Strona główna

Dyrektywa 94/60/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 20 grudnia 1994 r zmieniająca po raz czternasty dyrektywę 76/769/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych


Pobieranie 129.18 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar129.18 Kb.
DYREKTYWA 94/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 20 grudnia 1994 r.
zmieniająca po raz czternasty dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 100a,
uwzględniając wniosek Komisji1,
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno - Społecznego2,
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189b Traktatu3,
a także mając na uwadze, co następuje:
należy przyjąć środki mające na celu urzeczywistnienie rynku wewnętrznego; rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w obrębie którego zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału;
prace związane z rynkiem wewnętrznym powinny mieć również na celu poprawę jakości życia, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów; środki proponowane w niniejszej dyrektywie są zgodne z rezolucją Rady z dnia 9 listopada 1989 r. w sprawie przyszłych priorytetów w ponownym wprowadzaniu polityki ochrony konsumentów4;
Rada i przedstawiciele rządów Państw Członkowskich zebrani w Radzie, przyjęli decyzję 90/238/Eurotaom, EWWiS, EWG5 dotyczącą planu działań na lata 1990-1994 w ramach programu „Europa w walce z rakiem”;
substancje umieszczone w załączniku I do dyrektywy Rady 67/548/EWG6, klasyfikowane jako substancje kancerogenne kategorii 1 lub 2 mogą powodować raka; w celu poprawy ochrony zdrowia, takie substancje i preparaty, które je zawierają, nie mogą być wprowadzane do powszechnego obrotu;
substancje umieszczone w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG, klasyfikowane jako substancje mutagenne kategorii 1 lub 2 mogą powodować dziedziczne wady genetyczne; w celu poprawy ochrony zdrowia takie substancje i preparaty, które je zawierają, nie mogą być wprowadzane do powszechnego obrotu;
substancje umieszczone w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG klasyfikowane jako substancje toksyczne ze względu na zaburzenia rozrodczości kategorii 1 lub 2, mogą powodować wady wrodzone; w celu poprawy ochrony zdrowia takie substancje i preparaty, które je zawierają, nie mogą być wprowadzane do powszechnego obrotu;
dla pełnej przejrzystości i zrozumiałości, takie substancje muszą być określane z wykorzystaniem uznanej nomenklatury, o ile jest to możliwe pochodzącej z IUPAC (Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej); załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG („Wykaz substancji niebezpiecznych”) jest regularnie aktualizowany w związku z dostosowaniem do postępu technicznego; Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, nie później niż w ciągu 6 miesięcy po publikacji takiej zmiany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, wniosek o przyjęcie dyrektywy regulującej klasyfikację nowych substancji kancerogennych kategorii 1 i 2, mutagennych kategorii 1 i 2 oraz toksycznych ze względu na zaburzenia rozrodczości kategorii 1 i 2, a także uaktualniającej przepisy niniejszej dyrektywy;
wspomniany wniosek uwzględnia ryzyko i zalety nowo sklasyfikowanych substancji, jak również przepisy prawa Wspólnoty dotyczące analizy ryzyka;
załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG ustanawia indywidualne dopuszczalne stężenia tych substancji oraz, w przypadku gdy takie stężenia nie są określone w tabeli IV załącznika VI do dyrektywy Rady 88/379/EWG7 ustanawia dopuszczalne stężenia o ogólnym zastosowaniu do tego rodzaju substancji zawartych w preparatach;
jak określono w Załączniku do niniejszej dyrektywy, kreozot, ze względu na zawartość znanych substancji kancerogennych, może być szkodliwy dla zdrowia; z tego powodu należy ograniczyć jego użycie do impregnacji drewna, jak również wprowadzanie do obrotu i stosowanie drewna poddanego działaniu tej substancji;
niektóre składniki kreozotu trudno ulegają rozkładowi i są szkodliwe dla niektórych organizmów występujących w środowisku; poprzez użycie drewna poddanego działaniu tej substancji, wspomniane składniki mogą uwalniać się do środowiska;
niektóre chlorowane rozpuszczalniki są niebezpieczne dla zdrowia; i nie mogą być wykorzystywane w substancjach i preparatach wprowadzanych do powszechnego obrotu;
ograniczenia w użyciu kreozotu do impregnacji drewna, we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu drewna poddanego działaniu kreozotu oraz rozpuszczalników zawierających chlor, określonych niniejszą dyrektywą, uwzględniają aktualny stan wiedzy i techniki odnoszące się do bezpieczniejszych rozwiązań zamiennych;
ograniczenia w użyciu i wprowadzaniu na rynek, przyjęte już przez niektóre Państwa Członkowskie, w odniesieniu do wyżej wymienionych substancji lub preparatów je zawierających, mają bezpośredni wpływ na ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego; konieczne jest więc zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich w tej dziedzinie i wprowadzenie zmian w załączniku I do dyrektywy Rady 76/769/EWG8;
niniejsza dyrektywa nie narusza legislacji wspólnotowej ustanawiającej minimalne wymagania ochrony pracowników, zawarte w dyrektywie Rady 89/391/EWG9 i w dyrektywach szczegółowych na niej opartych, w szczególności w dyrektywie 90/394/EWG10,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
Artykuł 1
W załączniku I do dyrektywy 76/769/EWG wprowadza się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.
Artykuł 2
1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż w ciągu jednego roku od daty jej przyjęcia i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.
Te przepisy stosuje się od dnia 20 czerwca 1995 r.
2. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
Artykuł 3
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 grudnia 1994 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego


W imieniu Rady


K. HÄNSCH


K. KINKEL

Przewodniczący

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK
W załączniku I do dyrektywy 76/769/EWG dodaje się co następuje:


Oznaczenie substancji, grup substancji lub preparatów

Warunki ograniczenia

29. Substancje umieszczone w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG, klasyfikowane jako substancje kancerogenne kategorii 1 lub substancje kancerogenne kategorii 2 i co najmniej jako „toksyczne (T)” z oznaczeniem ryzyka R 45: „Może powodować raka” lub oznaczeniem ryzyka R 49: „Przy wdychaniu może powodować raka”, oraz wymienione poniżej:


Substancje kancerogenne kategorii 1: patrz wykaz 1 w Dodatku
Substancje kancerogenne kategorii 2: patrz wykaz 2 w Dodatku

Nie mogą być stosowane w substancjach i preparatach wprowadzanych do powszechnego obrotu w indywidualnym stężeniu równym lub wyższym od:


- określonego w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG,
- lub określonego w pkt. 6 tabeli VI załącznika I do dyrektywy 88/379/EWG w przypadku, gdy w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG nie jest określone żadne dopuszczalne stężenie.
Bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów wspólnotowych dotyczących klasyfikacji, pakowania oraz etykietowania niebezpiecznych substancji i preparatów, opakowanie takich substancji i preparatów powinno być oznaczone w sposób czytelny i nieusuwalny, jak następuje: „Wyłącznie dla użytkowników zawodowych. Uwaga - unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją”.
Na zasadzie odstępstwa, ten przepis nie ma zastosowania do:
a) produktów leczniczych lub weterynaryjnych, określonych w dyrektywie 65/65/EWG11;
b) produktów kosmetycznych określonych w dyrektywie 76/768/EWG12;
c) – paliw silnikowych objętych dyrektywą 85/210/EWG13,
- olejów mineralnych, przeznaczonych do użycia jako paliwo w stałych lub ruchomych obiektach energetycznego spalania,
- paliw sprzedawanych w zamkniętych pojemnikach; (np. gaz płynny w butlach);
d) innych substancji i preparatów wymienionych w załączniku I do niniejszej dyrektywy w punktach innych niż 30 i 31;
e) farb artystycznych objętych dyrektywą 88/379/EWG14.

30. Substancje wymienione w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG, klasyfikowane jako substancje mutagenne kategorii 1 lub substancje mutagenne kategorii 2 i z oznaczeniem ryzyka R 46: „Może powodować dziedziczne wady genetyczne” oraz wymienione poniżej:
Substancje mutagenne kategorii 1:

patrz wykaz 3 w Dodatku


Substancje mutagenne kategorii 2:

patrz wykaz 4 w Dodatku

Nie mogą być stosowane w substancjach i preparatach wprowadzanych do powszechnego obrotu w indywidualnym stężeniu równym lub wyższym od:
- określonego w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG, lub
- lub określonego w pkt. 6 tabeli VI załącznika I do dyrektywy 88/379/EWG w przypadku, gdy w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG nie jest określone żadne dopuszczalne stężenie.
Bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów wspólnotowych dotyczących klasyfikacji, pakowania oraz etykietowania niebezpiecznych substancji i preparatów, opakowanie takich substancji i preparatów powinno być oznaczone w sposób czytelny i nieusuwalny, jak następuje: „Wyłącznie dla użytkowników zawodowych. Uwaga - unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją”.
Na zasadzie odstępstwa, ten przepis nie ma zastosowania do:
a) produktów leczniczych lub weterynaryjnych, określonych w dyrektywie 65/65/EWG;
b) produktów kosmetycznych określonych w dyrektywie 76/768/EWG;
c) paliw silnikowych objętych dyrektywą 85/210/EWG:
- olejów mineralnych, przeznaczonych do użycia jako paliwo w stałych lub ruchomych obiektach energetycznego spalania,
- paliw sprzedawanych w zamkniętych pojemnikach; (np. gaz płynny w butlach);
d) innych substancji i preparatów wymienionych w załączniku I do niniejszej dyrektywy w punktach innych niż 29 i 31;
e) farb artystycznych objętych dyrektywą 88/379/EWG.


31. Substancje wymienione w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG, klasyfikowane jako substancje toksyczne ze względu na zaburzenia rozrodczości kategorii 1 lub substancje toksyczne ze względu na zaburzenia rozrodczości kategorii 2 i oznakowane oznakowaniem ryzyka R 60: „Może wywoływać ujemny wpływ na płodność” i/lub R 61: „Podczas ciąży może stanowić zagrożenie dla dziecka” oraz:
Substancje toksyczne ze względu na zaburzenia rozrodczości, kategorii 1:

patrz wykaz 5 w Dodatku


Substancje toksyczne ze względu na zaburzenia rozrodczości, kategorii 2:

patrz wykaz 6 w Dodatku
Nie mogą być stosowane w substancjach i preparatach wprowadzanych do powszechnego obrotu w indywidualnym stężeniu równym lub wyższym od:
- określonego w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG, lub
- lub określonego w pkt. 6 tabeli VI załącznika I do dyrektywy 88/379/EWG w przypadku, gdy o ile w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG nie jest określone żadne dopuszczalne stężenie.
Bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów wspólnotowych dotyczących klasyfikacji, pakowania oraz etykietowania niebezpiecznych substancji i preparatów, opakowanie takich substancji i preparatów powinno być oznaczone w sposób czytelny i nieusuwalny, jak następuje: „Wyłącznie dla użytkowników zawodowych. Uwaga - unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją”.
Na zasadzie odstępstwa ten przepis nie ma zastosowania do:
a) produktów leczniczych lub weterynaryjnych określonych w dyrektywie 65/65/EWG;
b) produktów kosmetycznych określonych w dyrektywie 76/768/EWG;
c) - paliw silnikowych objętych dyrektywą 85/210/EWG,
- olejów mineralnych przeznaczonych do użycia jako paliwo w stałych lub ruchomych obiektach energetycznego spalania,
- paliw sprzedawanych w zamkniętych pojemnikach; (np. gaz płynny w butlach);
d) innych substancji i preparatów wymienionych w załączniku I do niniejszej dyrektywy w punktach innych niż 29 i 30;
e) farb artystycznych objętych dyrektywą 88/379/EWG.


32. Substancje lub preparaty zawierające przynajmniej jedną z następujących substancji:


  1. kreozot EINECS nr 232-287, CAS nr 8001-58-9
  1. olej kreozotowy EINESCS nr 263-047-8, CAS nr 61789-28-4
  1. destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe EINECS nr 283-484-8, CAS nr 874650-04-4
  1. olej kreozotowy, frakcja acenaftylenu EINECS nr 292-605-3, CAS nr 65996-91-0
  1. destylaty (smoła węglowa), górny EINECS nr 266-026-1, CAS nr 65996-91-0
  1. olej antracenowy EINECS nr 292-602-7, CAS nr 90640-80-5
  1. kwasy smołowe, węgiel surowy nr EINECS 266-019-3, CAS nr 65996-85-2
  1. kreozot, drewno EINECS nr 232-419-1, CAS nr 8021-39-4
  1. olej wytlewny, alkaiczny EINECS nr 310-191-5, CAS nr 122384-78-5
32.1 Nie mogą być używane do impregnowania drewna, jeżeli zawierają:
a) benzo [a] piren w stężeniu wyższym niż 0,005% masy; lub
b) fenole ulegające ekstrahowaniu przez wodę w stężeniu wyższym niż 3% masy lub jednocześnie lit. a) i b).
Ponadto drewno impregnowane w ten sposób nie może zostać wprowadzone do obrotu.
Jednakże, w drodze odstępstwa:
(i) w odniesieniu do substancji i preparatów mogą one być wykorzystywane do impregnacji drewna w instalacjach przemysłowych, jeżeli zawierają:
a) benzo [a] piren w stężeniu niższym niż 0,05% masy; oraz
b) fenole ulegające ekstrahowaniu przez wodę w stężeniu niższym niż 3% masy.
Takie substancje i preparaty:
- mogą być wprowadzone do obrotu tylko w opakowaniu o objętości równej lub większej od 200 litrów,
- nie mogą być sprzedawane jako ogólnie dostępne.
Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych dotyczących klasyfikacji, pakowania oraz etykietowania niebezpiecznych substancji i preparatów, opakowanie takich substancji i preparatów powinno być czytelne i nieusuwalne, jak następuje: „Do wykorzystania wyłącznie w instalacjach przemysłowych”.
(ii) W odniesieniu do drewna impregnowanego zgodnie z (i), wprowadzonego do obrotu po raz pierwszy: dozwolone jest jedynie wykorzystanie do celów zawodowych i przemysłowych, na przykład na kolei, przy przesyłaniu energii elektrycznej, w telekomunikacji, na ogrodzenia oraz w portach i drogach wodnych.
Jednakże, takie drewno nie może być używane:
- wewnątrz budynków, czy to do celów dekoracyjnych czy też innych, o dowolnym przeznaczeniu (mieszkaniowym, jako miejsce pracy, wypoczynkowym),
- do wytwarzania pojemników przeznaczonych do celów uprawnych oraz ponownej obróbki, a także do produkcji opakowań, które mogą wejść w kontakt z nim w kontakt, bądź innych materiałów, które mogą powodować skażenie surowców, półproduktów i/lub wyrobów gotowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub zwierzęta, oraz powtórnej obróbki,
- na placach zabaw i w innych publicznych miejscach rozrywki na wolnym powietrzu lub w innych okolicznościach, gdy istnieje ryzyko kontaktu ze skórą.
(iii) W odniesieniu do starego drewna impregnowanego: zakaz nie ma zastosowania, jeżeli jest ono wprowadzane do obrotu wtórnego. Jednakże, takie drewno nie może być wykorzystane:
- wewnątrz budynków, czy to do celów dekoracyjnych czy też innych, o dowolnym przeznaczeniu (mieszkaniowym, jako miejsce pracy, wypoczynkowym),
- do wytwarzania pojemników przeznaczonych do celów uprawnych oraz ponownej obróbki, a także do produkcji opakowań, które mogą wejść z nim w kontakt, bądź innych materiałów, które mogą spowodować skażenie surowców, półproduktów i/lub wyrobów gotowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zwierzęta, oraz powtórnej obróbki,
- na placach zabaw i innych publicznych miejscach rozrywki na wolnym powietrzu.


33. Chloroform CAS nr 67-66-3
34. Czterochlorek węgla CAS nr 56-23-5
35. 1,1,2-trójchloroetan CAS nr 79-00-5
36. 1,1,2,2,-czterochloroetan CAS nr 79-34-5
37. 1,1,1,2-czterochloroetan CAS nr 630-20-6
38. pięciochloroetan CAS nr 76-01-7
39. 1,1-dwuchloroetylen CAS nr 75-35-4
40. 1,1,1-trójchloroetan CAS nr 71-55-6


Nie mogą być wykorzystywane w stężeniu równym bądź większym niż 0,1% wagi w substancjach i preparatach wprowadzanych do powszechnego obrotu.
Bez uszczerbku dla stosowania innych przepisów wspólnotowych dotyczących klasyfikacji, pakowania i etykietowania niebezpiecznych substancji i preparatów, opakowanie takich substancji i preparatów, zawierających je w stężeniach równych lub wyższych od 0,1%, powinno być oznaczone w sposób czytelny i nieusuwalny, jak następuje: „Przeznaczone dla użytkowników zawodowych”.
Na zasadzie odstępstwa, ten przepis nie ma zastosowania do:
a) środków leczniczych lub weterynaryjnych określonych w dyrektywie 65/65/EWG\, ostatnio zmienionej dyrektywą 89/381/EWG;
b) produktów kosmetycznych określonych w dyrektywie 76/768/EWG, ostatnio zmienionej dyrektywą 89/679/EWG.

DODATEK


Pkt 29 - Substancje kancerogenneWykaz 1, kategoria 1


2-naftyloamina,  - naftyloamina

CAS nr 91-5999-8

4-bifenyloamina; ksenyloamina; 4-aminobifenyl

CAS nr 92-67-1

benzydyna; 4,4’-diaminobifenyl; bifenyl-4,4’-ylenodiamina

CAS nr 92-87-5

tritlenek chromu:

CAS nr 1333-82-0

kwas arsenowy i jego sole

CAS nr -

pentatlenek arsenu; tlenek arsenu

CAS nr 1303-28-2

tritlenek diarsenu; tritlenek arsenu

CAS nr 1327-53-3

azbest

CAS nr 132207-33-1
132207-32-0
12172-73-5
77536-66-4
77536-68-6
77536-67-5

benzen

CAS nr 71-43-2

eter bis(chlorometylowy)

CAS nr 542-88-1

eter dichlorometylowy

CAS nr 107-30-2

tritlenek diniklowy

CAS nr 1314-06-3

erionit

CAS nr 12510-42-8

ditlenek niklu

CAS nr 12035-36-8

tlenek niklu (II)

CAS nr 1313-99-1

podsiarczek niklu

CAS nr 12035-72-2

siarczek niklowy

CAS nr 16812-54-7

sole 2-naftyloaminy

CAS nr -

sole 4-dwufenyloaminy, sole ksenyloaminy, sole

4-aminodwufenylu;CAS nr -

sole benzydyny

CAS nr -

chlorek winylu, chloroetylen

CAS nr 75-01-4

chromiany cynku włącznie z chromianem cynkowo - potasowym

CAS nr -


Wykaz 2, kategoria 2


1-metylo-3-nitro-1-nitrozoguanidyna

CAS nr 70-25-7

1-dibromo-3-chloropropan

CAS nr 96-12-8

1,2-dimetylohydrazyna

CAS nr 540-73-8

1,3-butadien, buta-l,3-dien

CAS nr 106-99-0

1,3-dichloro-2-propanol

CAS nr 96-23-1

1,3-propanosulton

CAS nr 1120-71-4

3-propanolid; 1,3-propiolakton

CAS nr 57-57-8

1,4-dichlorobut-2-en

CAS nr 764-41-0

2-nitronaftalen

CAS nr 581-89-5

2-nitropropan

CAS nr 79-46-9

2,2’-dichloro-4,4’-metylenodianilina; 4,4’-metylenobis(2-chloroanilina)

CAS nr 101-14-4

2,2’-(nitrozoimino) bisetanol

CAS nr 1116-54-7

3,3’-dichlorobenzydyna; 3,3’-dichlorobifenyl-4,4’-ylenodiamina

CAS nr 91-94-1

3,3’-dimetoksybenzydyna; o-dianizydyna

CAS nr 119-90-4

3,3’-dimetylobenzydyna; o-tolidyna

CAS nr 119-93-7

4-aminoazobenzen

CAS nr 60-09-3

4-amino-3-fluorofenol

CAS nr 399-95-1

4-metylo-m-fenylenodiamina

CAS nr 95-80-7

4-nitrobifenyl

CAS nr 92-93-3

4,4’-metylenodi-o-toluidyna

CAS nr 838-88-0

4,4’-diaminodifenylometan; 4,4’-metylenodianilina

CAS nr 101-77-9

5-nitroacenaften

CAS nr 602-87-9

4-o-tolylazo-o-toluidyna; 4-amino-2’,3-dimetyloazobenzen; barwnik fast garnet GBC, wymieniacz anionowy (AAT)

o-aminoazotoluenCAS nr 97-56-3

disodo-{5-[(4’-((2,6-hydroksy-3-((2-hydroksy-5-sulfofenyl(azo)fenyl)azo(1,1’-bifenyl)-4-yl)azo]salicylato

(4-}miedzian(2-), brunat bezpośredni 95CAS nr 16071-86-6

tlenek kadmu

CAS nr 1306-19-0

ekstrakty (z ropy naftowej), ciężkie rozpuszczalniki destylowane naftenowe

CAS nr 64742-11-6

ekstrakty (z ropy naftowej), ciężkie rozpuszczalniki destylowane parafinowe

CAS nr 64742-04-7

ekstrakty (z ropy naftowej), lekkie rozpuszczalniki destylowane naftenowe

CAS nr 64742-03-6

extrakty (z ropy naftowej), lekkie rozpuszczalniki destylowane parafinowe

CAS nr 64742-05-8

extrakty (z ropy naftowej), lekkie rozpuszczalniki próżniowe olejowe

CAS nr 91995-78-7

węglowodory, C26-55-, aromatyczne

CAS nr 97722-04-8

N,N-dimetylohydrazyna

CAS nr 57-14-7

akrylamid

CAS nr 79-06-1

akrylonitryl

CAS nr 107-13-1

a,a,a-trichlorotoluen; chlorek benzylidynu

CAS nr 98-07-7

benzo [a] antracen

CAS nr 56-55-3

benzo [a] piren, benzo [d,e,f] chryzen

CAS nr 50-32-8

benzo [b] fluoranten; benzo [e] acefenantrylen

CAS nr 205-99-2

benzo [j] fluoranten

CAS nr 205-82-3

benzo [k] fluoranten

CAS nr 207-08-9

beryl

CAS nr 7440-41-7

związki berylu za wyjątkiem krzemianów glinowo - berylowych

CAS nr -

chlorek kadmu

CAS nr 10108-64-2

siarczan kadmu

CAS nr 10124-36-4

chromian kadmu

CAS nr 13765-19-0

captan (ISO);

CAS nr 2425-06-1

1,2,3,6-tetrahydro-N-(1,1,2,2-tetrachloroetyltio)ftalimid
karbadoks (INN); 1,4 -ditlenek metylo-3-(chinoksalin-2-ylmetyleno) karbaminowy; 1,4 -ditlenek 2-(metoksykarbonylohydrazonometylo) chinoksalinowy

CAS nr 6804-07-5

chromian chromu III; chromian chromowy

CAS nr 24613-89-6CAS nr 334-88-3

dibenzo[a,h]antracen

CAS nr 53-70-3

siarczan dietylu

CAS nr 64-67-5

siarczan dimetylu

CAS nr 77-78-1

chlorek dimetylokarbamoilu

CAS nr 79-44-7

N-nitrozodimetyloamina, dimetylonitrozoamina

CAS nr 62-75-9

chlorek dimetylosulfamoilu

CAS nr 13360-57-1

1-chloro-2,3-epoksypropan; epichlorohydryna

CAS nr 106-89-8

1,2-dichloroetan; chlorek etylenu

CAS nr 107-06-2

tlenek etylenu; oksyran

CAS nr 75-21-8

etylenoimina; azirydyna

CAS nr 151-56-4

heksachlorobenzen

CAS nr 118-74-1

triamid heksametylofosforowy, heksametylofosforoamid

CAS nr 680-31-9

hydrazyna

CAS nr 302-01-2

hydrazobenzen; 1,2-difenylohydrazyna

CAS nr 122-66-7

akrylamidometoksyoctan metylu (zawierający ≥ 0,1% akrylamidu)

CAS nr 77402-03-0

octan metylo-ONN-azoksymetylu; octan metyloazoksymetylu

CAS nr 592-62-1

nitrofen (ISO); eter 2,4-dichlorofenylo 4-nitrofenylu

CAS nr 1836-75-5

nitrozodipropyloamina

CAS nr 621-64-7

2-metoksyanilina; o-anizydyna

CAS nr 90-04-0

bromian potasu

CAS nr 7758-01-2

tlenek propylenu; 1,2-epoksypropan; metyloksiran

CAS nr 75-56-9

o-toluidyna

CAS nr 95-53-4

2-metyloazirydyna; propylenoimina

CAS nr 75-55-8

sole 2,2’-dichloro-4,4’-metylenodianiliny; sole 4,4’-metylenobis(2-chloroaniliny)

CAS nr -

sole 3,3’-dichlorobenzydyny, sole 3,3’-dichlorofenylo-4,4’-ylenodiaminy

CAS nr -

sole 3,3’-dimetoksybenzydyny; sole o-dianizydyny

CAS nr -

sole 3,3’-dimetylobenzydyny; sole o-tolidyny

CAS nr -

chromian strontu

CAS nr 7789-06-2

tlenek styrenu; (epoksyetylo)benzen; fenylooksiran

CAS nr 96-09-3

sulfallat (ISO); dietyloditiokarbaminian 2-chloroallilu

CAS nr 95-06-7

tioacetamid

CAS nr 62-55-5

uretan (INN); karbaminian etylu

CAS nr 51-79-6


Pkt 30 - Substancje mutagenne
Wykaz 3, kategoria 1
Brak substancji klasyfikowanych w tej kategorii

Wykaz 4, kategoria 2

1,2-dibromo-3-chloropropan

CAS nr 96-12-8

akrylamid

CAS nr 79-06-1

benzo [a] pyren; benzo [d,e,f] chrysen

CAS nr 50-32-8

siarczan dietylu

CAS nr 64-67-5

tlenek etylenu; oksiran

CAS nr 75-21-8

etylenoimina; azirydyna

CAS nr 151-56-4

triamid heksametylofosforowy; heksametylofosforamid

CAS nr 680-31-9

akrylamidometoksyoctan metylu (zawierający ≥ 0,1% akrylamidu)

CAS nr 77402-03-0Pkt 31 - Substancje toksyczne ze względu na zaburzenia rozrodczościWykaz 5, kategoria 1


heksafluorokrzemian ołowiu (II)

CAS nr 25808-74-6

octan ołowiu

CAS nr 1335-32-6

alkile ołowiu

CAS nr -

azydek ołowiu (II)

CAS nr 13424-46-9

chromian ołowiawy

CAS nr 7758-97-6

związki ołowiu za wyjątkiem wymienionych oddzielnie w niniejszym Dodatku

CAS nr -

di(octan) ołowiu

CAS nr 301-04-2

tlenek 2,4,6-trinitrorezorcynowo- ołowiowy; styfnian ołowiu

CAS nr 15245-44-0

metanosulfonian ołowiu (II)

CAS nr 17570-76-2

bis(ortofosforan) triołowiu

CAS nr 7446-27-7

warfaryna*; 4-hydroksy-3-(3-okso-1-fenylobutylo) kumaryna

CAS nr 81-81-2Wykaz 6, kategoria 2

2-etoksyetanol; eter etylenowo-glikolowy

CAS nr 110-80-5

octan tio-metylowo-3,5-bis(1,1-dometyloetyloetylo)-4-hydroksyfenylowy

CAS nr 80387-97-9

2-methoxyethanol, etylen glycol monomethyl eter

CAS nr 109-86-4

benzo[a] pyren; benzo [d,e,f] chrysen

CAS nr 50-32-8

binapakryl (ISO); 2-sek-butylo-4,6 dinitrofenylo-3-metylokronian

CAS nr 485-31-4

N,N-dimetyloformamid, formamid dimetylowy

CAS nr 68-12-2

dinozeb; 6-sec- bytylo-2,4-dinitrofenol

CAS nr 88-85-7

dinoterb; 2-tert-butylo-4,6-dinitrofenol

CAS nr 1420-07-1

tiomocznik etylenowy; imidazolin-2-tion; 2-imidazolin-2-tiol

CAS nr 96-45-7

octan 2-etoksyetylu; octan etyloglikolowy

CAS nr 111-15-9

octan metylo-ONN-azoksymetylu; octan metyloazoksymetylowy

CAS nr 592-62-1

octan 2-metoksyetylu; octan metyloglikolowy

CAS nr 110-49-6

tetrakarbonyl

CAS nr 13463-39-3


nitrofen (ISO); eter 2,4-dichlorofenylo – 4-nitrofenylu

CAS nr 1836-75-6

sole i estry dinozebu za wyjątkiem wymienionych oddzielnie w niniejszym Dodatku

CAS nr -

sole i estry dinoterbu

CAS nr -
1 Dz.U. nr C 157 z 24.6.1992, str. 6.

2 Dz.U. nr C 332 z 16.12.1992, str. 8.

3 Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 1994 r. (Dz.U. nr C 44 z 14.2.1994, str. 2), wspólne stanowisko Rady z dnia 16 czerwca 1994 r. (Dz.U. nr C 244 z 31.8.1994, str.1) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 1994 r. (Dz.U. nr C 323 z 21.11.1994).

4 Dz.U. nr C 294 z 23.11.1989, str. 1.

5 Dz.U. nr L 137 z 30.5.1990, str. 31.

6 Dz.U. nr L 196 z 16.8.1967, str. 1/67. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 91/632/EWG (Dz.U. nr L 338 z 10.12.1991, str. 23).

7 Dz.U. nr L 187 z 16.7.1988, str. 14. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 93/18/EWG (Dz.U. nr L 104 z 29.4.1993, str. 46).

8 Dz.U. nr L 262 z 27.9.1976, str. 201. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 91/659/EWG (Dz.U. nr L 363 z 31.12.1991, str. 36).

9 Dz.U. nr L 183 z 29.6.1989, str. 1.

10 Dz.U. nr L 196 z 26.7.1990, str. 1.

11 Dz.U. nr 22 z 9.2.1965, str. 369/65. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 93/39/EWG (Dz.U. nr L 214 z 24.8.1993, str. 22).

12) Dz.U. nr L 262 z 27.9.1976, str. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 93/35/EWG (Dz.U. nr L 151 z 23.6.1993, str. 32).

13 Dz.U. nr L 96 z 3.4.1985, str. 25.

14 Dz.U. nr L 187 z 16.7.1988, str. 14.

* Nazwa „warfaryna” nie jest dopuszczona we Francji.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość