Strona główna

Dyrektywa komisji 93/48/ewg z dnia 23 czerwca 1993 r określająca wykaz wskazujący warunki, jakie mają być spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin owocowych I rośliny owocowe przeznaczone do produkcji owoców


Pobieranie 160.79 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar160.79 Kb.
DYREKTYWA KOMISJI 93/48/EWG
z dnia 23 czerwca 1993 r.
określająca wykaz wskazujący warunki, jakie mają być spełnione przez materiał rozmnożeniowy roślin owocowych i rośliny owocowe przeznaczone do produkcji owoców, zgodnie z dyrektywą Rady 92/34/EWG

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając dyrektywę Rady 92/34/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin owocowych oraz roślinami owocowymi przeznaczonymi do produkcji owoców1, w szczególności jej art. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
przy stosowaniu przepisów niniejszej dyrektywy właściwe jest uwzględnianie cykli produkcyjnych różnych materiałów;
stosownie do art. 11 (i) dyrektywy 92/34/EWG, wymagania odnoszące się do dokumentu dostawcy towarzyszącemu materiałowi rozmnożeniowemu CAC i roślinom owocowym ustala się w wykazie ustanowionym stosownie do art. 4;
system certyfikacji takiego materiału został (w odniesieniu do pewnych gatunków) opracowany lub jest w trakcie opracowywania na poziomie międzynarodowym przez Europejską Organizację Ochrony Roślin (EPPO);
warunki ustanowione w niniejszej dyrektywie muszą być traktowane jako minimalna norma dopuszczalna na obecnym etapie, biorąc pod uwagę bieżące warunki produkcji we Wspólnocie; warunki te będą stopniowo rozwijane i udoskonalane w celu osiągnięcia ostatecznie wysokich norm jakości;
środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Materiału Rozmnożeniowego oraz Roślin Rodzajów i Gatunków Owocowych,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
Artykuł 1
1. Niniejsza dyrektywa ustanawia wykaz, określony w art. 4 dyrektywy 92/34/EWG oraz określa wymagania dotyczące etykietowania i plombowania określonego w art. 11 tej dyrektywy.
2. Wykaz stosuje się do upraw i materiału rozmnożeniowego (włączając podkładki) oraz pochodzących z nich roślin owocowych wszystkich rodzajów i gatunków, określonych w załączniku II do dyrektywy 92/34/EWG, oraz do podkładek innych rodzajów i gatunków, określonych w art. 4 ust. 1 (iii) tej dyrektywy, niezależnie od stosowanego systemu rozmnażania, zwanych dalej „materiałem”.
3. Przepisy niniejszej dyrektywy stosuje się stopniowo, z uwzględnieniem cykli produkcyjnych materiału określonego w ust. 2.
Artykuł 2
Materiał, gdzie stosowne, spełnia odpowiednie warunki zdrowia roślin, ustanowione w dyrektywie Rady 77/93/EWG2.
Artykuł 3
1. Bez uszczerbku dla przepisów art. 2, w przypadku materiału CAC materiał ten musi, co najmniej na podstawie kontroli wzrokowej, być uznany za rzeczywiście wolny od organizmów szkodliwych i chorób obniżających jakość lub wolny od jakichkolwiek oznak albo objawów występowania organizmów szkodliwych i chorób obniżających użyteczność materiału rozmnożeniowego lub roślin owocowych oraz w szczególności wolny od organizmów i chorób wymienionych w załączniku do niniejszej dyrektywy w odniesieniu do danego rodzaju lub gatunku.
2. Każdy materiał wykazujący w fazie uprawy widoczne oznaki lub objawy występowania organizmów szkodliwych lub chorób, określonych w ust. 1, zostaje poddany właściwemu zabiegowi, niezwłocznie po ich wystąpieniu lub, gdzie stosowne, zostaje usunięty.
3. W przypadku materiału owoców cytrusowych są także spełnione następujące wymagania:
(i) materiał ten pochodzi z materiału wyjściowego, który:
- został sprawdzony i uznany za niewykazujący żadnych objawów występowania danych wirusów, organizmów wirusopodobnych lub chorób wymienionych w załączniku do niniejszej dyrektywy,
- został poddany indywidualnemu badaniu przy zastosowaniu metod odpowiednich do wykrywania takich wirusów, organizmów wirusopodobnych lub chorób i został uznany za wolny od nich;
(ii) materiał ten został skontrolowany i za rzeczywiście wolny od takich wirusów, organizmów wirusopodobnych lub chorób od początku ostatniego cyklu wegetacyjnego; oraz
(iii) w przypadku szczepienia, materiał zostaje zaszczepiony na podkładki inne niż te wrażliwe na wiroidy.
Artykuł 4
1. Materiał CAC posiada właściwą tożsamość i czystość odpowiednio do danych rodzajów lub gatunków a także, bez uszczerbku dla przepisów art. 9 ust. 1 zdanie drugie dyrektywy 92/34/EWG, posiada odpowiednią tożsamość i czystość odmianową.
2. W przypadku powszechnie znanych odmian, określonych w art. 9 ust. 2 (i) dyrektywy 92/34/EWG, dostawca stosuje urzędową nazwę odmiany.
3. W przypadku odmian, które są już przedmiotem wniosku o prawo hodowcy roślin lub urzędowej rejestracji, określonej w art. 9 ust. 2 (i) dyrektywy 92/34/EWG, musi być stosowane oznaczenie lub nazwa proponowana przez hodowcę, dopóki nie zostanie udzielone odpowiednie zezwolenie.
4. W przypadku odmian wprowadzonych do wykazów posiadanych przez dostawców stosownie do art. 9 ust. 2 (ii) dyrektywy 92/34/EWG, wymaganie określone w ust. 1 w odniesieniu do odmiany opiera się na szczegółowych opisach podanych w wykazach posiadanych przez dostawców.
Artykuł 5
Materiał CAC jest rzeczywiście wolny od jakichkolwiek wad mogących ewentualnie obniżyć jego jakość jako materiału rozmnożeniowego lub jako roślin owocowych.
Artykuł 6
W przypadku wstępnego elitarnego, elitarnego i kwalifikowanego materiału, wymagania określone w art. 3, art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 niniejszej dyrektywy stosuje się tylko wtedy, gdy systemy certyfikacji określone w art. 7 niniejszego dokumentu nie nakładają bardziej rygorystycznych warunków.
Artykuł 7
W oczekiwaniu na ustanowienie wspólnotowego systemu certyfikacji, materiałwstępny elitarny, elitarny i kwalifikowany spełnia warunki dla każdej odpowiedniej kategorii ustanowione w krajowych systemach certyfikacji, pod warunkiem, że są one dostosowane, o ile jest to możliwe, do istniejących międzynarodowych systemów certyfikacji.
Artykuł 8
1. Dokument dostawcy w odniesieniu do materiału CAC, określonego w art. 11 (i) dyrektywy 92/34/EWG, sporządzany jest na odpowiednim nieużywanym uprzednio formularzu i drukowany jest, w co najmniej jednym z urzędowych języków Wspólnoty. Dokument zawiera następujące pozycje:
(i) oznaczenie „jakość EWG”;
(ii) oznaczenie kodu EWG Państwa Członkowskiego;
(iii) oznaczenie właściwego organu lub jego kod odróżniający;
(iv) numer rejestracyjny lub przypisany;
(v) nazwa dostawcy;
(vi) indywidualny numer seryjny, tygodniowy lub numer partii;
(vii) data wystawienia dokumentu dostawcy;
(viii) nazwa botaniczna;
(ix) nazwa odmiany: w przypadku podkładek, nazwa odmiany lub jej opis;
(x) ilość;
(xi) kategoria;
(xii) w przypadku przywozu z państw trzecich stosownie do art. 16 ust. 2 dyrektywy 92/34/EWG, nazwa kraju, w którym dokonano zbioru.
2. W przypadku, gdy materiał jest zaopatrzony w paszport roślin, zgodnie z dyrektywą Komisji 92/105/EWG3 paszport roślin może, na życzenie dostawcy, stanowić dokument dostawcy określony w ust. 1. Niemniej jednak, musi być podane oznaczenie „jakość EWG” oraz oznaczenia dotyczące właściwego organu w związku z dyrektywą 92/34/EWG, a także odniesienie do nazwy odmiany lub podkładki oraz kategoria. W przypadku przywozu z państw trzecich, zgodnie z art. 16 ust. 2 dyrektywy 92/34/EWG, musi być także podana nazwa kraju, w którym dokonano zbioru materiału. Informacja ta może być umieszczona na tym samym dokumencie co paszport roślin, ale jest wyraźnie oddzielona.
Artykuł 9
1. Wymagania dotyczące etykietowania i plombowania materiału zakwalifikowanego jako materiał, elitarny lub kwalifikowany, stosownie do art. 11 (ii) dyrektywy 92/34/EWG, są takie same jak ustanowione w krajowych systemach certyfikacji, określonych w art. 7 niniejszej dyrektywy.
2. Niemniej jednak, Państwa Członkowskie zapewniają, że w przypadku, gdy taka urzędowa etykieta nie zawiera wszystkich informacji ustanowionych w art. 8 ust. 1 niniejszej dyrektywy, z wyjątkiem pozycji z (iv), (v) i (vii), informacje takie zostają dodane. Ponadto, podaje się także informację, czy materiał jest „wolny od wirusów” lub czy jest „badany na obecność wirusów”.
Artykuł 10
1. Nie później niż do dnia 31 grudnia 1993 r. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.
Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł 11
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 czerwca 1993 r.
W imieniu Komisji
René STEICHEN
Członek Komisji
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ OKREŚLONYCH ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH I CHORÓB ZNACZĄCO OBNIŻAJĄCYCH JAKOŚĆ


Rodzaje lub gatunki

Określone organizmy szkodliwe i choroby
Citrus aurantifolia (Christm) Swing

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju
Citrus Limon L. Burm. FCitrus paradisi Macf

Aleurothrixus floccosus (Mashell)
Citrus reticulata Blanco

Meloidogyne spp.
Citrus sinensis (L.) Osbeck

Parabemisia myricae (Kuwana)Tylenchulus semipenetrans


Grzyby
Phytophthora spp.Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności— Wirus szorstkości liści cytrusowych— Choroby, które wywołują młode liście objawy takie jak: psorosis, ring spot, cristacortis,impietratura, concave gumPrzebarwienia infekcyjne— Wiroidy takie jak exocortis, cachexiaxyloporosis
Corylus avellana

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwojuEpidiaspis leperiiEriophis avellanaePseudaulacaspis pentagonaQuadraspidiotus perniciosus


Bakterie
Agrobacterium tumefaciensXanthomonas campestris pv. corylina


Grzyby
Armillariella melleaChondrostereum purpureaumNectria galligenaPhyllactinia guttataVerticillium spp.Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności— Wirus mozaiki jabłoni,Hazel maculatura lineare fitoplazma
Cydonia Miller

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju
Pyrus communis L.


Anarsia lineatellaEriosoma lanigerutnOwady tarcznikowate, w szczególności:Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus


Bakterie
Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. syringae


Grzyby
Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaPhytophthora spp.Rosellinia necatrixVerticillium spp.


Wirusy i organizmy wirusopodobne
Wszystkie
Fragaria x ananassa duch

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwojuAphelenchoides spp.Ditylenchus dipsaciTarsonemidae


Grzyby
Phytophthora cactorumVerticillium spp.Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności— Fitoplazma zielenienia płatków truskawki
Juglans regia L.

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju— Owady tarcznikowate, w szczególności:Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus


Bakterie
Agrobacterium tumefaciensXanthomonas campestris pv. juglandi


GrzybyArmillariella melleaNectria galligenaChondrostereum purpureumPhytophthora spp.Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności— Wirus liściozwoju czereśni
Malus Miller

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwojuAnarsia lineatellaEriosoma lanigerum— Owady tarcznikowate, w szczególnościEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus


Bakterie
Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. syringae


Grzyby
Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligena
Phytophthora cactorum
Rosellinia necatrix
Venturia spp.
Verticillium spp.Wirusy i organizmy wirusopodobne

Wszystkie

Olea europea

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju
Eusophera pinguis
Meloidogyne spp.
Saissetia oleaeBakterie

Pseudomonas syringae pv. savastanoiGrzyby

Verticillium dahliaeWirusy i organizmy wirusopodobne

Wszystkie

Pistacia vera

Grzyby

Verticillium spp.Wirusy i organizmy wirusopodobne

Wszystkie

Prunus domestica L.

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

— Śliwa salicina

Aculops fockeui
Capnodis tenebrionis
Eriophyes similis
Meloidogyne spp.
— Owady tarcznikowate, w szczególności:
Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosusBakterie

Agrobacterium tumefaciens
Pseudomonas syringae pv. mors prunorum
Pseudomonas syringae pv. syringaeGrzyby

Armillariella mellea
Chondrostereum purpureum
Nectria galligena
Rosellinia necatrix
— Verticillium spp.
Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności
— Wirus karłowatości śliwy
— Wirus nekrotycznej pirścieniowatej plamistości śliwy

Prunus armeniaca (L.)

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju
Prunus amygdalus Batsch

Anarsia lineatella
Prunus persica (L.) Batsch

Capnodis tenebrionisMeloidogyne spp.— Owady tarcznikowate, w szczególności:Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus


BakterieAgrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. mors prunorumPseudomonas syringae pv. syringae


GrzybyArmillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaRosellinia necatrixTaphrina deformansVerticillium spp.Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności— Wirus karłowatości śliwy— Wirus nekrotycznej pierścieniowatej plamistości śliwy
Prunus avium L.,

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju
Prunus cerasus

Capnodis tenebrionisMeloidogyne spp.— Owady tarcznikowate, w szczególności:Epidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus


BakterieAgrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. mors prunorumPseudomonas syringae pv. syringae


GrzybyArmillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaRosellinia necatrixVerticillium spp.Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególnościWirus karłowatości śliwyWirus nekrotycznej pierścieniowatej plamistości śliwy
— Ribes

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwojuAphelenchoides spp.Cecidophyopsis ribis


Bakterie
Agrobacterium tumefaciens


Grzyby

Armillariella mellea
Nectria cinnabarina
Rosellinia necatrix
Verticillium spp.
Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności
Rewersja czarnej porzeczki
— Czynnik zakaźnej pstrości czarnej porzeczki

Rubus

Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju
Aceria essigiBakterie

Agrobacterium rhizogenes
Agrobacterium tumefaciens
Rhodococcus fasciansGrzyby

Armillariella mellea
Didymelia applanata
Peronospora rubi
Phytophthora fragariae var. rubi
Verticillium spp.
Wirusy i organizmy wirusopodobne, w szczególności
— Wirus krzaczastej karłowatości maliny
Wirus kędzierzwki maliny,
1 Dz.U. nr L 157 z 10.6.1992, str. 10.

2 Dz.U. nr L 26 z 31.1.1977, str. 20.

3 Dz.U. nr L 4 z 8.1.1993, str. 22.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość