Dyrektywa komisjiPobieranie 42.89 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar42.89 Kb.


DYREKTYWA KOMISJI
z dnia 9 września 1987 r.
zmieniająca dyrektywy Rady 66/401/EWG i 69/208/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych oraz materiałem siewnym roślin oleistych i roślin włóknistych
(87/480/EWG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,
uwzględniając dyrektywę Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych1, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 87/120/EWG2, w szczególności jej art. 21a,
uwzględniając dyrektywę Rady 69/208/EWG z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych3, ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 87/120/EWG, w szczególności jej art. 20a,
a także mając na uwadze, co następuje:
w świetle rozwoju wiedzy naukowej i technicznej, w celu poprawy norm, które mają spełniać nasiona niektórych gatunków roślin pastewnych oraz niektórych gatunków roślin oleistych i włóknistych w odniesieniu do maksymalnej zawartości nasion Rumex spp. innych niż Rumex acetosella, oraz w przypadku roślin pastewnych, Rumex maritimus, należy zmienić załącznik II dyrektywy 66/401/EWG i załącznik II dyrektywy 69/208/EWG;
środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 66/401/EWG wprowadza się następujące zmiany:


1. W stosunku do gatunków wymienionych poniżej po lewej stronie, zapisy w kolumnie 14 w tabeli umieszczonej w załączniku II (I) (2) (A) zostają zastąpione zapisami umieszczonymi poniżej po stronie prawej.


Alopecurus pratensis

5(n)

Arrhenatherum elatius

5(n)

Dactylis glomerata

5(n)

Festuca arundinacea

5(n)

Festuca ovina

5(n)

Festuca pratensis

5(n)

Festuca rubra

5(n)

Lolium multiflorum

5(n)

Lolium perenne

5(n)

Lolium x boucheanum

5(n)

Phalaris aquatica

5

Hedysarum coronarium

5

Lupinus albus

5(n)

Lupinus angustifolius

5(n)

Lupinus luteus

5(n)

Medicago lupulina

10

Medicago sativa

10

Medicago x varia

10

Onobrychis vicifolia

5

Pisum sativum

5(n)

Trifolium alexandrinum

10

Trifolium incarnatum

10

Trifolium pratense

10

Trigonella foenum-graecum

5

Vicia faba

5(n)

Vici pannonica

5(n)

Vicia sativa

5(n)

Vicia villosa

5(n)

Brassica napus var. napobrassica

5

Brassica oleracea convar. acephala var.
medullosa + var. viridis

10

Raphanus sativus var. olesformis

5.

2. W stosunku do gatunków wymienionych po lewej stronie poniżej, zapisów kolumny 4 w tabeli w załączniku II (II) (2) (A) zostają zastąpione zapisami umieszczonymi poniżej po stronie prawej.
Alopecurus pratensis

2

Arrhenatherum elatius

2

Dactylis glomerata

2

Festuca arundinacea

2

Festuca ovina

2

Festuca pratensis

2

Festuca rubra

2

Lolium multiflorum

2

Lolium perenne

2

Lolium x boucheanum

2

Phalaris aquatica

2

Hedysarum coronarium

2

Loyus corniculatu

3

Lupinus albus

2

Lupinus angustifolius

2

Lupinus luteus

2

Medicago sativa

3

Medicago x varia

3

Onobrychis vicifolia

2

Pisum sativum

2

Trifolium alexandrinum

3

Trifolium hybridum

3

Trifolium incarnatum

3

Trifolium resupinatum

3

Trigonella foenum - graecum

2

Vicia faba

2


Vici pannonica

2

Vicia sativa

2

Vicia villosa

2

Brassica napus var. napobrassica

2

Brassica oleracea convar. acephala var.
madullosa + var. viridis

3

Raphanus sativus var. oleiformis

2.


Artykuł 2
W dyrektywie 69/208/EWG wprowadza się następujące zmiany:
W stosunku do gatunków wymienionych po lewej stronie poniżej, zapisy kolumny 9 w tabeli w załączniku II (I) (2) (A) zostają zastąpione zapisami umieszczonymi poniżej po stronie prawej.
Brassica spp.
- elitarny materiał siewny 2,
- kwalifikowany materiał siewny 5;

Sinapis alba

- elitarny materiał siewny 2,


- kwalifikowany materiał siewny 5.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie podejmują środki niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż dnia 1 lipca 1990 r. Niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.


Sporządzono w Brukseli, dnia 9 września 1987 r.W imieniu Komisji

Frans ANDRIESSENWiceprzewodniczący


1 Dz.U. nr 125 z 11.07.1966, str. 2298/66.

2 Dz.U. nr L 49 z 18.02.1987, str. 39.

3 Dz.U. nr L 169 z 10.07.1969, str. 3.


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Dyrektywa 94/60/we parlamentu europejskiego I rady z dnia 20 grudnia 1994 r zmieniająca po raz czternasty dyrektywę 76/769/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych
ccvista -> Dyrektywa komisji 2002/72/we z dnia 6 sierpnia 2002 r w sprawie materiałów I wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi
ccvista -> Umowa o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy I Rozwoju
ccvista -> Decyzja wspólnego komitetu eog
ccvista -> Pierwsza dyrektywa rady
ccvista -> Druga dyrektywa rady
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 775/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego I Rady dotyczącego wywozu I przywozu niebezpiecznych chemikaliów
ccvista -> Dyrektywa rady
ccvista -> Decyzja komisji
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy