Strona główna

{empl}Komisja Zatrudnienia I Spraw Socjalnych 2013/2009(ini)


Pobieranie 44.35 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar44.35 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

2009 - 2014


{EMPL}Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

2013/2009(INI)

{21/03/2013}21.3.2013

OPINIA

Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia

w sprawie mobilności związanej z kształceniem i pracą zawodową kobiet w UE

(2013/2009(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej (*): Csaba Sógor

(*) Komisje zaangażowane – art. 50 Regulaminu


PA_NonLeg

WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla potrzebę uwzględnienia w większym zakresie w polityce europejskiej kwestii sytuacji różnych grup wiekowych kobiet, w szczególności w odniesieniu do kształcenia, integracji, migracji, zatrudnienia, ubóstwa, opieki zdrowotnej i polityki ochrony społecznej, jak również zwrócenia większej uwagi na sytuację kobiet w procesach podejmowania decyzji;

2. podkreśla zagrożenie dla gospodarki i poszczególnych jednostek, wynikające ze zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć; podkreśla, że zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć częściowo wynika z tego, że w sektorach, w których kobiety stanowią zbyt duży odsetek, pensje są często niższe; wzywa zainteresowane strony do uczynienia tendencji płacowych bardziej przejrzystymi, co ma na celu przeciwdziałanie utrzymującemu się lub narastającemu zróżnicowaniu wynagrodzenia; wzywa Komisję do dokonania przeglądu obowiązującego prawodawstwa w zakresie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć (dyrektywa 2006/54/WE) zgodnie z wnioskiem Parlamentu wyrażonym w jego rezolucji z dnia 13 marca 2012 r.; stanowczo apeluje do Komisji i państw członkowskich, aby we współpracy z partnerami społecznymi opracowały polityki, które koncentrują się na wyeliminowaniu zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć oraz włączeniu kobiet do rynku pracy, jak również wspieraniu równych szans na rzecz mobilności;

3. wzywa państwa członkowskie do walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym wśród kobiet należących do wszystkich grup wiekowych; zwraca się do Komisji i państw członkowskich z prośbą o przedsięwzięcie środków w celu uniknięcia feminizacji ubóstwa poprzez promowanie zatrudnienia i przedsiębiorczości kobiet, eliminowanie różnic w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet, zapewnienie większych możliwości pogodzenia pracy z obowiązkami rodzinnymi z jednoczesnym rozwojem usług opieki nad dziećmi;

4. wzywa państwa członkowskie oraz Komisję do zwrócenia szczególnej uwagi na problem ubóstwa starszych kobiet, wynikającego z tego, że otrzymują one niższe emerytury, co jest z kolei konsekwencją okresów bezrobocia tych kobiet związanych z opieką nad dziećmi i innymi pozostającymi na utrzymaniu członkami rodziny;

5. wzywa państwa członkowskie do ochrony praw kobiet, promowania równości i równych szans kobiet i mężczyzn, zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zwalczania wszelkich form wykorzystywania i dyskryminacji na rynku pracy, takich jak segregacja zawodowa lub dyskryminacja płacowa, w szczególności poprzez promowanie uczenia się przez całe życie, przeciwdziałanie niepewności zatrudnienia oraz promowanie miejsc pracy z przysługującymi im prawami, godzin pracy, które sprzyjają pogodzeniu pracy z życiem rodzinnym, publicznej sieci opieki zdrowotnej, systemu zabezpieczenia społecznego oraz zróżnicowanych praktyk w zakresie organizacji czasu pracy zgodnie z preferencjami kobiety;

6. podkreśla potrzebę zachęcenia kobiet do uczestnictwa w kształceniu i szkoleniu w odniesieniu do zawodów związanych z matematyką, informatyką i nowymi technologiami w celi przezwyciężenia segregacji zawodowej i dyskryminacji płacowej; wzywa państwa członkowskie do promowania zawodów i profesji wymagających umiejętności naukowych, technicznych, inżynieryjnych i matematycznych wśród kobiet od najmłodszych lat na rzecz poprawy zdolności do zatrudnienia oraz do wspierania przechodzenia etapów edukacji, szkolenia zawodowego i zatrudnienia; wzywa zatem państwa członkowskie do zapewnienia lub dalszego rozwijania wysokiej jakości usług doradztwa dotyczącego orientacji zawodowej i kariery na rzecz wspierania kobiet w tym zakresie;

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia działań na rzecz przeciwdziałania segregacji płciowej w poszczególnych sektorach zarówno poprzez zachęcanie poszczególnych osób od ich najmłodszych lat do wybierania odpowiednich sektorów, jak również przeciwdziałanie czynnikom, które sprawiają, że takie sektory są mniej atrakcyjne dla kobiet lub mężczyzn, takim jak niedostosowanie warunków pracy do obowiązków rodzinnych czy wynagrodzenie;

8. uważa, że wspieranie mobilności związanej z kształceniem i pracą zawodową kobiet może przyczynić się do osiągnięcia głównego celu strategii „Europa 2020”, którym jest podwyższenie do 75% poziomu wskaźnika zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku od 20 do 64 lat, w tym poprzez zwiększenie udziału młodzieży, starszych pracowników i pracowników nisko wykwalifikowanych oraz lepszą integrację migrantów;

9. zwraca szczególną uwagę na kobiety niepełnosprawne i podkreśla potrzebę przedsięwzięcia środków i podjęcia działań na rzecz walki z podwójną dyskryminacją i promowania całkowitej równości praw i możliwości;

10. podkreśla znaczenie systemów edukacyjnych uwzględniających kwestię płci, ponieważ dają one dzieciom duże możliwości wyboru w odkrywaniu ich talentów; podkreśla, że badania pokazują, że silne stereotypy płciowe w dziedzinie edukacji przyczyniają się do segregacji płciowej na rynku pracy, zarówno w odniesieniu do poszczególnych sektorów, jak i zawodów; wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwalczania tych stereotypów;

11. podkreśla, że wczesne wzorce mobilności zawodowej mają kluczowy wpływ na późniejsze zmiany w zatrudnieniu; przypomina swoje dwie rezolucje z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie inicjatywy „Szanse dla młodzieży” oraz z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie gwarancji dla młodzieży; wzywa zatem Komisję Europejską i państwa członkowskie do szybkiego wprowadzenia pakietu w sprawie zatrudnienia wśród młodzieży, w szczególności w odniesieniu do programu „Twoja pierwsza praca z EURES-em” i gwarancji dla młodzieży, na rzecz wspierania wczesnej mobilności związanej z kształceniem i pracą zawodową młodych kobiet;

12. wzywa partnerów społecznych, państwa członkowskie i Komisję do wspierania wzmocnienia kwestii równości płci w układach zbiorowych, między innymi poprzez promowanie prawa do elastycznych godzin pracy, tworzenie placówek opieki na dziećmi, doradztwo dla pracujących kobiet, przedsiębranie środków na rzecz zwiększenia udziału kobiet w rokowaniach zbiorowych oraz ocenę wpływu układów zbiorowych na sytuację kobiet;

13. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia – w ramach walki z handlem żywym towarem – lepszej ochrony kobiet wyjeżdżających za granicę do pracy, w tym przede wszystkim poprzez zapewnienie dostępu do informacji, doradztwa;

14. uważa, że należy poświęcić szczególną uwagę ochronie środowiska kulturowego i/lub tradycji kobiet ze społeczności mniejszościowych;

15. wzywa państwa członkowskie do przedstawiania sprawozdań obejmujących dane dotyczące kwestii płci w odniesieniu do mobilności zawodowej oraz do uwzględnienia postanowień mających na celu zwiększenie równości płci w kontekście mobilności zawodowej, przy układaniu polityki krajowej oraz w ich krajowych programach reform; szczególny nacisk należy położyć na programowanie i wdrażanie programów operacyjnych na szczeblu krajowym lub regionalnym zasilanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie programowania na lata 2014-2020 i później; przypomina o swojej rezolucji z dnia 25 października 2012 r., w której poparto wniosek Komisji w sprawie przeznaczenia 25% całkowitych środków na politykę spójności na rzecz Europejskiego Funduszu Społecznego1;

16. podkreśla, że jeżeli ta kwestia stanie się celem szczegółowym w ramach takich programów, lub będzie postrzegana jako specjalny priorytet horyzontalny, wkrótce pojawią się dobre praktyki, a przedsięwzięte środki przyniosą rezultaty na szczeblu regionalnym i/lub lokalnym;

17. wzywa państwa członkowskie do wspierania projektów krajowych, regionalnych i lokalnych celem zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej kobiet; wzywa państwa członkowskie do wspierania szerszego włączenia zarówno kobiet, jak i mężczyzn do działalności wolontariackiej i charytatywnej na rzecz wspólnoty;

18. podkreśla znaczenie uczenia się języków i wzywa do organizowania kursów w lokalnym języku i z uwzględnieniem lokalnej kultury, skierowanych przede wszystkim do kobiet;

19. zachęca państwa członkowskie do uproszczenia na szczeblu władz regionalnych i lokalnych procedur mających na celu:

- układanie i wdrażanie szczegółowych programów mających na celu integrację kobiet i mężczyzn w społecznościach lokalnych oraz promowanie wymiany międzykulturowej,

- zapewnienie kobietom, które podążają za swoimi małżonkami lub partnerami do innych państw członkowskich, odpowiednich usług, takich jak kursy na rzecz ułatwienia integracji w nowym środowisku społecznym i kulturowym, na przykład kursy językowe i szkolenia zawodowe, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji,

- zwrócenie większej uwagi na integrację kobiet na rynku pracy, tj. zdobywanie kwalifikacji, przekwalifikowywanie się, rozwój umiejętności, wprowadzanie programów w zakresie uczenia się przez całe życie;

- podjęcie kwestii dużej mobilności kobiet narażonych na ryzyko, takich jak pracownice domowe, pracownice opieki, sprzątaczki i kobiety pracujące w sektorze usług hotelarskich, restauracyjnych i gastronomicznych;

- wspieranie kampanii podnoszenia świadomości społecznej organizowanych przez organizacje non profit dotyczących tematyki kobiet w społecznościach międzynarodowych, jak np. żon i partnerek ekspatriantów,

- opracowywanie programów szkoleniowych w zakresie integracji, pomocy psychologicznej i projektów integracyjnych; podkreśla, że konkretne środki są pomocne w zrozumieniu i rozwiązaniu problemów w praktyce;

20. wzywa Komisję do monitorowania tego, w jaki sposób fundusze unijne na rzecz kształcenia i szkolenia, mobilności związanej z kształceniem i pracą zawodową oraz zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej są wykorzystywane przez kobiety i mężczyzn, oraz do przedstawiania sprawozdań na ten temat; wzywa państwa członkowskie oraz Komisję do szybkiego reagowania w przypadku nierówności w korzystaniu z tych środków;

21. zaleca utworzenie europejskiej sieci usług doradczych, aby pomóc lokalnym społecznościom w uporaniu się z problemem przez dostarczanie informacji, wiedzy praktycznej i wskazówek dotyczących integracji kobiet; zaleca promowanie i wykorzystanie instrumentów i sieci oraz kontynuowanie finansowania istniejących sieci europejskich, jak również instrumentów sprzyjających mobilności jak Eures, Twoja Europa i Europe Direct, które również ułatwiają pozyskiwanie przez kobiety informacji o przysługujących im prawach i możliwościach w różnych krajach Unii;

22. ponownie potwierdza potrzebę zapewnienia przez państwa członkowskie prawa do łączenia rodzin;

23. wzywa państwa członkowskie do opracowania środków infrastrukturalnych wspierających pracowników mobilnych z rodzinami, zapewniających dostęp do edukacji i opieki na dziećmi, zabezpieczenia społecznego i usług świadczonych w interesie wspólnoty; wzywa państwa członkowskie, zarówno państwa pochodzenia, jak i przyjmujące, do opracowania mechanizmów na rzecz integracji oraz ponownej integracji wysoce mobilnych pracowników wraz z rodzinami; podkreśla, że wartość umiejętności międzykulturowych nabytych przez kobiety wyjeżdżających za granicę powinna być bardziej doceniona przez pracodawców;

24. wzywa państwa członkowskie do zagwarantowania wzajemnego uznawania dyplomów i kwalifikacji zawodowych oraz do usprawniania procesu upraszczania procedur uznawania dyplomów i kwalifikacji;

25. zwraca uwagę, że w przypadkach gdy to nie uznanie samo w sobie stanowi duży problem, lecz raczej przeciągające się procedury uznania, może dojść do niefortunnego startu w nowym kraju goszczącym w UE.

26. podkreśla pozytywny wpływ zachęcania kobiet już na wczesnym etapie do wybierania zawodów w kluczowych branżach z dużym potencjałem zatrudnienia, w szczególności w gospodarce ekologicznej, sektorze opieki zdrowotnej i społecznej i gospodarce cyfrowej;

27. wyraża ubolewanie w związku z wysokim poziomem marnotrawstwa potencjału intelektualnego kobiet, tj. niedostatecznego wykorzystywania kwalifikacji kobiet wyjeżdżających za granicę, widocznego zwłaszcza w wysoce sfeminizowanym sektorze pielęgniarstwa i pracy w domu;

28. uważa, że umożliwienie kobietom wyjeżdżającym za granicę korzystania z mobilnych praw w ramach zabezpieczenia społecznego jest kluczowe w zapewnieniu tego, by skutecznie korzystały one z nabytych uprawnień;WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

21.3.2013


Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:40

3

0Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Minodora Cliveti, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez Prieto, Anthea McIntyre, Csaba Sógor

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Fiona Hall, Angelika Werthmann
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012 r. w celu pozytywnego zakończenia procedury zatwierdzania wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020.

AD\932603PL.doc


PE502.199v04-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość