Strona główna

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Bruksela, 14 czerwca 2011 r


Pobieranie 90.84 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar90.84 Kb.PL


Europejski Komitet Ekonomiczno-SpołecznyBruksela, 14 czerwca 2011 r.
STRESZCZENIE

głównych decyzji podjętych

przez Prezydium Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

na posiedzeniu

w dniu 14 czerwca 2011 r.

_____________Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

tel. +32 25469011 — faks +32 25134893 — internet: http://www.eesc.europa.euNiniejszy dokument nie stanowi
protokołu i nie jest wiążący.

1.ORGANIZACJA SESJI PLENARNEJ

Projekt porządku dnia został przesłany wszystkim członkom Komitetu z odpowiednim wyprzedzeniem. Należy w nim zwrócić uwagę na następujące informacje:1.1Wystąpienie Enikő GYŐRI, minister ds. europejskich w rządzie Węgier, pt.: „Podsumowanie przewodnictwa Węgier w Radzie UE”

 • Środa, 15 czerwca o godz. 15.00

Wystąpienia przebiegać będą następująco: • Słowo wstępne Staffana NILSSONA, przewodniczącego EKES-u
+

2 min

 • Przemówienie Enikő GYŐRI, minister ds. europejskich w rządzie Węgier
+

15 min

 • Wystąpienia przewodniczących Grup/członków w imieniu Grup

+


30 min (po 10 min na Grupę)

 • Odpowiedź Enikő GYŐRI
+

10 min

 • Podsumowanie Staffana NILSSONA
+

3 min


Łącznie:


+


1 godzina1.2Debata tematyczna z udziałem komisarza europejskiego ds. polityki regionalnej Johannesa HAHNA na temat oceny oraz perspektyw polityki spójności w ramach strategii „Europa 2020”

 • czwartek, 16 czerwca o godz. 10.30

Wystąpienia przebiegać będą następująco:
 • Słowo wstępne Staffana NILSSONA, przewodniczącego EKES-u
+

2 min
+

20 min

 • Wystąpienie przewodniczącego Sekcji ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej Michaela SMYTHA
+

2 min

 • Wystąpienia sprawozdawców i współsprawozdawców opinii ECO/288, ECO/291 i ECO/294
+

15 min (3 x 5 min na opinię)

 • Wystąpienia przewodniczących Grup/członków w imieniu Grup

+


27 min (po 9 min na Grupę)

 • Odpowiedź Johannesa HAHNA
+

20 min

 • Wnioski Staffana NILSSONA

+

4 min


Łącznie:


+


1 godzina 30 minut


Po opuszczeniu sali posiedzeń przez Komisarza:


 • Ciąg dalszy debaty ogólnej na temat każdej opinii

 • Odpowiedzi sprawozdawców i współsprawozdawców

 • Rozpatrzenie ewentualnych poprawek i głosowanie nad opiniami1.3Wybór członka Prezydium (art. 7 RW)

Zgromadzenie zostanie poproszone o wybranie Padraiga WALSHEGO (GR III – IE) na miejsce Jillian van TURNHOUT (GR III – IE), ustępującego członka.


Zgodnie z art. 56 ust. 2 i 5, wyboru dokona się większością oddanych głosów w głosowaniu tajnym.

1.4Opinie uchwalane w trybie bez debaty

Następujące opinie zostały przyjęte w sekcjach bez głosów sprzeciwu i nie stanowią obecnie przedmiotu żadnych poprawek:
 • Inteligentne regulacje (komunikat)

 • Swobodny przepływ dokumentów urzędowych

 • Integracja rejestrów centralnych

 • Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (komunikat)

 • Kontrola niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi

 • Europejskie kino cyfrowe (komunikat)

 • W jaki sposób polityka unijna wpłynęła na możliwości zatrudnienia, potrzeby w zakresie szkoleń oraz warunki pracy pracowników sektora transportu? (opinia rozpoznawcza na wniosek Komisji)

 • Zrównoważony rozwój polityki transportowej UE i sieci TEN-T (opinia rozpoznawcza na wniosek przyszłej prezydencji polskiej)

Poniższe opinie zostaną uchwalone w trybie uproszczonym (kategoria C):
 • Opony do pojazdów silnikowych i ich przyczep (tekst jednolity)

 • Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia na środowisko (tekst jednolity)1.5Kontropinie

Po omówieniu poprawki 3 zgłoszonej przez Bernardo HERNÁNDEZA BATALLERA do opinii INT/418 „Prawa własności intelektualnej w sektorze muzycznym” (opinia z inicjatywy własnej) Prezydium uznało, że stanowi ona kontropinię.1.6Wyznaczenie sprawozdawców generalnych

Zgromadzenie jest proszone o zatwierdzenie wyznaczonych sprawozdawców generalnych zgodnie z art. 20 oraz zastosowania trybu pilnego zgodnie z art. 57 RW w odniesieniu do następujących opinii:
 • Zasady UE dotyczące pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (komunikat)

Sprawozdawca generalny: Raymond HENCKS (Gr. II – LU)

 • Migracja (komunikat)

Sprawozdawca generalny: Luis Miguel PARIZA CASTAŃOS (Gr.II-ES)

1.7PoprawkiSesja czerwcowa
Termin składania poprawek, które będą rozpatrywane przez Grupy, upływa w środę, 15 czerwca 2011 r. o godz. 12.00.
Sesja lipcowa


 • Zgodnie z obowiązującymi zasadami (art. 51 regulaminu wewnętrznego) poprawki należy przedłożyć do poniedziałku, 11 lipca do godz. 17.00,

z wyjątkiem poprawek rozpatrywanych przez Grupy, które można składać do środy, 13 lipca 2011 r. do godz. 12.00 (jeśli poprawki są zredagowane w innym języku niż trzy języki główne, opinia, do której zostanie zgłoszona taka poprawka, wpisana zostanie do porządku obrad drugiego dnia sesji plenarnej, tj. na środę).1.8Wstępny projekt porządku obrad sesji plenarnej w lipcu 2011 r.
(R/CESE 915/2011 pt 3.1 b) rev.)

 • Program przyszłych prac

 • Wstępny projekt porządku obrad sesji plenarnej w lipcu 2011 r.


W sesji udział weźmie


 • Jerzy BUZEK, przewodniczący Parlamentu Europejskiego

 • Waldemar PAWLAK, wicepremier i minister gospodarki, który w imieniu polskiej prezydencji w Radzie UE przedstawi program prac i priorytety polskiej prezydencji (do potwierdzenia)

 • Janusz LEWANDOWSKI, komisarz europejski ds. programowania finansowego i budżetu (do potwierdzenia).


INT/554

Szersze stosowanie e-zamówień w UE (zielona księga)INT/560

Czerpanie korzyści z fakturowania elektronicznego w Europie (komunikat)INT/564

Harmonizacja deklaracji adresowanych do konsumentów w dziedzinie produktów kosmetycznych (opinia z inicjatywy własnej)INT/568

Na drodze do lepiej funkcjonującego jednolitego rynku usług (komunikat)INT/570

W kierunku zwiększenia skuteczności europejskiego rynku zamówień (zielona księga)INT/571

Wspólne ramy strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i innowacji (zielona księga)INT/576

 • Program szczegółowy, który ma zostać zrealizowany przez Wspólne Centrum Badawcze w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012–2013)

 • Program szczegółowy w ramach wdrażania programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012–2013)

 • Program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012–2013)

 • Zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i szkół wyższych w działaniach pośrednich prowadzonych w ramach programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2012–2013)

INT/577

Umowy o kredyt związane z nieruchomościami mieszkalnymiINT/583

Ogniwa paliwowe i technologie wodoroweECO/287

Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii „Europa 2020” (komunikat)ECO/293

Przyszłość podatku VAT. W stronę prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT (zielona księga)ECO/295

Eliminowanie transgranicznych przeszkód podatkowych dla obywateli Unii (komunikat)ECO/297

Edukacja finansowa i odpowiedzialna konsumpcja (opinia z inicjatywy własnej)SOC/400

Przyszłość rynku pracy w Europie – w poszukiwaniu skutecznej odpowiedzi na tendencje demograficzne (opinia rozpoznawcza na wniosek przyszłej prezydencji polskiej)SOC/404

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie (komunikat)SOC/410

Kryzys, edukacja i rynek pracy (opinia z inicjatywy własnej)SOC/411

Współpraca samorządów lokalnych i regionalnych z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w zakresie integracji imigrantów (opinia dodatkowa)CCMI/079

Strategie UE wychodzenia z kryzysu i transformacje przemysłowe – mniej pewne czy trwałe miejsca pracy? (opinia z inicjatywy własnej)CCMI/085

Pomoc państwa dla przemysłu stoczniowego (opinia dodatkowa)CCMI/091

Stawianie czoła wyzwaniom związanym z rynkami towarowymi i surowcami (komunikat)NAT/497

Partnerstwo Wschodnie a wschodni wymiar polityk UE, ze szczególnym uwzględnieniem polityki rolnej: bezpieczeństwo żywności, niezaburzony handel, wzmożona współpraca i pomoc rozwojowa, partnerstwo strategiczne (opinia rozpoznawcza na wniosek przyszłej prezydencji polskiej)NAT/500

Przyszłości młodych rolników w Europie (opinia z inicjatywy własnej)NAT/

Wywóz i przywóz niebezpiecznych chemikaliów (przekształcenie) (kategoria C)TEN/450

Plan działania 2011 na rzecz energooszczędności (komunikat)TEN/451

Jednolita europejska przestrzeń powietrzna II (opinia z inicjatywy własnej)TEN/453

Poprawa kultury informatycznej, umiejętności informatycznych i e-integracji (opinia rozpoznawcza na wniosek Komisji)TEN/456

Przegląd polityki kredytowej EBI w sektorze transportu (opinia z inicjatywy własnej)REX/320

W kierunku kompleksowej europejskiej polityki dotyczącej inwestycji międzynarodowych (komunikat)
2.PROGRAM PRAC KONSULTACYJNYCH

Prezydium zapoznało się z notatką R/CESE 915/2011 pkt 3.2 a) rev. i podjęło następujące decyzje:2.1Program prac legislacyjnychDo wiadomości (wnioski potwierdzone po ostatnim posiedzeniu Prezydium)


-

Gry hazardowe oferowane w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego (zielona księga)

COM(2011) 128 wersja ostateczna (A-12)* (INT – PAŹDZIERNIK)-

Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego – Akt o jednolitym rynku (komunikat)

COM(2011) 206 wersja ostateczna (A-33) (INT – GRUDZIEŃ)-

Ogniwa paliwowe i technologie wodorowe

COM(2011) 224 wersja ostateczna – 2011/0091 (NLE) (A-6) (INT – LIPIEC)-

Migracja (komunikat)

COM(2011) 248 wersja ostateczna (B – sprawozdawca generalny) (SOC-LIPIEC)-

Ocena skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity)

COM(2011) 189 wersja ostateczna – 2011/0080 (COD) (C) (NAT – CZERWIEC)-

Strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. (komunikat)

COM(2011) 244 wersja ostateczna (A-9) (NAT – GRUDZIEŃ)-

Otwarty internet i neutralność sieci w Europie (komunikat) (stała grupa analityczna ds. agendy cyfrowej)

COM(2011) 222 wersja ostateczna (A-15) (TEN – PAŹDZIERNIK)
Do decyzji (wnioski otrzymane)


-

Strategiczna wizja w zakresie norm europejskich

COM(2011) 311 wersja ostateczna (A-12) (INT – GRUDZIEŃ)-

Przedsiębiorczość społeczna (opinia rozpoznawcza na wniosek Komisji)

(A-12) (INT – PAŹDZIERNIK)

-

Jednolity rynek w obszarze praw własności intelektualnej (komunikat)

COM(2011) 287 wersja ostateczna (A-12) (INT-GRUDZIEŃ)-

Bardziej racjonalne opodatkowanie energii w UE (komunikat)****

COM(2011) 168 wersja ostateczna (A-12) (ECO-PAŹDZIERNIK)-

Wzmacnianie praw ofiar w UE (komunikat)

COM(2011) 274 wersja ostateczna (A-12) (SOC – GRUDZIEŃ)-

Wywóz i przywóz niebezpiecznych substancji chemicznych (wersja przekształcona)

COM(2011) 245 wersja ostateczna – 2011/0105 (COD) (C) (NAT – LIPIEC)-

Ogólny system preferencji taryfowych

COM(2011) 241 wersja ostateczna – 2011/0117 (COD)** (A-9) (REX – GRUDZIEŃ)

Prognoza (wnioski oczekiwane)


-

Czasowe zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej / produkty przemysłowe przywożone na Wyspy Kanaryjskie (do potwierdzenia)

COM(2011) 259 wersja ostateczna – 2011/0111 (CNS)*** (B – sprawozdawca generalny) (INT – WRZESIEŃ)-

Ochrona praw własności intelektualnej / Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego

COM(2011) 288 wersja ostateczna – 2011/0135 (COD) (B+) (INT – WRZESIEŃ)-

Dzieła osierocone – dozwolone wykorzystanie

COM(2011) 289 wersja ostateczna – 2011/0136 (COD) (B+) (INT – WRZESIEŃ)-

Normalizacja europejska / zmiana

COM(2011) 315 wersja ostateczna – 2011/0150 (COD) (A-6) (INT – WRZESIEŃ)-

Zasoby tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym

COM(2011) 330 wersja ostateczna – 2011/0144 (COD) (B+) (NAT – PAŹDZIERNIK)-

Funkcjonowanie i stosowanie nabytych praw osób podróżujących drogą lotniczą (oczekiwany wniosek PE) (do potwierdzenia) (A-12) (TEN – PAŹDZIERNIK)

-

Koordynacja polityki gospodarczej: wytyczne dla polityki krajowej na lata 2011–2012 (komunikat)

COM(2011) 400 wersja ostateczna (Komitet sterujący ds. strategii „Europa 2020”) (Sprawozdawca generalny – GRUDZIEŃ)

Do decyzji

2.2Realizacja prawa do wydawania opinii z inicjatywy własnejOpinie z inicjatywy własnej (art. 29 ust. 2 RW)


 • Zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego we wprowadzenie przyszłej wspólnoty europejskiej w zakresie energii (A-15) (TEN – GRUDZIEŃ)

 • Wspieranie reprezentatywnych ugrupowań społeczeństwa obywatelskiego w regionie Euromedu: od budowania potencjału po zorganizowany dialog – krytyczna analiza obecnej i przyszłej roli UE (A-6) (REX – PAŹDZIERNIK)

Prezydium zadecydowało, że pozostałe wnioski dotyczące opinii z inicjatywy własnej, które zostały zgłoszone (zob. dokument R/CESE 915/2011 pkt 3.2 b), zostaną omówione na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2011 r.


Do decyzji

2.3Zmiana tytułu opinii z inicjatywy własnej


ECO/297

Tytuł pierwotny:

Edukacja finansowa i odpowiedzialna konsumpcja

Nowy tytuł:

Edukacja finansowa i odpowiedzialne korzystanie z produktów finansowych
NAT/502

Tytuł pierwotny:

Program LEADER i jego zasady jako narzędzie rozwoju nie tylko obszarów wiejskich

Nowy tytuł:

Program LEADER jako narzędzie rozwoju lokalnego
TEN/452

Tytuł pierwotny:

Rewolucja związana z wykorzystywaniem chmur obliczeniowych. Dlaczego i jak Europa powinna się na nią przygotować?

Nowy tytuł

Wykorzystywanie obliczeń rozproszonych
Do wiadomości

2.4Zmiana dat wysłuchań, zmiany w organizacji konferencji w ramach prac nad opiniami:

 • NAT/502 – Program LEADER i jego zasady jako narzędzie rozwoju nie tylko obszarów wiejskich

Zmiana daty wysłuchania: 20 czerwca 2011 r.

 • NAT/499 – Wkład zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego Europy w konferencję ONZ w Rio de Janeiro na temat zrównoważonego rozwoju (Rio+20)

Zmiana daty wysłuchania: 7 lipca 2011 r.

 • NAT/498 – Europa efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020” oraz

 • NAT/514 – Plan działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r.

Zmiana daty konferencji: 28 czerwca 2011 r.

2.5Prace bieżące i przyszłe

Prezydium zapoznało się z programem prac bieżących.2.6Działania podjęte w następstwie opinii

Prezydium zapoznało się z reakcją Komisji (faktyczną lub planowaną) na opinie EKES-u z czwartego kwartału 2010 roku.2.7Zmiana liczebności grup analitycznychPrezydium zatwierdziło powiększenie składu następujących grup analitycznych:


 • INT/579 „Gry hazardowe oferowane w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego” (zielona księga)
  COM(2011) 128 wersja ostateczna
  : z A-9 na A-12

 • INT/581 „Unijne ramy ładu korporacyjnego” (zielona księga)
  COM(2011) 164 wersja ostateczna
  : z A-12 na A-15

 • SOC/415 „Agenda UE na rzecz praw dziecka” (komunikat)
  COM(2011) 60 wersja ostateczna: z A-9 na A-12

 • TEN/454 „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu” (biała księga)
  COM(2011) 144 wersja ostateczna: z A-15 na A-18


3.POLITYKA OGÓLNA

Brak.4.POLITYKA KOMUNIKACJI
4.1Sprawozdanie przewodniczącej Zespołu ds. Komunikacji

Przewodnicząca Zespołu ds. Komunikacji przedstawiła Prezydium sprawozdanie z ostatnich działań Komitetu w dziedzinie polityki komunikacji. Podkreśliła szczególnie sukces konferencji poświęconej bezpieczeństwu żywnościowemu, zorganizowanej przez EKES w dniu 23 maja, oraz wydarzeń „Twoja Europa – Twoje zdanie” i Dzień Otwartych Drzwi, które miały miejsce odpowiednio w dniach 5–7 maja i w dniu 7 maja.4.2Broszura „EKES podczas polskiej prezydencji”

Po debacie Prezydium zatwierdziło proponowany tekst broszury „EKES podczas polskiej prezydencji” i powierzyło Sekretariatowi zadanie jego uzupełnienia w świetle uwag przekazanych za pośrednictwem grup i sekcji (termin zgłaszania uwag: 19 czerwca 2011 r.).
5.SPRAWY BUDŻETOWE
5.1Decyzje podjęte na posiedzeniu Zespołu Budżetowego 27 kwietnia 2011 r.

Przewodniczący Zespołu Budżetowego przedstawił Prezydium protokół z posiedzenia Zespołu Budżetowego.5.2Decyzje podjęte na posiedzeniu Zespołu Budżetowego 6 czerwca 2011 r.

Przewodniczący Zespołu Budżetowego przedstawił Prezydium protokół z posiedzenia Zespołu Budżetowego. Omówił w szczególności główne punkty poruszone w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2009 oraz kwestię przygotowywania budżetu na 2012 rok w związku z oczekiwanym stanowiskiem Rady w tej dziedzinie.5.3Wnioski sekcji i innych organówPrezydium zatwierdziło następujące wnioski:
Nowe wnioski


    1. Posiedzenie nadzwyczajne Grupy III

    2. Konferencja na temat propagowania przejrzystości w dziedzinie energii jądrowej w ramach przygotowań do forum hiszpańskiego dotyczącego koszyka energetycznego

    3. Wspólna konferencja POLIS – EKES „Innowacje w transporcie w trosce o zrównoważone miasta i regiony”

    4. Całodniowa konferencja w związku z opinią TEN/454 „Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu”

    1. OPEN DAYS 2011 „Inwestowanie w przyszłość Europy: miasta i regiony na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu

    1. Seminarium Zespołu ds. Komunikacji i rzeczników prasowych

    2. Trzecie posiedzenie TEN/452 „Rewolucja w zakresie wykorzystywania chmur obliczeniowych („cloud computing”)”

    1. Konferencja poświęcona usługom świadczonym w interesie ogólnym współorganizowana przez Sekcję SOC

    1. 9. posiedzenie WKK UE-Chorwacja i EKES-u: nadzwyczajny wniosek o zatwierdzenie kosztów podróży i diet czterech członków chorwackich WKK UE-Chorwacja

    1. Eurośródziemnomorskie forum organizacji pozarządowych

    1. Organizacja seminarium z udziałem mołdawskiej Rady Obywatelskiej

    1. Szczyt eurośródziemnomorski rad społeczno-gospodarczych i podobnych instytucji

    1. Organizacja seminarium wraz z Krajową Trójstronną Radą Społeczno–Gospodarczą Ukrainy

    1. 587. posiedzenie Prezydium w Warszawie oraz konferencja na temat źródeł wzrostu gospodarczego po kryzysie finansowym; koszty związane z obiadem w formie bufetu zostaną pokryte ze środków z poz. 2546 część c)

    1. Konferencja „Kobiety romskie na rzecz równości szans”


Zmienione wnioski


 1. 3. posiedzenie grupy analitycznej oraz wysłuchanie REX/329 „Promocja energii odnawialnej a europejska polityka sąsiedztwa: przypadek eurośródziemnomorski”

 2. 2. posiedzenie nadzwyczajne Grupy II

 3. Posiedzenie tematyczne Grupy I na temat „Handel międzynarodowy i pomoc rozwojowa”

Prezydium zatwierdziło także poniższy spóźniony wniosek, który nie mógł zostać przeanalizowany przez Zespół Budżetowy:
a) Wniosek o zapewnienie autokaru w celu przewiezienia delegacji rosyjskiej na 4. wspólne seminarium EKES-u i Izby Społecznej Federacji Rosyjskiej

5.4Techniczne usprawnienie trybu funkcjonowania CCMIPrezydium zatwierdziło realizację tego wniosku, którego celem jest komputeryzacja obecnej metody wyrażania większościowego stanowiska delegatów.

5.5Statut finansowy członków

Punkt ten zostanie omówiony na posiedzeniu Prezydium w dniu 12 lipca 2011 r.
6.SPRAWY WEWNĘTRZNE
6.1Sporządzanie opinii EKES-u i działania następcze

Prezydium zapoznało się z notatką dotyczącą przygotowywania opinii EKES-u i monitorowania ich oddziaływania.6.2Metody pracy / wnioski Parlamentu Europejskiego o sporządzenie opinii

Prezydium zapoznało się z dokumentem dotyczącym różnych możliwości przygotowania opinii w terminie krótszym niż trzy miesiące i przeprowadziło dogłębną dyskusję na ten temat.6.3Umowa ramowa o współpracy z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim

Po debacie i zgodnie z art. 9 RW Prezydium upoważniło przewodniczącego do zatwierdzenia ramowej umowy o współpracy z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim załączonej do notatki.6.4Zmiany w składzie organów EKES-uDymisja członka
Należy odnotować dymisję Jillian VAN TURNHOUT (Gr. III – IE) ze względu na zaistnienie niedopuszczalnego łączenia funkcji (art. 70 ust. 2 i 3 RW):
Jillian VAN TURNHOUT została mianowana 25 maja senatorem w Senacie irlandzkim. Była członkiem EKES-u od 12 października 1998 r., wiceprzewodniczącą Komitetu w latach 2006-2008 i członkiem Prezydium. Zasiadała w następujących sekcjach:


 • Sekcji Stosunków Zewnętrznych (REX)

 • Sekcji Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa (SOC)


Zmiany w składzie sekcji Komitetu
Należy odnotować następujące zmiany w składzie sekcji:


CZŁONEK

GRUPA /

OBYWATELSTWO

PRAGNIE OPUŚCIĆ SEKCJĘ

PRAGNIE PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO SEKCJI

Iwan KOKAŁOW

Gr. II – BG

-

ECO - TEN


Zmiany w składzie CCMI
Thomas PALMGREN (Gr. III – FI) zastąpił Gerda WOLFA (Gr. III – DE) w CCMI.

6.5Zastępcy (art. 18 RW)Prezydium zatwierdziło powołanie następujących zastępców członków:


Olivier HENMAN

zstępowany członek

Stuart ETHERINGTON

Alice LAZIOLI

zstępowany członek

Pietro Francesco DE LOTTO

Ole PRASZ

zstępowany członek

Søren KARGAARD

Owen TUDOR

zstępowany członek

Christine BLOWER6.6Zmiany w składzie kategorii

Następujący członkowie pragną przyłączyć się do poniższej kategorii:


Kategoria „Rolnicy”
Frank Van OORSCHOT

Gr. I - NL


7.SPRAWY ADMINISTRACYJNE
7.1Sprawozdanie z działalności Sekretariatu

Prezydium przyjęło do wiadomości sprawozdanie z działalności Sekretariatu za rok 2010.
8.SPRAWY RÓŻNE

Przewodniczący poinformował Prezydium o śmierci Zenonasa Rokusa RUDZIKASA, członka Komitetu od 2006 roku. Prezydium uczciło jego pamięć minutą ciszy.9.WYZNACZENIE TERMINU NASTĘPNEGO POSIEDZENIA

584. posiedzenie Prezydium odbędzie się we wtorek 12 lipca 2011 r. o godz. 14.30 w ramach 473. sesji plenarnej. Posiedzenia Grup mogą odbywać się w środę 13 lipca 2011 r. od godz. 9.00. Otwarcie sesji wyznaczono na godzinę 14.30 tego samego dnia, a obrady zostaną wznowione w czwartek, 14 lipca 2011 r. o godz. 9.00.FR
_____________


*Wniosek o powiększenie grupy analitycznej z A-9 do A12.

**** Jedna grupa analityczna dla prac nad COM(2011) 168 i COM(2011) 169.

** Wniosek fakultatywny Komisji.

*** Wniosek fakultatywny Rady – w oczekiwaniu na potwierdzenie.

R/CESE 1052/2011 FR – MSI,ASZ/


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość