Strona główna

Dz. U. 99. 112. 1319 2003-05-08 zm. Dz. U. 03. 69. 636 §1 rozporządzenie prezesa rady ministróW


Pobieranie 3.49 Mb.
Strona3/12
Data17.06.2016
Rozmiar3.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
§ 48. 1. W wydziale urzędu wskazanym przez kierownika urzędu, niezależnie od spisów spraw prowadzonych na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt, powinny być założone na okres kadencji następujące rejestry:

1) (19) uchwał rady gminy i zarządzeń wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

2) wniosków i opinii komisji rady gminy,

3) interpelacji i wniosków radnych.

2. Jeżeli jest to możliwe, rejestry te powinny być również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej urzędu oraz w powszechnie dostępnych zbiorach danych.

Rozdział XIV

Powielanie i publikowanie

§ 49. 1. Podstawą sporządzenia kopii dokumentu i wykonania określonego nakładu jest polecenie kierownika wydziału lub upoważnionej osoby.

2. Dyspozycja polecenia zawiera:

1) zwięzłe oznaczenie dokumentu,

2) format,

3) nakład,

4) datę,


5) podpis kierownika wydziału lub upoważnionej osoby.

Rozdział XV

Zbiory wspomagające

§ 50. 1. W urzędach mogą być prowadzone zbiory wspomagające, służące potrzebom pracowników urzędu. Zbiory podlegają wydziałom załatwiającym sprawy budżetowe i gospodarcze.

2. Zasady gromadzenia materiałów i zbiorów wspomagających, organizację i zasady prowadzenia zbiorów oraz obowiązki ich pracowników określają kierownicy wydziałów właściwi w sprawach gospodarczych.§ 51. 1. W zbiorach wspomagających urzędów mogą być przechowywane:

1) przepisy prawne i zbiory wydawnicze tych przepisów,

2) publikacje (opracowania) własne i wydawnictwa obce zakwalifikowane do zbiorów.

2. Podstawą systematyki i ewidencji zbiorów są katalogi i skorowidze prowadzone w sposób zapewniający łatwość wyszukiwania poszczególnych pozycji według hasła rzeczowego bądź tytułu pozycji.Rozdział XVI

Wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych

§ 52. Dopuszcza się szerokie wykorzystanie informatyki w urzędach, pod warunkiem ochrony przechowywanych w zbiorach informatycznych danych, w tym zwłaszcza danych osobowych, jeżeli ich gromadzenie dopuszcza ustawa.

§ 53. 1. Zaleca się wykorzystanie informatyki w celu:

1) przyjmowania i wysyłania korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3,

2) przesyłania korespondencji i innych wiadomości wewnątrzurzędową pocztą elektroniczną,

3) prowadzenia wszelkich rejestrów dotyczących obiegu dokumentów wewnątrz urzędów,

4) udostępnienia upoważnionym pracownikom:

a) zakupionego dla wersji sieciowej oprogramowania aplikacyjnego, a w szczególności:

– edytorów tekstów,

– arkuszy kalkulacyjnych,

– baz danych,

– programów graficznych,

– oprogramowania antywirusowego,

b) zakupionych baz danych, a w szczególności:

– prawnych,

– baz adresowych,

baz danych statystycznych,

c) utworzonych w urzędzie baz danych, a w szczególności:

– ewidencji prawa miejscowego,

– ewidencji zarządzeń kierowników urzędu,

– baz adresowych,

– baz danych o regionie,

5) współdziałania z dostępnymi bazami danych tworzonymi i eksploatowanymi przez wszystkie urzędy organów administracji publicznej,

6) tworzenia, przekształcania i przechowywania niezbędnych dokumentów,

7) tworzenia i udostępniania zbiorowego kalendarza zajęć kierowników urzędu,

8) monitorowania zaleceń kierownika urzędu,

9) monitorowania obiegu dokumentów wewnątrz urzędu,

10) umieszczania na wykupionych stronach Internetu stale aktualizowanej informacji o urzędzie, kadrze kierowniczej i kompetencjach,

11) informowania interesantów o procedurach wymaganych przy załatwianiu wybranych typów spraw.

2. Zaleca się powierzenie kierowania procesem informatyzacji w urzędach osobie z wykształceniem informatycznym, zatrudnionej w komórce organizacyjnej właściwej do spraw organizacji urzędu.§ 54. 1. Dane przechowywane w pamięci komputerów zabezpiecza się przez:

1) dopuszczenie do dostępu wyłącznie upoważnionych pracowników,

2) odpowiednie archiwizowanie zbiorów na nośnikach informatycznych.

2. Dostęp do zbiorów danych zawartych w komputerach ogranicza się przez:

1) system haseł identyfikujących pracownika,

2) system haseł ograniczających dostęp do wybranych obszarów danych osobom nie posiadającym odpowiednich uprawnień,

3) zabezpieczenie dostępu do terminali sieciowych przez użycie kart magnetycznych lub kart obiegowych.

3. Dane gromadzone w pamięciach komputerów powinny być zabezpieczone przed ich utratą przez:

1) przechowywanie w chronionym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu nośników informatycznych zakupionego oprogramowania:

a) operacyjnego,

b) narzędziowego,

c) aplikacyjnego,

2) archiwizowanie w cyklu kilkudniowym danych przechowywanych w pamięciach komputerów lokalnych na nośnikach informatycznych przechowywanych w innym pomieszczeniu,

3) archiwizowanie codzienne zmian, a w cyklu tygodniowym wszystkich danych przechowywanych w pamięci serwerów sieciowych na odpowiednich nośnikach informatycznych oraz przechowywanie ich w odpowiednio chronionym i zabezpieczonym pomieszczeniu,

4) archiwizowanie w cyklu miesięcznym danych z pamięci serwerów na odpowiednich nośnikach i przechowywanie ich w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu poza gmachem urzędu.

4. Obieg dyskietek i innych nośników informatycznych w urzędzie ogranicza się poprzez ich ostemplowanie oraz okresowe sprawdzanie programami antywirusowymi przy całkowitym zakazie użycia nośników nie oznakowanych (z wyjątkiem wydzielonych stanowisk nie podłączonych do sieci informatycznej urzędu i z zainstalowanym programem antywirusowym).

5. Korzystanie z dostępu do światowych sieci informatycznych (typu Internet) jest możliwe wyłącznie w wydzielonych i nie podłączonych do wewnętrznej sieci informatycznej urzędu stanowiskach komputerowych.

6. W przypadku gromadzenia danych osobowych do ich zabezpieczenia należy stosować przepisy o ochronie danych osobowych.Rozdział XVII

Nadzór nad wykonywaniem czynności kancelaryjnych

§ 55. 1. Nadzór ogólny nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników urzędu czynności kancelaryjnych należy do obowiązków kierownika urzędu.

2. Obowiązki kierownika wydziału w zakresie nadzoru polegają na sprawdzaniu prawidłowości stosowania Instrukcji przez pracowników wydziału i udzielaniu im wskazówek w tym zakresie, a w szczególności na sprawdzaniu:

1) prawidłowości prowadzenia spisów spraw, rejestrów oraz teczek,

2) prawidłowości załatwiania spraw,

3) terminowości załatwiania spraw,

4) prawidłowości obiegu akt, ustalonego Instrukcją,

5) prawidłowości pobierania opłaty skarbowej i kasowania znaczków,

6) prawidłowego stosowania pieczęci i przestrzegania zasad określonych w § 27,

7) terminowości przekazywania akt do archiwum zakładowego.

3. Do obowiązków kierownika wydziału należy dopilnowanie, aby ukazujące się przepisy prawne i inne akty normatywne docierały do zainteresowanych pracowników wydziału, w celu umożliwienia im zapoznania się z ich treścią. Celowe jest prowadzenie przez każdego referenta podręcznych skorowidzów przepisów (skorowidze te powinny być bieżąco aktualizowane).ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

PIECZĘĆ WPŁYWU KANCELARII OGÓLNEJ

WPŁYNĘŁO

Kancelaria Ogólna

(datownik)

ilość załączników................

podpis...........................

ZAŁĄCZNIK Nr 2

DZIENNIK KORESPONDENCJI

Sekretariatu/Pionu

Lp.


Nadawca

Nazwa jednostki

organizacyjnej

lub nazwisko

interesanta

pismo


Określenie

sprawy


Termin

załatwienia

Pismo

przydzielono/podpis odbiorcy

Uwagi o


załatwieniu

data

znak

1

23

4

56

7

8ZAŁĄCZNIK Nr 3a

Wzór formularza poleceń Wójta

wzór


ZAŁĄCZNIK Nr 3b(20)

Wzór formularza poleceń Burmistrza

wzór


ZAŁĄCZNIK Nr 3c

Wzór formularza poleceń Prezydenta Miasta

wzór


ZAŁĄCZNIK Nr 4(21)

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ORGANÓW GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH

WYKAZ HASEŁ KLASYFIKACYJNYCH PIERWSZEGO, DRUGIEGO I TRZECIEGO RZĘDU0 ZARZĄDZANIE

00 ORGANY JEDNOOSOBOWE I KOLEGIALNE

000 Przepisy prawne dotyczące organów jednoosobowych i kolegialnych

001 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - wybory Prezydenta RP

002 Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej

003 Referenda

004 Organy samorządu terytorialnego

005 Działalność organów gminy

006 Komisje i zespoły organów gminy

007 Zjazdy, narady, konferencje

01 ORGANIZACJA

010 Przepisy prawne dotyczące organizacji i zarządzania

011 Organizacja urzędu gminy

012 Organizacja jednostek pomocniczych i podległych

013 Organizacja innych jednostek organizacyjnych

014 Akty normatywne

015 Akty normatywne organów gminy oraz realizacja uchwał i zarządzeń

016 Akty normatywne innych, gminnych jednostek organizacyjnych

017 Prace naukowo-badawcze

018 Metody pracy

02 PROGNOZOWANIE, PLANOWANIE, SPRAWOZDAWCZOŚĆ I STATYSTYKA

020 Metodyka i organizacja prognozowania, planowania i sprawozdawczości statystycznej

021 Planowanie i sprawozdawczość

022 Statystyka i analizy

023 Meldunki i raporty sytuacyjne

03 INFORMATYKA

030 Projektowanie i koordynowanie systemów i programów

031 Tworzenie i eksploatacja baz danych

032 Elektroniczne archiwizowanie danych na nośnikach informatycznych

04 PODZIAŁ TERYTORIALNY

040 Ustalanie nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych

041 Podział terytorialny, zmiany granic administracyjnych

05 OBSŁUGA PRAWNA, SKARGI I WNIOSKI

050 Przepisy prawne dotyczące obsługi prawnej oraz skarg i wniosków

051 Prowadzenie spraw cywilnych

052 Prowadzenie spraw karnych

053 Opiniowanie projektów aktów prawnych

054 Opinie prawne

055 Interpretacje prawne i spory kompetencyjne

056 Skargi i wnioski

06 WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE, POPULARYZACJA

060 Przepisy prawne dotyczące wydawnictw i publikacji

061 Wydawnictwa

062 Dzienniki, czasopisma, ogłoszenia, wywiady

063 Kroniki i monografie

064 Wystawy, pokazy, imprezy

07 WSPÓŁDZIAŁANIE, KONTAKTY

070 Współdziałanie z organami władzy państwowej

071 Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami

072 Kontakty zagraniczne

08 BIUROWOŚĆ, ARCHIWUM, BIBLIOTEKA

080 Przepisy prawne dotyczące biurowości, archiwów zakładowych, bibliotek

081 Instrukcje, rejestry, regulaminy

082 Archiwum zakładowe

083 Biblioteka urzędowa

084 Organizacja i stosowanie nowoczesnej techniki pracy biurowej

085 Formularze i druki

086 Godła i herby, pieczęcie, tablice urzędowe

087 Opłaty pocztowe, telefoniczne

09 NADZÓR, KONTROLE, BADANIA

090 Zasady i tryb postępowania w sprawach nadzoru, kontroli i badań

091 Kontrole, inspekcje, lustracje

092 Badania

093 Uczestnictwo w obcych kontrolach i badaniach1 KADRY

10 OGÓLNE ZASADY PRACY I PŁAC, EWIDENCJA OSOBOWA

100 Zbiór przepisów prawnych dotyczących pracy i płac oraz spraw osobowych

101 Ogólne zasady pracy i płacy

102 Ewidencja osobowa, legitymacje, zaświadczenia

103 Sprawy pracownicze

11 ZATRUDNIENIE I WYNAGRADZANIE

110 Przepisy prawne dotyczące zatrudniania i wynagradzania

111 Zatrudnianie i zwalnianie pracowników własnego urzędu

112 Nagradzanie i awansowanie pracowników własnego urzędu

113 Zatrudnianie, nagradzanie i awansowanie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

114 Opiniowanie pracowników

115 Odznaczenia państwowe i resortowe

116 Prace dodatkowe pracowników

12 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

120 Przepisy prawne dotyczące szkolenia pracowników

121 Ośrodki doskonalenia kadr pracowniczych

122 Formy i metody szkolenia

123 Uczestnicy szkolenia

13 DYSCYPLINA PRACY, URLOPY, KARY

130 Przepisy prawne dotyczące dyscypliny pracy, urlopów, karania pracowników

131 Dyscyplina pracy

132 Urlopy pracownicze

133 Kary porządkowe i dyscyplinarne

134 Postępowanie dyscyplinarne

14 SPRAWY SOCJALNO-BYTOWE

140 Przepisy prawne dotyczące spraw socjalno-bytowych pracowników

141 Mieszkania, działki, dojazdy

142 Opieka zdrowotna

143 Wypoczynek pracowników i ich rodzin

144 Sport, oświata, kultura

15 EMERYTURY, RENTY, UBEZPIECZENIA

150 Przepisy prawne emerytalno-rentowe i ubezpieczeniowe

151 Emerytury i renty

152 Ubezpieczenia społeczne

16 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

160 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

161 Stan bezpieczeństwa i higieny pracy

162 Środki ochronne

163 Wypadki przy pracy, choroby zawodowe2 ŚRODKI RZECZOWE

20 ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCIAMI

200 Podstawowe zasady gospodarowania nieruchomościami

201 Administrowanie nieruchomościami

202 Ochrona obiektów i mienia

21 GOSPODARKA ŚRODKAMI RUCHOMYMI

210 Zaopatrzenie w materiały i pomoce biurowe

211 Meble i sprzęt biurowy

212 Maszyny i urządzenia

213 Gospodarka materiałowa i narzędziowa

214 Inwentaryzacja

22 INWESTYCJE I REMONTY BUDOWLANE

220 Przepisy prawne dotyczące inwestycji i remontów

221 Przygotowanie inwestycji i remontów

222 Inwestycje budowlane

223 Remonty

23 TRANSPORT WŁASNY

230 Przepisy prawne dotyczące transportu własnego

231 Zakupy i ewidencja środków transportu

232 Eksploatacja środków transportu

233 Warsztaty, garaże, myjnie

234 Ubezpieczenia samochodu3 BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ

30 PLANOWANIE I WYKONANIE BUDŻETU

300 Przepisy prawne dotyczące planowania budżetowego

301 Budżet gminy

302 Realizacja budżetu gminy

303 Gospodarka pozabudżetowa

304 Finansowanie inwestycji i remontów

305 Fundusze specjalne i celowe, środki specjalne, pożyczki

31 PODATKI I OPŁATY

310 Zobowiązania podatkowe

311 Akta podatkowo-wymiarowe

312 Opłaty

313 Egzekucja należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat

32 DOCHODY INNE

320 Dochody z majątku gminy

321 Odsetki

33 RACHUNKOWOŚĆ, KSIĘGOWOŚĆ, OBSŁUGA KASOWA

330 Przepisy prawne dotyczące rachunkowości, księgowości i obsługi kasowej

331 Plan kont

332 Księgowość

333 Płace

334 Rozliczenia, diety, ubezpieczenia

335 Obsługa kasowa

336 Nadzór głównego księgowego

34 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

340 Rejestr zamówień publicznych

341 Dokumentacja zamówień publicznych

342 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych4 KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, OŚWIATA

40 UPOWSZECHNIANIE KULTURY

400 Przepisy prawne dotyczące upowszechniania kultury

401 Organizacja i programy upowszechniania kultury

402 Stowarzyszenia kulturalne, twórcy

403 Organizacja imprez kulturalnych

404 Ochrona dóbr kultury, zabytki nieruchome

405 Zabytki archeologiczne

406 Zabytki ruchome

41 SPORT, KULTURA FIZYCZNA

410 Przepisy prawne dotyczące sportu i kultury fizycznej

411 Kierunki i programy rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz sprawozdania z ich realizacji

412 Wychowanie fizyczne i sport masowy

413 Obiekty sportowe i rekreacyjne

42 TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

420 Przepisy prawne dotyczące turystyki i wypoczynku

421 Kierunki i programy rozwoju turystyki i wypoczynku na terenie gminy

422 Zagospodarowanie turystyczno-wypoczynkowe

43 OŚWIATA

430 Przepisy prawne dotyczące oświaty

431 System oświaty publicznej

432 Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe

433 Baza lokalowa, sprzęt

5 SPRAWY OBYWATELSKIE, URZĘDY STANU CYWILNEGO, SPRAWY WOJSKOWE, OBRONA CYWILNA, STRAŻ POŻARNA, KOMUNIKACJA, DROGOWNICTWO, ŁĄCZNOŚĆ

50 SPRAWY OBYWATELSKIE I SPOŁECZNE

500 Przepisy prawne dotyczące spraw obywatelskich i społecznych

501 Stowarzyszenia

502 Sprawy społeczne

503 Obywatelstwo

51 EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE, URZĘDY STANU CYWILNEGO

510 Przepisy prawne dotyczące ewidencji ludności, dowodów osobistych i urzędów stanu cywilnego

511 Ewidencja ludności

512 Dowody osobiste

513 Urzędy stanu cywilnego

514 Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg s.c.

515 Wpisywanie zagranicznych aktów s.c., odtwarzanie treści aktów s.c., statystyka

52 SPRAWY WOJSKOWE, BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY, OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

520 Przepisy prawne dotyczące spraw wojskowych, bezpieczeństwa i porządku

521 Sprawy wojskowe

522 Bezpieczeństwo i porządek publiczny, ochrona informacji niejawnych

523 Straż gminna (miejska)

524 Ochrona danych osobowych

53 SPRAWY OBRONY, OBRONA CYWILNA

530 Przepisy prawne dotyczące spraw obronnych i obrony cywilnej

531 Terenowe komitety obrony

532 Obrona cywilna

533 Szkolenie obronne i ćwiczenia

534 Ochrona zakładów pracy i obiektów użyteczności publicznej

535 Świadczenia na rzecz obronności

54 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, STRAŻE POŻARNE I INNE JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ PODMIOTY RATOWNICZE

540 Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej, jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz systemu ratowniczo-gaśniczego

541 Sieć straży pożarnych, innych jednostek ochrony przeciwpożarowej i podmiotów ratowniczych oraz ich organizacja

542 Działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotów ratowniczych

543 Wyposażenie straży pożarnych

544 Profilaktyka przeciwpożarowa

55 KOMUNIKACJA, DROGOWNICTWO, TRANSPORT

550 Przepisy prawne dotyczące komunikacji, drogownictwa, transportu

551 Bezpieczeństwo ruchu drogowego

552 Ewidencja i rejestracja pojazdów

553 Uprawnienia do kierowania pojazdami

554 Gospodarka i zarządzanie drogami

555 System komunikacyjny

56 ŁĄCZNOŚĆ

560 Przepisy prawne dotyczące łączności

561 Zaopatrzenie w sprzęt do łączności

562 Organizacja łączności alarmowej

6 ROLNICTWO, LEŚNICTWO, GOSPODARKA WODNA, PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL

60 GOSPODARKA ROLNA, WETERYNARIA

600 Przepisy prawne dotyczące rolnictwa i weterynarii

601 Obrót nieruchomościami rolnymi

602 Ochrona gruntów rolnych

603 Produkcja roślinna

604 Ochrona roślin

605 Produkcja zwierzęca, rybactwo

606 Sprawy ogólne rolnictwa

607 Nadzór weterynaryjny

61 LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO, OCHRONA PRZYRODY

610 Przepisy prawne dotyczące gospodarki leśnej, łowieckiej, ochrony przyrody

611 Gospodarka leśna i ochrona lasów

612 Łowiectwo

613 Ochrona przyrody

62 GOSPODARKA WODNA

620 Przepisy prawne dotyczące gospodarki wodnej

621 Sprawy techniczne

622 Ochrona wód

623 Ochrona przeciwpowodziowa

63 GEODEZJA ROLNA

630 Przepisy prawne dotyczące geodezji rolnej

631 Służba geodezji rolnej

632 Wykonawstwo geodezyjne rolne

64 PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL

640 Przepisy prawne dotyczące przemysłu, usług i handlu

641 Sieć zakładów przemysłowych i usługowych

642 Polityka gospodarcza

643 Zezwolenia, decyzje, zgłoszenia

644 Działalność handlowa

645 Prywatyzacja przedsiębiorstw komunalnych

646 Ochrona konsumenta7 GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

70 GOSPODARKA KOMUNALNA

700 Przepisy prawne dotyczące gospodarki komunalnej

701 Urządzenia komunalne, nadzór

702 Inwestycje komunalne

703 Zaopatrzenie ludności w wodę i kanalizację

704 Drogi, ulice, mosty

705 Usługi komunalne

706 Utrzymanie czystości

707 Tereny zielone, sportowe

708 Inne usługi komunalne

709 Cmentarze i grobownictwo

71 GOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA

710 Budownictwo mieszkaniowe

711 Gospodarowanie budynkami, nadzór

712 Indywidualne budownictwo mieszkaniowe

713 Fundusz mieszkaniowy

714 Gospodarka lokalami

72 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

720 Przepisy prawne dotyczące gospodarki nieruchomościami

721 Ewidencja gruntów nierolniczych i nieruchomości

722 Gospodarka gruntami

723 Grunty pod budownictwo mieszkaniowe

724 Nadzór nad zarządzaniem gruntami

725 Ogródki działkowe

73 BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA

730 Przepisy prawne dotyczące budownictwa, urbanistyki, architektury

731 Programy prac urbanistycznych i ich realizacja

732 Planowanie przestrzenne

733 Lokalizacja inwestycji

734 Organizacja służb projektowania i budownictwa

735 Nadzór urbanistyczno-budowlany

74 GEODEZJA I KARTOGRAFIA

740 Przepisy prawne dotyczące geodezji i kartografii

741 Ewidencja gruntów i budynków

742 Osnowy geodezyjne, mapa zasadnicza, mapy topograficzne

743 Prace różne (geodezyjne)

744 Prace geodezyjne i kartograficzne

745 Nadzór, ewidencja, udostępnianie zasobu

75 GEOLOGIA

750 Przepisy prawne dotyczące geologii

751 Geologia surowcowa

752 Nadzór nad robotami geologicznymi

753 Hydrogeologia

754 Geologia inżynierska

76 OCHRONA ŚRODOWISKA

760 Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska

761 Plany i programy dotyczące ochrony środowiska

762 Nadzór, koordynacja i kontrola ochrony środowiska

763 Ochrona gleby, zieleni, obiektów i urządzeń wodnych

764 Ochrona powietrza atmosferycznego

765 Szkody górnicze

766 Gospodarka odpadami

8 ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

80 OCHRONA ZDROWIA LUDNOŚCI

800 Przepisy prawne dotyczące ochrony zdrowia ludności

801 Plany i programy ochrony zdrowia ludności

802 Organizacja opieki zdrowotnej

803 Profilaktyka i oświata zdrowotna

804 Lecznictwo

805 Sprawy sanitarne i przeciwepidemiologiczne

806 Środki lecznicze i sanitarne

81 POMOC SPOŁECZNA, SPRAWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, OPIEKA NAD DZIEĆMI

810 Przepisy prawne dotyczące pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych

811 Jednostki organizacyjne pomocy społecznej

812 Świadczenia pomocy

813 Działalność opiekuńcza i usługi opiekuńcze

814 Sprawy osób niepełnosprawnych

815 Zatrudnianie i opieka nad osobami niepełnosprawnymi

816 Opieka nad dziećmi

817 Zapobieganie patologiom społecznym9 ZATRUDNIENIE I SPRAWY SOCJALNE

90 ZATRUDNIENIE

900 Przepisy prawne dotyczące zatrudnienia

901 Plany i programy zatrudnienia

902 Pośrednictwo pracy

903 Sprawy bezrobotnych

904 Zatrudnianie młodocianych i absolwentów szkół

905 Zatrudnianie za granicą i zatrudnianie cudzoziemców

91 SPRAWY SOCJALNE

910 Przepisy prawne dotyczące spraw socjalnych

911 Fundusz Pracy

912 Różne akcje socjalne


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość