Strona główna

Dzielnica ochota


Pobieranie 31.25 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar31.25 Kb.

INWESTOR :

MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

DZIELNICA OCHOTA

02-021 WARSZAWA UL.GRÓJECKA 17a

OBIEKT: KOTŁOWNIA LOKALNA W BUDYNKU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 23

02-067 WARSZAWA ul. WAWELSKA 48

TEMAT: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ KOTŁOWNI

W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 23

02-067 WARSZAWA ul. WAWELSKA 48


PROJEKTANT: mgr inż. Władysław Dzierzęga Wa - 466/92


SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Andrzej Tyszka ST–413/80


Marzec 2012

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji

Elektrycznej Kotłowni Lokalnej w Budynku

Szkoły Podstawowej nr 23 w Warszawie ul. Wawelska 48


 1. Wstęp

1.1. Przedmiot specyfikacji


Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania

i odbioru robót: • instalacji elektrycznej zasilania, oświetlenia, siły i sterowania urządzeń

elektrycznych kotłowni gazowej w Budynku Szkoły Podstawowej nr23

02-067 Warszawa ul .Wawelska 48


1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach , zlecaniu

i realizacji robót podanych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty których dotyczy specyfikacja , obejmują czynności umożliwiające

wykonanie i odbiór robót podanych w punkcie 1.1
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi

normami i określeniami podanymi w opracowaniu p.t. „Ogólne specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robót – Wymagania ogólne”


1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją

projektową ,specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego

i autorskiego , zgodnie z art.22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację montażu i zorganizowanie

placu budowy , którymi będzie samodzielnie kierował na terenie budowy.

Wykonawca uzgodni plan swoich prac z nadzorem ze strony Inwestora,

który zastrzega sobie możliwość narzucenia ewentualnych szczególnych

sposobów działania , jeżeli takie okażą się konieczne. Wykonawca jest

zobowiązany zabezpieczyć dostawę całego oprzyrządowania niezbędnego do

realizacji prac.1.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy


Wykonawca w trakcie realizacji prac , jest zobowiązany do stosowania środków,


które ze względu na charakter robót ,zagadnienia techniczne oraz w oparciu

o doświadczenie są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników

wykonujących te prace. Ponadto wykonawca wraz ze swoim kierownictwem

robót są zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach dotyczących

bezpieczeństwa i koordynacji prac.
2. Materiały
2.1. Wymagania podstawowe
Zgodnie z Ustawą „O Badaniach i Certyfikacji „ z dnia 3 kwietnia 1993r.

I art. 10 Prawa Budowlanego przy wykonywaniu robót budowlanych

należy używać wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania

w budownictwie . Za wyroby dopuszczone uznaje się takie wyroby ,dla których zgodnie z przepisami wyżej wymienionych dokumentów wydano: • Certyfikat na znak bezpieczeństwa ,wykazujący że zapewniono zgodność

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm ,

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, • Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą

2.2. Wewnętrzne linie zasilające


Na wewnętrzne linie zasilające WLZ należy stosować

przewody o napięciu znamionowym minimum 750V.

Bezwzględnie przestrzegać stosowania przewodów PE w kolorze

żółto-zielonym , a przewód N w kolorze niebieskim .


2.3. Rozdzielnica kotłowni RK
Zastosowana aparatura rozdzielczo-zabezpieczająca winna posiadać

certyfikat i dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Tablica rozdzielcza

winna posiadać trwałe oznaczenia wielkości zabezpieczeń i opisy zgodne

z dokumentacją.

Drzwi tablicy rozdzielczej muszą być zamykane na klucz.
2.4. Instalacja zasilania tablicy kotła , silników pomp i gniazd wtyczkowych.
Obwody zasilania tablicy kotła , silników pomp i gniazd wtyczkowych posiadają niezależne zabezpieczenie nadprądowo – zwarciowe i różnicowo-prądowe , i są oddzielone od innych obwodów. Zastosowane zabezpieczenia chronią instalację przed przeciążeniem i stanowią ochronę przed porażeniem elektrycznym.

Wszystkie gniazdka wtyczkowe muszą posiadać styk ochronny PE.

Należy przestrzegać właściwego podłączenia przewodów L,N,PE

do zacisków silników i gniazd wtykowych .


2.5. Instalacja elektryczna oświetlenia
Instalacja oświetlenia winna zabezpieczać natężenie

oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 12464-1 , a mianowicie:

- pomieszczenia kotłowni 150 Lx

Instalację oświetlenia wykonać przewodem typu YDY 750V 3x1,5 p.t.,

Instalację należy układać w liniach prostych , równoległych

do krawędzi ścian i stropów.

2.6. Instalacja ekwipotencjalna
Dla zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać uziemioną

magistralę wyrównawczą z płaskownika ocynkowanego 2x30mm ułożoną

wokół pomieszczenia

Do uziemionej magistrali wyrównawczej należy podłączyć wszystkie dostępne

metalowe korpusy urządzeń i rurociągi / kotły, rurociągi wody , zbiornik

i korytka kablowe metalowe /.Do szyny wyrównawczej podłączyć przewodem

ochronnym zacisk ochronny PE tablicy rozdzielczej RK .

2.7. Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej


AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACJI GAZOWEJ typu

GX zasilony z rozdzielnicy kotłowni RK.

Do wykrywania i pomiaru stężenia gazu ziemnego zainstalować 2-wa czujniki

gazu typu DEX1 na najwyższym poziomie pod sufitem w rejonie kotła.

Po przekroczeniu I poziomu stężenia gazu atestowany czujnik DEX 1 poprzez

moduł alarmowy MD-2Z podaje napięcie 12V DC na lampę sygnalizacji

świetlnej modułu SAO.

Po przekroczeniu dopuszczalnego II stopnia stężenia gazu , atestowany czujnik

DEX 1 poprzez moduł alarmowy MD-2Z generuje impuls napięciowy , który

jest podany na cewkę elektrozaworu 1EZ ,oraz moduł alarmowy SAO sygnalizacji

akustyczno-optycznej . Pobudzony impulsem napięciowym

elektrozawór 1EZ odcina dopływ gazu .

Dopływ gazu do palnika kotła nastąpi po ręcznym odblokowaniu elektrozaworu

1EZ przez podniesienie opuszczonego grzybka odcinającego dopływ gazu.

3. Kontrola jakości robót


  1. Ogólne zasady kontroli.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta.

Poszczególne etapy wykonanych prac instalacyjnych oraz użyte materiały

powinny być ocenione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakty te

powinny znależć odzwierciedlenie wpisem do Dziennika Budowy.
3..2. Instalacje elektryczne
Bieżącą kontrolę jakości robót przeprowadza uprawniony Inspektor Nadzoru

Budowlanego . Dokonuje on kontroli oraz odbiorów częściowych poszczególnych

elementów instalacji , które ulegają zakryciu.

Fakty te powinny potwierdza wpisem do dziennika budowy.

3.3. Odbiór robót
W zależności od ustaleń , roboty podlegają następującym etapom odbioru:


 1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu

robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora.

Gotowość danej części robót zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony

niezwłocznie , nie póżniej jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do

dziennika budowy i powiadomienia Inwestora.
b) Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru

częściowego dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora
 1. Odbiór ostateczny robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym

powiadomieniem o tym na piśmie Inwestora. Odbioru ostatecznego robót

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny na podstawie

przedłożonych dokumentów , wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.
 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostatecznego sporządzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

Dokumenty:


 • certyfikaty , deklaracje zgodności i karty katalogowe zastosowanej aparatury

i urządzeń

 • protokoły pomiarów stanu izolacji przewodów i kabli,

 • protokoły pomiaru skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej,

 • protokoły pomiaru natężenia oświetlenia,

 • protokoły pomiaru prawidłowego działania systemu bezpieczeństwa instalacji

gazowej.

Przepisy związane:


1. PN-EN 12464-1 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
2. PN-92/E-05009/41 Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo

Ochrona przeciwporażeniowa
3. PN-92/E-05009/42 Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo

Ochrona przed prądem przetężeniowym
4. PN-92/E-05009/54 Instalacja elektryczna w obiektach budowlanych

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznegoUziemienia i przewody ochronne©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość