Strona główna

Ects – Arkusz przedmiotu


Pobieranie 26.11 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar26.11 Kb.
Prowadzący przedmiot

Prof. dr hab. Władysław W. Kubiak


Osoby prowadzące zajęcia pomocnicze
Kod
Nazwa przedmiotu

Analityka i metrologia chemiczna


Rodzaj przedmiotu

Obowiązkowy

Kierunek / stopień studiów
Makrokierunek Ceramika – Studia I-go stopnia

Semestr studiów, rodzaje zajęć, liczby godzin, liczba punktów kredytowych

Semestr - V, łącznie godzin – 60: wykład 30, laboratorium – 30, ECTS - ?

Adres strony internetowej przedmiotu

http://home.agh.edu.pl/~kca/

Forma nauczania

Wykład - multimedialna, laboratorium - tradycyjna

Cel przedmiotu

Zaznajomienie z pomiarem jako procesem uzyskiwania wiarygodnej informacji o obiektach materialnych.

Tytuły wykładów

Pomiar jako proces uzyskiwania wiarygodnej informacji o obiektach materialnych.

Wzorce i materiały odniesienia, jednostki, spójność pomiarowa.

Niepewność pomiaru i jej miary oraz metody wyznaczania.

Proces pomiarowy i jego etapy

- próbka reprezentatywna i strategie jej pobierania oraz jej wielkość;

- metody przygotowania próbki do pomiaru (homogenizacja, rozdzielanie i zatężane);

- pomiar: sygnał pomiarowy oraz aparatura

- interpretacja wyniku, kalibracja i wzorcowanie;

- metody chemometryczne analizy danych pomiarowych.

Analityka jako nauka, jej zadania oraz zakres.

Analityka składu – zadania, podstawowe metody (analiza elementarna, analiza

szczegółowa) • zakres analityki składu i wymagania (analiza składnika głównego, analiza śladowa, analiza specjacyjna)

Analityka procesowa – wymagania, zakres stosowalności, systemy przemysłowe

Analityka rozmieszczenia

 • skala makro

 • skala mikro i nano (metody analizy i mapowania powierzchni)

Analityka strukturalna

 • matody badania struktury i składu fazowego ciała stałego

 • metody badania struktury cząsteczki

Metody badania przemian chemicznych i fazowych

Laboratoria (7 zajęć 4-godzinnych + 1 zajęcia wstępne 2-godzinne):

 1. Pobieranie i przygotowanie próbek do pomiaru

 2. Pomiar i jego niepewność, kalibracja i walidacja metody

 3. Przeglądowa analiza wielopierwiastkowa

 4. Analiza śladowej zawartości pierwiastka

 5. Mikroanaliza powierzchni (EDX) i jej kalibracja

 6. Analiza strukturalna

 7. Przemiany fazowe i metody ich badania


Streszczenie przedmiotu

Przedmiot stanowi wprowadzenie do metod pomiarowych stosowanych w celu otrzymania wiarygodnych informacji o układach materialnych. Omawiana jest spójność oraz niepewność pomiarowa i sposoby jej wyznaczenia. Uzyskiwanie informacji o obiekcie badanym przedstawione jest w ujęciu procesowym. Omówione są i zilustrowane praktycznymi zajęciami laboratoryjnymi poszczególne działy analityki: analityka składu chemicznego, analityka procesowa, analityka rozmieszczenia oraz analityka strukturalna. Przedstawione są także podstawowe metody pozwalające na badanie przemian chemicznych i fazowych.

Bibliografia

 1. Encyclopedia of Analytical Science

 2. H.Gunzler, Accreditation and Quality Assurance in Analytical Chemistry, Springer, Heidelberg 1996

 3. A.Hulanicki, Współczasna chamia analityczna – wybrane zgadnienia, PWN Warszawa 2001

 4. W.W.Kubiak, J.Gołaś (ed), „ Instrumentalne metody analizy chemicznej” Wyd. AKAPIT,Kraków 2005


Warunki uczestnictwa w przedmiocie

Według regulaminu studiów.

Forma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie i egzamin.

Zasada wystawiania oceny końcowej

Wg oceny z egzaminu.

Słowa kluczowe

niepewność pomiarowa, spójność pomiarowa, kalibracja metody, walidacja metody, proces analityczny, analityka składu, analityka procesowa, analityka rozmieszczenia, analityka struktury


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość