Strona główna

Effect of soil contamination by copper on the content of macroelements in spring barley


Pobieranie 8.79 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.79 Kb.
Polish Journal of Natural Sciences

Abbrev.: Pol. J. Natur. Sc., No 12(4): 479-485, Y. 2003____________________________________________________________________________________________________________

EFFECT OF SOIL CONTAMINATION BY COPPER ON THE CONTENT OF MACROELEMENTS IN SPRING BARLEY
Mirosław Wyszkowski *, Jadwiga Wyszkowska **

* Department of Environmental Chemistry, ** Department of Microbiology


University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Key words: copper contamination of soil, Actinomyces, spring barley, content of macroelements

Summary


The aim of the research has been to determine the effect of soil contamination caused by copper on the content of macroelements in aboveground parts of spring barley plants. The trials were conducted in three series: without Actinomyces, with Actinomyces inoculum consisting of Streptomyces odorifer and Streptomyces viridis spores. Yield of spring barley and concentration of macroelements depended on the type of soil, application of Actinomyces inoculum and rate of soil contamination with copper. The content of all macroelements except phosphorus was higher in plants grown in light soil rather than in light clay sand. In general, soil contamination with copper had a positive effect on accumulation of macroelements in spring barley, increasing their levels in aboveground parts of plants. A particularly high, nearly 3-fold increase was observed in the case of calcium on light soil. Application of Actinomyces spores to soil limited the accumulation of macroelements in spring barley under the effect of copper. Nitrogen, calcium and magnesium were more strongly affected by Streptomyces viridis, whereas Streptomyces odorifer had a more pronounced effect on phosphorus, potassium and sodium. The levels of nitrogen, phosphorus, potassium and sodium were correlated with the yield of barley and with the concentration and uptake of other macroelements by spring barley.

Wpływ zanieczyszczenia gleby miedzią na zawartość makroelementów w jęczmieniu jarym
Mirosław Wyszkowski *, Jadwiga Wyszkowska **

* Katedra Chemii Środowiska, ** Katedra Mikrobiologii


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: zanieczyszczenie gleby miedzią, promieniowce, jęczmień jary, zawartość   makroelementów
Streszczenie

Celem badań było określenie wpływu zanieczyszczenia gleby miedzią na zawartość makroelementów w częściach nadziemnych jęczmienia jarego. Doświadczenia prowadzono w trzech seriach: bez szczepionki promieniowców, z dodatkiem szczepionki promieniowców składającej się z zarodników Streptomyces odorifer i Streptomyces viridis. Plonowanie jęczmienia jarego i zawartość makroelementów były uzależnione od rodzaju gleby, aplikacji szczepionki promieniowców i stopnia zanieczyszczenia jej miedzią. Zawartość wszystkich makroelementów, z wyjątkiem fosforu, była wyższa w roślinach uprawianych na glinie lekkiej niż na piasku gliniastym lekkim. Zanieczyszczenie gleby miedzią miało raczej dodatni wpływ na gromadzenie makroelementów w jęczmieniu jarym, powodując wzrost ich zawartości w częściach nadziemnych. Szczególnie wysoki, prawie 3-krotny, wzrost zawartości stwierdzono w przypadku wapnia na glinie lekkiej. Dodatek do gleby zarodników promieniowców ograniczył wzrost nagromadzania makroelementów w jęczmieniu jarym w wyniku oddziaływania miedzi. W przypadku azotu, wapnia i magnezu silniej działał Streptomyces viridis, a fosforu, potasu i sodu Streptomyces odorifer. Zawartość azotu, fosforu, potasu i sodu była skorelowana z plonem roślin oraz z zawartością i pobraniem innych makroelementów przez jęczmień jary.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość