Strona główna

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29


Pobieranie 23.88 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar23.88 Kb.

  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

  i Kształcenia Praktycznego

  90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 29

sekretariat ds. doskonalenia tel./fax (042) 678 10 85 e-mail:wcdnikp@wckp.lodz.pl

dyrektor tel. (042) 678 33 78, fax (042) 678 07 98 www.wckp.lodz.pl
Łódź, dnia 14 kwietnia 2014 r.


ROK SZKOLNY 2013/2014

Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów”

(Pitagoras)
NOWOCZESNE FORMY RUCHU PRZY MUZYCE - TWORZENIE PROSTYCH UKŁADÓW TANECZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PODSTAWOWYCH KROKÓW FITNESS
WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego do uczestnictwa w zajęciach warsztatowych, które odbędą się dnia 12 maja 2014 r. /poniedziałek/ w godzinach


14.45 – 17.30 w Szkole Podstawowej nr 153 w Łodzi ul.
Obrońców Westerplatte 28.

Organizatorem spotkania jest Krystyna Solarz (doradca metodyczny ŁCDNiKP),


a koordynatorem przedsięwzięcia i osobą prowadzącą Aleksandra Polus-Krupska (nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 153 w Łodzi). Celem przedsięwzięcia jest prezentacja możliwości wykorzystania nauki tańca nowoczesnego na lekcjach wychowania fizycznego oraz podczas zajęć do wyboru przez uczniów, a także rozwijania zdolności koordynacyjnych poprzez ruch przy muzyce.

Tematyka spotkania: • nauka podstawowych kroków tanecznych - elementy fitness

 • połączenie poznanych elementów w układ choreograficzny

 • ćwiczenie układów tanecznych

Mamy nadzieję, że ta forma spotkań podniesie atrakcyjność zajęć i wpłynie na zaspokojenie potrzeb i zainteresowań uczniów.

Prosimy o zabranie ze sobą stroju i obuwia sportowego. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w zajęciach. Serdecznie zapraszamy i prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa do dnia poprzedzającego termin warsztatu na adres e-mail kristel06@wp.pl lub pod numer telefonu 502 57 93 94 do dnia 12.05.2014 r.
Opracowała:

Krystyna Solarz


Proszę o zamieszczenie „SZYBKIEJ INFORMACJI” na tablicy ogłoszeniowej w pokoju nauczycielskim
Dnia .......................................
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

u
(pieczęć szkoły/placówki)

l. Kopcińskiego 29

90-142 ŁódźKarta zgłoszenia

klienta indywidualnego
Rodzaj usługi edukacyjnej: WARSZTATY METODYCZNE

Temat usługi edukacyjnej: NOWOCZESNE FORMY RUCHU PRZY MUZYCE - TWORZENIE PROSTYCH UKŁADÓW TANECZNYCH WYKORZYSTUJĄC PODSTAWOWE KROKI FITNESS
Projektowany(e) termin(y)* 12.05.2014 r. Kierownik/organizator: Krystyna Solarz

*..................................................................................................................................................................................(miejsce na informację o możliwościach wyboru/zmiany terminu/terminów, zamawianiu noclegów itp.)


 1. Imię i nazwisko

PESEL

 1. Nazwa szkoły/placówki:


kod pocztowy: - tel. szkoły/placówki

miejscowość: ......................................ulica: .................................................... nr …...........


 1. Adres do korespondencji: kod poczt. - miejscowość: .............. ulica: .............................................................................................. nr …..............................

 2. Telefon E-mail ...................................................
 1. Funkcja/stanowisko/przedmiot/specjalność ..........................................................................
 1. Opłatę za uczestnictwo w wysokości ........... zł pokrywa osoba .......................................

..................................................... lub szkoła/placówka**.....................................

imię i nazwisko, adres zamieszkania NIP płatnika

**Dane wpisać w przypadku, gdy ma być wystawiona faktura.


Wpłaty za uczestnictwo należy dokonać do dnia .......................... na konto nr 52 1560 0013 2026 0040 3869 0005
Przyjmuję do wiadomości, że nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach spowoduje obciążenie kosztami uczestnictwa.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celach związanych z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu usługi edukacyjnej, rekrutacją, monitoringiem, kontrolą i ewaluacją oraz w celu służbowego kontaktowania się ze mną.


7. Podpis zgłaszającego się: 8. Akceptacja Dyrektora szkoły/placówki/firmy***:
............................................ .............................................................

*** w przypadku ucznia niepełnoletniego, akceptacja jego rodziców


9. Imię i nazwisko nauczyciela szkoły upoważnionego do kontaktu z Centrum (dotyczy usług edukacyjnych dla uczniów):……………………………………… nr tel. …...……………

Zgłoszenie można wysłać na email: kristel06@wp.pl do dnia 12.05.2014


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość