Dyrektor anna Józefiak-Materna zastępca dyrektora ds. Pomocy społecznej elżbieta Olber zastępca dyrektora ds. Finansowych anna DudekPobieranie 382.9 Kb.
Strona1/5
Data18.06.2016
Rozmiar382.9 Kb.
  1   2   3   4   5


53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 6

Sekretariat: tel. 71 78 22 300
sekretariat@mops.wroclaw.pl

www.mops.wroclaw.pl
DYREKTOR

Anna Józefiak-Materna


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. POMOCY SPOŁECZNEJ

Elżbieta Olber


ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH

Anna Dudek

SPIS TREŚCI

Użyte w tekście skróty oznaczają 3

Podstawy prawne działania MOPS 3

Komórki organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 3

Zespoły Terenowej Pracy Socjalnej 3

Programy aktywności lokalnej (PAL) 5

Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców 7

Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych 8

Dział Pomocy Instytucjonalnej 9

Dział Świadczeń 9

Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej 10

Dział Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej 10

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu 11

Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny 11

Projekt wspierania rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej


we Wrocławiu 12

Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” 15

Instytucje pomocy społecznej 15

Miejskie Centrum Usług Socjalnych 15

Domy Pomocy Społecznej 16

Mieszkania chronione 17

Placówki Opiekuńczo–Wychowawcze 17

Ośrodki Wsparcia 19

Dzienne Domy Pomocy Społecznej 19

Ośrodek Opiekuńczo- Adaptacyjny „Pensjonat dla Osób Starszych” 20

Środowiskowe Domy Samopomocy 21

Warsztaty Terapii Zajęciowej 21

Ośrodki Interwencji Kryzysowej 22

Schroniska i noclegownie 23

Kuchnie charytatywne 24

Rady Osiedli 24

Opis świadczeń przyznawanych przez MOPS 26

Zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej 27

Inne świadczenia pieniężne 29

Pomoc dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych 29

Pomoc opiekuńczo–zabezpieczająca 29

Świadczenia rodzinne 30

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów 34

Dodatki mieszkaniowe 34

Świadczenia udzielane z funduszy PFRON 38

Pomoc rzeczowa 39

Oferta działań realizowanych na rzecz rodzin w ramach działań
środowiskowych 39
UŻYTE W TEKŚCIE SKRÓTY OZNACZAJĄ:

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ZTPS - Zespół Terenowej Pracy Socjalnej/komórka organizacyjna MOPS

DPS - Dom Pomocy Społecznej

MCUS - Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą przy ul. Strzegomskiej 6 we Wrocławiu, jest jednostką organizacyjną Miasta powołaną w celu umożliwiania osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz w celu zapobiegania powstawaniu tych sytuacji. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy i powiatu grodzkiego oraz zadania zlecone przez administrację rządową gminie i powiatowi z zakresu pomocy społecznej. Zadania te finansowane są z budżetu Miasta oraz
z budżetu Państwa.
MOPS realizuje na terenie Gminy zadania statutowe, w szczególności na podstawie:


 • Statutu MOPS, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 r. roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej (Dz. U. Woj. Doln.
  z 11 października 2010 r. Nr 189, poz. 2833 z późn. zm.),

 • Regulaminu organizacyjnego MOPS zatwierdzonego przez Prezydenta Wrocławia,

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r.
  Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
  poz. 1240 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
  Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.),

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887).


KOMÓRKI ORGANIZACYJNE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ZESPOŁY TERENOWEJ PRACY SOCJALNEJwykonują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej

Do zadań ZTPS-ów należy: • rozpatrywanie i analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz udzielanie pomocy w wymaganym zakresie;

 • działanie mające na celu zaspokajanie rozpoznanych potrzeb – udzielanie pomocy społecznej w formie pracy socjalnej, usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi, świadczeń finansowych, rzeczowych,
  w naturze oraz poradnictwa specjalistycznego;

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi, charytatywnymi i instytucjami środowiska lokalnego w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców Miasta Wrocławia w zakresie pomocy społecznej;

 • weryfikacja dokumentacji zebranej w celu przyznania lub odmowy przyznania świadczeń;

 • realizacja wypłat przyznanych świadczeń;

 • rejestracja i ewidencja osób korzystających z pomocy społecznej;

 • informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego o dostępnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania.
Zespół Terenowej Pracy Socjalnej

Siedziba Zespołu

Telefon

Rada Osiedla

(RO),

na terenie której działa dany ZTPS

Nr 1

pl. Legionów 4-5

71-78-22-486

RO Przedmieście Świdnickie, RO Stare Miasto,

RO Szczepin,Nr 2

ul. Średzka 42,

71-349-28-59

RO Jerzmanów-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec,

RO Leśnica,

RO Maślice,

RO Pracze OdrzańskieNr 3

ul. Oficerska 9a

71-78-22-431

RO Gądów- Popowice Płd, RO Grabiszyn-Grabiszynek, RO Kuźniki,

RO Muchobór Mały,

RO Muchobór Wielki,

RO Nowy Dwór,

RO Oporów,

RO Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.,

RO Żerniki


Nr 4

ul. Oficerska 9a

71-78-22-450

RO Borek,

RO Gajowice,

RO Klecina,

RO Powstańców Śląskich,Nr 5

ul. Gen. Karola Kniaziewicza 29a

71-335-23-77

RO Bieńkowice,

RO Brochów,

RO Gaj,

RO Huby,

RO Jagodno,

RO Krzyki-Partynice,

RO Ołtaszyn,

RO Tarnogaj,

RO Wojszyce


Nr 6

ul. Gen. Karola Kniaziewicza 29a

71-335-23-85

RO Księże,

RO Przedmieście Oławskie,Nr 7

pl. Św. Macieja 4

71-78-22-422

RO Kleczków,

RO Nadodrze,Nr 8

ul. Nowowiejska 29

71-78-23-555

RO Ołbin

Nr 9

ul. Nowowiejska 102

71-78-23-562

RO Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice,

RO Plac Grunwaldzki,

RO Zacisze-Zalesie-Szczytniki


Nr 10

ul. Braniborska 6/8

71-77-25-991

RO Karłowice- Różanka,

RO Kowale,

RO Lipa Piotrowska,

RO Osobowice-Rędzin,

RO Pawłowice,

RO Polanowice-Poświętne-Ligota,

RO Psie Pole-Zawidawie,

RO Sołtysowice,

RO Strachocin-Swojczyce-Wojnów,

RO Świniary,

RO WidawaPROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ (PAL)
PAL to narzędzie aktywnej integracji skierowane do konkretnego środowiska lub członków danej społeczności lokalnej i ich otoczenia. Program ten umożliwia realizację działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów grup oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

We Wrocławiu realizowanych jest sześć Programów Aktywności Lokalnej: • „Aktywny Szczepin”– ZTPS Nr 1 we współpracy z Elektronicznymi Zakładami Naukowymi, Radą Osiedla - Szczepin, Komisariatem Policji Wrocław Stare Miasto, Przedszkolem nr 125.

 • „Aktywna Leśnica” – ZTPS Nr 2 we współpracy ze Stowarzyszeniem KARAN, Radą Osiedla Leśnica, Zespołem Szkół nr 24, Centrum Kultury ZAMEK, Szkołą Podstawową nr 51, Fundacją „Lepsze Dni”, Środowiskowym Domem Samopomocy prowadzonym przez Fundację International Institute of Poverty.

 • „Aktywny Gądów” – ZTPS Nr 3 we współpracy z Gimnazjum nr 18, Zespołem Szkół nr 20, Strażą Miejską, Komisariatem Policji W-w Fabryczna, Miejską Biblioteką Publiczną, Stowarzyszeniem Promocji Sportu FAN, I Zborem Kościoła Chrześcijan Baptystów, Fundacją Wspierania Organizacji UMBRELLA, Punktem Informacyjno - Edukacyjnym przy par. św. Maksymiliana Kolbe, SP nr 34, SP nr 118.

 • „Aktywne Huby” – ZTPS Nr 5 we współpracy z Radą Osiedla HUBY, Spółdzielnią Mieszkaniową, Komisariatem Policji Wrocław Krzyki, Komendą Miejską Policji, Parafią p.w. Ducha Świętego, Miejską Biblioteką Publiczną, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu, Parafią p.w. Św. Stanisława Kostki.

 • „Aktywne Nadodrze” – ZTPS Nr 7 we współpracy z Radą Osiedla Nadodrze, SP nr 58, SP nr 93, SP nr 108, Stowarzyszeniem Pomocy „Iskierka”, Info Punkt „Łokietka 5”, Stowarzyszeniem „Semper Avanti”, Parafią p.w. Św. Józefa, Stowarzyszeniem „Nowa Rodzina”, Planetą Rozwoju, Komisariatem Policji W-w – Ołbin, Strażą Miejską Wrocławia, Klubem Pod Kolumnami, PKPS, CIRS.

 • „Aktywna Polanka” - ZTPS Nr 10 we współpracy z Radą Osiedla Karłowice – Różanka, Szkołą Podstawową nr 50, Komisariatem Policji W-w Psie Pole, Prowincją Świętej Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych, Liceum Ogólnokształcącym nr X.


MOPS planuje w kolejnych latach realizację następnych Programów Aktywności Lokalnej.

Planowane na przyszły rok przedstawione są na poniższym rysunku.ZESPÓŁ DS. OSÓB BEZDOMNYCH I UCHODŹCÓW ul. Zachodnia 3 wykonuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej w odniesieniu do osób bezdomnych oraz zadania wynikające z ustawy o cudzoziemcach.
Do zadań Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców należy w szczególności:

 • realizowanie polityki związanej z problematyką osób bezdomnych na terenie Miasta;

 • rozpatrywanie i analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej osób bezdomnych i uchodźców, w tym ustalanie indywidualnego programu integracji oraz udzielanie pomocy w wymaganym zakresie;

 • podejmowanie działań mających na celu zaspokajanie rozpoznanych potrzeb – udzielanie pomocy społecznej w formie pracy socjalnej, usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczeń finansowych, rzeczowych, w naturze oraz poradnictwa specjalistycznego;

 • współpraca z organizacjami społecznymi, charytatywnymi i instytucjami środowiska lokalnego w celu zaspokajania potrzeb osób bezdomnych
  i uchodźców w zakresie pomocy społecznej;

 • weryfikacja dokumentacji zebranej w celu przyznania (lub odmowy przyznania) świadczeń;

 • realizacja wypłat przyznanych świadczeń;

 • rejestracja i ewidencja osób korzystających z pomocy społecznej;

 • nadzór i koordynacja funkcjonowania ośrodków wsparcia dla osób bezdomnych;

 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania nadzorowanych jednostek;

 • informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego o dostępnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania.


DZIAŁ ADAPTACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ul. Strzegomska 6 realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Do zadań Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności:

 • rozpoznawanie i analiza potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej;

 • udzielanie osobom niepełnosprawnym świadczeń finansowanych z funduszu celowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, m.in.:

  • dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,

  • finansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,

  • dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

  • dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się,

  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych;

 • prowadzenie poradnictwa w zakresie prawnym, socjalnym, rehabilitacyjnym, itp. w celu integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem i udzielanie pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych;

 • prowadzenie Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego;

 • współpraca z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego Wrocławia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego o dostępnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania;

 • nadzór i koordynacja warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy;

 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania nadzorowanych placówek i jednostek;

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do kwalifikowania i kierowania do odpowiedniego typu środowiskowego domu samopomocy, ze względu na stan zdrowia i rodzaj schorzenia osoby kierowanej;

 • W dniu 25 czerwca 2012 r.  Miasto Wrocław przyjęło zaproszenie PFRON
  i podpisało Porozumienie nr O-01/25/AS/2012 w celu współpracy przy realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd". Program w imieniu Miasta Wrocław realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Program w roku 2012 obejmuje następujące obszary wsparcia:


obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
Placówki do których kieruje ten Dział są opisane i wymienione w rozdziale „Instytucje pomocy społecznej we Wrocławiu”.
DZIAŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ ul. Strzegomska 6

wykonuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej.
 • Kierowanie do domów pomocy społecznej oraz mieszkań chronionych

 • Kompletowanie dokumentów osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej i mieszkań chronionych;

 • Merytoryczne przygotowanie decyzji kierujących i umieszczających do dps
  i ustalanie odpłatności za pobyt osoby zainteresowanej w dps;

 • Prowadzenie listy osób oczekujących na umieszczenie w dps oraz rejestrów osób już umieszczonych w dps;

 • Zawieranie umów z osobami zobowiązanymi do wnoszenia opłat za pobyt członka rodziny w dps;

 • Współpraca z organami prowadzącymi domy pomocy społecznej na terenie innych powiatów w zakresie uzgadniania możliwości skierowania do domu pomocy społecznej oraz okresu oczekiwania osób zainteresowanych na miejsce w dps;

 • Nadzór i koordynacja pracy domów pomocy społecznej w obrębie miasta
  i rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania tego typu placówek.

Placówki do których kieruje ten Dział są opisane i wymienione w rozdziale „Instytucje pomocy społecznej we Wrocławiu”.
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ ul. Hubska 30/32

wykonuje zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o dodatkach mieszkaniowych.


Do zadań Działu świadczeń należy w szczególności:

 • Udzielanie informacji o prawie do nabycia świadczeń rodzinnych
  i alimentacyjnych oraz wymaganej dokumentacji;

 • Wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych
  i alimentacyjnych;

 • Ustalanie prawa do nabycia świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych wydawanie decyzji, wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych;

 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji, rejestrów i ewidencji osób starających się oraz pobierających świadczenia rodzinne i alimentacyjne;

 • Informowanie o zasadach przyznawania dodatków mieszkaniowych;

 • Kompletowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

 • Wydawanie decyzji administracyjnych, w sprawach przyznania lub odmowy przyznania, dodatków mieszkaniowych.


Dział Rodzinnej Pieczy Zastępczej ul. Strzegomska 6

zajmuje się rodzinami zastępczymi zamieszkującymi na terenie miasta Wrocławia.

Dział realizuje swoje zadania przy pomocy:

1. Zespołu Koordynacji i Monitoringu Rodzinnej Pieczy Zastępczej (ul. Młodych Techników 58)

Zadania:


 • organizowanie pieczy zastępczej dla dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodziców; stałe współdziałanie z rodzinami zastępczymi w zakresie rozwiązywania bieżących problemów, związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej;

 • współpraca z sądem oraz informowanie o całokształcie sytuacji osobistej dziecka, sytuacji jego rodziny biologicznej, formułowanie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej; zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną;

 • występowanie do sądu w celu uzyskania świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

 • sporządzanie opinii o kandydatach do pełnienia funkcji rodziny zastępczej; przeprowadzanie szkoleń dla kandydatów oraz rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych.

2. Sekcji Świadczeń Rodzinnej Pieczy Zastępczej (ul. Strzegomska 6, tel. 71 78 22 311, 71 78 22 372)

Zadania:


 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie świadczeń dla rodzin zastępczych;

 • przygotowywanie porozumień, w przypadku umieszczenia w rodzinach zastępczych dzieci pochodzących z innych powiatów oraz współpraca
  z odpowiednimi Ośrodkami w zakresie ich realizacji;

 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji dotyczących ustalenia odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej;

 • prowadzenie postępowań i opracowywanie decyzji administracyjnych dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych (pomoc na kontynuowanie nauki, zagospodarowanie, usamodzielnienie);

 • wydawanie zaświadczeń.

Dział Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej, ul. Strzegomska 6 wykonuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do zadań Działu Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej należy


w szczególności:

 • diagnozowanie sytuacji dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

 • organizowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą pozbawionymi opieki rodziców biologicznych – w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w tym typu rodzinnego;

 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych;

 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie ustalania opłat rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

 • nadzór i koordynacja pracy placówek opiekuńczo – wychowawczych
  w obrębie Miasta oraz rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących ich funkcjonowania;

 • pomoc w integracji ze środowiskiem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym typu rodzinnego;

 • współpraca z organizacjami społecznymi, charytatywnymi i instytucjami środowiska lokalnego na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży.

Placówki, do których kieruje ten Dział, są opisane w rozdziale „Instytucje pomocy społecznej we Wrocławiu”.


POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
WE WROCŁAWIU ul. Strzegomska 6

wydaje: • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia dla celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia,

 • szkolenia,

 • uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej,

 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

 • środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,

 • uzyskania karty parkingowej,

 • świadczeń z pomocy społecznej,

 • zasiłku pielęgnacyjnego,

 • uzyskania dla opiekuna dziecka świadczenia pielęgnacyjnego,

 • ulg i uprawnień.

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia dla celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,

 • świadczenia pielęgnacyjnego,

 • korzystania z ulg i uprawnień.

• legitymacje osoby niepełnosprawnej.


  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy