Strona główna

Egzemplarz bezpłatny


Pobieranie 323.44 Kb.
Strona1/5
Data20.06.2016
Rozmiar323.44 Kb.
  1   2   3   4   5

Egzemplarz bezpłatny

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy

w roku szkolnym 2012/2013

Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej
SUKCES

SZKOŁA POLICEALNA


TECHNIKUM

SZKOŁA ZASADNICZA


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


SPIS TREŚCI
 1. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas pierwszych szkół
  ponadgimnazjalnych w Legnicy _________________________ - s. 3
 1. Punkty informacyjne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych___________ - s. 3 1. Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych____________________ - s. 4 1. Przyjmowanie podań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,
  kwalifikowanie do szkół i terminy rekrutacji______________________________- s. 6 1. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych

Licea ogólnokształcące ______________________________________________ - s. 7
Technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne dla młodzieży,

Liceum ogólnokształcące, technika uzupełniające i szkoły policealne dla


dorosłych_________________________________________________________ - s. 16

Załącznik Nr 1- „5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej” __________________ - s. 251. Informacja o elektronicznym systemie naboru do klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych w Legnicy

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy na rok szkolny 2012/13, tak jak w latach poprzednich, przeprowadzany zostanie przy pomocy systemu elektronicznego Nabór Optivum. Dzięki temu rekrutacja do legnickich szkół będzie przebiegać sprawnie i z pełnym uwzględnieniem preferencji uczniów. Zastosowanie programu pozwoli na optymalny i jak najbardziej korzystny dla uczniów przydział do wybranych przez nich szkół, a nawet konkretnych klas.

System niesie wiele udogodnień dla uczniów i rodziców. Od początku prowadzenia naboru mają oni w jednym miejscu dostęp do pełnej oferty edukacyjnej wszystkich szkół oraz ich regulaminów rekrutacji. W trakcie składania podań dostępne są aktualizowane na bieżąco statystyki popularności poszczególnych oddziałów, a także dane dotyczące wolnych miejsc. System obejmuje wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum, a więc: licea ogólnokształcące, technika i zasadnicze szkoły zawodowe.

Każdy uczeń gimnazjum będzie mógł złożyć akces do trzech wybranych szkół ponadgimnazjalnych. Może w nich wybrać nieograniczoną liczbę oddziałów, do których chciałby uczęszczać. Istotna będzie kolejność wyboru, gdyż system przydzieli go do jednego tylko oddziału, w podaniu usytuowanego najwyżej, do którego będą wolne miejsca. O kolejności przydziału zadecyduje liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych.

Kandydaci z gimnazjów prowadzonych przez miasto Legnica, dokonują zgłoszeń do systemu przy udziale swoich macierzystych szkół. Gimnazja wprowadzają do bazy danych wszystkie informacje o kandydatach. Po zarejestrowaniu przekazują swoim absolwentom identyfikatory i hasła uprawniające do korzystania z internetowych stron systemu naboru.Kandydaci, których nie rejestrują gimnazja (absolwenci gimnazjów spoza miasta Legnicy, absolwenci gimnazjów niepublicznych) – uczestnictwo w naborze realizują indywidualnie przez internet. Po wejściu na stronę internetową http://dolnoslaskie.edu.com.pl zakładają konto i otrzymują swój login oraz hasło – postępują wg 5 kroków określonych
w załączniku nr 1.
2. Punkty informacyjne dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

Zadaniem punktów informacyjnych jest udzielanie kandydatom i ich rodzicom informacji o kryteriach naboru, ofercie edukacyjnej oraz wymaganiach stawianych kandydatom podczas postępowania rekrutacyjnego oraz w trakcie trwania nauki, informacji o wybranych zawodach,


o możliwościach zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Punkty informacyjne będą prowadzić swoją działalność do zakończenia procesu rekrutacji.

a) kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych oraz ich rodzice mogą zasięgnąć informacji
w
szkolnych punktach informacyjnych, które rozpoczną działalność nie później niż
2 kwietnia 2012 r. Punkty będą czynne codziennie w godzinach od 10.00 do 15.00,
a w środy od godz. 10.00 do godz. 16.00.

b) informacji dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ich rodziców będzie udzielać
miejski punkt informacyjny działający przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
Nr 1 w Legnicy, ul. Wrocławska 183a, tel. 76 854 68 43, 76 854 68 48. Punkt miejski
będzie czynny w terminach: • od 2 kwietnia do 1 czerwca 2012 r. we wszystkie dni robocze w godz. 11.00
  do 16.00,

 • od 4 czerwca do 20 lipca 2012 r. we wszystkie dni robocze w godz. 9.00 – 17.00.

3. Warunki i tryb rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych


1. Zasady rekrutacji określone są w Zarządzeniu Nr 34/2011 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad
rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013.
2. Rekrutacja uczniów do szkół odbywa się na podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły
uwzględniających:


 1. liczbę punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

 2. liczbę punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego i trzech wybranych

obowiązkowych zajęć edukacyjnych zawartych na świadectwie ukończenia gimnazjum,

 1. liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie

ukończenia gimnazjum.
3. Szkoły, w których przeprowadzone będzie dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne określą
i podadzą do wiadomości do końca lutego 2012 r. zakres wymagań obowiązujących kandydata do danego oddziału. Termin przyjmowania zgłoszeń do tych szkół ustala się od 02 kwietnia do 13 kwietnia 2012 r. Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w okresie od 16 kwietnia do 18 maja 2012 r.


4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu rekrutacyjno-
kwalifikacyjnym może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Sumę punktów rekrutacyjnych
oblicza się z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad:


 1. 50 punktów pochodzi z egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej - liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu j. polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, geografii, fizyki i chemii,
  j. obcego na poziomie podstawowym jest równa liczbie określającej wynik procentowy, uzyskany z danego zakresu podzielonej przez dziesięć. Liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu. 2. 40 punktów pochodzi za oceny z zajęć edukacyjnych otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum. Punkty nalicza się z czterech przedmiotów: j. polski i trzy przedmioty wskazane przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej. Punkty obliczane są zgodnie z zasadą:  • 10 punktów – ocena: celujący,

  • 8 punktów – ocena: bardzo dobry,

  • 6 punktów – ocena: dobry,

  • 4 punkty – ocena: dostateczny,

  • 0 punktów – ocena: dopuszczający.
 1. 10 punktów uczeń może otrzymać za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:  • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 2 pkt,

  • udział w konkursach, co najmniej na szczeblu wojewódzkim – maksymalnie
   5 pkt (1 konkurs – 2 pkt, 2 konkursy – 4 pkt, 3 i więcej – 5 pkt),

  • zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych, co najmniej na szczeblu powiatowym, zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych, konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych, co najmniej na szczeblu powiatowym – maksymalnie 2 pkt (1 osiągnięcie -1 pkt, 2 i więcej – 2 pkt),

  • inne, zapisane w statucie szkoły ponadgimnazjalnej i podane do wiadomości kandydatom przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej osiągnięcia ucznia, np. wzorowe zachowanie, wolontariat, współpraca z organizacjami charytatywnymi, działalność na rzecz środowiska – 1 pkt.

5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów


przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje
w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu,
przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów.
Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów przy kwalifikacji do klas, w których

wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (sprawnościowe, zdrowotne, artystyczne, uzdolnienia językowe i inne), jeśli przedmiot konkursu nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem


kształcenia.
6. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:


 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz
  osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

 2. kandydaci o kierunkowych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
  indywidualny program lub tok nauki,

 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku

kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
7. Dodatkowymi kryteriami różnicującymi kandydatów, w przypadku posiadania równej liczby
punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów podstawowych jest: 1. łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym,

 2. ocena zachowania,

 3. liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części zbieżnej z kierunkiem
  kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale,

 4. średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Wymienione wyżej dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.


4. Przyjmowanie podań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,
kwalifikowanie do szkół i terminy rekrutacji1. Kandydat w trakcie rekrutacji może równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech
szkół ponadgimnazjalnych.

2. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej składa dokumenty w terminie od 30 kwietniado 28 maja 2012 r.

3. Kandydat może dokonać zmiany decyzji o wyborze i przenieść podanie do innej szkoły


w terminie od 27 do 28 czerwca 2012 r.

4. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, do której wcześniej złożył podanie o przyjęcie, dołączaw terminie od 29 czerwca do 2 lipca 2012 r. następujące dokumenty: • kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu
  gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

 • kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
  w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów (dotyczy tylko
  kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub zasadniczej
  szkoły zawodowej),

 • podanie o przyznanie miejsca w internacie (zamiejscowi), o ile szkoła takim dysponuje,

 • kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
  i ponadwojewódzkim dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,

 • kandydaci z problemami zdrowotnymi dołączają potwierdzone opinie poradni
  psychologiczno – pedagogicznej,

 • kandydaci do klasy sportowej dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego
  zajęcia, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan
  zdrowia wydane przez lekarza specjalistę medycyny sportowe lub innego uprawnionego
  lekarza oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów),

 • kandydaci do klas specjalnych i integracyjnych dołączają skierowanie wydane przez
  organ prowadzący.


5. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych powinno
nastąpić do
4 lipca 2012 r.
6. Osoby przyjęte do szkół są obowiązane złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia
nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego
najpóźniej do 6 lipca 2012 r.
7. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół nastąpi nie później niż
9 lipca 2012 r.
8. Kandydaci niezakwalifikowani do żadnej ze szkół składają dokumenty do szkół dysponujących
wolnymi miejscami w terminie
do 10 lipca 2012 r.
9. Ogłoszenie list przyjętych uczniów w szkołach przeprowadzających drugi nabór powinno
nastąpić
nie później niż 11 lipca 2012 r.
10. Osoby przyjęte do szkół w drugim naborze są obowiązane złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego najpóźniej w terminie do 13 lipca 2012 r.
11. Ogłoszenie ostatecznych list kandydatów przyjętych do poszczególnych szkół w drugim naborze powinno nastąpić nie później niż do 16 lipca 2012 r.
12. Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu
7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym przypadku kopie
dokumentów ulegną zniszczeniu.
13. Terminarz rekrutacji do szkół policealnych dla młodzieży i szkół ponadgimnazjalnych dorosłych:


 1. do trzyletniego liceum ogólnokształcącego i trzyletniego technikum
  uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej ustala się:

 • termin składania podań od 4 do 29 czerwca 2012 r.

 • ogłoszenie wyników naboru do 6 lipca 2012 r.
 1. do szkół policealnych dla młodzieży i dorosłych ustala się:

 • termin składania podań od 2 lipca do 29 sierpnia 2012 r.

 • ogłoszenie wyników naboru do 31 sierpnia 2012 r.14. W szkołach, do których nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów kwalifikowanie
należy zakończyć nie później niż
31 sierpnia 2012 r.
5. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych
Licea ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
Plac Klasztorny 7

59 - 220 Legnica

tel./fax 76 862 27 58

e-mail: szkola@1liceum.pl adres www: www.1liceum.pl  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość