Strona główna

Dziedziczenie monogenowe


Pobieranie 41.22 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar41.22 Kb.
DZIEDZICZENIE MONOGENOWE


ROZDZIAŁ I: DZIEDZICZENIE AUTOSOMALNE DOMINUJĄCE

I. KRYTERIA


 • Cecha ujawnia się już u heterozygot (Aa); stan homozygotyczny (AA) spotyka się rzadko- na ogół letalny.

 • Wzór przekazywania cechy: pionowy (z pokolenia na pokolenie)

 • Cecha ujawnia się z jednakową częstością u obu płci.

 • Potomstwo:

  • Chora heterozygota (Aa) x zdrowa homozygota (aa) => 50% potomstwa chore (Aa) + 50% potomstwa zdrowe (aa)

  • Chora heterozygota (Aa) x chora heterozygota (Aa) => 25% potomstwa chore homozygoty (AA) + 50% potomstwa chore heterozygoty + 25% potomstwa zdrowe homozygoty (aa)

 • Zjawiska: penetracji mutacji, zmiennej ekspresji mutacji, „paternal age effect” (efekt wieku ojca).


II. ACHONDROPLAZJA
1. WSTĘP

 • Jedna z najczęstszych postaci karłowatości u ludzi (1:15000-1:40000).

 • Mutacje w genie FGFR3 (4p16.3).

 • Za >90% przypadków odpowiada jedna mutacja: G1138A (Gly380Arg); druga co do częstości: G1138C (Gly380Arg).

 • Aż 80-90% przypadków to mutacje de novo (obserwuje się wyraźny efekt wieku ojca).

 • Mutacja w stanie homozygotycznym jest letalna (zgon w 1rź).

2. OBRAZ KLINICZNY • Rizomeliczne skrócenie kończyn => niski wzrost (M:132cm; K:123cm).

 • Szpotawość kolan.

 • Prawidłowy rozwój umysłowy.

 • Mikromelia.

 • Nadmierna lordoza lędźwiowa.

 • Makrocefalia (względna).

 • Dysmorfia twarzy (hipoplazja środkowej części twarzy z obniżoną nasadą nosa i uwypukleniem czoła).


III. ZESPÓŁ MARFANA
1. WSTĘP

 • Częstość 1:10000.

 • Mutacje w genie fibrylliny 1- FBN1 (15q21.1).

 • 25% to przypadki sporadyczne (wyraźny efekt wieku ojca).

 • Diagnostyka molekularna trudna (w większości przypadków można przyjąć zasadę: 1 rodzina/przypadek=1mutacja; choroby spokrewnione z MS spowodowane mutacjami w genie FBN1).

2. OBRAZ KLINICZNY • Szkielet:

  • Wady klp,

  • Zaburzenie proporcji między górnym a dolnym segmentem ciała (<0,86),

  • Arachnodaktylia (objawy kciuka i nadgarstkowy),

  • Wady kręgosłupa (skolioza, kręgozmyk),

  • Nadmierna ruchomość stawów.

 • Gałki oczne:

  • Przemiszczenie soczewki (podwichnięcie),

  • Krótkowzroczność.

 • Układ sercowo-naczyniowy:

  • Poszerzenie aorty wstępującej,

  • Rozwarstwienie aorty,

  • Wypadanie płatka zastawki mitralnej,

  • Prąd wsteczny LV>LA.

 • Nawracająca odma opłucnowa.

 • Nadmierna rozciągliwość skóry (rozstępy, przepukliny).

 • Poszerzenie opony twardej w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.

3. DIAGNOSTYKA • Badanie przedmiotowe.

 • Badanie okulistyczne.

 • Echo przezklatkowe.

 • Rtg (kręgosłup, miednica)- jeśli konieczne do postawienia rozpoznania.

 • MRI miednicy- jeśli konieczne do postawienia rozpoznania.

 • Badania molekularne- rola niepewna.

4. LECZENIE • Główne ryzyko wiąże się z rozwarstwieniem aorty => podstawowe znaczenie ma profilaktyka rozwastwienia (beta-blokery, profilaktyka chirurgiczna).

 • Beta-blokery rozważamy u wszystkich pacjentów.

 • Leczenie chirurgiczne wskazane w grupie z podwyższonym ryzykiem rozwarstwienia.

ROZDZIAŁ 2: DZIEDZICZENIE AUTOSOMALNE RECESYWNE
I. KRYTERIA


 • Choroba ujawnia się tylko u homozygot recesywnych (aa).

 • Ze związku dwóch heterozygot (Aa):

  • 25% potomstwa- chore homozygoty (aa);

  • 50% potomstwa- nosiciele mutacji (Aa);

  • 25% potomstwa- zdrowe homozygoty (AA).

 • Choroba występuje z jednakową częstością u obu płci.

 • Wzór przekazywania cechy: poziomy.

 • Ryzyko choroby jest zwiększone w przypadku potomstwa małżeństw spokrewnionych.


II. MUKOWISCYDOZA
1. WSTĘP

 • Jedna z najczęstszych chorób dziedzicznych u rasy białej:

  • Częstość choroby 1/2500 żywych urodzeń w Europie Północnej (4% osobników w populacji to nosiciele mutacji);

  • Częstość choroby jest dużo niższa u rasy czarnej (1:17 000) i żółtej (1:90 000).

 • Przyczyną są mutacje w genie CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator- błonowy regulator przewodnictwa specyficzny dla mukowiscydozy) położonym na chromosomie 7 (7q31-q32).

2. PATOFIZJOLOGIA • Białko CFTR tworzy kanał chlorkowy.

 • Gen CFTR ulega ekspresji w komórkach nabłonkowych dróg oddechowych i gruczołów wydzielania zewnętrznego.

 • Mutacje w genie CFTR wywołujące mukowiscydozę prowadzą do powstania białka nieaktywnego lub o niskiej aktywności (kanał stale zamknięty).

 • Następstwem zmniejszonego poziomu aktywności białka CFTR jest zaburzenie funkcji układu oddechowego oraz gruczołów wydzielania zewnętrznego (zwłaszcza trzustki- niewydolność- oraz gruczołów potowych- „słony pot”- ważny i wczesny objaw diagnostyczny)

3. PODŁOŻE MOLEKULARNE • Opisano ponad 1000 mutacji w genie CFTR odpowiedzialnych za mukowiscydozę.

 • Najczęstszą mutacją w populacji europejskiej jest delecja Phe w eksonie 10 (ΔF508)- ponad 70% przypadków.

4. OBRAZ KLINICZNY • Meconium ileus;

 • Choroba oskrzelowo-płucna;

 • Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki;

 • Wtórna cukrzyca;

 • Choroba wątrobowo-żółciowa;

 • Zespół złego wchłaniania i niedożywienie;

 • Niepłodność u M, obniżona płodność u K;

 • Polipy jamy nosowej;

 • Przewlekłe zapalenie zatok.

6. SZLAK DIAGNOSTYCZNY
6. MECONIUM ILEUS

 • Meconium ileus, czyli niedrożność smółkowa występuje u ok.10% noworodków chorych na mukowiscydozę.

 • Spowodowany zatkaniem dystalnego odcinka jelita krętego przez gęstą i bardzo lepką smółkę.

 • Objawy: brak oddania smółki, wymioty, powiększenie obwodu brzucha, niedrożność jelit.

7. CHOROBA OSKRZELOWO-PŁUCNA


a) Patogeny

 • Trzy główne patogeny związane z CF to: P.aeruginosa, S.aureus, B.cepacia.

b) Monitoring • Regularne badania spirometryczne (FEV1);

 • Pełne badanie mikrobiologiczne plwociny (u małych dzieci wymazy z gardła) z antybiogramem co rok (najlepiej co 3 mies.);

 • Rtg klp:

  • Co 2-4 lata u pacjentów stabilnych;

  • W przypadku zaostrzenia ChOP, krwioplucia, objawów odmy opłucnowej lub niedodmy płatowej.

c) Leczenie zaostrzeń • Agresywna ABT.

 • Wybór AB oparty na badaniu mikrobiologicznym plwociny.

d) Leczenie przewlekłe • Kontrola zakażenia: tobramycyna wziewna (TOBI), makrolidy.

 • Mukolityki- alfa-dornaza.

 • Leki rozszerzające oskrzela (beta-mimetyki)- rozważyć u wszystkich pacjentów z CF.

 • Tlen- najskuteczniejsza prewencja nadciśnienia płucnego.

 • Fizykoterapia- metody ułatwiające oczyszczanie dróg oddechowych (drenaż posturalny, drenaż autogenny, PEEP itd.).

 • Aktywność fizyczna (zwłaszcza ćwiczenia aerobowe)- zalecana.

8. NIEWYDOLNOŚĆ ZEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI.


a) Częstość

 • Dotyczy około 90% pacjentów z CF.

b) Diagnostyka • Diagnostyka opiera się na obrazie klinicznym i stwierdzeniu stolców tłuszczowych (wydalanie tłuszczów ze stolcem >7%).

c) Objawy • Biegunka tłuszczowa.

 • Cuchnące, tłuszczowe stolce.

 • Zahamowanie przyrostu/utrata masy ciała.

 • Wzdęcia, wiatry.

 • Niedobory witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

d) Leczenie • Suplementacja enzymów trzustkowych.

9. NIEDOŻYWIENIE • Niedożywienie jest b. częstym problemem w CF.

 • Stopień odżywienia jest ważnym czynnikiem rokowniczym.

 • U pacjentów bez niedożywienia zalecana jest normalna dieta.

 • W przypadku niedożywienia konieczna jest dieta specjalna, wysokokaloryczna, wyrównanie niedoborów (szczególnie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, a w przypadku ciężkiego niedożywienia nawet żywienie parenteralne.

10. WTÓRNA CUKRZYCA • Powikłanie związane z wiekiem (<1% pacjentów <10rż, ale aż >15% pacjentów >35rż jest leczonych insuliną).

 • Patogeneza złożona, ale w dużym stopniu związana z włoknieniem i niszczeniem miąższu trzustki.

 • Screening w kierunku CFRD 1x/rok..

 • CFRD z hiperglikemią na czczo- wskazanie do leczenia insuliną.

 • W przypadku CFRD bez hiperglikemii na czczo lub nietolerancji glukozy leczenie farmakologiczne nie jest zalecane.

11. CHOROBA WĄTROBOWO-ŻÓŁCIOWA • Zajęcie wątroby i dróg żołciowych może prowadzić do postępującego włóknienia i marskości żołciowej (sekwencja: cholestaza > marskość ogniskowa > marskość wielopłatowa).

 • Monitoring:

  • Badanie fizykalne;

  • Testy wątrobowe (AspAT, AlAT, ALP, GGTP, bilirubina).

 • Kwas ursodeoksycholowy- poprawa funkcji wątroby (testy wątrobowe i histopatologia).

 • Nadciśnienie wrotne i żylaki przełyku:

  • Beta-blokery;

  • Podwiązanie żylaków (duże żylaki lub nietolerancja/przeciwwskazania do beta-blokerów);

  • Zespolenie portokawalne- nawracające krwawienia z żylaków.

 • Skrajna niewydolność wątroby- przeszczepienie wątroby.

 • Profilaktyka

  • Szczepienia przeciw HAV i HBV;

  • Unikanie alkoholu i innych substancji hepatotoksycznych.

12. NIEDROŻNOŚĆ DYSTALNEGO ODCINKA JELITA • Niemal wyłącznie u pacjentów z niewydolnścią trzustki.

 • Niedrożność dotyczy końcowego odcinka j.krętego lub początkowego okrężnicy.

 • Objawy:

  • Zmniejszone/zahamowane oddawanie stolców;

  • Ból kolkowy (okołopępkowy/prawy dolny kwadrant);

  • Nudności i wymioty.

 • Diagnostyka: radiologiczna.

 • Leczenie: korekta zaburzeń wodno-elektrolitowych, uwolnienie niedrożności:

13. CHOROBA KOŚCI • Demineralizacja kości występuje często w CF. Prowadzi do skrzywień kręgosłupa i złamań patologicznych.

 • Diagnostyka i screening: DEXA.

 • Profilaktyka: aktywność fizyczna, profilaktyka niedożywienia i niedoborów witamin, leczenie zakażeń układu oddechowego.

 • Leczenie (osteopenia, osteoporoza): suplementacja wapnia i wit.D, bifosfoniany.

14. CHOROBA STAWÓW

Zapalenie stawów i przerostowa osteoartropatia płucna (HPOA).


ROZDZIAŁ III: DZIEDZICZENIE RECESYWNE SPRZĘŻONE Z CHROMOSOMEM X
I. KRYTERIA


 • Chorują głównie mężczyźni.

 • Kobiety-nosicielki przekazują zmutowany allel 50% swojego potomstwa, niezależnie od płci.

 • Wszystkie córki chorego mężczyzny są nosicielkami, a wszyscy synowie są zdrowi.II. DYSTROFIE MIĘŚNIOWE DUCHENNE’A I BECKERA
1. WSTĘP

 • Częstość:

  • DMD- 1/3500 urodzeń chłopców;

  • BMD- 1/20000 urodzeń chłopców.

 • Przyczyna: mutacje w genie dystrofiny na chromosomie X (Xp21); w dużej części przypadków są to duże delecje.

2. DMD- OBRAZ KLINICZNY • Do najwcześniejszych objawów należy rzekomy przerost podudzi.

 • Objawy osłabienia mięśni obręczy miednicy pojawiają się około 2-5rż. :

  • Chód kaczkowaty (chromanie Duchenne’a);

  • Trudności w bieganiu;

  • Objaw Gowersa.

 • Wraz z nasilaniem się osłabienia mięśni obręczy miednicznej pojawia się chromanie Trendelenburga.

 • Objawy w obrębie obręczy barkowej pojawiają się około 6rż.

 • Od około 9-12rż. pacjenci są zmuszeni poruszać się na wózku (znaczne osłabienie mięśni proksymalnych kończyn dolnych i przukurcze stawowe).

 • Śmierć, z powodu niewydolności oddechowej (osłabienie mięśni międzyżebrowych i zakażenia) lub serca (kardiomiopatia u 50% pacjentów i/lub zaburzenia rytmu) następuje około 20 rż.

 • U około 30% pacjentów stwierdza się upośledzenie umysłowe niewielkiego stopnia.

3. BMD- OBRAZ KLINICZNY • Większość pacjentów żyje co najmniej 30 lat, a znaczna część porusza się bez pomocy wózka.

4. KOBIETY NOSICIELKI MUTACJI DMD. • Mogą być zdrowe z podwyższonym lub prawidłowym poziomem CPK

 • Mogą prezentować chorobę o różnym nasileniu:

  • Przerost podudzi;

  • Kardiomiopatia;

  • Łagodna miopatia.

5. DMD- LECZENIE • Leczenie paliatywne:

  • Terapia fizykalna;

  • Chirurgiczna korekta skrzywień kręgosłupa oraz retrakcji ścięgien.

 • Glikokortykoidy- zwalniają postęp choroby.

ROZDZIAŁ IV: DZIEDZICZENIE DOMINUJĄCE SPRZĘŻONE Z CHROMOSOMEM X
I. KRYTERIA


 • Wszyscy synowie chorego mężczyzny są zdrowi, a wszystkie córki chore.

 • Chore kobiety-heterozygoty przekazują chorobę 50% swojego potomstwa, niezależnie od płci.

 • Chore kobiety-homozygoty przekazują chorobę wszystkim dzieciom.


II. ZESPÓŁ RETTA


 • Częstość: 1/15000 urodzeń dziewczynek.

 • Choroba w klasycznej formie występuje niemal wyłącznie u osób płci żeńskiej.

 • Przyczyna: mutacje genu MECP2 na chromosomie X (Xq28).


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość