Strona główna

{envi}Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego I Bezpieczeństwa Żywności


Pobieranie 31.55 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar31.55 Kb.


PARLAMENT EUROPEJSKI

2009 - 2014


<Commission>{ENVI}Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa ŻywnościCommission>

<RefProc>2012/2187(DEC)RefProc>

{28/01/2013}28.1.2013OPINIA

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2011

(C7-0249/2012 - 2012/2187(DEC))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Jutta Haug

PA_NonLegWSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. przypomina, że Europejski Trybunał Obrachunkowy (Trybunał Obrachunkowy) uważa transakcje leżące u podstaw rocznego sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Środowiska za rok 2011 za zgodne z prawem i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach; podkreśla ponownie, że procedura udzielania absolutorium koncentruje się na poprzednim roku; jest w pełni świadomy trudnego charakteru procedury udzielania absolutorium za 2010 r., ale jest zdania, że należy odpowiednio odnotować i uwzględnić wszelkie postępy poczynione od tego czasu;

2. zwraca uwagę, że Europejska Agencja Środowiska jest nieocenionym źródłem informacji i wiedzy na temat środowiska, z którego służby Komisji Europejskiej bardzo intensywnie korzystają dla celów opracowywania, monitorowania i oceny swojej polityki; w ciągu kilku ostatnich lat Agencja podejmowała się coraz to nowych ról, dzięki czemu zyskała uznanie na forum międzynarodowym;

3. zauważa, że w 2011 r. Agencja dysponowała środkami w wysokości 41 000 000 EUR przydzielonymi z budżetu Unii; wyraża zadowolenie, że pośród 134 dostępnych stanowisk 132 było zajętych, oraz zauważa, że do końca 2011 r. zatrudniono 82 pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych;

4. podkreśla, że Komisja Europejska musi sprawować funkcję nadzorczą poprzez swoje członkostwo w zarządzie i biurze Agencji w zakresie określonym na mocy rozporządzenia 401/2009 i przy należytym poszanowaniu autonomii prawnej Agencji, zaś Parlament Europejski musi być regularnie informowany;

5. zwraca uwagę na plan działania uzgodniony przez Komisję Europejską w dniu 19 grudnia 2012 r. jako kontynuację, o którą zwrócił się Parlament Europejski we wspólnym oświadczeniu i wspólnym podejściu Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych, aby poprawić zarządzanie, wydajność i przejrzystość w agencjach, co obejmuje także oczywiste inicjatywy na rzecz zapobiegania konfliktowi interesów;

6. z zadowoleniem przyjmuje łączne uwzględnienie personelu Agencji oraz działań w zakresie zarządzania, procesów kontroli jakości, produktów i usług oraz usług administracyjnych i związanych z budynkami w strategicznym obszarze strategii Agencji na lata 2009-2013;

7. był świadomy współpracy z Earthwatch podjętej po procedurze udzielania absolutorium za 2010 r.; otrzymywał dokładne informacje od Agencji i jej dyrektora wykonawczego na temat tej współpracy; odnotowuje, że w przyszłości zwróci się szczególną uwagę na procedury przetargów dotyczące możliwości szkolenia i że nie zostaną zorganizowane żadne dodatkowe wyjazdy; zwraca się do Agencji o dostarczenie dodatkowych informacji o nowych procedurach szkoleniowych dla personelu Agencji;

8. zachęca Agencję do dalszego usprawnienia procedur rekrutacyjnych, które zostały pozytywnie ocenione w sprawozdaniu Trybunału Obrachunkowego; jednakże zdaje sobie również sprawę, że należy określić dodatkowe zasady i stosować je; wyraża zadowolenie w związku z uaktualnieniem niezbędnych dokumentów informacyjnych, co zapewniło większą jasność i więcej wytycznych;

9. odnotowuje, że w kwestii zarządzania konfliktami interesów w dniu 19 lipca 2012 r. Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja podpisały wspólne oświadczenie towarzyszące uzgodnionemu wspólnemu podejściu w oparciu o konkluzje międzyinstytucjonalnej grupy roboczej ds. agencji zdecentralizowanych; dotyczy ono członków zarządów, komitetów naukowych, rad odwoławczych i dyrektorów wykonawczych;

10. w oparciu o dostępne informacje zaleca udzielenie dyrektorowi wykonawczemu Europejskiej Agencji Środowiska absolutorium z wykonania jej budżetu na rok budżetowy 2011.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.1.2013


Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:54

8

0Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Pavel Poc, Frédérique Ries, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Minodora Cliveti, José Manuel Fernandes, Gaston Franco, Judith A. Merkies, Miroslav Mikolášik, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Renate Sommer, Rebecca Taylor, Vladimir Urutchev, Peter van Dalen, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Olle LudvigssonAD\924859PL.doc


PE500.743v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość