Strona główna

Dz. U. 04. 88. 841 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji


Pobieranie 6.4 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar6.4 Kb.

Dz.U.04.88.841

Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1)

z dnia 19 kwietnia 2004 r.
w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

(Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2004 r.)

Na podstawie art. 10a ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wzór Europejskiej karty broni palnej, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji


Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. (poz. 841)

Uwagi do załącznika:

1) dokument formatu A6 po złożeniu;

2) zabezpieczenia: mikrodruk, znak wodny, gilosz;

3) adnotacji o utracie broni palnej wpisanej do Europejskiej karty broni palnej dokonuje się przez wykreślenie wpisu odnoszącego się do utraconej broni palnej opatrzone datą i pieczęcią właściwego organu;

4) cel lub warunki pozwolenia, o których mowa w art. 10 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, wpisuje się do Europejskiej karty broni palnej na str. 4 w poz. 3.1.-3.10. w kolumnie "Uwagi", używając symboli określonych na str. 10 legitymacji posiadacza broni, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. Nr 225, poz. 2233);

5) dane, o których mowa w art. 10a ust. 6 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, mogą być wpisywane do Europejskiej karty broni palnej na str. 3-6 w poz. 4, 5 oraz 6.1. i 6.2.

________


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość