Strona główna

Dz. U. 99. 112. 1319 2003-05-08 zm. Dz. U. 03. 69. 636 §1 rozporządzenie prezesa rady ministróW


Pobieranie 3.49 Mb.
Strona8/12
Data17.06.2016
Rozmiar3.49 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

przedpoborowych

Organizacja poboru

Przygotowanie rejestracji

przedpoborowych i rejestry

przedpoborowych

Zawiadomienia o ujęciu do wykazu

przedpoborowych i zgłoszeniu się do

rejestracji

Poszukiwania przedpoborowych i

postępowanie przymuszające do

zgłoszenia się do rejestracji

przedpoborowych

Ewidencja poborowych, którzy nie

zgłosili się do poboru

Odroczenia zasadniczej służby

wojskowej

Zwolnienia ze służby wojskowej

Zezwolenia na pobyt czasowy

poborowych za granicą

Kontrole w zakładach pracy i

szkołach w zakresie prowadzenia

ewidencji osób podlegających

obowiązkowi służby wojskowej

Nadzór nad pracą powiatowych

komisji poborowych

Ćwiczenia wojskowe i mobilizacja

Współdziałanie w zakresie

likwidacji niewypałówBezpieczeństwo i porządek

publiczny, ochrona informacji

niejawnych

Współdziałanie z organami ścigania

i wymiaru sprawiedliwości

Administrowanie przejściami

granicznymi

Zapobieganie klęskom żywiołowym

Nadzór i kontrola ochrony

informacji niejawnychStraż gminna (miejska)

Organizacja straży, regulaminy

wewnętrzne

Ochrona porządku w miejscach

publicznych

Kontrola ruchu drogowego

Ochrona obiektów komunalnych i

urządzeń użyteczności publicznej

Informowanie o stanie i rodzajach

zagrożeń


Postępowanie mandatowe

Biuro rzeczy znalezionychOchrona danych osobowych

Wnioski o zgłoszeniu zbioru danych

osobowych do rejestracji

Wnioski i informacje o zbieraniu,

przetwarzaniu i udostępnianiu danych

Organizacja zabezpieczania danych

osobowych

SPRAWY OBRONY, OBRONA CYWILNA

Przepisy prawne dotyczące spraw

obronnych i obrony cywilnej

Terenowe komitety obrony

Organizacja i struktura komitetów

obrony

Plany i programy działaniakomitetów obrony

Nadzór nad komitetami obrony

Obsługa administracyjno-biurowa

komitetu obrony

Obrona cywilna

Organizacja formacji obrony cywilnej

Baza służąca obronie cywilnej

Plany obrony cywilnej (zbiorcze

gminy)

Planowanie i organizowanie systemuostrzegania ludności

Ewakuacja załóg zakładów pracy i

ludności

Zaopatrzenie ludności w sprzęt i

środki ochrony indywidualnej

Nadzór nad organizacją i realizacją

zadań obrony cywilnej oraz jej

koordynowanie

Zagrożenia nadzwyczajne i

przeciwdziałanie ich skutkomSzkolenie obronne i

ćwiczenia

Szkolenie obronne i obrony cywilnej

organów kierowania, kadry

kierowniczej, formacji OC i

jednostek organizacyjnych

Ćwiczenia i treningi sprawdzające

organów kierowania, formacji i

systemów technicznych OC

Szkolenie ludności w zakresie

powszechnej samoobronyOchrona zakładów pracy i

obiektów

użyteczności publicznej

Ochrona ujęć i urządzeń wodnych

Ochrona aparatury i dokumentacji

naukowej, technicznej i

technologicznej

Zaciemnienie i wygaszanie

oświetlenia

Zabezpieczenie urządzeń i stanowisk

pracy

Ochrona płodów rolnych i produktówżywnościowych, zwierząt

gospodarskich

Przedsięwzięcia związane z ochroną

dóbr kultury

Gospodarka sprzętem OC

Popularyzacja obronności i OCŚwiadczenia na rzecz

obronności

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA,

STRAŻE POŻARNE I INNE JEDNOSTKI

OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ

PODMIOTY RATOWNICZE

Przepisy prawne dotyczące ochrony

przeciwpożarowej, jednostek ochrony

przeciwpożarowej oraz systemu

ratowniczo-gaśniczego

Sieć straży pożarnych, innych

jednostek ochrony

przeciwpożarowej i

podmiotów ratowniczych oraz ich

organizacja

Sieć i organizacja jednostek

ochrony przeciwpożarowej i innych

podmiotów ratowniczych

Rejestr ochotniczych jednostek

ochrony przeciwpożarowej

Podmioty ratownicze spoza ochrony

przeciwpożarowej

Analiza i ocena stanu ochrony

przeciwpożarowej

Przedsięwzięcia zmniejszające

zagrożenie pożarowe

Kierunki działania jednostek

ochrony przeciwpożarowej

Komendant Gminny Ochrony

PrzeciwpożarowejDziałalność jednostek ochrony

przeciwpożarowej i innych

podmiotów ratowniczych

Plany operacyjne

Punkty alarmowo-dyspozycyjne

Meldunki i zestawienia dotyczące

pożarów

Analizy operacyjnej działalnościstraży pożarnych

Szkolenie funkcjonariuszy straży

pożarnych

Klęski żywiołowe, katastrofy i

awarie

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,katastrof i awarii

Przywracanie do stanu przed klęską

żywiołową, katastrofą i awarią

Ubezpieczenie członków Ochotniczej

Straży Pożarnej i młodzieżowych

drużyn pożarniczychWyposażenie straży

pożarnych

Plany wyposażenia technicznego i

ich realizacja

Sprzęt i urządzenia pożarnicze

Strażnice, urządzenia wodne itp.

Analizy i oceny stanu wyposażenia

straży pożarnych

Profilaktyka

przeciwpożarowa

Zapobieganie pożarom w zakładach

produkcyjnych

Zapobieganie pożarom w obiektach

użyteczności publicznej

Zapobieganie pożarom w budynkach

mieszkalnych i indywidualnych

gospodarstwach rolnych

Zapobieganie pożarom w lasach, na

torfowiskach, polach

Propaganda przeciwpożarowa

Nadzór nad działalnością kominiarzy

Opiniowanie dokumentacji

projektowych obiektów budowlanychKOMUNIKACJA, DROGOWNICTWO,

TRANSPORT

Przepisy prawne dotyczące

komunikacji, drogownictwa,

transportuBezpieczeństwo ruchu drogowego

Nadzór nad organizacją ruchu na

drogach publicznych

Współpraca z właściwymi organami w

zakresie bezpieczeństwa ruchu

drogowego

Znaki drogowe i sygnalizacja drogowa

Wypadki drogoweEwidencja i rejestracja

pojazdów

Ewidencja i rejestracja pojazdów

samochodowych

Ewidencja innych pojazdów

Przeglądy techniczne pojazdów

samochodowych

Zezwolenia na przeróbki pojazdów

samochodowych

Wydawanie i cofanie uprawnień dla

diagnostów

Wydawanie i cofanie uprawnień do

prowadzenia stacji diagnostycznych

Okresowe kontrole stacji

diagnostycznych

Ograniczenie zakresu badań

prowadzonych przez stacje

diagnostyczne

Uprawnienia do kierowania

pojazdami

Ewidencja, wydawanie, cofanie,

zatrzymywanie i zwracanie uprawnień

do kierowania pojazdami

Nadzór nad wydawaniem i cofaniem

uprawnień do kierowania pojazdami

Zaświadczenia o posiadaniu pojazdu

i uprawnieniu do prowadzenia pojazdu

Odwołania kierowców w sprawach

cofnięcia, zatrzymania prawa jazdy

Szkolenie kierowców i kierujących

Wzywanie kierujących pojazdami do

poddania się badaniom lekarskim

Wzywanie kierujących do sprawdzenia

kwalifikacji

Wydawanie uprawnień dla

egzaminatorów na prawo jazdy kat. T

Egzaminy państwowe na prawa jazdy

Wpisanie i skreślenie z ewidencji

instruktorówGospodarka i

zarządzanie drogami

Planowanie i finansowanie budowy,

modernizacji, utrzymania i ochrony

dróg


Budowa i modernizacja dróg

Opinie w sprawie przebiegu dróg

Zaliczanie dróg do określonej

kategorii

Zarządzanie siecią dróg

Tereny pod budowę dróg i mostów

Ustalanie stref taryfowych taxi

Ustalanie miejsc postojowych i

opłat za parkowanie

Zezwolenia na wykorzystanie dróg w

sposób szczególny

System komunikacyjny

Funkcjonowanie systemu

komunikacyjnego i jego rozbudowa

Studia i analizy ruchu na drogach

Komunikacja zbiorowa - opiniowanie

rozwiązań

Zarządzenia w sprawie doprowadzenia

otoczenia kolei do stanu zgodnego z

obowiązującymi przepisami

ŁĄCZNOŚĆ

Przepisy prawne dotyczące łącznościZaopatrzenie w sprzęt do

łączności

Plany zaopatrzenia w sprzęt i

materiały do łączności

Ewidencja sprzętu i materiałów

łączności

Eksploatacja sprzętu

Remonty i naprawy sprzętu

Plany rozwoju telekomunikacji i

usług pocztowych

Sieci TV kablowejOrganizacja

łączności alarmowej

Plany i organizacja łączności

alarmowej

Ewidencja środków łączności

alarmowej

Eksploatacja środków łącznościalarmowej

B-10

A

A

BE-10

B-10

B-5

B-5

B-5

B-10

B-5

A

B-5

B-5

B-50

B-50

B-5

B-10

B-50

B-5

B-5

B-5

B-10

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-50

B-10

B-10

B-10

B-5

B-5

B-5

B-5

A

A

A

B-5

B-5

B-5

B-5

B-50

B-50

B-50

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-50

A

B-50

B-50

A

B-10

B-5

B-10

B-10

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

BE-5

B-5

A

B-5

B-3

B-3

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-10

B-10

A

B-10

B-5

B-10

B-50

A

A

B-10

B-10

B-3

B-5

B-5

B-5

B-5

B-10

B-10

B-10

B-10

B-10

B-10

B-5

B-5

B-10

B-10

B-20

B-20

B-20

B-5

B-5

B-5

B-10

B-5

B-5

B-5

B-10

B-5

B-20

B-20

B-10

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-50

B-10

B-3

B-3

B-3

B-3

B-5

B-5

B-5

B-5

B-50

B-10

B-3

B-10

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-50

B-10

B-10

B-10

B-10

B-10

B-5

B-5

B-5

B-5

B-3

B-10

BE-10

B-10

B-5

B-10

B-5

B-3

B-3

B-3

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

W postępowaniu o zwolnienie od

kosztów sądowych

Rejestry meldunkowe w

obiektach zbiorowego

zameldowania (hotele,

pensjonaty, schroniska itp.) -

B-2


Wytyczne i zalecenia

uprawnionych organów w

sprawach postępowania w

zakresie ewidencji ludności

Okres przechowywania liczy się

od daty zgonu

Doręczanie kart powołania

Plany, harmonogramy, dzienniki

służb, raporty, uzgodnienia z

organizatorami zgromadzeń i

imprez

Świadczenia osobiste irzeczowe na rzecz obronności

kraju


Okres przechowywania liczy się

od daty wyrejestrowania

pojazdu lub zmiany właściwości

miejscowej organu

rejestracyjnego

Okres przechowywania upływa

wraz z otrzymaniem aktu zgonu

osoby, której dotyczy

Zezwolenia na lokowanie w

pasie dróg obiektów

niezwiązanych z gospodarką

drogową i zezwolenia na

zajmowanie pasa drogowego

6 - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, GOSPODARKA WODNA, PRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL

Symbole klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna

II

stopniapodziału

III


stopnia

podziału


IV

stopnia


podziału

V stopnia

podziału

Hasła klasyfikacyjne

w

komórce

macierzystej

w innych

komórkach

Uwagi

60

61

62

63

64

600


601

602

603

604

605

606

607

610


611

612

613

620


621

622

623

630


631

632

640


641

642

643

644

645

646

6010


6011

6012


6013

6014


6015

6016


6017

6018


6020

6021


6022

6023


6030

6031


6032

6033


6040

6041


6042

6043


6050

6051


6052

6053


6054

6055


6056

6057


6060

6061


6062

6063


6064

6065


6066

6070


6071

6072


6073

6074


6075

6076


6077

6110


6111

6112


6113

6114


6115

6116


6117

6118


6119

6120


6121

6130


6131

6132


6133

6134


6135

6136


6137

6210


6211

6212


6213

6214


6215

6216


6217

6218


6220

6221


6222

6223


6224

6225


6226

6230


6231

6232


6233

6234


6235

6236


6237

6320


6321

6322


6323

6410


6411

6412


6413

6414


6420

6421


6422

6423


6424

6430


6431

6432


6433

6434


6435

6436


6440

6441


6442

6443


6444

6445


6446

6447


6460

6461


6462

GOSPODARKA ROLNA, WETERYNARIA

Przepisy prawne dotyczące rolnictwa

i weterynarii

Obrót nieruchomościami rolnymi

Ewidencja, dokumentacja podstawowa

nieruchomości

Podziały i rozgraniczenia

nieruchomości

Scalenia i wymiana gruntów

Orzekanie o zwrocie nieruchomości

poprzedniemu właścicielowi

Zmiany rodzaju użytkowania

nieruchomości rolnej

Wyłączanie gruntów rolnych i

leśnych z produkcji

Wykazy nieruchomości PFZ

przeznaczonych do sprzedaży

Szacowanie i wycena nieruchomości i

ogłaszanie możliwości zgłaszania

ofert ich zakupu

Dzierżawy nieruchomościOchrona gruntów rolnych

Gospodarka Funduszem Ochrony

Gruntów Rolnych

Umowy o przekazaniu gospodarstwa

następcy

Przeciwdziałanie nieformalnemu

obrotowi ziemią

Wspólnoty gruntowe - statut, plan i

regulamin użytkowania gruntów i

urządzeń


Produkcja roślinna

Programowanie produkcji roślinnej

Rejonizacja upraw i struktura

zasiewów


Nadzór nad produkcją roślinną

Zezwolenia na uprawę maku i konopi


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość