Strona główna

Edukacja w dobrym stylu”


Pobieranie 1.22 Mb.
Strona1/14
Data18.06.2016
Rozmiar1.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

EDUKACJA W DOBRYM STYLU”

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA MATEMATYKI DLA UCZNIÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
Modyfikacja programu nauczania matematyki
„Matematyka 2001” dla klas IV - VI
w zakresie metod i organizacji kształcenia
Autorzy: Borowy Aleksandra, Jusiak Magdalena, Kałuża Renata, Stelmaczonek Joanna

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe

Numer konkursu 2/POKL/3.3.4/09

Tytuł projektu: Edukacja w dobrym stylu

Okres realizacji: 01.09.2009 – 30.09.2011

Projektodawca Gmina Miejska Kraków


Spis treści


1

Projektodawca Gmina Miejska Kraków 2

Spis treści 3

WSTĘP 5


CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA INNOWACYJNYCH METOD DIAGNOZY I TERAPII 9

TREŚCI WSKAZANE DO REALIZACJI PODCZAS ZAJĘĆ


EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNYCH 11

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW


KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA 13

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE


INNOWACYJNEJ METODOLOGII 13

PROFILE DOMINACJI CARLI HANNAFORD 13

KONCEPCJA INTELIGENCJI WIELORAKICH HOWARDA GARDNERA 16

KONCEPCJA RUCHU INTEGRUJĄCEGO SALLY GODDARD 19

OPIS POSZCZEGÓLNYCH ODRUCHÓW I ICH WPŁYW NA UCZENIE SIĘ I ZACHOWANIE UCZNIÓW: 23

MODUŁ DIAGNOZY 47

ZADANIA NAUCZYCIELA 47

OPIS METOD DIAGNOZY 49

DIAGNOZA PROFILU DOMINACJI (STYLU UCZENIA SIĘ) 49

Diagnoza dominacji półkuli 49

Ustalenie dominującej półkuli na podstawie obserwacji. 54

Ustalenie dominującego oka 55

Ustalenie dominującego ucha. 57

Ustalenie dominującej ręki 58

Ustalenie dominującej nogi 59

DIAGNOZA PROFILU INTELIGENCJI 60

DIAGNOZA POZIOMU ROZWOJU RUCHOWEGO 61

ORGANIZACJA PZESTRZENI KLASY UWZGLĘDNIAJĄCA PROFIL UCZENIA SIĘ 63

NARZĘDZIA DIAGNOZY 65

TEST POZWALAJĄCY USTALIĆ DOMINUJĄCĄ PÓŁKULĘ MÓZGOWĄ 65

Załącznik 1a 71

PROFIL DOMINACJI LATERALNEJ 71

Załącznik 1a 72

Załącznik 2 73

TEST INTELIGENCJI WIELORAKICH 73

PROFIL INTELIGENCJI WIELORAKICH 75

KWESTIONARIUSZ DZIECIĘCY INPP 76

KWESTIONARIUSZ DIAGNOSTYCZNY INPP 78

KWESTIONARIUSZ DIAGNOSTYCZNY INPP 80

Załącznik 5 82

TEST POZWALAJĄCY USTALIĆ DOMINUJĄCĄ PÓŁKULĘ MÓZGOWĄ 82

wersja dla nauczyciela 82

SKALA INTELIGENCJI WIELORAKICH 88

Kwestionariusz dla nauczyciela 88

MODUŁ ZAJĘĆ
EDUKACYJNO – TEAPEUTYCZNYCH 91

OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WPŁYWU DOMINUJĄCEGO PROFILU NA PROCES UCZENIA SIĘ 91

OPIS METOD REALIZACJI TREŚCI PROGRAMOWYCH
Z UCZNIAMI O DOMINUJĄCEJ ZDOLNOŚCI WZROKOWEJ 94

DOMINUJĄCA ZDOLNOŚĆ SŁUCHOWA 128

DOMINUJĄCA ZDOLNOŚĆ KINESTETYCZNA 162

ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCYCH ĆWICZEŃ RUCHOWYCH


Z ZAKRESU GIMNASTYKI MÓZGU : 201

OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 206

PROPOZYCJE METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 207

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZA ZAJĘĆ 208

KLASA IV 208

KLASA V 213

KLASA VI 220

BIBLIOGRAFIA 226

WSTĘP


U podłoża zaproponowanych w programie metod diagnozy i nauczania uczniów


o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) leżą koncepcje:

  • inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera,

  • profili dominacji Carli Hannaford,

  • ruchu integrującego Sally Goddard – Blythe.

Zarówno teoria inteligencji wielorakich jak i profile dominacji za kluczowe uznają indywidualne a tym samym pluralistyczne podejście do kształcenia każdego ucznia


w odróżnieniu od podejścia ujednoliconego, w którym wszyscy uczą się tego samego w podobny sposób. W tym drugim podejściu tylko pewna grupa uczniów ma szansę na sukces.

Podejście indywidualistyczne reprezentowane przez Hannaford i Gardnera jest skoncentrowane na jednostce i wynika z założenia, że różni ludzie mają różne zdolności poznawcze i odmienne style poznawania. Zatem dobry system kształcenia powinien uwzględniać tę różnorodność i indywidualność by naturalne różnice indywidualne nie były przyczyną spychania pewnej części uczniów na margines, gdzie dominującym doświadczeniem staje się niepowodzenie i poczucie mniejszej wartości. Według Gardnera teoria inteligencji wielorakich może być użyteczna w przypadku dzieci, które nie przyswajają wiadomości w zwykły sposób. Przyjęcie założeń teorii inteligencji wielorakich może sugerować pewne posunięcia dydaktyczne, które będą korzystne dla uczniów przejawiających taki czy inny niezwykły sposób uczenia się. Autor sugeruje, że najprostszym sposobem wykorzystania inteligencji wielorakich


w tym celu, jest zidentyfikowanie obszarów uzdolnień każdego dziecka i na tej bazie tworzenie możliwości rozwinięcia tych zdolności.

Stąd w naszym programie pomysł by nauczyciel zdiagnozował na wstępie zarówno profil inteligencji dziecka, z którym na co dzień pracuje, jak i swój własny. Znając swój profil inteligencji i styl uczenia się może odpowiednio modyfikować stosowane przez siebie środki dydaktyczne (preferowane i wynikające z własnego stylu) tak, by wspomagały uczenie się uczniów a nie tylko były łatwe i przyjemne dla niego samego.


Carla Hannaford zwraca uwagę na jeszcze inny aspekt wiedzy o stylu uczenia się. Pisze ona, że zrozumienie stylów uczenia się jest pomocne nie tylko w planowaniu programów edukacyjnych, ale także „dla większego wglądu w zachowanie jednostki”, co może być istotne dla tej grupy uczniów o SPE, które w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego mają wpisaną diagnozę – zaburzenia zachowania. Słowa „zrozumienie”, „wgląd” wydają się być słowami – kluczami. Takie podejście wydaje się nam istotnym uzasadnieniem dla zastosowania wiedzy o profilu dominacji
C. Hannaford i włączenie jej w system pomocy dla uczniów o SPE.
Profile dominacji znajdują zastosowanie i stanowią istotną pomoc dla twórczych, refleksyjnych nauczycieli dlatego, że stanowią ważną wskazówkę jak dana osoba przetwarza informacje, jaki jest jej optymalny styl uczenia się. Wydaje się to mieć niebagatelne znaczenie w sytuacji dzieci o SPE, które często w swoim doświadczeniu mają już spory bagaż edukacyjnych porażek, niekiedy nawet prezentują syndrom wyuczonej bezradności w sytuacji zadaniowej i które wymykają się wciąż obecnym
w szkole tradycyjnym metodom nauczania. Tradycyjnym w znaczeniu takim, że wszystkich próbuje się uczyć tego samego i tak samo. Dodatkowym problemem jest tradycyjny sposób oceniania, wszystkich w ten sam sposób, najchętniej za pomocą testowania, w wyniku którego otrzymuje się liczbę, którą następnie można dowolnie zestawiać z innymi liczbami otrzymanymi w podobnej procedurze.

Tymczasem dziecko o SPE wymaga przede wszystkim indywidualnego podejścia na różnych płaszczyznach. Dotyczy to przede wszystkim metod nauczania, oceniania


a także podejścia wychowawczo-terapeutycznego.
Psycholodzy i pedagodzy wielokrotnie spotykają się z sytuacją, kiedy stres dziecka wynikający ze szkolnych porażek spotęgowany jest przez niezrozumienie sytuacji,
w której uczeń z łatwością przyswaja teksty piosenek ulubionego wykonawcy, potrafi zapamiętać trudne terminy opisujące szczegóły techniczne samochodu ulubionej marki a w szkole nie może nauczyć się wiersza a terminy opisujące budowę komórki zapomina zaraz po zamknięciu zeszytu. Znajomość własnego stylu uczenia się wzbogacona o wskazówki jak z niego korzystać przygotowując się do lekcji, może mieć istotne znaczenie nie tylko dla nauczyciela, który pracuje z konkretnym dzieckiem ale i dla samego ucznia, ponieważ wielu uczniom przynosi ulgę zrozumienie co się z nimi dzieje, gdy próbują nauczyć się czegoś nowego. Wdrażając proponowany przez nas program nie należy zapominać o tym, że uczeń powinien znać swój profil dominacji, umieć korzystać z tej wiedzy na co dzień, w różnych sytuacjach, nie tylko edukacyjnych. Profil dominacji nie tylko mówi nam o tym, jak dana osoba uczy się najłatwiej ale również jak komunikuje się z otoczeniem, czyli wpływa na relacje społeczne.
Dla edukacji znaczenie profilu dominacji można ująć w takich płaszczyznach:

  • pozwala dostosować program do indywidualnych potrzeb każdego ucznia,

  • pozwala określić czynniki stresujące, blokujące uczenie się,

  • pozwala określić możliwości każdego dziecka (także w zakresie uczenia się),

  • pozwala określić drogi (sposoby) łatwiejszego alternatywnego uczenia się (strategie sukcesu) a więc wnieść nutkę optymizmu w życie ucznia, do którego przylgnęła już etykietka.

Biorąc pod uwagę fakt, że w szkołach, nie tylko integracyjnych, jest niemała liczba uczniów z diagnozą zaburzenia zachowania i to, że profil dominacji lateralnej ma także wpływ na zachowanie jednostki i sposób jej komunikowania się z otoczeniem, wiedza o tym, może być pomocna w zrozumieniu trudnego ucznia i być wskazówką jak z nim postępować.

Biorąc pod uwagę dominację półkuli mózgowej, dominujące oko, rękę, ucho i nogę uzyskujemy 32 profile, a każdy z nich wyznacza inny sposób percepcji świata. Każdy nauczyciel powinien pamiętać o tym, że mając codziennie przed sobą przeciętnie dwadzieścia kilka twarzy każda z nich może inaczej odbierać jego słowa i gesty.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość