Strona główna

Dz. U. 99. 112. 1319 2003-05-08 zm. Dz. U. 03. 69. 636 §1 rozporządzenie prezesa rady ministróW


Pobieranie 3.49 Mb.
Strona9/12
Data17.06.2016
Rozmiar3.49 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Ochrona roślin

Ochrona roślin uprawnych przed

chorobami

Informacje o pojawieniu się chorób,

szkodników i owadów

Nakazy wykonania określonych

czynności i zabiegów

Pomoc właścicielom upraw

dotkniętych zniszczeniami

Produkcja zwierzęca, rybactwo

Sprawy uznawania rozpłodników za

odpowiednie do hodowli

Uznawanie ferm zwierząt hodowlanych

i pasiek za zarodowe lub

reprodukcyjne

Nadzór nad produkcją zwierzęcą

Nadzór nad organizacją skupu płodów

rolnych

Sprawy rybactwa - podział na obwodyNadzór nad śródlądową gospodarką

rybacką


Rejestracja sprzętu pływającego

służącego do połowu ryb

Wydawanie kart wędkarskich

Sprawy ogólne rolnictwa

Analiza i ocena działalności

jednostek obrotu produktami rolnymi

i obsługi producentów rolnych

Analiza i prognozy rozwoju

rolnictwa i gospodarki żywnościowej

oraz usług na rzecz rolnictwa

Doradztwo i oświata rolnicza

Zwalczanie skutków klęsk

żywiołowych w rolnictwie

Rekultywacja gruntów

Gospodarka humusem

Wnioski do KRUS o wcześniejsze

przyznanie emeryturyNadzór weterynaryjny

Nadzór nad targami i spędami

Nadzór weterynaryjny nad obrotem

zwierzętami

Nadzór nad zakładami

utylizacyjnymi, zbiornicami zwłok

zwierzęcych i grzebowiskami

Nadzór nad lecznictwem i

profilaktyką weterynaryjną

Zwalczanie wścieklizny

Zwalczanie innych chorób

zaraźliwych zwierząt

Opieka weterynaryjna nad hodowlą

Nadzór nad weterynaryjną inspekcją

sanitarną

LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO, OCHRONA

PRZYRODY

Przepisy prawne dotyczące

gospodarki leśnej, łowieckiej,

ochrony przyrodyGospodarka leśna i ochrona

lasów

Ustalanie kierunków rozwoju

leśnictwa

Zlecanie, zatwierdzanie i

finansowanie planów urządzania

lasów niepaństwowych

Wnioski o wykonanie na koszt

państwa czynności w zakresie

zagospodarowania lasów i przebudowy

drzewostanu

Zmiany przeznaczenia gruntów

leśnych na cele nierolnicze i

nieleśne

Nadzór nad zalesianiem

Zezwolenia na zalesienie gruntów

rolnych


Decyzje o przeznaczeniu gruntu

nieleśnego do zadrzewienia

Ochrona lasów przed szkodnikami

Ochrona lasów przed pożarami

Spółki leśne - rejestr i nadzór

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka - plany

Nadzór nad administrowaniem

łowiectwaOchrona przyrody

Ewidencja parków narodowych,

rezerwatów i pomników przyrody

Ustanowienie parku wiejskiego

Zmiana przeznaczenia terenów, na

których znajduje się starodrzew

Ochrona roślin

Ochrona zwierząt

Gospodarka zasobami przyrody

Ochrona krajobrazu

Wykroczenia przeciwko przyrodzie

GOSPODARKA WODNA

Przepisy prawne dotyczące

gospodarki wodnej

Sprawy techniczne

Pozwolenia wodno-prawne

Normowanie poboru i zużycia wody

Orzekanie w sprawach przekazywania

nadwyżek wód kopalnianych

Projekty budowlanych obiektów

wodnych

Nadzór techniczno-budowlany nadobiektami gospodarki wodnej

Opinie i uzgodnienia projektów

technicznych z zakresu gospodarki

wodnej i ochrony wód

Spółki wodne

Melioracje użytków rolnych

Ugody w sprawie zmian stosunków

wodnych na gruntachOchrona wód

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

wód

Decyzje w sprawach czystości wódSankcje za zanieczyszczanie wód

Ustalanie linii brzegu dla wód

innych niż wody żeglowne

Odszkodowania za zajęcie gruntu

przez wodę państwową

Kontrola i nadzór gospodarki wodnej

Ustalanie stref ochronnych źródeł

Ochrona przeciwpowodziowa

Sprawy ochrony przeciwpowodziowej -

ogólne

Organizacja ochotniczych drużynratowniczych

Zobowiązania do wykonania prac

zabezpieczających przed powodzią

Odszkodowania za straty z tytułu

udziału w ochronie przed powodzią

Akcje przeciwpowodziowe

Zwalczanie skutków powodzi

Pomoc dla powodzian

Komunikaty i biuletyny informacyjne

komitetów przeciwpowodziowychGEODEZJA ROLNA

Przepisy prawne dotyczące geodezji

rolnej

Służba geodezji rolnej

Wykonawstwo geodezyjne rolne

Ewidencja gruntów rolnych, zmiana,

aktualizacja

Pomiary geodezyjne

Zlecanie pomiarów

Gleboznawcza klasyfikacja gruntówPRZEMYSŁ, USŁUGI, HANDEL

Przepisy prawne dotyczące

przemysłu, usług i handlu

Sieć zakładów przemysłowych i

usługowych

Ewidencja podmiotów gospodarczych

Zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej

Decyzje o rozszerzeniu

działalności, o wykreśleniu z

ewidencji lub o odmowie wpisu

Zaświadczenie o wpisie z innych

miast

Zaświadczenia potwierdzające daneze zbioru ewidencji działalności

gospodarczejPolityka gospodarcza

Założenia polityki gospodarczej

Kompleksowe programy działalności

gospodarczej, handlowej i usługowej

Aktywizacja gospodarcza gminy

Analiza gospodarki gminy

Konkursy i oferty gminy na

zagospodarowanie infrastruktury

przemysłowo-usługowej

Zezwolenia, decyzje,

zgłoszenia

Pozwolenia (licencje) na

prowadzenie działalności

przemysłowej

Pozwolenia (licencje) na

prowadzenie działalności usługowej

Nadzór nad prowadzeniem

działalności zgodnie z pozwoleniem

(licencja)

Nadzór nad polityką rozwoju handlu,

przemysłu i usług

Zezwolenia na czasowe zamknięcie

placówek handlowych, usługowych i

gastronomicznych

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Ewidencja i wydawanie koncesji na

świadczenie usług przewozowych

Działalność handlowa

Nadzór nad organizacją zaopatrzenia

ludności

Plany rozwoju sieci placówek

handlowych, usługowych i

gastronomicznych

Ustalanie godzin pracy placówek

Kontrola funkcjonowania placówek

handlowych, usługowych i

gastronomicznych

Analiza i ocena organizacji

zaopatrzenia ludności

Skup surowców wtórnych

Nadzór nad funkcjonowaniem targowisk

Regulowanie handlu obwoźnego

Prywatyzacja

przedsiębiorstw komunalnych

Ochrona konsumenta

Przepisy dotyczące ochrony

konsumenta

Przepisy ogólne, szkoleniaIndywidualne sprawy konsumentów

B-10

A

B-5

A

A

B-5

B-5

A

B-10

B-5

B-5

B-10

B-5

A

B-5

A

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

A

A

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-5

B-3

B-3

B-10

A

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

A

B-5

B-5

A

A

B-10

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-10

B-5

B-5

B-5

BE-5

B-5

BE-5

BE-10

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-5

B-10

B-10

B-5

B-5

B-10

B-10

A

B-5

B-5

A

B-10

A

B-5

B-5

B-5

B-5

BE-5

A

B-5

A

A

B-10

B-10

B-5

B-5

B-3

B-3

B-5

B-3

BE-5

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

A

B-10

B-10

B-5

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Bc

Wnioski o uzyskanie zgody,

decyzje o wyłączeniu z

produkcji rolnej

Okres przechowywania liczy się

od wygaśnięcia dzierżawy

Na szczególne wykorzystanie

wód i wykonanie urządzeń

wodnych

Własne - kat. AZobacz też: Obrót

nieruchomościami rolnymi

-symbol 601

7 - GOSPODARKA KOMUNALNA, MIESZKANIOWA, LOKALOWA, PRZESTRZENNA, BUDOWNICTWO, URBANISTYKA, ARCHITEKTURA, GEOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbole klasyfikacyjne

Kategoria archiwalna

II

stopniapodziału

III


stopnia

podziału


IV

stopnia


podziału

V stopnia

podziału

Hasła klasyfikacyjne

w

komórce

macierzystej

w innych

komórkach

Uwagi

70

71

72

73

74

75

76

700


701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

720


721

722

723

724

725

730


731

732

733

734

735

740


741

742

743

744

745

750


751

752

753

754

760


761

762

763

764

765

766

7010


7011

7012


7013

7014


7015

7016


7020

7021


7022

7023


7030

7031


7032

7033


7034

7035


7036

7040


7041

7042


7043

7044


7050

7051


7052

7053


7060

7061


7062

7063


7064

7065


7070

7071


7080

7081


7082

7090


7091

7092


7093

7094


7100

7101


7102

7110


7111

7112


7113

7114


7115

7120


7121

7122


7123

7124


7130

7131


7132

7140


7141

7142


7143

7144

7145


7210

7211


7212

7213


7220

7221

7222


7223

7224

7225


7226

7227


7228

7230


7231

7232


7233

7240


7241

7250


7251

7252


7320

7321


7322

7323


7324

7325


7326

7327


7330

7331


7332

7333


7334

7340


7350

7351


7352

7353


7354

7355


7356

7357


7358

7359


7410

7411


7412

7420


7421

7422


7423

7424


7425

7430


7431

7440


7441

7442


7443

7450


7451

7452


7453

7454


7510

7511


7512

7513


7514

7515


7516

7520


7521

7522


7523

7530


7531

7540


7541

7610


7611

7612


7613

7614


7620

7621


7622

7623


7624

7625


7626

7627


7628

7629


7630

7631


7632

7633


7634

7635


7636

7637


7638

7640


7641

7642


7643

7650


7651

7652


7653

7654


7655

7656


7657

7658


7660

7661


71400

71401


71402

71403


71404

71405


71406

71407


71408

71409


71410

71411


71412

71430


71431

71432


71433

71440


71441

71442


71443

71444


72210

72211


72212

72213


72240

72241


72242

72243


72244

72245


72246

GOSPODARKA KOMUNALNA

Przepisy prawne dotyczące

gospodarki komunalnej

Urządzenia komunalne,

nadzór

Analizowanie i prognozowanie

rozwoju urządzeń komunalnych

Sprawy gospodarowania zasobami

paliw i źródłami energii o lokalnym

znaczeniu

Nadzór nad dostawami paliw, energii

i wspólną siecią energetyczną

Dysponowanie mocą, energią i

ilością paliwa we wspólnej sieci

Gospodarowanie środkami budżetowymi

przeznaczonymi na częściowe

pokrycie kosztów energii cieplnej

dla spółdzielni mieszkaniowych

Nadzorowanie gospodarki komunalnej

Opiniowanie planów i analizy

jednostek podległych

Inwestycje komunalne

Planowanie i opiniowanie inwestycji

komunalnych

Udział w kosztach inwestycji

komunalnych

Zatwierdzanie dokumentacji

inwestycji komunalnych

Nadzór nad realizacją budowy

urządzeń komunalnych

Zaopatrzenie ludności w

wodę i kanalizację

Nadzór w zakresie zleconego

administrowania funduszem rozwoju

wodociągów i kanalizacji

Nadzór nad planowaniem i

finansowaniem komunalnego

uzbrojenia wewnątrzosiedlowego

budownictwa spółdzielczego

Przejmowanie (komunalizacja)

wodociągów i urządzeń wodociągowych

Eksploatacja ujęć wody i wodociągów

Eksploatacja kanalizacji i

oczyszczalni

Umowy o dostawę wody

Ustalanie cen opłat za wodę

Drogi, ulice, mosty

Utrzymanie dróg, mostów, przejazdów

itp.

Inwestycje na drogachPartycypacje w kosztach inwestycji

na drogach

Wywłaszczanie terenów pod budowę

dróg, odszkodowania

Oświetlenie ulic

Usługi komunalne

Nadzorowanie świadczenia usług

komunalnych

Sieć energetyczna

Sieć gazownicza

Sieć ciepłowniczaUtrzymanie czystości

Wysypiska śmieci - utrzymanie,

eksploatacja i utylizacja

Analizy stanu sanitarno-porządkowego

Utrzymanie czystości placów, ulic i

posesji


Urządzenia służące do utrzymania

czystości

Likwidacja nielegalnych wysypisk i

składowisk

Szalety publiczne

Tereny zielone, sportowe

Zakładanie i utrzymywanie terenów

zieleni miejskiej

Obiekty sportowe i rekreacyjneInne usługi komunalne

Schroniska dla bezdomnych zwierząt

Rejestracja psów

Akcje sanitarno-porządkoweCmentarze i grobownictwo

Nadzorowanie, organizowanie i

sprawowanie opieki nad cmentarzami

wojennymi i grobami poległych

Ewidencja cmentarzy

Zakładanie, rozszerzanie i

likwidacja cmentarzy komunalnych

Utrzymywanie i zarządzanie

cmentarzami komunalnymi

Ekshumacje i przewożenie zwłokGOSPODARKA MIESZKANIOWA I LOKALOWA

Budownictwo mieszkaniowe

Planowanie budownictwa

mieszkaniowego

Kredyty na budownictwo mieszkaniowe

Remonty budynków mieszkalnych

Gospodarowanie budynkami,

nadzór

Klasyfikacja odporności budynków na

szkody górnicze

Eksploatacja budynków mieszkalnych

Gospodarka funduszem rozwoju

budownictwa mieszkaniowego

Nadzór nad przedsiębiorstwami

budowlanymi i biurami projektowymi

Opiniowanie planów przedsiębiorstw

budowlanych i analizy ich wykonania

Wspólnoty mieszkaniowe

Indywidualne budownictwo

mieszkaniowe

Plany budownictwa jednorodzinnego

Dokumentacja typowa, sprzedaż,

porady


Pożyczki, kredyty

Ustalanie przeciętnego kosztu

wybudowania domu jednorodzinnego

Zabezpieczenie hipoteczne

wierzytelności państwowych

Fundusz mieszkaniowy

Planowanie funduszu mieszkaniowego

Wpływy na fundusz mieszkaniowy

Rozliczenia funduszu mieszkaniowegoGospodarka lokalami

Polityka lokalowa - prawo lokalowe

Zarządzanie budynkami mieszkalnymi

stanowiącymi własność gminy

Ewidencja mieszkań komunalnych

Ustalanie czynszu na lokale

mieszkalne

Projekty rocznych list zawarcia

umów najmu lokali mieszkalnych i

lokali socjalnych

Umowy najmu lokali mieszkalnych

Umowy najmu lokali zastępczych

Przydziały lokali w razie klęsk

żywiołowych

Zamiana lokali

Usuwanie skutków samowoli

mieszkaniowej

Eksmisje

Publiczna gospodarka lokalami

Przekwaterowanie najemcy do lokalu

zamiennego

Podnajem lokali

Przebudowa lokali

Nadzór nad gospodarką lokalowąOchrona lokatora

Umowy o opiekę nad spadkodawcami

lokali mieszkalnych

Rozstrzyganie sporów czynszowych

Współpraca ze Zrzeszeniem

Właścicieli Nieruchomości

Dodatki mieszkaniowe

Lokale użytkowe

Ewidencja lokali użytkowych w

zasobach komunalnych

Przetargi na lokale użytkowe

Umowy na wynajem lokali użytkowych

Ustalanie stawek czynszu na lokale

użytkowe

Kontrola wykorzystania lokali

użytkowych

Sprzedaż budynków i lokali

mieszkalnych

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość