni oddźwięk w ostatecznej wersji opinii.


21/09/2011

Szczyt burmistrzów w sprawie Romów, Rada Europy, Strasburg. Alvaro Ancisi podkreślił w swoim wystąpieniu zaangażowanie KR-u na rzecz zwiększenia integracji Romów oraz potrzebę wymiany sprawdzonych rozwiązań między władzami lokalnymi i regionalnymi różnych krajów.


29/11/2011

Grupa kontaktowa KR-u i Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE), Bruksela. W ramach kontynuacji udanego partnerstwa pomiędzy KR-em a CLRAE Alvaro Ancisi wygłosił krótkie wystąpienie, w którym przyjął z zadowoleniem odnowione zaangażowanie Komisji Europejskiej na rzecz poprawy sytuacji Romów. Jedynie w przypadku aktywnej postawy władz lokalnych i regionalnych we wszystkich fazach tego procesu możliwa będzie realizacja tych zamierzeń.


22/06/2011

W artykule na stronie morerespect.eu przedstawiono główne punkty opinii i podkreślono potrzebę „walki z dyskryminacją Romów”. W rzeczywistości władze lokalne i regionalne mogą odegrać strategiczną rolę w procesie integracji społecznej oraz w informowaniu ludności romskiej o jej prawach.


7/10/2011

Dziennik Ravenna Today wymienia główne kwestie poruszone w opinii. Podkreśla także, iż jakkolwiek jest to bardzo poważny temat, który często budzi kontrowersje i rodzi problemy dla władz lokalnych i regionalnych, projekt opinii został przyjęty jednomyślnie.


12/10/2011

W artykule w La gazzetta degli Enti Locali zwraca się uwagę na znaczenie władz lokalnych w kontekście postępu integracji Romów oraz wskazuje się, że omawianą opinię należy zalecać tym władzom jako „poradnik na temat dobrego sprawowania władzy” w tej dziedzinie.


Formularz Oceny Oddziaływania – ECOS-V-013 – CdR 70/2011
Dziedzina polityki: Zamówienia publiczne, strategia „Europa 2020”, jednolity rynek, polityka dotycząca MŚP
Opinia: „Modernizacja polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych: w kierunku zwiększenia skuteczności europejskiego rynku zamówień” na podstawie Zielonej księgi Komisji Europejskiej
Sprawozdawca: Henk KOOL (NL/PSE), członek rady miasta Hagi
Przyjęcie: 11 maja 2011 r.
Faza międzyinstytucjonalna: Procedura zakończona
Główny cel opinii:

Przedstawienie roli władz lokalnych i regionalnych w ramach zamówień publicznych. Stosowanie zamówień publicznych jako instrumentu pozwalającego realizować cele związane z propagowaniem innowacji i MŚP, społecznej odpowiedzialności i integracji, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W opinii zwraca się uwagę na fakt, iż realizację tych celów utrudniają obowiązujące przepisy, przez co nowe przepisy muszą być bardziej elastyczne.


Działania/wydarzenia/posiedzenia oraz ich wyniki (w tym oddźwięk w prasie i w mediach)
24/02/2011

Konsultacje zainteresowanych podmiotów z udziałem regionów i sieci regionalnych. Zainteresowane strony podzieliły obawy sprawozdawcy, zwłaszcza gdy chodzi o potrzebę zwiększenia elastyczności przepisów regulujących zamówienia publiczne oraz potrzebę uwzględnienia kryteriów społecznych w kontekście zamówień publicznych.


08/04/20011

Pismo komitetu ekonomicznego holenderskiego senatu do M.J.M. Verhagena, holenderskiego ministra gospodarki i wicepremiera, informujące go o wyznaczeniu Henka Koola na sprawozdawcę KR-u w sprawie Zielonej księgi w sprawie zamówień publicznych. Wspomniane pismo informuje także holenderskiego ministra o wynikach zmniejszenia obciążeń administracyjnych poprzez wprowadzenie „paszportu zamówień publicznych”.


11/05/2011

Przyjęcie opinii na posiedzeniu plenarnym i prezentacja broszury „Dziesięć propozycji ulepszeń unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych”, napisanej w oparciu o treść opinii.


Holenderskie gazety o zasięgu krajowym i lokalnym odniosły się pozytywnie do sprawozdania Komitetu. Fachowe publikacje na temat władz lokalnych i regionalnych poświęciły uwagę opinii i dokonały jej analizy.
Holenderski wkład w negocjacje Rady Europejskiej w sprawie dyrektyw dotyczących zamówień publicznych dotyczy opinii Komitetu.
30/06/2011

Henk Kool uczestniczył jako prelegent w konferencji Komisji Europejskiej pt. „W kierunku zwiększenia skuteczności europejskiego rynku zamówień”. Na tej konferencji Komisja przedstawiła wyniki oceny ex post obowiązujących przepisów oraz konsultacji publicznych w sprawie Zielonej księgi, które odbyły się w styczniu 2011 r. Henk Kool został poproszony o przedstawienie poglądów KR-u. Po konferencji Komisja Europejska stwierdziła, że dyskusje wniosły znaczący wkład w przygotowanie wniosku ustawodawczego.


11/07/2011

Pismo Komisji wyrażające uznanie dla opinii KR-u (Adonis 1547). W szczególności we wspomnianym piśmie poparto wprowadzenie „paszportu zamówień publicznych”, uproszczenie procedury negocjacyjnej i poprawę dostępu MŚP do zamówień publicznych.


7/9/2011

Holenderskie ministerstwo gospodarki wystosowało pismo do holenderskiego senatu, w którym zwraca się uwagę na opisany w opinii KR-u „paszport zamówień publicznych” stosowany w Hadze i zaleca się ten środek.


5/10/20011

W przyjętym przez komisję IMCO projekcie sprawozdania proponuje się wprowadzenie „paszportu zamówień publicznych”. Pomysł ten po raz pierwszy zgłosił Henk Kool w swojej opinii i został on zatwierdzony w opinii KR-u.


25/10/2011

Parlament Europejski przyjął rezolucję napisaną w duchu opinii KR-u, gdyż zaleca się w niej utrzymanie zróżnicowania pomiędzy usługami typu A i B, stworzenie lepszych możliwości udziału MŚP w zamówieniach publicznych, wprowadzenie „paszportu zamówień publicznych” oraz podkreśla się znaczenie uwzględniania czynników społecznych w zamówieniach publicznych.


20/12/2011

Opublikowano wnioski Komisji Europejskiej dotyczące nowych dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. Propozycje Komisji Europejskiej są zgodne z zaleceniami KR-u przedstawionymi w opinii w sprawie Zielonej księgi, które dotyczą zwiększenia możliwości udziału MŚP w zamówieniach publicznych i wprowadzenie „paszportu zamówień publicznych”. Niemniej Komisja Europejska proponuje zniesienie zróżnicowania pomiędzy usługami typu A i B oraz nadal utrudnia wprowadzenie kryteriów społecznych do zamówień publicznych. Także przepisy dotyczące współpracy publiczno-publicznej wymagają dalszych wyjaśnień.


Spotkania
25/02/2011

Spotkanie, w którym udział wzięli Henk Kool oraz, z ramienia DG MARKT Komisji Europejskiej, Olivier Rohas, Esther Eva Schmidt, Nico Spiegel i Klaus Wiedner (kierownik działu). Sprawozdawca i ekspert utrzymywali stały kontakt z Komisją Europejską. W tym kontekście sprawozdawca został poproszony o przedstawienie opinii KR-u na posiedzeniu, podczas którego Komisja Europejska przedstawi ogólne podsumowanie konsultacji w sprawie Zielonej księgi w dniu 30 czerwca 2011 r.


01/04/2011

Spotkanie pomiędzy ekspertem, Carlosem Moliną oraz p. Hasslerem, asystentem sprawozdawczyni PE Heide Rühle.


24/05/2011

Spotkanie pomiędzy ekspertem a asystentem sprawozdawczyni PE.


30/06/2011

Spotkanie podczas obiadu pomiędzy Henkiem Koolem a sprawozdawczynią PE Heide Rühle. Spotkanie to było bardzo pożyteczne i dało sprawozdawczyni sposobność dokładniejszego wyjaśnienia, jak „paszport zamówień publicznych” ma być stosowany w praktyce i dlaczego kryteria społeczne powinny być traktowane na równi z kryteriami dotyczącymi środowiska naturalnego.


25/09/2011

Spotkania pomiędzy ekspertem a p. Venckute z sekretariatu komisji IMCO. Ekspert spotkał się także z asystentem przewodniczącego komisji IMCO p. Reynoldsa i holenderskim posłem do PE p. Van der Campem.


Formularz Oceny Oddziaływania – ECOS –V-016 – CdR 150/2011
Dziedzina polityki: Polityka gospodarcza, polityka społeczna, jednolity rynek, polityka konkurencji, zamówienia publiczne, zasada pomocniczości
Opinia: „Reforma zasad UE dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym”
Sprawozdawca: Karl-Heinz LAMBERTZ (BE/PSE), premier Wspólnoty Niemieckojęzycznej Belgii
Przyjęcie: 1 lipca 2011 r.
Faza międzyinstytucjonalna: PE: w oczekiwaniu na pierwsze czytanie / jedno czytanie / pierwszy etap budżetu
Główny cel opinii:

Znalezienie właściwej równowagi pomiędzy niezbędnym nadzorem sprawowanym przez organy odpowiedzialne za politykę konkurencji a swobodą wyboru dostawców usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym przez podmioty lokalne i regionalne. W centrum uwagi tej opinii znajduje się przestrzeganie zasady pomocniczości.


Działania/wydarzenia/posiedzenia oraz ich wyniki (w tym oddźwięk w prasie i w mediach)
04/05/2011

Debata w sprawie reformy zasad UE dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w Parlamencie Europejskim z udziałem eksperta z ramienia sprawozdawcy. Tematem debaty była analiza możliwych usprawnień w obecnych ramach pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, przy uwzględnieniu takich elementów, jak lepsze zdefiniowanie usług, uwzględnienie specyfiki regionów i gmin oraz ich potrzeb lub metoda obliczania progów.


12/05/2011

Dyskusja z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Joaquínem ALMUNIĄ, odpowiedzialnym za sprawy konkurencji, na temat komunikatu w sprawie reformy zasad UE dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym na 90. sesji plenarnej Komitetu Regionów, na której Karl-Heinz LAMBERTZ stwierdził, że „władze lokalne i regionalne są codziennie zaangażowane w ustalanie, organizowanie, finansowanie i świadczenie usług publicznych, dlatego też nowe przepisy muszą im zapewnić swobodę wyboru i zarządzania”.

Dlatego też wskazane byłoby podniesienie pułapu, od którego pomoc publiczna jest uznawana za pomoc państwa z 200 tys. EUR do 800 tys. EUR rocznie, a także nieudzielenie Komisji mandatu do oceny efektywności ekonomicznej usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.
01/06/2011

Spotkanie z urzędnikami odpowiedzialnymi z tę sprawę w Komisji Europejskiej (DG ds. Konkurencji): Nicolą Pesaresim, Valerie Guigue Koeppen, Christofem Lessentichem. Wynikiem spotkania było przygotowanie podstawy do dostosowania stanowiska Komisji wobec propozycji KR-u, co przyniosło pozytywną zmianę w ramach końcowych.


10/06/2011

Konsultacje ze stowarzyszeniami: Platforma Społeczna, Eurocities, CEMR. Zainteresowane podmioty podzielały obawy sprawozdawcy, zwłaszcza w dziedzinie budownictwa socjalnego i innych usług o charakterze społecznym. Spotkanie przyniosło informacje zwrotne do projektu opinii oraz wzmocniło stosunki KR-u ze wspomnianymi stowarzyszeniami. Miało ono pozytywny wpływ na zauważalność Komitetu Regionów jako instytucji dającej wyraz poglądom szczebla lokalnego.


20/06/2011

Karl-Heinz LAMBERTZ i Mercedes BRESSO spotkali się z Hermanem Van Rompuyem. Spotkanie to miało przyczynić się do lepszego zrozumienia racji argumentów wyrażonych w opinii Komitetu Regionów, zwłaszcza dotyczących zwiększenia progów de minimis.


01/07/2011

Komunikat prasowy KR-u streszcza wyraźne przesłanie przyjętej niedawno opinii w sprawie tzw. „pakietu Montiego i Kroes 2”, czyli przeglądu zasad pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.


05/07/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyszłości usług użyteczności publicznej ((2009/2222(INI))
W dniu 5 lipca 2011 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję przedstawioną przez Proinsiasa De Rossę (S&D, Irlandia) w sprawie usług socjalnych użyteczności publicznej.
Parlament Europejski uwzględnił inne kluczowe punkty, na które Komitet Regionów zwrócił uwagę. W związku z tym proponuje on opracowanie wspólnej definicji usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, tak aby stworzyć w tej sprawie przejrzyste ramy prawne na szczeblu UE, co postulowano w opinii Jeana-Louisa Destansa.
W rezolucji przypomniano przesłanie Komitetu Regionów zawarte w opinii, dotyczące w szczególności:

 • potrzeby znalezienia równowagi pomiędzy przestrzeganiem zasady pomocniczości i zasady proporcjonalności a, z drugiej strony, przepisami mającymi zapobiec zakłóceniom konkurencji na jednolitym rynku;

 • integrującego charakteru tych usług, który przyczynia się do rozwoju wszystkich regionów, umożliwiając władzom lokalnym lub regionalnym wypełnianie ich roli przy wykorzystaniu finansowania ze środków publicznych i prywatnych;

 • fundamentalnej roli, jaką władze lokalne i regionalne odgrywają w zakresie określania, finansowania, świadczenia i przydzielania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w ramach sektora usług socjalnych i sektora opieki społecznej państw członkowskich. Szacuje się, że wartość sektora władz lokalnych i regionalnych wynosi 15,9% PKB krajów UE-27, zaś samego samorządu lokalnego 12,9%, a jego wydatków na opiekę społeczną 3% PKB (378,1 mld EUR)(26);

 • wspierania większej skali partnerstw publiczno-prywatnych w dziedzinie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.05/07/2011

IEWY NEWS oraz The Parliament piszą o opinii KR-u i o sprawozdaniu PE dotyczącym usług socjalnych użyteczności publicznej. KR i Parlament Europejski wspólnie bronią zasady lokalnej autonomii. Prasa przypomina o przyjętej przez Parlament Europejski rezolucji w sprawie usług socjalnych użyteczności publicznej.
Więcej informacji można znaleźć na stronach:

http://www.iewy.com/30192-social-services-of-general-interest-the-cor-and-the-european-parliament-defend-together-the-principle-of-local-autonomy.html,

http://www.theparliament.com/policy-focus/justice/justice-article/newsarticle/eu-urged-to-focus-on-water-management.

11/07/2011

Komunikat prasowy Rapid cytuje słowa Karla-Heinza Lamberta: „Jest to wielkie zwycięstwo Komitetu Regionów” odnoszące się do faktu, że Parlament Europejski włączył elementy jego opinii w sprawie „pakietu Montiego i Kroes 2” oraz opinii Jeana-Louisa Destansa (PSE/Francja) w sprawie Aktu o jednolitym rynku. „Regiony i miasta zostały uznane za główne podmioty, jeśli chodzi o usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym. Musimy obecnie zapewnić, aby Komitet Regionów odgrywał odpowiednią rolę w tej grupie roboczej wysokiego szczebla i dołożymy starań, aby Komisja doprowadziła do jej powołania”.

Parlament Europejski uwzględnił inne kluczowe punkty, na które Komitet Regionów zwrócił uwagę. W związku z tym postuluje on opracowanie wspólnej definicji usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, tak aby stworzyć w tej sprawie stabilne, przejrzyste ramy prawne na szczeblu UE.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=COR/11/40&type=HTML

Podobne sformułowania zawarte są w komunikacie prasowym KR-u (http://www.cor.europa.eu/pesweb/press_110711_en.html i w artykule na stronie EULIB (http://www.eulib.com/social-services-general-interest-european-parliament-15342), który odnosi się do rezolucji Parlamentu Europejskiego powtarzającej główne punkty opinii Komitetu Regionów.


12/07/2011

Także Europolitics donosi, że KR popiera rezolucję PE, zwłaszcza gdy chodzi o potrzebę przestrzegania zasady autonomii lokalnej i regionalnej przy świadczeniu takich usług. http://www.europolitics.info/cor-backs-ep-resolution-artr309736-25.htmlFormularz Oceny Oddziaływania – ECOS-V-020 – CdR 278/2011
Dziedzina polityki: Polityka gospodarcza, polityka społeczna, jednolity rynek, polityka konkurencji, zamówienia publiczne, zasada pomocniczości
Opinia: „Reforma zasad UE dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym”
Sprawozdawca: Karl-Heinz LAMBERTZ (BE/PSE), minister-prezydent Wspólnoty Niemieckojęzycznej Belgii
Przyjęcie: 12 października 2011 r. przyjęcie na sesji plenarnej
Faza międzyinstytucjonalna: Komisja opublikowała w dniu 20 grudnia 2012 r. decyzję, rozporządzenie i ramy wyłączeń pomocy państwa dla „usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym”. Rozporządzenie dotyczące progów de minimis zostało opublikowane w tym samym pakiecie legislacyjnym i zostanie przedłożone do zatwierdzenia Radzie Europejskiej w marcu.

Parlament Europejski ma zadecydować, czy podjąć działania w związku z wnioskiem Komisji Europejskiej.


Główny cel opinii:

 • Znalezienie właściwej równowagi pomiędzy niezbędnym nadzorem sprawowanym przez organy odpowiedzialne za politykę konkurencji a swobodą wyboru dostawców usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym przez podmioty lokalne i regionalne.

 • W centrum uwagi tej opinii znajduje się przestrzeganie zasady pomocniczości.

 • Zwrócenie uwagi Komisji Europejskiej na rzeczywiste potrzeby władz lokalnych i regionalnych i wyjaśnienie zakresu, w jakim można odstąpić od kontroli nad pomocą państwa bez zakłócania konkurencji na rynku wewnętrznym.


Działania/wydarzenia/posiedzenia oraz ich wyniki (w tym oddźwięk w prasie i w mediach)

15/11/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie reform zasad UE dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (2011/2146(INI)) przypomniała niektóre główne punkty opinii Komitetu Regionów, takie jak:

 • potrzeba uproszczenia i przejrzystości z poszanowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności;

 • rozszerzenie zakresu usług socjalnych podlegających wyłączeniu z zasad pomocy państwa;

 • propagowanie powszechnego dostępu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

20/12/2011

Komunikat prasowy CoR/11/06620/12/2011

Publikacja pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej
Komisja dopracowała ostateczną wersję decyzji C(2001) 9380 wersja ostateczna, rozporządzenia de minimis C(2011) 9381 oraz ram pomocy państwa C(2011) 9406 wersja ostateczna dotyczących usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii.

Oczekuje się, że nowy wniosek w sprawie rozporządzenia de minimis, zgodnie z którym rekompensata poniżej pewnego progu nie podlega analizie pod kątem pomocy państwa, ma zostać przyjęty wiosną 2012 r. po końcowej rundzie negocjacji.


Z punktu widzenia Komitetu Regionów zasadnicze ulepszenia dotyczą punktów 9, 10 16 i 23 zmienionej opinii oraz poprawek 1, 2, 3, 4 do wniosku ustawodawczego. Treść tych zmian jest następująca:


 • Usługi socjalne zostają wyłączone z obowiązku powiadamiania o udzielonej pomocy państwa (dot. Decyzji C(2011) 9380 Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011, art. 2, Zakres);

 • Odstąpiono od planowanego pierwotnie ograniczenia wyłączenia z obowiązku powiadamiania o udzielonej pomocy państwa do gmin zamieszkałych przez mniej niż 10 tys. mieszkańców (dot. projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej z 20 grudnia 2011 r. w sprawie progów pomocy de minimis, art. 1, Zakres);

 • Komisja wycofała się z nałożenia obowiązkowych kryteriów efektywności dla usług publicznych na szczeblu UE (dot. Decyzji C(2011) 9380 Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011, art. 5, Rekompensata);

 • Tzw. „próg de minimis” poniżej którego pomoc publiczna nie podlega kontroli pomocy państwa UE został obecnie ustalony na poziomie 200 tys. EUR na okres trzech lat. W decyzji z dnia 20 grudnia 2011 r. Komisja proponuje podnieść ten próg do 500 tys. EUR przez okres trzech lat, wychodząc naprzeciw zaleceniom KR-u mówiącym o ustanowieniu progów na poziomie 800 tys. EUR) (dot. projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej z 20 grudnia 2011 r. w sprawie progów pomocy de minimis, art. 2, pomoc de minimis).styczeń 2012 r.

Oczekiwana publikacja opracowania Karla-Heinza LAMBERTZA w European State Aid Law Quarterly.

_____________CdR 53/2012 EN – KK(AB)/mw


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość