Strona główna

Dyrektor: dr hab prof. Ujk marek Dutkiewicz


Pobieranie 270.7 Kb.
Strona1/4
Data17.06.2016
Rozmiar270.7 Kb.
  1   2   3   4
Rozdział 6: Instytut Historii

97 – 300 Piotrków Trybunalski, ul. Słowackiego 116

tel. 44 732 74 63

e-mail: ih@unipt.plDyrektor: dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz


e-mail: ih@unipt.pl ; tel. 44 7327463

Wicedyrektor: dr Jacek Bonarek

e-mail: ih@unipt.pl ; tel.: 44 7327463

Instytutowy koordynator ECTS: dr Paweł Olszewski


e-mail: ih@unipt.pl; tel.: 44 7327463
Instytut Historii prowadzi studia I stopnia (3 – letnie) w zakresie historii o specjalnościach: archiwistyka; zarządzanie współczesną dokumentacją; historia wojskowości; bezpieczeństwo państwa; studia II stopnia (2 – letnie) o specjalnościach: bezpieczeństwo państwa; historia wojskowości i bezpieczeństwa państwa; zarządzanie współczesną dokumentacją. Główne kierunki badań to: dzieje kultury antycznej, historia Bizancjum, historia historiografii, historia wojskowości, historia Rosji, dzieje Stanów Zjednoczonych XVIII/XIX w., współczesna historia Polski.
Struktura Instytut Historii

Zakład Historii Powszechnej do XIX wieku i Historii Historiografii

prof. dr hab. Edward A. Mierzwa - kierownik


prof. dr hab. Serhiy Sharypkin
dr Jacek Bonarek
dr Katarzyna Stelmasiak
Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Nowożytnej do XIX wieku i Archiwistyki

prof. dr hab. Edward Opaliński - kierownik


dr hab. prof. UJK Wojciech Baran-Kozłowski

dr Aleksander Bołdyrew


dr Rafał Jaworski
Zakład Historii Powszechnej i Polski XIX i XX wieku

dr hab. prof. UJK Marek Dutkiewicz - kierownik


dr Janusz Budziński
dr Andrzej Kobus
dr Paweł Olszewski
Pracownia Historii Wojskowości

dr hab. prof. UJK Zygmunt Matuszak - kierownik


prof. dr hab. Edward J. Nalepa
dr Dariusz Rogut
Sylwetka absolwenta:

Od roku akademickiego 2007/2008 studia na historii prowadzone są według podziału na studia I stopnia (3-letnie licencjackie) i II stopnia (2-letnie magisterskie). Obecnie na I stopniu studiów kształci się studentów w czterech specjalnościach: zarządzanie współczesną dokumentacją; archiwistyka; bezpieczeństwo państwa oraz historia z historią wojskowości. Na II stopniu studiów studenci są kształceni w następujących specjalnościach: bezpieczeństwo państwa, historia wojskowości i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzanie współczesną dokumentacją.

Absolwent specjalności archiwistycznej będzie posiadał wiedzę m.in. z zakresu historii ustroju państwa polskiego, dotyczącą form kancelaryjnych, prawa administracyjnego i edytorstwa źródeł. Będzie przygotowany do pracy w archiwach państwowych, archiwach uczelnianych i prywatnych.

Absolwent specjalności zarządzanie współczesną dokumentacją będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu zarządzania dokumentacją (record management). Przedmioty realizowane w jej ramach dadzą mu zarówno wiedzę z zakresu ewolucji form dokumentów począwszy od XIX w., jak również o charakterze i typologii dokumentacji współcześnie powstającej w różnego typu instytucjach ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji elektronicznej. Zyska również szereg umiejętności praktycznych związanych z tworzeniem dokumentów (technika biurowa), jak również organizacji obiegu dokumentów w instytucji i ich archiwizacji. Szczególny nacisk będzie położony na wykorzystanie we współczesnej administracji nowoczesnych technologii (m.in. programów biurowych) oraz rolę obiegu informacji w działaniu instytucji. Jednocześnie absolwent uzyska wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu archiwistyki, niezbędną do pracy na stanowiskach związanych z archiwizacją dokumentacji. Ze względu na szybko zmieniające się rozwiązania prawne, techniczne i technologiczne w sferze zarządzania dokumentacją, absolwent będzie również przygotowany do uzupełniania swej wiedzy specjalistycznej w oparciu o literaturę przedmiotu, czasopiśmiennictwo fachowe oraz specjalistyczne archiwalne portale naukowe. Praktyka zawodowa w archiwum zakładowym ma pozwolić studentowi na zweryfikowanie i uzupełnienie wiedzy zdobytej podczas zajęć o niezbędne doświadczenie praktyczne. Studia na specjalności - zarządzanie współczesną dokumentacją przygotują jej absolwenta do pracy w firmach i przedsiębiorstwach na samodzielnych stanowiskach biurowych (sekretariat, kancelaria) lub w archiwum zakładowym. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w archiwach podległych Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, jak również w Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (przede wszystkim w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów) oraz archiwach zakładowych w gospodarce i administracji.

Absolwent specjalności historia wojskowości będzie posiadał wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień z zakresu wojskowości powszechnej i polskiej, zagadnień współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego i polityki obronnej Polski.

Absolwent specjalności bezpieczeństwo państwa będzie posiadał ogólne wykształcenie humanistyczne i wiedzę z zakresu historii Polski i powszechnej. Będzie rozumiał i umiał analizować procesy historyczne w aspektach politycznych, kulturowych, ekonomicznych. Dzięki dodatkowym treściom kształcenia z zakresu bezpieczeństwa państwa zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w administracji publicznej, państwowej i samorządowej oraz służbach mundurowych funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa państwa. Przedmioty realizowane w ramach specjalności rozszerzą wiedzę absolwenta o ewolucji sytemu bezpieczeństwa państwa polskiego od jego początków do współczesności. Szczególny nacisk położony został na grupie przedmiotów związanych z wiedzą o obecnych zagrożeniach oraz zasadach i strukturach powołanych do przeciwdziałania im. Swoją wiedzę teoretyczną student pogłębi w trakcie praktyk zawodowych w wybranych placówkach administracji państwowej, samorządowej lub służb mundurowych działających w systemie bezpieczeństwa państwa. Absolwent będzie znał język obcy oraz będzie umiał posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu historii oraz bezpieczeństwa państwowego. Będzie potrafił samodzielnie gromadzić oraz przetwarzać informacje posługując się technologią informacyjną oraz wykorzystywać je w pracy zawodowej. Będzie umiał pracować w małym zespole oraz kierować jego działaniem. Kwalifikacje jakie będzie posiadał absolwent pozwolą mu na sprostanie wymogom konkurencyjności na współczesnym rynku pracy.

Absolwenci wszystkich specjalności kończą intensywny kurs wybranego przez siebie języka obcego (w zakresie oferowanym przez Uczelnię) oraz kurs informatyki. Stąd też, każdy z nich ma szansę podjęcia pracy w instytucjach wymagających znajomości języków obcych oraz pracy z komputerem.
Plan ECTS na rok akademicki 2011/2012 – studia dzienne:

Studia I stopnia 3 letnie ze specjalnościami:

HISTORIA z archiwistyką

HISTORIA z bezpieczeństwem państwa

HISTORIA z historią wojskowości

HISTORIA z zarządzaniem współczesną dokumentacją

Rok I, SEMESTR 1:KOD KURSU

NAZWA KURSU

LICZBA

GODZIN

FORMA

ZALICZENIA

PUNKTY

ECTS

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

09.1-6H-A1- NJ1

Języki nowożytne (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)

30 ćw.

Zal. z oceną

1

16.1-6H-A2- WF1

Wychowanie fizyczne

30 ćw.

Zal. z oceną

1

B. i C. Przedmioty podstawowe i kierunkowe

09.6-6H-B1-Ł1

Łacina

30 ćw.

Zal. z oceną

1

08.1-6H-B2-VSH

Vademecum studiów historycznych

30 ćw.

Zal. z oceną

5

08.1-6H-B4-HF

Historia filozofii

30 w.

Egz.

6

08.1-6H-C1-HS

Historia starożytna

30 w + 30 ćw.

Egz. / Zal. z ocen

9

08.1-6H-C2-AZP

Archeologia ziem polskich

30 w

Egz.

7

Rok I, SEMESTR 2:
KOD KURSU

NAZWA KURSU

LICZBA

GODZIN

FORMA

ZALICZENIA

PUNKTY

ECTS

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

09.1-6H-A1-JN2

Języki nowożytne (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)

30 ćw.

Zal. z oceną

1

16.1-6H-A2-WF2

Wychowanie fizyczne

30 ćw.

Zal. z oceną

1

11.9-6H-A3-TI

Technologia informacyjna

30 ćw.

Zal. z oceną

2

B. i C. Przedmioty podstawowe i kierunkowe

09.6-6H-B1-Ł2

Łacina

30 ćw.

Zal. z oceną

1

08.1-6H-B3-NPH1

Nauki pomocnicze historii

30 ćw.

Zal. z oceną

5

08.2-6H-C3-HŚPW

Historia średniowieczna powszechna

30w+30ćw.

Egz. / Zal. z ocen

9

08.2-6H-C4-HŚPL

Historia średniowieczna Polski

30w+30ćw.

Egz. / Zal. z oceną

9

F. Przedmioty fakultatywne

08.1-6H-F1-FH1

Zajęcia fakultatywne hist.

30 k

Zal. z oceną

2

Rok II, SEMESTR 3:


KOD KURSU

NAZWA KURSU

LICZBA

GODZIN

FORMA

ZALICZENIA

PUNKTY

ECTS

A. Przedmioty kształcenia ogólnego

09.1-6H-A1-JN3

Języki nowożytne (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski)

30 ćw.

Zal. z oceną

1

B. i C. Przedmioty podstawowe i kierunkowe

09.6-6H-B1-Ł3

Łacina

30 k

Zal. z oceną

1

08.1-6H-B3-NPH2

Nauki pomocnicze historii

30ćw.

Zal. z oceną

2

08.2-6H-C5-HNPW

Historia nowożytna powszechna (XVI – XVIII w.)

30w+30ćw.

Egz. / Zal. z ocen

6

08.2-6H-C6-HNPL

Historia nowożytna Polski (XVI – XVIII w.)

30w+30ćw.

Egz./ Zal. z oceną

6


F. Przedmioty fakultatywne

08.1-6H-F1-FH2

Zajęcia fakultatywne hist.

30 ćw.

Zal. z oceną

1

08.1-6H-F2-FOH1

Zajęcia fakultatywne ogólnohumanistyczne

30 ćw.

Zal. z oceną

1

D. Przedmioty specjalnościowe

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

08.0-6H-D1-TBP

Teoria bezpieczeństwa państwa

10w+20ćw.

Zal. z oceną

2

08.0-6H-D2-PSBP

Początki systemu bezpieczeństwa państwa

10w+20ćw.

Zal. z oceną

2

08.0-6H-D3-BPRPON

Bezpieczeństwo państwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów

10w+20ćw.

Zal. z oceną

3

08.0-6H-D4-PwBSBP

Polacy w budowie systemów bezpieczeństwa państw w XIX wieku

10w+20ćw.

Zal. z oceną

3

ZARZĄDZANIE WSPÓŁCZESNĄ DOKUMENTACJĄ

08.0-6H-D5-WdA

Wstęp do archiwistyki

30 w

Egz.

2

08.0-6H-D6-RFK

Rozwój form kancelaryjnych

30w+30ćw.

Egz./Zal. z oceną

5

08.0-6H-D7-TA

Teoria archiwalna

15 w.

Egz.

2

08.0-6H-D8-MA

Metodyka archiwalna

15w.+30ćw.

Egz./Zal. z oceną

2

08.0-6H-D9-HUA

Paleo- i neografia

30 ćw.

Zal. z oceną

2
  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość