Strona główna

Dziekana Wydziału Elektroniki i Informatyki z dnia 19 września 2005


Pobieranie 312.82 Kb.
Strona1/5
Data18.06.2016
Rozmiar312.82 Kb.
  1   2   3   4   5
Zarządzenie

Dziekana Wydziału Elektroniki i Informatyki

z dnia 19 września 2005

w sprawie trybu wykonania przez jednostki organizacyjne (katedry) obowiązku przygotowania i udostępniania szczegółowych programów kursów przedmiotowych pozostających w kompetencji jednostki.


 1. Kierownicy Katedr są zobowiązani do corocznego aktualizowania i publikowania programów szczegółowych kursów przedmiotowych powierzonych katedrze przez dziekana do prowadzenia w kolejnym roku akademickim na mocy „Zestawienia obciążenia dydaktycznego katedry”.

 2. Publikacja programów szczegółowych na przyszły rok akademicki, winna być zakończona w terminie do 30 września każdego kolejnego roku akademickiego. Minimalny sposób rozpowszechnienia programów szczegółowych wymienionych w art. 1 określa się następująco:

  1. przygotowanie dwóch egzemplarzy kompletu programów szczegółowych w formie drukowanej zwartej. (egz.1 w aktach katedry, egz.2 w aktach dziekanatu),

  2. wywieszenie jednego egzemplarza kompletu programów szczegółowych w formie drukowanej nieoprawnej w gablocie katedry,

  3. umieszczenie kompletu programów szczegółowych na internetowej stronie domowej katedry.

 3. Autorem programu szczegółowego każdego kursu jest nauczyciel odpowiedzialny za cały kurs przedmiotowy. Jest to:

  1. w przypadku kursów egzaminacyjnych – nauczyciel prowadzący wykład,

  2. w przypadku kursów nieegzaminacyjnych – wyznaczony przez jednostkę organizującą nieegzaminacyjny kurs praktyczny starszy wykładowca organizator laboratorium, lektoratu czy kursu projektowania.

Pozostali nauczyciele katedry mogą być angażowani do pomocy w formułowaniu programu.

Art.4 Przygotowanie i ogłoszenie programu szczegółowego jest nieodłącznym elementem obowiązków nauczyciela zawartych w pensum dydaktycznym.

Art.5 W celu ujednolicenia zawartości programów szczegółowych oraz stworzenia możliwości przetwarzania danych programowych, ustalam wzorzec formalny programów szczegółowych Wydziału Elektroniki i Informatyki - w załączeniu.

Załacznik 1

Wzorce kursów egzaminacyjnych

   1. Część nagłówkowa:


  1. nazwa kursu,

  2. nazwa kursu w języku angielskim,

  3. jego pracochłonność przewidywana w ECTS (nie wypełniać),

  4. wariant realizacyjny programu studiów (dzienne, wieczorowe, zaoczne, mgr, inż.)

  5. oraz szczegółowe dane ogólne jednoznacznie identyfikujące kurs przedmiotowy (wg wzoru),

  6. Budowa indeksu:
poz.1 identyfikacja wariantu realizacyjnego programu:

A dzienne studia magisterskie, zajęcia w Koszalinie,

B dzienne studia inżynierskie, zajęcia w Koszalinie,

C wieczorowe studia inżynierskie, zajęcia w Koszalinie,

D zaoczne studia inżynierskie zajęcia w Koszalinie,

E wieczorowe studia uzupełniające magisterskie

F dzienne studia inżynierskie zajęcia w Chojnicach,

G wieczorowe studia inżynierskie zajęcia w Chojnicach,

H zaoczne studia inżynierskie zajęcia w Chojnicach


poz.2 Identyfikacja przypisania do kierunku kształcenia

O – kurs występujący w programie obu kierunków kształcenia,

E – kurs występujący wyłącznie w programie kierunku Elektronika i Telekomunikacja,

I - kurs występujący wyłącznie w programie kierunku Informatyka.

Poz.3 numer etapu studiów.

( etap studiów podstawowy, etap inżynierskiej specjalności zawodowej, etap magisterski studiów)
Poz.4 Rodzaj rygoru końcowego.

N – nieegzaminacyjny kurs praktycznego przygotowania zawodowego (lektoraty, laboratoria, kurs projektowania),

E – kurs egzaminacyjny, kończący się w sesji egzaminacyjnej egzaminem,

Z – kurs egzaminacyjny, kończący się w sesji egzaminacyjnej zaliczeniem kursu na ocenę,

Poz.5 Literowe oznaczenie katedry odpowiedzialnej

C – Katedra Podstaw Elektroniki,

E – Katedra Systemów Elektronicznych,

T – Katedra Telekomunikacji,

S – Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów,

I – Katedra Inżynierii Komputerowej,

D – Kursy zlecane przez dziekana poza wydziałowym jednostkom organizacyjnym uczelni.


Poz.6 Numer semestru liczony od początku etapu studiów.
Poz.7,8,9 Oznaczenie kursów inżynierskiej specjalności zawodowej lub magisterskiego profilu dyplomowania.
Poz. 10,11,12 Identyfikator nauczyciela odpowiedzialnego za kurs.
Poz. 13,14,15,16 Nazwa kursu.

Część nagłówkowa występuje w programach ramowych.
   1. Opis ogólny programu szczegółowego zawiera:


  1. Cele kursu (ogólny, poznawczy,kształcący, praktyczny) – ich ogólne sformułowanie i wyróżnienie (4 zdania),

  2. Umiejętności wynikowe zakładane do osiągnięcia w wyniku kursu wraz ze specyfikacją szczegółową do celów ewaluacji kompetencji podzielona na dwa poziomu ocenowe: wymagania podstawowe i wymagania rozszerzone (3-4 zdania).
   1. Szczegółowy opis treści kursu


Jest podzielony na wykłady o kolejnej numeracji, zawierające tytuły wykładów oraz zagadnienia szczegółowe wykładów. Zbiór tytułów wykładów stanowi istotę programów ramowych planu studiów.
   1. Szczegółowy opis umiejętności


Jest podzielony na ćwiczenia o kolejnej numeracji zawierające tytuły ćwiczenia oraz cele kształcące, opis merytoryczny i metodyczny ćwiczenia, umiejętności wynikowe zakładane do osiągnięcia w wyniku ćwiczenia wraz ze specyfikacją szczegółową do celów ewaluacji kompetencji podzieloną na dwa poziomy ocenowe: wymagania podstawowe i wymagania rozszerzone. Tytuły ćwiczeń włącza się do programów ramowych.
   1. Opis rygorów pośrednich o strukturze jak opis ćwiczeń.

   2. Opis rygoru zasadniczego (egzaminu lub zaliczenia kursu na ocenę)

   3. Wykaz źródeł.

   4. Przykłady:     A
     Kurs egzaminacyjny

     WZORZEC PRORAMU SZCZEGÓŁOWEGO


     lgebra z geometrią analityczną. Wstęp do analizy.

     6 ECTS

     Nazwa w języku angielskim

     dzienne magisterskie


Koszalin

Kod przedmiotu

Imię i Nazwisko organizującego

     AO1EC1000GMAMAT1

     dr Grażyna Malatyńska

Liczba godzin

w

c

Kurs egzaminacyjny kontynuowany

Egzamin lub zaliczenie kursu na ocenę

3

1

15 tygodni zajęć

4 tygodnie sesji egzaminacyjnych

Kursy poprzedzające

program szkoły ponadgimnazjalnej

Słowa kluczoweProgram szczegółowy

Cele kursu.

Opis kursu – cele i procedury ich osiągania: Na bazie wiedzy szkoły średniej uzyskanie pogłębionej sprawności kalkulacyjnej w zakresie umiejętności posługiwania się liczbami zespolonymi, rachunkiem macierzowym, rachunkiem różniczkowym i całkowym, do wykorzystania w przedmiotach kierunkowych oraz w kolejnych kursach matematyki.

Cel poznawczy:

Poszerzenie wiedzy o algebrze liczb zespolonych i macierzy, o rachunku różniczkowym i całkowym.Cel kształcący:

Kształtowanie sprawności w wymienionych umiejętnościach w stopniu pozwalającym domniemać zrozumienie i potencjalną możliwość świadomego i skutecznego posługiwania się programami komputerowego wspomagania obliczeń inżynierskich.Cel praktyczny:

Kształtowanie przekonania o zawodowej przydatności kształconych umiejętnościUmiejętności wynikowe kursu i ich ewaluacja:

Wykonywanie podstawowych przekształceń algebry liczb zespolonych i macierzy. Macierzowe techniki rozwiązywania układów równań liniowych. Posługiwanie się podstawowymi twierdzeniami rachunku różniczkowego i całkowego jako wskaźnikiem stopnia utrwalenia pojęć rachunku różniczkowego i całkowego.Wymagania podstawowe (stopnie dostateczne)

Wykonuje poprawnie proste przekształcenia liczb zespolonych.

Potrafi rozwiązać układ równań liniowych trzeciego rzędu metodami macierzowymi.

Poprawnie wyznacza pochodną i całkę dla prostych postaci funkcjiWymagania rozszerzone (stopnie dobre)

Wykonuje złożone przekształcenia bez względu na postać źródłową zapisu lub zobrazowania liczb zespolonych.

Używa kalkulatora macierzowego lub programów komputerowego wspomagania obliczeń do rozwiązywania układów równań liniowych.

Potrafi optymalizować rozwiązanie złożonych problemów różniczkowych. 1. 6 godz.

Podstawowe struktury algebraiczne.

Zagadnienia: Przegląd funkcji elementarnych. Liczby zespolone.

 1. 6 godz.

Rachunek macierzowy.

Zagadnienia:

 1. 6 godz.

Przestrzeń liniowa.

Zagadnienia: Wektory liniowo zależne i liniowo niezależne. Baza. Wymiar przestrzeni Wektory własne i wartości własne. Układy jednorodne i niejednorodne równań liniowych.

 1. 6 godz.

Elementy geometrii analitycznej.

Zagadnienia: Wektory w przestrzeni. Iloczyn skalarny i wektorowy. Prosta i płaszczyzna w przestrzeni euklidesowej trójwymiarowej.

 1. 6 godz.

Ciągi liczbowe.

Zagadnienia: Wyrażenia nieoznaczone. Granica funkcji w punkcie.

 1. 6 godz.

Funkcja ciągła.

Zagadnienia: Iloraz różnicowy i pochodna funkcji jednej zmiennej. Podstawowe twierdzenia rachunku różniczkowego.

 1. 6 godz.

Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej.

Zagadnienia: Podstawowe twierdzenia rachunku całkowego.

  Repetytorium

  3 godz.

Czynności kontrolne i organizacyjne związane z dopuszczeniem do zasadniczej sesji egzaminacyjnej
Plany wynikowe ćwiczeń
    1. 2godz.


Algebra liczb zespolonych

Opis ćwiczenia – cele i procedury ich osiągania:

Operacje algebraiczne na liczbach zespolonych. Związki pomiędzy różnymi postaciami zapisu i obrazowania liczb zespolonychUmiejętności wynikowe i ich ewaluacja

Wyznaczanie modułu liczby zespolonej, wyznaczanie argumentu liczby zespolonej, dodawanie liczb zespolonych, mnożenie liczb zespolonych, operacje graficzne na zobrazowaniach liczb zespolonych,Wymagania podstawowe

Posługiwanie się umiejętnościami elementarnymi w prostych standardowych problemachWymagania rozszerzone (stopnie dobre)

Sprawne kojarzenie różnych form zapisu i obrazowania liczb zespolonych. Optymalizowanie drogi dojścia do wyniku w złożonych problemach obliczeniowych


    1. 2godz.


Rachunek macierzowy Wartości własne i wektory własne

Opis ćwiczenia – cele i procedury ich osiągania:


Umiejętności wynikowe i ich ewaluacja:

Wymagania podstawowe

Wymagania rozszerzone (stopnie dobre)
    1. 2godz.


Układy równań liniowych

Opis ćwiczenia – cele i procedury ich osiągania:


Umiejętności wynikowe i ich ewaluacja:

Wymagania podstawowe

Wymagania rozszerzone (stopnie dobre)
    1. 2godz.


Granica funkcji Rachunek różniczkowy

Opis ćwiczenia – cele i procedury ich osiągania:


Umiejętności wynikowe i ich ewaluacja:

Wymagania podstawowe

Wymagania rozszerzone (stopnie dobre)
    1. 2godz.


Rachunek różniczkowy 2

Opis ćwiczenia – cele i procedury ich osiągania:


Umiejętności wynikowe i ich ewaluacja:

Wymagania podstawowe

Wymagania rozszerzone (stopnie dobre)
    1. 2godz.


Rachunek całkowy

Opis ćwiczenia – cele i procedury ich osiągania:


Umiejętności wynikowe i ich ewaluacja:

Wymagania podstawowe

Wymagania rozszerzone (stopnie dobre)
    1. 2godz.


Rachunek całkowy 2

Opis ćwiczenia – cele i procedury ich osiągania:


Umiejętności wynikowe i ich ewaluacja:

Wymagania podstawowe

Wymagania rozszerzone (stopnie dobre)
    1. 1godz.


Czynności kontrolne i organizacyjne związane z dopuszczeniem do zasadniczej sesji egzaminacyjnej
Opis rygorów pośrednichAlgebra liczb zespolonych Rachunek macierzowy

Opis kolokwium :

Sposób oceniania

Wymagania podstawowe

Wymagania rozszerzone (stopnie dobre)Wartości własne i wektory własne Układy równań liniowych

Opis kolokwium :

Sposób oceniania

Wymagania podstawowe

Wymagania rozszerzone (stopnie dobre)Granica funkcji Rachunek różniczkowy Rachunek całkowy

Opis kolokwium :

Sposób oceniania

Wymagania podstawowe

Wymagania rozszerzone (stopnie dobre)
warunki dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej

Opis ogólny warunków dopuszczenia

Wymagania podstawowe

Wymagania rozszerzone (stopnie dobre)
Opis rygoru zasadniczego. (Egzamin)

Opis ogólny rygoru zasadniczego

Wymagania podstawowe

Wymagania rozszerzone (stopnie dobre)
Wykaz źródeł (podręczników i skryptów)

 1. xxxxxx

 2. xxxxxx  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość