Strona główna

Dz. U. 99. 112. 1319 2003-05-08 zm. Dz. U. 03. 69. 636 §1 rozporządzenie prezesa rady ministróW


Pobieranie 3.49 Mb.
Strona4/12
Data17.06.2016
Rozmiar3.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ORGANÓW GMIN I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH*

* Wykaz akt ma zastosowanie również dla organów miast na prawach powiatu.



0 - ZARZĄDZANIE

Symbole klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna

II

stopnia



podziału

III


stopnia

podziału


IV

stopnia


podziału

V stopnia

podziału

Hasła klasyfikacyjne

w

komórce

macierzystej

w innych

komórkach

Uwagi

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

000


001

002

003

004

005

006

007

010


011

012

013

014

015

016

017

018

020

021

022

023

030

031

032

040

041

050


051

052

053

054

055

056

060


061

062

063

064

070

071

072

080


081

082

083

084

085

086

087

090

091

092

093

0020


0021

0022


0023

0024


0025

0026


0030

0031


0032

0033


0040

0041


0050

0051


0052

0053


0054

0055


0056

0057


0058

0059


0060

0061


0062

0063


0064

0065


0070

0071


0072

0073


0074

0075


0110

0111


0112

0113


0114

0120


0121

0140


0141

0142


0143

0144


0145

0146


0150

0151


0152

0153


0154

0155


0156

0157


0160

0161


0170

0171


0172

0173


0180

0181


0182

0200


0201

0202


0210

0211


0212

0220


0221

0222


0223

0224


0230

0231


0300

0301


0302

0303


0304

0305


0306

0310


0311

0312


0320

0321


0322

0323


0324

0410


0411

0412


0413

0414


0415

0416


0417

0418


0419

0510


0511

0512


0513

0520


0521

0522


0523

0524


0530

0531


0532

0533


0534

0535


0536

0540


0541

0542


0550

0551


0552

0553


0560

0561


0562

0563


0564

0565


0610

0611


0612

0613


0614

0620


0621

0622


0623

0624


0625

0626


0627

0628


0630

0631


0632

0640


0641

0642


0700

0701


0702

0703


0704

0710


0711

0712


0713

0714


0715

0716


0717

0718


0720

0721


0722

0723


0724

0725


0726

0810


0811

0812


0813

0814


0820

0821


0822

0823


0824

0825


0826

0827


0830

0831


0832

0833


0834

0850


0851

0852


0860

0861


0862

0863


0864

0870


0871

0872


0873

0900


0901

0902


0910

0911


0912

0913


0914

0920


0921

0930


0931

0932


ORGANY JEDNOOSOBOWE I KOLEGIALNE

Przepisy prawne dotyczące organów

jednoosobowych i kolegialnych

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

- wybory Prezydenta RP

Sejm i Senat Rzeczypospolitej

Polskiej

Wybory do Sejmu i Senatu RP

Komisje sejmowe

Zespoły poselskie

Spotkania posłów z wyborcami

Interpelacje, wnioski i postulaty

posłów

Spotkania senatorów z wyborcami



Interwencje, wnioski i postulaty

senatorów



Referenda

Referendum ogólnokrajowe

Referendum wojewódzkie

Referendum powiatowe

Referendum gminne

Organy samorządu terytorialnego

Wybory organów samorządu

terytorialnego

Wybory organów jednostek

pomocniczych gminy

Działalność organów gminy

Organizacja i zasady funkcjonowania

organów gminy

Programy działania organów gminy

Sesje rady gminy

Sprawozdania z działalności rady

Wybory ławników sądowych

Sprawozdania z działalności wójta

(burmistrza, prezydenta miasta)

Zebrania organów uchwałodawczych

jednostek pomocniczych

Rejestr wniosków i interpelacji

radnych

Spotkania radnych z wyborcami



Sprawy osobowe radnych

Komisje i zespoły organów gminy

Powoływanie komisji i zespołów

Ewidencja komisji i zespołów

Programy działania komisji i

zespołów

Posiedzenia komisji i zespołów -

protokoły

Plany i sprawozdania z działalności

komisji i zespołów

Obsługa administracyjna komisji i

zespołów

Zjazdy, narady, konferencje

Plany i programy zjazdów, narad i

konferencji - własnych

Organizacja zjazdów, narad i

konferencji - własnych

Organizacja zjazdów, narad i

konferencji - w podległych

jednostkach organizacyjnych

Narady pracowników własnej jednostki

Konferencje

Udział w obcych zjazdach, naradach

i konferencjach



ORGANIZACJA

Przepisy prawne dotyczące

organizacji i zarządzania

Organizacja urzędu gminy

Statut gminy

Regulamin organizacyjny

Podziały czynności

Upoważnienia kierownika urzędu do

wykonywania zadań

Sprawy organizacyjne

Organizacja jednostek pomocniczych

i podległych

Przepisy ogólne i podstawy prawne

działania

Statuty i regulaminy organizacyjne



Organizacja innych jednostek

organizacyjnych

Akty normatywne

Akty normatywne Prezydenta RP

Akty normatywne Rady Ministrów

Akty normatywne Prezesa Rady

Ministrów

Akty normatywne ministrów i

kierowników urzędów centralnych

Akty normatywne Wojewody

Akty normatywne organów samorządu

województwa

Akty normatywne organów powiatu

Akty normatywne organów gminy oraz

realizacja uchwał i

zarządzeń

Uchwały rady gminy

Zarządzenia wójta (burmistrza,

prezydenta miasta)

Zarządzenia kierownika urzędu

Decyzje kierownika urzędu

Decyzje wójta (burmistrza,

prezydenta miasta)

Realizacja uchwał rady gminy

Postanowienia wójta (burmistrza,

prezydenta miasta)

Realizacja zarządzeń wójta

(burmistrza, prezydenta miasta)

Akty normatywne innych, gminnych

jednostek organizacyjnych

Uchwały organów kolegialnych

Zarządzenia kierowników jednostek

organizacyjnych



Prace naukowo-badawcze

Plany i programy prac

naukowo-badawczych

Własne prace naukowo-badawcze

Dokumentacja zleceń prac

naukowo-badawczych

Prace naukowo-badawcze obce

Metody pracy

Racjonalizacja i usprawnienia

funkcjonowania urzędu

Wynalazki pracownicze i patenty

Analiza i oceny efektów

wprowadzonych usprawnień i

racjonalizacji metod pracy

PROGNOZOWANIE, PLANOWANIE,

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I STATYSTYKA

Metodyka i organizacja

prognozowania, planowania i

sprawozdawczości statystycznej

Opracowania zewnętrzne

Opracowania własne

Oceny, opinie, uwagi



Planowanie i sprawozdawczość

Plany i sprawozdania własne

Plany i sprawozdania jednostek

podległych

Plany i sprawozdania zbiorcze

Statystyka i analizy

Źródłowe materiały statystyczne

Statystyczne opracowania końcowe

własne


Analizy (kompleksowe i problemowe)

własne


Analizy jednostek podległych

Analizy zbiorcze



Meldunki i raporty sytuacyjne

Meldunki i raporty sytuacyjne własne

Meldunki i raporty sytuacyjne

jednostek podległych



INFORMATYKA

Projektowanie i koordynowanie

systemów i programów

Organizacja projektowania i

programowania

Ewidencja stosowanych systemów i

programów

Ogólne schematy systemów

Wdrażanie i eksploatacja systemów i

programów

Licencje oprogramowania

Ustalanie uprawnień dostępu do

danych

Redagowanie stron internetowych



Tworzenie i eksploatacja baz

danych

Zakup, wdrażanie i aktualizacja

zewnętrznych baz danych

Bazy danych własne - projekty i

instrukcje ich prowadzenia

Ewidencja baz danych



Elektroniczne archiwizowanie danych

na nośnikach informatycznych

Zasady archiwizowania i

sporządzania wydruków

Archiwizowanie oprogramowania

Archiwizowanie danych z pamięci

komputerów lokalnych - w cyklu

kilkudniowym

Archiwizowanie danych z pamięci

serwerów sieciowych - w cyklu

tygodniowym

Archiwizowanie danych z pamięci

serwerów sieciowych - w cyklu

miesięcznym

PODZIAŁ TERYTORIALNY

Ustalanie nazw miejscowości i

obiektów fizjograficznych

Podział terytorialny, zmiany granic

administracyjnych

Przepisy prawne dotyczące podziału

terytorialnego

Tworzenie i znoszenie województw

Tworzenie i znoszenie powiatów

Nadawanie statusu miasta

Tworzenie i znoszenie gmin

Tworzenie i znoszenie sołectw,

dzielnic i osiedli

Zmiany granic województw

Zmiany granic powiatów

Zmiany granic miast

Zmiany granic gmin

OBSŁUGA PRAWNA, SKARGI I WNIOSKI

Przepisy prawne dotyczące obsługi

prawnej oraz skarg i wniosków

Prowadzenie spraw cywilnych

Rejestr spraw cywilnych

Prowadzenie spraw cywilnych -

materiały

Występowanie przed sądami

Zastępstwo sądowe



Prowadzenie spraw karnych

Rejestr spraw karnych

Prowadzenie spraw karnych -

materiały

Występowanie przed sądami

Współdziałanie z organami ścigania

w sprawach zapobiegania

przestępstwom

Zastępstwo sądowe

Opiniowanie projektów aktów

prawnych

Projekty aktów prawnych gminy

Projekty aktów prawnych starosty

Projekty aktów prawnych marszałka

województwa

Projekty aktów prawnych wojewody

Projekty aktów prawnych Rady

Ministrów i ministrów

Projekty aktów prawnych innych

organów centralnych

Projekty ustaw

Opinie prawne

Opinie prawne dla organów gminy i

komórek organizacyjnych własnego

urzędu


Opinie prawne dla jednostek

podległych

Opinie prawne dla innych jednostek

organizacyjnych



Interpretacje prawne i spory

kompetencyjne

Interpretacje prawne - własne

Interpretacje prawne - obce

Rozstrzyganie sporów

kompetencyjnych między organami

gminy a organami powiatu i

samorządu województwa

Rozstrzyganie sporów

kompetencyjnych między organami

gminy a organami administracji

rządowej

Skargi i wnioski

Rejestr skarg i wniosków

Rozpatrywanie skarg

Rozpatrywanie wniosków

Analizy i oceny skarg i wniosków

Nadzór i kontrola rozpatrywania

skarg i wniosków

Interwencje mieszkańców



WYDAWNICTWA I PUBLIKACJE,

POPULARYZACJA

Przepisy prawne dotyczące

wydawnictw i publikacji

Wydawnictwa

Programy i plany wydawnictw i

publikacji własnych

Programy i plany wydawnictw i

publikacji obcych

Wykonanie poligraficzne

Kolportaż i rozpowszechnianie

wydawnictw

Dokumentacja wydawnictw własnych

Dzienniki, czasopisma,

ogłoszenia, wywiady

Prenumerata dzienników i czasopism

Ogłoszenia i obwieszczenia własne

Przygotowanie i koordynowanie

polityki informacyjnej w środkach

masowego przekazu

Współpraca z mediami

Konferencje prasowe

Wywiady i informacje dla prasy,

radia i telewizji

Wycinki prasowe dotyczące

działalności własnego urzędu

Wycinki prasowe dotyczące

działalności jednostek podległych

Materiały multimedialne dotyczące

promocji gminy



Kroniki i monografie

Kroniki i monografie własne

Kroniki i monografie jednostek

podległych

Monografie obce

Wystawy, pokazy, imprezy

Programy, scenariusze, materiały

pomocnicze, księgi pamiątkowe o

wystawach, pokazach i imprezach

własnych

Techniczna obsługa wystaw, pokazów

i imprez

Udział w obcych imprezach krajowych

i zagranicznych

WSPÓŁDZIAŁANIE, KONTAKTY

Współdziałanie z organami

władzy państwowej

Z Prezydentem i Kancelarią

Prezydenta RP

Z Sejmem i Senatem RP

Z Prezesem Rady Ministrów i Radą

Ministrów

Z ministrami i kierownikami urzędów

centralnych

Z wojewodą i administracją rządową

Współdziałanie z jednostkami

samorządu terytorialnego i innymi

instytucjami

Z Sejmikiem Województwa i

Marszałkiem Województwa

Z Radą Powiatu i Starostą

Z innymi gminami

Związki międzygminne (komunalne)

Stowarzyszenia gmin

Z organizacjami politycznymi

Ze związkami zawodowymi i

organizacjami społecznymi

Z innymi jednostkami

organizacyjnymi i instytucjami

Współdziałanie z gminnymi

jednostkami organizacyjnymi



Kontakty zagraniczne

Ogólne zasady i programy kontaktów

zagranicznych

Projekty porozumień w zakresie

współpracy z gminami i instytucjami

zagranicznymi

Porozumienia, umowy z gminami i

instytucjami zagranicznymi

Nadzorowanie realizacji porozumień

i umów


Wyjazdy za granicę - sprawozdania

Administracyjna obsługa wyjazdów za

granicę

Przyjmowanie przedstawicieli i



gości z zagranicy - programy i

sprawozdania



BIUROWOŚĆ, ARCHIWUM, BIBLIOTEKA

Przepisy prawne dotyczące

biurowości, archiwów zakładowych,

bibliotek



Instrukcje, rejestry, regulaminy

Instrukcje kancelaryjne

Instrukcje obiegu wybranych

rodzajów dokumentacji

Jednolity rzeczowy wykaz akt

Środki ewidencji i kontroli obiegu

dokumentów

Instrukcje i regulaminy archiwum

zakładowego i biblioteki urzędu

Archiwum zakładowe

Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych

Spisy zdawczo-odbiorcze

dokumentacji przekazywanej do

archiwum zakładowego

Spisy zdawczo-odbiorcze materiałów

archiwalnych przekazywanych do

archiwum państwowego

Rejestr i spisy zdawczo-odbiorcze

dokumentacji niearchiwalnej

zlikwidowanych jednostek

organizacyjnych

Udostępnianie i wypożyczanie

dokumentacji z archiwum zakładowego

Brakowanie dokumentacji

niearchiwalnej, protokoły zniszczeń

Skontrum dokumentacji

Zagubienie lub utrata akt



Biblioteka urzędowa

Ewidencja zasobu bibliotecznego,

inwentaryzacje

Zakup książek i wydawnictw

Wydawnictwa informacyjne i reklamowe

Ewidencja wypożyczeń

Brakowanie zbiorów, weryfikacja

przydatności



Organizacja i stosowanie

nowoczesnej techniki pracy

biurowej

Formularze i druki

Wzory formularzy i druków własnych

Druki powszechnego użytku

Druki ścisłego zarachowania



Godła i herby, pieczęcie, tablice

urzędowe

Godła i herby (wzory)

Zatwierdzanie herbów miast i gmin

Pieczęcie urzędowe - wzory i

ewidencja

Inne pieczęcie i stemple - wzory

odcisków i ewidencja

Tablice urzędowe - wzory treści i

formy

Opłaty pocztowe, telefoniczne

Tabela opłat pocztowych

Opłaty pocztowe

Telegramy, telefonogramy,

dalekopisy, telefaksy

Wydruki z taryfikacją rozmów

wychodzących z urzędu

NADZÓR, KONTROLE, BADANIA

Zasady i tryb postępowania w

sprawach nadzoru, kontroli i

badań

Organizacja jednostek kontrolnych

Książki kontroli

Nadzór uprawnionych organów nad

przestrzeganiem prawa przez

jednostki samorządu terytorialnego



Kontrole, inspekcje, lustracje

Plany kontroli inspekcji i

lustracji oraz sprawozdania z ich

realizacji

Kontrole zewnętrzne własnej

jednostki

Kontrole zewnętrzne jednostek

podległych

Kontrole wewnętrzne

Kontrole jednostek podległych

przeprowadzane przez organy gminy

Badania

Badanie uchwał i zarządzeń

jednostek samorządu terytorialnego

Badanie zgodności postępowania

administracyjnego z obowiązującymi

aktami prawnymi



Uczestnictwo w obcych kontrolach i

badaniach

Udział w kontrolach organizowanych

przez specjalistyczne jednostki

kontrolne

Udział w kontrolach organizowanych

przez organy organizacji społecznych

Udział w kontrolach organizowanych

przez organy samorządu



terytorialnego

B-10

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

BE-5

BE-5

BE-5

A

A

A

A

BE-5

A

A

A

BE-5

BE-5

A

A

A

A

A

B-5

A

B-5

B-3

A

A

B-3

B-10

A

A

B-10

B-5

B-5

A

A

B-5

B-10

B-10

B-10

B-10

B-10

B-10

B-10

A

A

A

B-10

A

A

A

A

B-10

B-10

B-5

A

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

A

A

A

B-10

A

BE-5

A

A

B-10

A

BE-5

B-5

A

A

A

A

B-5

B-5

A

BE-5

A

A

A

A

Bc

Bc

BE-5

A

B-10

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B-10

B-5

B-5

B-5

B-3

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-5

B-5

B-5

A

B-5

BE-5

BE-5

A

BE-5

B-3

A

B-3

B-5

B-10

A

B-5

B-2
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość