Strona główna

Dz. U. 99. 112. 1319 2003-05-08 zm. Dz. U. 03. 69. 636 §1 rozporządzenie prezesa rady ministróW


Pobieranie 3.49 Mb.
Strona5/12
Data17.06.2016
Rozmiar3.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

B-2

A

B-2

A

BE-5

BE-5

A

A

A

B-2

A

A

A

B-5

A

B-2

A

A

A

A

A

A

A

A

BE-5

A

A

A

A

BE-5

BE-5

A

B-5

A

A

A

B-5

A

B-10

A

A

A

B-5

A

A

A

A

A

B-2

A

B-5

A

B-50

B-2

Bc

B-5

B-3

B-5

A

B-3

B-3

A

A

A

A

B-5

B-5

B-3

B-3

B-3

BE-10

B-5

B-5

BE-5

A

B-5

B-5

A

BE-5

B-5

BE-5

BE-5

BE-5

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Postępowanie z dokumentacją

wyborczą regulują odrębne

przepisy


Postępowanie z dokumentacją

wyborczą regulują odrębne

przepisy

Postępowanie z dokumentacją

referendum regulują odrębne

przepisy


Postępowanie z dokumentacją

referendum regulują odrębne

przepisy

Postępowanie z dokumentacją

referendum regulują odrębne

przepisy


Postępowanie z dokumentacją

referendum regulują odrębne

przepisy

Wybory do rad: gminy, powiatu

i sejmiku województwa oraz

wybory wójtów, burmistrzów i

prezydentów miast.

Postępowanie z dokumentacją

wyborów regulują odrębne

przepisy


Do rad sołeckich i rad

dzielnic (osiedli). Do

kategorii A zalicza się

protokoły głosowania,

zestawienie i protokoły wyników

Protokoły i materiały

Protokoły zebrań wiejskich,

rady sołeckiej, rady dzielnicy

(osiedla)

Interpelacje i wnioski: kat.B-5

w tym: wnioski i postulaty

wyborców


Dla poszczególnych komisji i

zespołów zakłada się odrębnie

numerowane podteczki, np.

"0063 - 1 Komisja ds. budżetu

i finansów"

Uwagi: jak wyżej

Korespondencja w sprawach

organizacyjnych, harmonogramy,

zawiadomienia itp.

Obsługa


administracyjno-finansowa

Protokoły, informacje

Programy, referaty, uchwały,

listy uczestników, protokoły

Wystąpienia własne (referaty)

- kat. A


Okres przechowywania nalicza

się od 1 stycznia roku

następnego po utracie ważności

Korespondencja, notatki,

polecenia porządkowe

w tym: tworzenie,

przekształcenia, likwidacje

Należy założyć odrębnie

numerowane podteczki dla

każdej jednostki

Klasyfikacja dotyczy aktów

gromadzonych w innej formie

niż w zbiorach (oprawnych

rocznikach) dzienników ustaw,

monitorów polskich, dzienników

urzędowych

Wraz z ich rejestrem

Wraz z ich rejestrem

Okres przechowywania dotyczy

urzędu gminy, w komunalnej

jednostce organizacyjnej -

kat. B-25

W tym prace wykonane na

zlecenie urzędu

Wnioski dotyczące usprawnień i

zmian organizacyjnych oraz

zakresów działania

Hasła w tej grupie nie dotyczą

organów gminy oraz budżetu

gminy


Za okresy roczne i

wieloletnie. Projekty planów,

plany i sprawozdania

miesięczne i kwartalne - kat.

B-5

Uwagi: jak wyżejOkres przechowywania liczy się

od roku, w którym zaprzestano

eksploatacji programu

Nośniki przechowywane w

odpowiednio chronionym i

zabezpieczonym pomieszczeniu

Nośniki przechowuje się w

innym pomieszczeniu

Nośniki przechowywane w

odpowiednio chronionym i

zabezpieczonym pomieszczeniu

Nośniki przechowywane w

odpowiednio chronionym i

zabezpieczonym pomieszczeniu

poza gmachem urzędu

Materiały źródłowe, ustalenia

i urzędowe ogłoszenia

uprawnionych organów dotyczące

nazw miejscowości i obiektów

fizjograficznych z obszaru

gminy

Decyzje uprawnionego organu wzakresie dotyczącym

przynależności

administracyjnej danej gminy

Uwagi jak wyżej

W tym sprawy związane z

łączeniem i dzieleniem gmin,

zmiany i przywracanie nazw,

zmiany siedzib

Decyzje uprawnionego organu w

zakresie dotyczącym

przynależności

administracyjnej danej gminy

Uwagi jak wyżej

Okres przechowywania nalicza

się od roku następnego po

uprawomocnieniu się wyroku

Okres przechowywania nalicza

się od roku następnego po

uprawomocnieniu się wyroku

Do kategorii A zaliczyć 5%

spraw

Karty wydawnicze, umowy,opracowania autorskie i

redakcyjne, opinie, recenzje

Dzienniki korespondencji,

pocztowe książki nadawcze,

rejestry przesyłek poleconych

i wartościowych, potwierdzenia

odbioru

Dotyczy akt zlikwidowanychjednostek organizacyjnych,

nieposiadających sukcesora,

podległych organom gminy

Okres przechowywania liczy się

od 1 stycznia roku następnego

po oddaniu dokumentacji

Okres przechowywania - do

czasu przeprowadzenia

następnego skontrum

Postępowanie wyjaśniające

Katalogi, prospekty, foldery

itp.


Dotyczy innych zagadnień, niż

ujętych w haśle 03

-informatyka, takich jak

środki łączności, urządzenia

powielające, audiowizualne itp.

Obowiązujących i stosowanych w

urzędzie. Projekty wzorów -

kat. Bc


Wzory

Wzory i zasady gospodarowania

Dotyczy komórek

organizacyjnych i

samodzielnych stanowisk

zajmujących się

przeprowadzaniem kontroli

Dotyczy decyzji i postanowień

Protokoły, wnioski, zalecenia,

wystąpienia pokontrolne,

sprawozdania z wykonania

zaleceń


1 - KADRY

Symbole klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna

II

stopniapodziału

III


stopnia

podziału


IV

stopnia


podziału

V stopnia

podziału

Hasła klasyfikacyjne

w

komórce

macierzystej

w innych

komórkach

Uwagi

10

11

12

13

14

15

16

100


101

102

103

110


111

112

113

114

115

116

120


121

122

123

130


131

132

133

134

140


141

142

143

144

150


151

152

160


161

162

163

1010


1011

1012


1013

1020


1021

1022


1023

1024


1025

1026


1027

1030


1031

1110


1111

1112


1113

1114


1120

1121


1122

1123


1130

1131


1132

1133


1140

1141


1142

1150


1151

1152


1160

1161


1162

1163


1210

1211


1212

1213


1214

1215


1220

1221


1222

1223


1224

1225


1226

1227


1230

1231


1232

1310


1311

1312


1313

1314


1315

1320


1321

1322


1323

1324


1325

1330


1331

1332


1410

1411


1412

1413


1420

1421


1422

1423


1424

1425


1426

1430


1431

1432


1433

1440


1441

1442


1443

1444


1510

1511


1512

1520


1521

1522


1610

1611


1612

1620


1621

1622


1630

1631


1632

1633


1634

OGÓLNE ZASADY PRACY I PŁAC,

EWIDENCJA OSOBOWA

Zbiór przepisów prawnych

dotyczących pracy i płac oraz spraw

osobowychOgólne zasady pracy i

płacy

Umowy zbiorowe i zakładowe

Taryfikatory kwalifikacyjne

Regulaminy pracy, czas pracy

Analizy, oceny, sprawozdawczość

Ewidencja osobowa, legitymacje,

zaświadczenia

Akta osobowe pracowników urzędu

Akta osobowe kadry kierowniczej

jednostek podporządkowanych

Ewidencja akt osobowych

Legitymacje służbowe

Sprawy wojskowe pracowników

Świadectwa pracy, zaświadczenia

Sprawy osobowe osób dopuszczonych

do informacji niejawnych

Ewidencja osób dopuszczonych do

informacji niejawnychSprawy pracownicze

Alimenty i inne potrącenia

Zasiłki rodzinne

ZATRUDNIENIE I WYNAGRADZANIE

Przepisy prawne dotyczące

zatrudniania i wynagradzania

Zatrudnianie i zwalnianie

pracowników własnego

urzędu

Zapotrzebowanie i nabór pracowników

Zatrudnianie i zwalnianie

pracowników

Zatrudnianie i zwalnianie

pracowników specjalnych kategorii

Zatrudnianie i zwalnianie

pracowników młodocianych

Zatrudnianie w godzinach

nadliczbowychNagradzanie i awansowanie

pracowników własnego

urzędu

Nagradzanie pracowników

Awansowanie pracowników

Nagrody jubileuszowe

Dyplomy, listy, podziękowania

Zatrudnianie, nagradzanie i

awansowanie kierowników gminnych

jednostek organizacyjnych

Powoływanie i odwoływanie

Nagradzanie i awansowanie

Nagrody jubileuszowe

Dyplomy, listy, podziękowania

Opiniowanie pracowników

Opiniowanie pracowników własnego

urzędu

Opiniowanie pracowników gminnychjednostek organizacyjnych

Przeglądy kadroweOdznaczenia państwowe i resortowe

Ewidencja pracowników odznaczonych

Odznaczenia państwowe (wnioski)

Odznaczenia resortowePrace dodatkowe

pracowników

Ewidencja pracowników wykonujących

prace dodatkowe

Umowy o zakazie konkurencji

Prace zlecone

Umowy o dziełoSZKOLENIE PRACOWNIKÓW

Przepisy prawne dotyczące szkolenia

pracowników

Ośrodki doskonalenia kadr

pracowniczych

Lokale, pomieszczenia i ich

wyposażenie

Pracownicy ośrodków

Koszty szkolenia, rozliczenia,

zwolnienia od kosztów

Baza wyżywieniowa, rozliczenia

Obsługa techniczno-kancelaryjna

kursów

Dokumentacja szkoleniaFormy i metody szkolenia

Plany i programy szkolenia oraz

sprawozdania z ich wykonania

Analizy i oceny form szkoleniowych

Kursy

Seminaria, sympozja,kursokonferencje

Szkolenie praktykantów

Egzaminy kwalifikacyjne

Praktyki szkoleniowe

Samokształcenie, dokształcanie

Uczestnicy szkolenia

Ewidencja szkolonych

Dobór kadr do szkolenia

Protokoły egzaminówDYSCYPLINA PRACY, URLOPY, KARY

Przepisy prawne dotyczące

dyscypliny pracy, urlopów, karania

pracownikówDyscyplina pracy

Karty ewidencji czasu pracy

Listy obecności pracowników

Absencja chorobowa

Książki wyjść poza urząd

Ewidencja delegacji służbowych

Zachowanie tajemnicy państwowej i

służbowejUrlopy pracownicze

Plany i wykorzystanie urlopów

wypoczynkowych pracowników urzędu

własnego


Plany i wykorzystanie urlopów

wypoczynkowych kadry kierowniczej

gminnych jednostek organizacyjnych

Urlopy okolicznościowe

Urlopy macierzyńskie

Urlopy bezpłatne

Urlopy dla poratowania zdrowia

Kary porządkowe i dyscyplinarne

Upomnienia

Zawieszenie w czynnościach

Zacieranie nałożonych karPostępowanie dyscyplinarne

SPRAWY SOCJALNO-BYTOWE

Przepisy prawne dotyczące spraw

socjalno-bytowych pracowników

Mieszkania, działki, dojazdy

Mieszkania pracownicze, pomoc i

interwencje w sprawach

mieszkaniowych

Pracownicze ogródki działkowe

Działki budowlane dla pracowników

Dojazdy do pracy - dopłaty do

biletów


Opieka zdrowotna

Ambulatoria własne

Sanatoria, wczasy lecznicze

Zasiłki chorobowe

Zasiłki porodowe, pogrzebowe, inne

Opieka nad inwalidami

Opieka nad emerytami i rencistami

Opieka nad dziećmi pracownikówWypoczynek pracowników i ich

rodzin

Wczasy pracownicze i rodzinne

Obozy, kolonie dla dzieci i

młodzieży

Własna baza wczasowo-kolonijna

Wyjazdy śródroczne młodzieży

szkolnej ("zielone szkoły")

Sport, oświata, kultura

Własna baza sportowa i

oświatowo-kulturalna

Imprezy sportowe dla pracowników

Wypożyczalnie sprzętu sportowego

Biblioteki i czytelnie dla

pracowników

Imprezy kulturalno-oświatowe dla

pracowników

EMERYTURY, RENTY, UBEZPIECZENIA

Przepisy prawne emerytalno-rentowe

i ubezpieczeniowe

Emerytury i renty

Ewidencja emerytów i rencistów

Wnioski o emerytury

Wnioski o rentyUbezpieczenia społeczne

Składki ubezpieczenia społecznego

Zbiorowe ubezpieczenia pracowników

Legitymacje ubezpieczenioweBEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Przepisy prawne dotyczące

bezpieczeństwa i higieny pracy

Stan bezpieczeństwa i higieny

pracy

Przeglądy stanu bezpieczeństwa i

higieny pracy - w urzędzie własnym

Przeglądy stanu bezpieczeństwa i

higieny pracy w jednostkach

podległych

Analizy i oceny stanu

bezpieczeństwa i higieny pracyŚrodki ochronne

Odzież ochronna i sprzęt ochrony

osobistej

Urządzenia ochronne i sanitarne

Środki utrzymania czystości

Wypadki przy pracy, choroby

zawodowe

Wypadki przy pracy

Wypadki w drodze do i z pracy

Zgłoszenia chorób zawodowych

Analizy i oceny wypadkowości i

chorób


Profilaktyka zapobiegawcza i

badania okresoweB-10

A

A

A

A

BE-50

BE-50

B-50

B-5

B-5

B-5

B-10

B-50

B-5

B-5

B-10

B-2

B-2

B-5

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-2

B-5

B-5

B-5

B-2

B-5

B-5

B-5

BE-10

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-10

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

A

A

B-5

B-3

B-3

B-50

B-3

B-3

B-10

B-2

B-50

B-10

B-10

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-5

B-3

B-3

Bc

B-5

B-5

BE-5

B-10

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-5
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość