Strona główna

Dzp-271- 1-U/13 Brzesko dnia 05. 01. 2013r


Pobieranie 16.77 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar16.77 Kb.

DZP-271- 1-U/13 Brzesko dnia 05.01.2013r.


Odp.3

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę: Różnych produktów leczniczych.


W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów, informuję:
Pytanie 1:

Dotyczy Zadania 5; pozycja 13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłkowego opisu pozycji- użyte sformułowanie opisuje budowę worka z płynem sybstytucyjnym i nie stanowi odrębnego elementu terapii nerkozastępczej.Odp: Tak nastąpiła pomyłka, pozycji tej nie należy wyceniać.
Pytanie nr:2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pak. poz.6 Amphotericin B amp 50 szt (Amphocil)? Preparat został wycofany z obrotu decyzją GIF w 2012 r.

Czy na wycenę Amphoterinin B liposomalnej (AmBisone, o,05 g, inj., 1 fiol + 1 filtr membr)- 12 amp?

Odp: Tak.

Pytanie nr:3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pak.1 poz.39 Calcium amp 10% 10 ml.

Brak preparatu na rynku od grudnia 2011r oraz brak równoważnika na rynku.

Odp: Tak.
Pytanie nr:4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pak.1 poz.45 Cetriscabin emulsja 125 g?

Brak produkcji i dystrybucji preparatu oraz brak równoważnika na rynku.

Odp: Tak.
Pytanie nr:5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wycenę w pak.1 w poz.102 Gutte cardiacae 35g. 10op?

Zmiana pojemności opakowania przez producentów.

Odp: Tak.
Pytanie nr:6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pak.1 poz.119 Kalim Effervescens, 5 g?

Zakończona dystrybucja oraz brak równoważnika na rynku.

Odp: Tak.
Pytanie nr:7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pak.1 w poz. 195 Tetanus immunoglobulin 250 jm. amp-strz.? Preparat nie jest ogólnie dostępny na rynku.Odp: Tak.
Pytanie nr:8

Czy Zamawiający w pak.10 w poz.12 i 13 ma na myśli wycenę preparatów o tej samej substancji: Salbutamolum aer 200 daw.?Odp: Tak.
Pytanie nr:9

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z pak.13 poz.7 Hydroxyprogesteroni caproas amp.250 mg/2 ml? Brak produkcji i dystrybucji preparatu oraz brak równoważnika na rynku.Odp: Tak.
Pytanie nr: 10

Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych?Odp. Tak.

Pytanie nr: 11

Czy Zamawiający w zadaniu nr 10 pozycja nr 5 (Budesonidum zaw. do nebulizacji 250 µg/ml) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?Odp: Nie dopuszcza.
Pytanie nr:12

Czy Zamawiający w zadaniu nr 24 poz.1 (Marcaine heavy spina lamp 0,5% 4 ml) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?Odp: Tak.
Pytanie nr:13

Czy Zamawiający wymaga, aby w zadaniu nr 10 pozycja nr 5,6 i 7 Budesonidum zaw. do nebulizacji posiadał zarejestrowane wskazanie - ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli?Odp:Tak.
Pytanie nr:14

Do §6 ust.7 projektu umowy. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisu niezgodnego z art. 552 Kodeksu cywilnego, pozbawiającego wykonawcę prawa do wstrzymania dostaw w przypadku opóźnień płatności za dostarczone towary.Odp:Nie wyrażamy zgody. W przypadku nieterminowych płatności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe (§ 6 ust.6).
Pytanie nr:15

Do treści §7 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."Odp: Nie wyrażamy zgody.
Pytanie nr:16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §12 ust.1 ppkt a) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?Odp: Tak wyrażamy zgodę.
Pytanie nr:17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §12 ust.1 ppkt a) poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za opóźnienie dostawy w wysokości nie większej niż 1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki?Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.
Pytanie nr:18

Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający będzie interpretował zapisy §11 ust.3 projektu umowy w kontekście komunikatu Ministerstwa Zdrowia z dnia 16 marca 2012 roku?Odp: § 11 projektu umowy nie zawiera ust.3.
Pytanie nr:19

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 68

Czy zamawiający wymaga ,aby przedmiot zamówienia zawierał substancje pomocnicze stabilizujące lek: EDTA (edetynian disodu) i  kwas cytrynowy w celu uniknięcia rozkładu substancji czynnej?
Odp: Tak.


Pytanie nr:20

Dotyczy pakietu nr 8 poz. 68

Czy zamawiający wymaga ,aby przedmiot zamówienia był przebadany pod względem trwałości chemicznej i fizycznej, która potwierdza, że roztwór można przechowywać w temperaturze 25° C do 24 godzin i do 48 godzin w lodówce w temperaturze 2-8° C ?

Odp: Tak.
Pytanie nr:21

Dotyczy pakietu nr 1- pozycja 124 (ketoprofen)

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany preparat miał zarejestrowane podanie dożylne oraz domięśniowe?

Odp: Tak.
Pytanie nr:22

Dotyczy – pakietu nr 14 – pozycja 1 (dobutamin)

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Dobutamin Sadoz 250 mg fiolka w postaci proszku do sporządzania roztworu do infuzji?

Odp: Tak.

............................./Kierownik DZP/

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość