Strona główna

Dz. U. 99. 112. 1319 2003-05-08 zm. Dz. U. 03. 69. 636 §1 rozporządzenie prezesa rady ministróW


Pobieranie 3.49 Mb.
Strona6/12
Data17.06.2016
Rozmiar3.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

B-5

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-10

B-10

B-3

B-3

B-5

B-3

B-5

B-10

B-3

B-3

BE-5

B-3

B-3

B-3

B-10

B-10

B-10

B-10

B-5

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Sposób prowadzenia akt

osobowych określają odrębne

przepisy


Dzienniki zajęć, listy

obecności

Protokoły i świadectwa - zob.

hasło 1232 (kat. B-50)

Okres przechowywania liczy się

od daty zwolnienia pracownika

Zgodnie z przepisami Kodeksu

pracy


Karty ewidencyjne

Wypadki śmiertelne, zbiorowe -

kat. A

2 - ŚRODKI RZECZOWE

Symbole klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna

II

stopniapodziału

III


stopnia

podziału


IV

stopnia


podziału

V stopnia

podziału

Hasła klasyfikacyjne

w

komórce

macierzystej

w innych

komórkach

Uwagi

20

21

22

23

200


201

202

210

211

212

213

214

220


221

222

223

230


231

232

233

234

2010


2011

2012


2013

2014


2015

2016


2017

2018


2020

2021


2022

2023


2024

2025


2100

2101


2102

2103


2110

2111


2112

2120


2121

2122


2130

2131


2132

2133


2140

2141


2142

2143


2210

2211


2212

2213


2220

2221


2222

2223


2224

2225


2226

2227


2230

2231


2232

2233


2234

2235


2310

2311


2312

2313


2320

2321


2322

2323


2324

2325


2326

2327


2328

2329


ADMINISTRACJA

NIERUCHOMOŚCIAMI

Podstawowe zasady gospodarowania

nieruchomościami

Administrowanie

nieruchomościami

Ewidencja nieruchomości, lokali i

pomieszczeń użytkowanych przez

urząd własny

Ewidencja nieruchomości, lokali i

pomieszczeń przekazanych w

użytkowanie innym jednostkom

organizacyjnym

Nabywanie, zbywanie, zamiana

nieruchomości, lokali, pomieszczeń

Podatki, opłaty i czynsze za

lokale, pomieszczenia i

nieruchomości własne

Podatki, opłaty i czynsze za

lokale, pomieszczenia i

nieruchomości jednostek podległych

Gospodarka nieruchomościami,

lokalami i pomieszczeniami

Eksploatacja nieruchomości, lokali

i pomieszczeń

Eksploatacja urządzeń

techniczno-instalacyjnych

Dekoracje, flagowanie, estetyka

Ochrona obiektów i mienia

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach

własnych

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach

jednostek podległych

Ochrona (strzeżenie) obiektów

własnych

Ochrona (strzeżenie) obiektów

jednostek podległych

Ochrona mienia własnego

Ochrona mienia jednostek podległych

GOSPODARKA ŚRODKAMI RUCHOMYMI

Zaopatrzenie w materiały i pomoce

biurowe

Źródła zaopatrzenia, dostawcy

Magazynowanie i użytkowanie

ruchomości, materiałów, narzędzi i

pomocy biurowych

Ewidencja ruchomości, narzędzi,

materiałów i pomocy biurowych

Upłynnianie ruchomości, materiałów,

narzędzi i pomocy biurowych

Meble i sprzęt biurowy

Zapotrzebowania, zamówienia,

przydziały

Konserwacja i naprawy

Kasacja i upłynnianie

Maszyny i urządzenia

Zapotrzebowania, zamówienie,

przydziały

Dokumentacja techniczna i

eksploatacyjna

Ewidencja maszyn i urządzeńGospodarka materiałowa i

narzędziowa

Zasady gospodarki materiałowej i

narzędziowej

Ewidencja materiałów i narzędzi

Magazynowanie materiałów i narzędzi

Rozliczenia zużyciaInwentaryzacja

Inwentaryzacja w urzędzie własnym

Inwentaryzacja w jednostkach

podległych

Komisje inwentaryzacyjne - własne

Komisje inwentaryzacyjne w

jednostkach podległych

INWESTYCJE I REMONTY BUDOWLANE

Przepisy prawne dotyczące

inwestycji i remontów

Przygotowanie inwestycji i

remontów

Normatywy techniczne projektowania

Opinie i uzgodnienia projektów

inwestycyjnych i remontów

kapitalnych

Zlecenia na wykonanie dokumentacji

Plany inwestycyjne i remontowe

Inwestycje budowlane

Dokumentacja (prawna, techniczna i

inna) budynków typowych

Dokumentacja (prawna, techniczna i

inna) budynków zabytkowych

Zlecenia, umowy

Protokoły odbioru, rozliczenia

Zaopatrzenie materiałowe i

wyposażeniowe

Sprawozdania z realizacji inwestycji

Ewidencja inwestycji

Nadzór inwestycyjnyRemonty

Dokumentacja techniczno-prawna

Wykonawstwo remontów kapitalnych -

umowy, zlecenia itp.

Wykonawstwo remontów bieżących

Zaopatrzenie materiałowe

Protokoły odbioru, rozliczenia

Nadzór inwestorskiTRANSPORT WŁASNY

Przepisy prawne dotyczące

transportu własnego

Zakupy i ewidencja

środków transportu

Zakupy środków transportu

Ewidencja środków transportu

własnych


Ewidencja środków transportu

jednostek podległych

Etaty samochodowe

Eksploatacja

środków transportu

Przebiegi samochodów własnych

Przebiegi samochodów jednostek

podległych

Remonty kapitalne pojazdów

Przeglądy techniczne i remonty

bieżące pojazdów

Części zamienne, narzędzia, sprzęt

Paliwo

Zezwolenia na prowadzenie pojazdówsłużbowych

Ryczałty samochodowe - umowy na

używanie pojazdów prywatnych do

celów służbowych

Karty drogowe

Tablice rejestracyjneWarsztaty, garaże, myjnie

Ubezpieczenia samochodu

A

B-10

B-10

B-25

B-5

B-5

B-3

B-3

B-3

B-3

B-5

B-5

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-5

B-5

B-5

B-3

B-3

B-5

B-3

B-5

B-5

B-10

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-10

B-5

B-5

B-5

B-5

BE-5

A

B-5

B-5

B-5

B-5

A

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-10

B-5

B-10

B-10

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-3

B-5

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Własne ustalenia - kat. A

Finansowanie inwestycji i

remontów - zob. hasła grupy 304

Okres przechowywania liczy się

od daty zaprzestania

eksploatacji budynku

Umowy zawarte w wyniku

zamówienia publicznego - zob.

hasło 3423 - BUDŻET, PODATKI, RACHUNKOWOŚĆ

Symbole klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna

II

stopniapodziału

III


stopnia

podziału


IV

stopnia


podziału

V stopnia

podziału

Hasła klasyfikacyjne

w

komórce

macierzystej

w innych

komórkach

Uwagi

30

31

32

33

34

300


301

302

303

304

305

310

311

312

313

320


321

330


331

332

333

334

335

336

340


341

342


3010

3011


3012

3013


3014

3015


3016

3017


3020

3021


3022

3023


3024

3025


3026

3027


3028

3029


3030

3031


3032

3033


3040

3041


3042

3050


3051

3052


3053

3054


3055

3100


3101

3110


3111

3112


3113

3114


3115

3116


3117

3118


3119

3120


3121

3122


3123

3124


3210

3211


3212

3213


3320

3321


3322

3323


3324

3325


3326

3327


3328

3329


3330

3331


3332

3333


3334

3335


3340

3341


3342

3343


3344

3350


3351

3352


3353

3360


3361

3362


3363

3364


PLANOWANIE I WYKONANIE

BUDŻETU

Przepisy prawne dotyczące

planowania budżetowego

Budżet gminy

Opracowania i materiały dotyczące

projektu budżetu gminy

Informacja o stanie mienia

komunalnego

Projekty uchwał Rady i zarządzeń

Wójta (Burmistrza, Prezydenta

Miasta) w sprawach związanych z

budżetem

Opinia Regionalnej Izby

Obrachunkowej o projekcie budżetu

Budżet gminy i jego zmiany

Ustalenie układu wykonawczego

budżetu gminy

Analizy i weryfikacje planów

finansowych dysponentów budżetu

Ustalanie powiązań budżetu z

gospodarką pozabudżetowąRealizacja budżetu gminy

Przekazywanie środków dla jednostek

budżetowych

Rozliczanie dochodów i wydatków

jednostek budżetowych

Rozliczanie dochodów budżetowych z

urzędami skarbowymi

Rozliczanie subwencji ogólnej i

dotacji celowych

Ewidencja dochodów budżetowych

według źródeł ich powstania w

zakresie zadań własnych gminy

Ewidencja dochodów budżetowych

według źródeł ich powstania w

zakresie zadań zleconych

Ewidencja wykorzystania środków

budżetowych według dysponentów w

zakresie zadań własnych

Ewidencja wykorzystania środków

budżetowych według dysponentów w

zakresie zadań zleconych

Sprawozdania miesięczne, kwartalne

i półroczne z wykonania budżetu

Roczne sprawozdanie i analiza

wykonania budżetu

Gospodarka pozabudżetowa

Opracowania i materiały w sprawach

planowania i realizacji środków

pozabudżetowych

Rozliczanie dotacji ze źródeł

pozabudżetowych

Ewidencja wykorzystania środków na

realizację zadań gospodarki

pozabudżetowej

Plany finansowe zakładów

budżetowych i gospodarstw

pomocniczychFinansowanie inwestycji i

remontów

Plany finansowania inwestycji i ich

realizacja

Finansowanie remontów kapitalnych

Finansowanie remontów bieżących

Fundusze specjalne i celowe,

środki specjalne, pożyczki

Ewidencja funduszy specjalnych i

celowych

Realizacja funduszy specjalnych i

celowych - sprawozdania roczne

Ewidencja przychodów i rozchodów

funduszy

Ewidencja przychodów i rozchodów

środków specjalnych

Pożyczki, kredyty

Emisja obligacji

PODATKI I OPŁATY

Zobowiązania podatkowe

Planowanie dochodów z podatków i

opłat oraz sprawozdania z ich

realizacji

Rejestry podatkowe, ewidencje,

wykazy


Akta podatkowo-wymiarowe

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Łączne zobowiązania podatkowe

rolników


Podatek od środków transportowych

Podatek od działalności osób

fizycznych - karta podatkowa

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od posiadania psów

Zaświadczenia w sprawach podatkowych

Współpraca z urzędem skarbowym i

bankiem


Opłaty

Opłata skarbowa

Opłata eksploatacyjna

Opłata targowa

Opłata miejscowa

Opłata administracyjnaEgzekucja

należności pieniężnych z

tytułu podatków i opłat

DOCHODY INNE

Dochody z majątku gminyOdsetki

Odsetki od środków finansowych gminy

Odsetki od pożyczek udzielanych

przez gminę

Odsetki i dywidendy od kapitału

wniesionego do spółek

Odsetki od terminowych spłat

należnościRACHUNKOWOŚĆ,

KSIĘGOWOŚĆ, OBSŁUGA KASOWA

Przepisy prawne dotyczące

rachunkowości, księgowości i

obsługi kasowejPlan kont

Księgowość

Księgi rachunkowe zadań własnych

Dowody księgowe (zadania własne)

Księgi rachunkowe zadań zleconych i

powierzonych

Dowody księgowe (zadania zlecone)

Księgi rachunkowe innych należności

Dowody księgowe innych należności

Rozrachunki i roszczenia sporne

Deklaracje i rozliczanie podatku VAT

Wezwania do zapłaty i wyjaśnienia

dotyczące zobowiązań i należności

Zobowiązania, umowy, poręczenia

Płace

Dokumentacja służąca sporządzaniu

list płac

Listy płac

Karty wynagrodzeń

Zaświadczenia o wysokości zarobków

Listy premii i nagród

Listy zaliczek na wynagrodzeniaRozliczenia, diety, ubezpieczenia

Rozliczenia delegacji służbowych

Dokumentacja wynagrodzeń za umowy

zlecenia i umowy o dzieło

Wypłaty diet radnym

Rozliczanie podatku dochodowego od

osób fizycznych

Ustalanie i odprowadzanie składek

ubezpieczenia społecznego

pracownikówObsługa kasowa

Raporty i dowody kasowe

Uzgodnienia sald

Depozyty kasowe, wpłaty wadium

Rewizje i lustracje kasy

Nadzór głównego księgowego

Wytyczne i wyjaśnienia dla

jednostek organizacyjnych

Harmonogramy wydatków i dochodów

Sprawy bankowe podległych jednostek

Badanie bilansów

Inne sprawy dotyczące księgowości

budżetu gminyZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Rejestr zamówień publicznych

Dokumentacja zamówień publicznych

Umowy zawarte w wyniku postępowaniaw trybie zamówień publicznych

B-10

B-5

A

B-5

A

A

BE-5

B-5

BE-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

A

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

A

B-5

B-5

B-5

B-5

A

B-10

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5b

B-10

A

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-10

B-5

B-50

B-50

B-3

B-50

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość