Strona główna

Etapy procesu zarzadzania


Pobieranie 23.87 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar23.87 Kb.

ETAPY PROCESU ZARZADZANIA


 1. Analiza strategiczna a) analiza otoczenia i firmy b)badanie potencjału strategicznego firmy

 2. Projektowanie strategii a)generowanie opcji strategicznych b)wybór celów i sposobów realizacji strategii c)opracowanie planu

 3. Realizacja strategii a)dostosowanie struktury organizacyjnej i procedur do strategii b)procesy informacyjno-decyzyjne c)kontrola strategiczna

ZARZADZANIE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO ZAWIERA:

Analiza strategiczna, projektowanie strategii czyli makrootoczenie(ekonomiczne, polityczne, społeczne, technologiczne, miedzynarodowe, prawne, demograficzne), otoczenie konkurenyjne(klienci, konkurenci, dostawcy), przedsiebiorstwo


ELEMENTY ZARZADZANIA STRATEGICZNEGO


 1. Analiza strategiczna ---analiza celów strategicznych a)analiza zewnetrzna (szanse, zagrozenia) b)analiza wewnetrzna (siły i słabości)

 2. Formułowanie strategii--- strategia na poziomie korporacji a)strategie na poziomie SBU b)strategia na poziomie funkcjonalnym c)strategie globalne

 3. Wdrażanie strategii a)tworzenie programów działania b) struktura organizacyjna c)kontrola strategiczna d)strategiczne przywództwo

STRUKTURA ANALITYCZNA PROCESÓW MAKROEKONOMICZNYCH


 1. identyfikacja subotoczen istotnych z pkt widzenia profilu działalnosci firmy

 2. przyporzadkowanie poszczegolnym subotoczeniom czynnikow je charakteryzujacych

 3. analiza jak zmiana danego czynnika wpływa na funkcjonowanie organizacji

MAKROOTOCZENIE to system oddzialywan dla wszystkich podmiotow ale dla jednych to cos dobrego dla innych niekorzystny

METODY ANALIZY MAKROOTOCZENIA
1. BEZSCENARIUSZOWE (koncepcje wielorakich możliwości, charakter ilościowy, analizowane procesy ciągłe) Techniki:

a)ekstrapolacja trendu- prognozowanie, przewidywanie dot. Procesów przyszłych ale musi być zwiazek z tym co jest i będzie,

b) metoda delficka (opinie ekspertów)-eksperci zastanawiaja się jakie zjawisko powstanie w otoczeniu organizacji na przestrzeni 50lat i jakie to będzie miało korzyści i wady, procedura powtarzana dopóki wszystko nie będzie przeprowadzone i dobrze opracowane

c) strategiczne analizy luki- luka ma wystepowac pomiedzy tym co ma miejsce w organizacji a co jest w otoczeniu

-)luka zgodnosci- trend w organizacji nie odbiega od tego, który ma miejsce w jej otoczeniu

-)luka nadmiaru- trend procesu w organizacji rosnie szybciej niż trend procesu w otoczeniu

-)luka niedoboru- trend w organizacji rośnie wolniej niż trend w jej otoczeniu

2. SCENARIUSZOWE (analiza procesów nieciaglych, zjawiska jakosciowe)

a)scenariusze możliwych zdarzen- zrobic, wypisac liste zdarzen które mogą zaistniec w przzyszlosci, wymaga systematycznosci dzialan

b)scenariusze symulacyjne- otoczenie przejdzie ze stanu A w stan B, ma na celu nie dac się zaskoczyc

c)scenariusze stanow w otoczeniu- ocena sily wplywu poszczegolnych tendencji majacych miejsce w otoczeniu na organizacje oraz oszacowanie prawdopodobienstwa ich wystepowania

-)scenariusz optymistyczny -)pesymistyczny -)najbardziej prawdopodobny -)niespodziankowy4 TENDENCJE W ROZWOJU OTOCZENIA (H. ANSOFF)

 1. Wzrost nowości zmiany- wazne wydarzenia, coraz bardziej odbiegaja od wczesniejszych doswiadczen

 2. wzros intensywnosci otoczenia-relacje pomiedzy organizacja a jej partnerami pochlaniaja coraz wiecej energii i uwagi kierowniczej

 3. wzrost szybkosci zmian otoczenia

 4. rosnaca zlozonosc otoczenia

4F” CECHY ZARZADZANIA STRATEGICZNEGO

 1. Focus- posiadanie koncepcji biznesu i zarzadzania nim

 2. First- zajmowanie pierwszej pozycji w zmianach i odpowiedziach na wyzwania otoczenia

 3. Fast- szybkie dostosowanie struktur, procedur, ludzi do relacji z otoczeniem

 4. Flexibility- elastycznosc w mysleniu i działaniu w świecie organizacji

STRATEGIA ukazuje w jaki sposób posiadane zasoby można wykorzystac do spelnienia zamiarów przedsiebiorcy, nadaje ogólny kierunek rozwoju przedsiebiorstwa, tworzenie i rozwój długotrwałych mozliwosci sukcesu poprzez wykorzystanie przewagi konkurencyjnej

KLASYFIKACJA STRATEGII ZARZADZANIA


1. Ogólne strategie przedsiębiorstwa
a)strategie wzrostu integracji pionowej dywersyfikacji

b)strategia stabilizacji


c)str. defensywne restrukturyzacji zbycia udziałów likwidacji
d)str. złożone (kombinacja powyzszych)

2. Strategie dziedzin gospodarowania


a)strategia przywództwa w zakresie kosztów
b)strategia wyróżniania produktu
c)strategia koncentracji

3. Strategie funkcjonalne


a)str. zbytu

b)str. produkcji


c)str. badań naukowych i rozwojowych
d)str. inwestycyjne
e)str. finansowania
f)str. personalne

STRATEGIE RODZAJU WG. PORTERA (STRATEGIA BIZNESU)

 1. strategie kosztowe czyli oferowanie wyrobu standardowego po jak najnizszej cenie

 2. str. koncentracji- skupienie się na określonym segmencie rynku z myślą o szczególnie dobrej obsłudze danej grupy klientów

 3. str. dyferencjacji (zróznicowania) oferowanie wyrobu powyzej lub ponizej standardu

OTOCZENIE KONKURENCYJNE wzajemne zaleznosci, organizacja wplywa na otoczenie a otoczenie na organizacje.

METODA PIECIU SIŁ PORTERA- okreslenie sytuacji wspolzawodnictwa pomiedzy firmami funkcjonujacymi w ramach danego sektora przy uwzglednieniu wplywu 5 czynników (sił konkurencji) determinujacych nature konkurencyjności.

 1. rywalizacja wśród konkurentów

 2. zagrozenie przez produkty lub usługi substytucyjne

 3. zagrozenie ze strony nowych konkurentow

 4. siła dostawców w negocjacjach

 5. siła odbiorców w negocjacjach

MODEL ME PORTERA


B
Nowi oferenci

Konkurenci branżowi
intensywność rywalizacji

dostawcy

odbiorcy

Produkty substytucyjne

Determinanty potegi odbiorców

ariery we/wy
Determinanty rywalizacji

zagrożenie ze strony nowych oferentów
siła negocjacji

ETAPY W KONKURENCJI

 1. Analiza otoczenia konkurencyjnego

 2. Analiza ścieżki transformacji

 3. Sprowadzenie analizy do sektora

 4. Wyodrębnienie terytorialne sektora

 5. Diagnoza dziedzin działalności podmiotu

SEKTOR dot. Modelu Portera


1.Sektor
-)liczba konkurentów
-)struktura udziałów w rynku
-)mapa grup strategicznych

2. Siła oddziaływania klientów

-)stopień koncentracji sektora odbiorcy

-)uzależnienie jakości wyrobu finalnego od jakości wyrobu dostawcy

-)niepowtarzalność produktu

-)łatwość i koszty zmiany dostawcy

-)możliwość integracji pionowej

3. Siła oddziaływania dostawców

-)stopień koncentracji sektora dostawcy

-)uzależnienie jakości produktu

-)niepowtarzalność wyrobu dostawcy

-)duży udział dostawcy w tworzeniu zysków nabywców

-)możliwość integracji pionowej

4. Groźba pojawienia się substytutów

-)wysokość barier we/wy

-)atrakcyjność sektora

-)wiek sektora

-)szybkość zmian technologii

5. Groźba nowych konkurentów

-)wiek sektora

-)atrakcyjność sektora

-)wysokosc barier we/wy


BARIERY WE DO SEKTORA


 1. ekonomika skali-minimalny rozmiar produkcji gwarantujący koszt jednostkowy poniżej obowiązującej cechy rynkowej

 2. technologia

 3. dystrybucja

 4. formalno- prawne bariery

BARIERY WY Z SEKTORA


 1. koszty materialne

 2. konieczność poszukiwania nowych rynków

 3. emocjonalne i społeczne

PUNKTOWA OCENA ATRAKCYJNOŚCI SEKTORA


Umożliwia stworzenie listy rankingowej sektorów. W modelu tym stopień atrakcyjności sektora oceniany jest metodą średniej ważonej ocen punktowych intensywności określonych cech sektora. Ocena stopnia atrakcyjności sektorów wymaga zastosowania:

 1. metody oceny stopnia intensywności występowania danej cechy (wartość ocen od 1 do 5)

 2. metody syntetyzacji ocen odnoszących się do poszczególnych cech sektora (zastosowanie wag określających istotność wpływu poszczególnych cech)

KRZYWA DOŚWIADCZEŃ


Najważniejsze przyczyny obniżenia się kosztów jednostkowych produkcji są:

 1. rozkładanie się kosztów stałych na coraz większą ilość wyrobów

 2. z merytorycznego pkt widzenia
  a) przyczyny zawarte w teorii krzywych uczenia się
  b) efekt degresji kosztów w wyniku wzrostu wielkości produkcji (efekty ekonomii skali)
  c) postęp technologiczny i racjonalizacja

ANALIZA SWOT


Oznacza :mocne strony organizacji, słabe strony organizacji, szanse w otoczeniu, zagrożenia w otoczeniu. Wyodrębnia 4 modelowe sytuacje strategiczne:

 1. SO- str maxi- maxi

 2. WO- str mini-maxi

 3. ST-str maxi- mini

 4. WT str mini-mini

ANALIZA SPACE


Wyróżnia się skwantyfikowanym podejściem do oszacowania miejsca danej organizacji w otoczeniu. Firmę identyfikuje się na podstawie 4 wymiarów:

 1. dwa zew: siła branży (IS), stabilność otocznia (ES)

 2. dwa wew: moc finansowa (FS), przewaga konkurencyjna (CA)

METODY PORTFELOWE


Pozwalają na prostą i skuteczną ocenę konkurencyjności poszczególnych produktów i usług.

MACIERZ BCG


 1. gwiazdy- wysoka rentowność, duże zapotrzebowanie kapitałowe, płynność=0

 2. dylematy- niska rentowność, duże zapotrzebowanie kapitałowe, płynność ujemna

 3. dojne krowy- wysoka rentowność, słabe zapotrzebowanie kapitałowe, wysoka płynność

 4. psy- niska rentowność, słabe zapotrzebowanie kapitałowe, płynność=0

BENCHMARKING


Wybór wzorcowego konkurenta, porównanie z nim własnej działalności o dostosowanie do niej analizowanego rozwiązania. Na podstawie lepszych rozwiazan opracowujemy wlasne.

 1. wewnetrzny- porównanie wewnatrz organizacji

 2. zewnetrzny- porownanie nas do liderow (konkurentow)

 3. funkcjonalny- porownanie i analiza pocesów przebiegu pracy ale w organizacjach spoza branży

MODELE STRUKTURY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO


 1. STEINMANN
  a) analiza wewnętrzna i zewnętrzna
  b) określenie opcji strategicznych
  c) wybór strategiczny
  d) opracowanie programów strategicznych
  e) realizacja

 2. KOTLER
  a) planowanie
  -)misja przedsiębiorstwa
  -)analiza zewnetrzna i wewnetrzna
  -)określenie celu
  -)formowanie strategii
  -)formułowanie programu
  b) implementacja
  -)organizowanie
  c) kontrola
  -)mierzenie rezultatów
  -) diagnozowanie rezultatów
  -)działania korygujące

METODY ANALIZY STRATEGICZNEJ-OGÓLNIE

 1. Analiza makrootoczenia
  a)metody bezscenariuszowe (koncepcje wielorakich możliwości)
  -)analiza trendu
  -) metoda delficka
  -) strategiczna analiza luki
  b) metody scenariuszowe
  -)scenariusze możliwych zdarzeń
  -) symulacyjne
  -) scenariusze stanów otoczenia
  c)metody ogólne bazujące na technikach
  -)inwentycznych, heurystycznych, ekonometrycznych

 2. Analiza otoczenia konkurencyjnego
  a)analiza 5 sił Portera
  b) punktowa ocena atrakcyjności sektora
  c) mapa grup strategicznych
  d) krzywa doświadczeń
  e) wywiad konkurencyjny

 3. Analiza organizacji
  a) cykl życia produktu, technologii
  b) analiza kluczowych czynników sukcesu (wielowymiarowa analiza porównawcza)
  c) łańcuch wartości przedsiębiorstwa
  d) benchmarking
  program PIMS

 4. Metody zintegrowane
  a)analiza SWOT
  b) pozycjonowanie strategiczne
  c) analiza SPACE
  d) koncepcja reengineeringu
  e)metody portfelowe


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość