Strona główna

Elementy składowe sylabusu Opis


Pobieranie 16.37 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar16.37 Kb.
SYLABUS PRZEDMIOTU 2012/2013

WSTĘP DO PRAGMATYKI MIĘDZYKULTUROWEJ

Elementy składowe sylabusu

Opis


Nazwa przedmiotu

Wstęp do pragmatyki międzykulturowej


Kod przedmiotu

0400-AN2-2IP

Nazwa kierunku

Filologia angielska

Specjalność: język angielski

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek

Katedra Neofilologii

Język przedmiotu

Język angielski

Charakterystyka przedmiotu

Fakultatywny

Rok studiów/ semestr


II rok mgr uzup., 4 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz

Forma prowadzenia zajęć30: 15 godzin – wykład, 15 godzin ćwiczenia

Punkty ECTS

4

Prowadzący


Dr Agata Rozumko

1.Założenia i cele przedmiotu

2.Efekty nauczania przedmiotu (KRK)1. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami pragmatyki językowej w ujęciu interkulturowym oraz zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy w zakresie kulturowych uwarunkowań uprzejmości językowej, różnic w rozumieniu zasad grzeczności językowej w krajach angielskiego obszaru językowego i w Polsce. Po zakończeniu cyklu zajęć studenci powinni znać terminologię używaną w pragmatyce językowej, teorię aktów mowy, teorię skryptów kulturowych; powinni być także świadomi znaczenia różnic w sposobach pojmowania grzeczności językowej w komunikacji interkulturowej

2. Student pozna terminy i metody badań używane w pragmatyce językowej, będzie posiadał poszerzoną wiedzę w zakresie kulturowych uwarunkowań uprzejmości językowej i sposobów realizacji aktów mowy w różnych językach (głównie w języku polskim i angielskim), będzie także potrafił zademonstrować znaczenie różnic kulturowych (np. dotyczących pojęcia uprzejmości) w komunikacji międzykulturowej i wykorzystać tę wiedzę w swoich kontaktach interkulturowych

Wymagania wstępne


Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu struktury morfologicznej i fonologicznej oraz składni i semantyki współczesnego języka angielskiego.

Przedmioty wprowadzające, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści przedmiotu: gramatyka opisowa języka angielskiego (morfologia, fonetyka i fonologia, składnia i semantyka) na studiach pierwszego stopnia


Treści merytoryczne przedmiotu

 • Pragmatyka, semantyka, sociolongwistyka: charakterystyka dyscyplin

 • Teoria aktów mowy w ujęciu interkulturowym

 • Prymitywy semantyczne i skrypty kulturowe (Andrzej Bogusławski, Anna Wierzbicka, Cliff Goddard)

 • Grzeczność językowa i jej kulturowe uwarunkowania

 • Polskie i anglo-amerykańskie normy kulturowe i ich odzwierciedlenie w języku

 • Emocje i sposoby ich wyrażania w różnych kulturach

 • Formy adresatywne w języku polskim i angielskim

Forma i warunki zaliczenia


Zaliczenie pisemne

Wykaz literatury podstawowej

i uzupełniającej 1. Wierzbicka, Anna, Cross-Cultural Pragmatics.2003.

 2. Wierzbicka, Anna, English: Meaning and Culture. 2006.

 3. Jakubowska, Ewa, Cross-Cultural Dimensions of Politeness in the Case of Polish and English. 1999.

 4. Marcjanik, Małgorzata, Grzeczność w komunikacji językowej. 2008.

5. Kornacki, Paweł, Studies in Emotions – Ethnolinguistic Perspectives. 2010.………………………………. podpis osoby składającej sylabus


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość