Strona główna

Dzieje teatru rosyjskiego


Pobieranie 327.69 Kb.
Strona1/4
Data18.06.2016
Rozmiar327.69 Kb.
  1   2   3   4
KULTURA ROSJI I NARODÓW SĄSIEDNICH SUM

OPCJE (2010/2011)

OPIS KURSÓW


DZIEJE TEATRU ROSYJSKIEGO

mgr Elena Kurant

Lp.


Elementy składowe sylabusu

Opis
Nazwa przedmiotu


dzieje teatru rosyjskiego
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot


Wydział Filologiczny / Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej / Zespół Wykładowców Języka Rosyjskiego
Kod przedmiotu


WF.IFW-R609Da
Język przedmiotu


język rosyjski
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany


grupa treści kształcenia do wyboruTyp przedmiotu

fakultatywny – do wyboru z grupy przedmiotów (opcja)
Rok studiów, semestr


rok I, II, III; semestr II, studia I stopnia stacjonarne (opcja), filologia rosyjska; kultura Rosji i narodów sąsiednich

rok I, II; semestr II, studia II stopnia stacjonarne (opcja), filologia rosyjska; kultura Rosji i narodów sąsiednich


Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot


mgr Elena Kurant
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot


---Formuła przedmiotu

konwersatoriumWymagania wstępne

brak wymagań wstępnych
Liczba godzin zajęć dydaktycznych


30
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi


2Czy podstawa obliczenia średniej ważonej?

Tak
Założenia i cele przedmiotu


Problematyka zajęć: zarys dziejów teatru rosyjskiego od początku rozwoju sztuki widowiskowej po wydarzenia z życia teatralnego XXI wieku.

Cel zajęć: opanowanie wiedzy o najważniejszych zjawiskach w historii teatru rosyjskiego; kształtowanie świadomości artystycznej w zakresie znajomości arcydzieł teatralnych, twórczości wybitnych reżyserów, aktorów, scenografów; wykształcenie umiejętności samodzielnej analizy dzieł teatralnych z uwzględnieniem uwarunkowań historycznych i stylistycznych, rozbudzenie zainteresowań w zakresie wiedzy o teatrze rosyjskim. Po ukończeniu kursu student powinien wykazać się znajomością omawianych zagadnień, umiejętnością interpretowania, kategoryzacji, syntetycznej oceny i samodzielnej analizy materiału.

Metody dydaktyczne

Metody:


 • podające: wykład informacyjny, opis, objaśnienie

 • eksponujące: materiały multimedialne

 • metody aktywizujące

 • dyskusja

Liczba godzin tygodniowo: 2x45

Liczba tygodni: 15
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu

Zaliczenie z oceną
Warunki zaliczenia:

– obecność na zajęciach

– aktywność na zajęciach
Formy uzyskania zaliczenia:

– śródsemestralne prace

– test podsumowujący

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji


Przedmiotem konwersatorium jest prezentacja dziejów teatru rosyjskiego poprzez obserwację ewolucji i transformacji sztuki aktorskiej, reżyserskiej, scenograficznej, dramatopisarskiej ze szczególnym uwzględnieniem postaci odgrywających przełomową rolę nie tylko w rozwoju rosyjskiej sceny, ale także wywierających wpływ na estetykę sceny światowej. Studenci zostaną zapoznani z szeroko rozumianą kulturą sceniczną, uwzględniającą przede wszystkim teatr dramatyczny, ale również takie formy teatralne, jak opera, operetka, balet, teatr muzyczny, cyrk, między innymi poprzez obserwację zmian relacji między sceną a widownią na przestrzeni wieków. W trakcie kursu zostanie podjęta próba prześledzenia rozwoju i kształtowania się teatralnej myśli filozoficznej na przykładzie materiałów teoretycznych, a także jej realizacji praktycznej.
Problematyka kursu dotyczy m.in. następujących zagadnień: U źródeł teatru – teatr ludowy. Teatr szkolny. Barok w teatrze dworskim i w teatrze publicznym Piotra I. Początki stałego teatru profesjonalnego, klasycyzm, sentymentalizm, romantyzm. Trupy zagraniczne, scena operowa, balet. Zmiana konwencji teatralnych na przełomie XVIII i XIX w.  Realizm w teatrze. Rosyjska refleksja teatralna. Teatry Moskwy i Petersburga. Wielka Reforma. MCHT, K. Stanisławski, Wł. Niemirowicz-Danczenko, działalność studyjna. W. Meyerhold - Teatr inscenizacji, biomechanika. XX wiek – tradycja a awangarda, laboratoria teatralne, teatr eksperymentalny. Teatr rewolucji i eksperymenty N. Jewreinowa. Teatr Kameralny A.Tairowa. Wulgarny socjologizm w teatrze lat 30. Socrealizm. Teatr odwilży. Epoka zastoju. Nowa świadomość teatralna i formuła artystyczna w latach pieriestrojki. Teatr komercyjny. Transformacja teatru repertuarowego w latach 90. Tendencje i kierunki rozwoju współczesnych widowisk teatralnych. Scena XXI wieku – kształt, obraz, inspiracje.
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu


Literatura podstawowa:

Русский драматический театр. Энциклопедия, ред. М. И. Андреева, Н. Э. Звенигородская, А. В. Мартынова, Е. Ю. Беглярова, Москва 2001.

Баженова Л. М. и др., Мировая художественная культура. XX век. Кино, театр, музыка, Санкт-Петербург 2008.

Громова М., Русская современная драматургия, Изд. 3, Москва 2003
Mucha B., Historia teatru rosyjskiego, Piotrków Trybunalski 2001.

Osińska K., Leksykon teatru rosyjskiego XX wieku, Warszawa 1997.

Osińska K., Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania, transformacje, Gdańsk 2010
Literatura uzupełniająca:

Всеволодский-Гернгросс В., Русский театр. От истоков до середины XVIII века, Москва 1957.Драматургия русских писателей. Фонвизин. Грибоедов. Гоголь. Островский. Чехов. Горький, Москва 2005

Канунникова Я. А., Русская драматургия XX века, Москва 2003Мейерхольд репетирует. Спектакли 20 годов. Мейерхольд репетирует. Спектакли 30. годов, сост. М. М. Ситковецкая, Москва 1993.

Нелидов В. А., Tеатральная Москва. Сорок лет московских театров, Москва 2002

Немирович-Данченко В. Л., Рождение театра. Воспоминания, статьи, заметки, письма, Москва 1989

Поюровский Б., Что осталось на трубе... Хроники театральной жизни второй половины XX века, Москва 2000

Токарева М., Константин Райкин: романс с театром, Москва 2001

Пушкин и русская драматургия, Москва 2000
Lappo I., Teatr Czechowa w Polsce, Lublin 2010

Mięsowska L., Gra-nie w postmodernizm. Dramaturgia rosyjska na przełomie XX i XXI wieku, Katowice 2007

Osińska K., Klasztory i laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow, Gdańsk 2003WSPÓŁCZESNA BIAŁORUŚ

dr Dzmitry Kliabanau
1.

Nazwa przedmiotu

Współczesna Białoruś


2.

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Wydział Filologiczny

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Katedra Kultury Słowian Wschodnich


3.

Kod przedmiotu

WF.IFW-K635Db

4.

Język przedmiotu

Język polski

5.

Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany

 grupa treści kształcenia do wyboru

6

Typ przedmiotu

 fakultatywny – do wyboru z grupy przedmiotów (opcja)

7.

Rok studiów, semestr

semestr II, studia I stopnia stacjonarne, filologia rosyjska

semestr II, studia jednolite magisterskie, filologia rosyjska

semestr II, studia II stopnia stacjonarne, filologia rosyjska

semestr II, studia I stopnia stacjonarne, kultura Rosji i narodów sąsiednich

semestr II, studia jednolite magisterskie, kultura Rosji i narodów sąsiednich


8.

Imię i nazwisko osoby prowadzącej przedmiot

dr Dzmitry Kliabanau

9.

Imię i nazwisko osoby(osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot

dr Dzmitry Kliabanau

10.

Formuła przedmiotu

Wykład monograficzny

11.

Wymagania wstępne
12.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych

30 godzin

13.

Liczba punktów ECTS przypisanych przedmiotowi

2

14.

Czy podstawa obliczenia średniej ważonej?

Tak

15.

Założenia i cele przedmiotu

Założenia:

- Najnowsza historia Białorusi jest ściśle związana z historią Europy Środkowej i Wschodniej.

- Białoruś stała się jednym z państw decydujących o rozwiązaniu ZSRR i powołaniu WNP

- Ciężka sytuacja gospodarcza w upadku ZSRR doprowadziła do objęcia rządów przez obecną elitę polityczną.

- Obecna sytuacja polityczna i gospodarcza na Białorusi powoduje zmiany w społeczeństwie, stopniowe zmianę w świadomości społecznej.

Cele:


- przedstawienie najnowszej historii Białorusi po upadku ZSRR i budowania państwa niezależnego;

- podanie ogólnego kontekstu historycznego oraz wszechstronne przedstawienie życia politycznego, gospodarczego, kulturalnego na Białorusi.
16.

Metody dydaktyczne

Wykład

17.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach

· aktywne uczestnictwo w zajęciach

- udział w konsultacjach

- praca końcowa (esej)
Formy uzyskania zaliczenia:

· zaliczenie ustne
18.

Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji

Pierestrojka na Białorusi. Urozmaicenie życia politycznego. Białoruski front ludowy.

Rozpad ZSRR. Tworzenie WNP

Okres kryzysu polityczno-ekonomicznego początku lat 90. XX wieku

Zmiana układu politycznego na Białorusi. Pierwsze wybory prezydenckie w 1994 roku

Polityka wewnętrzna A.Łukaszenki. Referenda.

Polityka zewnętrzna po elekcji prezydenta.

Białoruś w WNP. Stosunki z Rosją.

Stosunki polsko-białoruskie na przełomie tysiącleci. Konflikt wokół ZPB w 2005 roku.

Wizerunek Białorusi w polskiej prasie po wydarzeniach wokół ZPB

Białoruś w oczach opinii publicznej w Polsce

Życie polityczne na Białorusi przed wyborami prezydenckimi 2006 roku


19.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu

 1. E. Mironowicz, Białoruś, Warszawa 1999;

 2. Z. Szybieka, Historia Białorusi 1795-2000, Lublin 2002.

 3. http://knihi.com

 4. Film Plac J. Chaszczewackiego

 5. Film Zwykły prezydent J. Chaszczewackiego

 6. Białoruś: trudna droga do demokracji, pod red. M.Iwanowa, Wrocław, 2006

 7. M.Nocuń, A.Brzeziecki, Białoruś – kartofle i dżinsy, Kraków, 2007

 8. Białorusini o nas, Białorusini o sobie, Warszawa, 1997


KULTURAPOGRANICZA ZIEM LITEWSKO-RUSKICH

prof. dr hab. Andrzej Romanowski

Lp.


Elementy składowe sylabusu

Opis
Nazwa przedmiotu


Kultura pogranicza ziem litewsko-ruskich

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot


Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ
Kod przedmiotu


WF.IFW-K633Da
Język przedmiotu


Polski
Grupa treści kształcenia, w ramach której przedmiot jest realizowany


 grupa treści kształcenia do wyboruTyp przedmiotu

 fakultatywny – do wyboru z grupy przedmiotów (opcja)
Rok studiów, semestr


semestr I, studia I stopnia stacjonarne , kultura Rosji i narodów sąsiednich
Imię i nazwisko osoby (osób) prowadzącej przedmiot


Prof. dr hab. Andrzej Romanowski
Imię i nazwisko osoby (osób) egzaminującej bądź udzielającej zaliczenia w przypadku, gdy nie jest nim osoba prowadząca dany przedmiot


Nie dotyczyFormuła przedmiotu

WykładWymagania wstępneLiczba godzin zajęć dydaktycznych


30
Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi


2Czy podstawa obliczenia średniej ważonej?

Tak
Założenia i cele przedmiotu


Określenie pól wspólnych filologii wschodniosłowiańskiej i filologii polskiej, kształtowanie wrażliwości „pogranicznej”Metody dydaktyczne

 • konsultacje 2 godz.Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia z przedmiotu, a także formę i warunki zaliczenia poszczególnych form zajęć wchodzących w zakres danego przedmiotu

 • kolokwium ustne
Treści merytoryczne przedmiotu oraz sposób ich realizacji


Najwcześniejsze obrazy Rusi w literaturze polskiej, unia brzeska i jej konsekwencje literackie, reformy mohylańskie, polskojęzyczna literatura ruska, szkoły ukraińska, litewska, białoruska i inflancka w literaturze polskiego romantyzmu, ziemie rusko-litewskie w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski, Litwa i Ukraina w literaturze polskiej XX w.Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego przedmiotu


Znajomość treści przekazanych na wykładzie – podawana tam literatura jest traktowana jako nadobowiązkowa
  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość