Strona główna

Effect of soil contamination with nickel on enzymatic activity


Pobieranie 7.52 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar7.52 Kb.
Polish Journal of Natural Sciences

Abbrev.: Pol. J. Natur. Sc., No 12(4): 479-485, Y. 2003____________________________________________________________________________________________________________

Effect of soil contamination with nickel on enzymatic activity
Jadwiga Wyszkowska*, Mirosław Wyszkowski**

*Department of Mikrobiology, **Department of Environmental Chemistry


University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Key words: soil contamination with nickel, magnesium fertilization, dehydrogenases, urease, acid phosphatase, alkaline phosphatase
Abstract

In a pot experiment, the effect of soil contamination with nickel (100, 200, 300, 400 mg Ni · kg-1) on the activity of dehydrogenases, urease, acid phosphatase and alkaline phosphatase was analysed. The effect of increasing nickel doses on soil enzymatic activity was studied in three series with increasing magnesium doses: 0. 50 and 100 mg Mg · kg-1.

The conducted research proved that soil contamination with nickel resulted in the reduction of the activity of dehydrogenases, urease, acid phosphatase and alkaline phosphatase. The most significant changes caused by nickel were noted in urease activity and the least significant changes in acid phosphatase activity. Magnesium fertilization reduced the negative effect of nickel on the activity of dehydrogenases, urease and partially on acid and alkaline phosphatase. Magnesium had the most advantageous effect on dehydrogenases. The activity of dehydrogenases, urease, acid and alkaline phosphatase was significantly correlated with the yield of yellow lupine aboveground parts.

Wpływ zanieczyszczenia gleby niklem na jej aktywność enzymatyczną
Jadwiga Wyszkowska*, Mirosław Wyszkowski**

* Katedra Mikrobiologii, **Katedra Chemii Środowiska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie gleby niklem, nawożenie magnezem, dehydrogenazy, ureaza, fosfataza kwaśna, fosfataza alkaliczna.


Streszczenie

W badaniach wazonowych określano wpływ zanieczyszczenia gleby niklem w ilości 100, 200, 300 i 400 mg Ni·kg-1 na aktywność dehydrogenaz, ureazy, fosfatazy kwaśnej i fosfatazy alkalicznej. Wpływ wzrastających dawek niklu na aktywność enzymatyczną gleby badano w trzech seriach ze wzrastającymi dawkami magnezu: 0, 50 i 100 mg Mg·kg-1.W wyniku badań stwierdzono, że zanieczyszczenie gleby niklem spowodowało zmniejszenie aktywności dehydrogenaz, ureazy, fosfatazy alkalicznej i kwaśnej. Nikiel spowodował największe zmiany w aktywności ureazy, a najmniejsze w aktywności fosfatazy kwaśnej. Nawożenie magnezem ograniczało ujemne oddziaływanie niklu na aktywność dehydrogenaz, ureazy oraz częściowo fosfatazy alkalicznej i kwaśnej. Magnez najkorzystniej wpływał na dehydrogenazy. Aktywność dehydrogenaz, ureazy, fosfatazy kwaśnej i alkalicznej była istotnie skorelowana z plonem części nadziemnych łubinu żółtego.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość