Strona główna

Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt–Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum


Pobieranie 296.74 Kb.
Strona1/3
Data20.06.2016
Rozmiar296.74 Kb.
  1   2   3


Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt–Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło

Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum

numer dopuszczenia – 33/07; program nauczania:DKW–4014–80/99Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia
w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

I rok nok nauki: 1 godzina tygodniowo, II rok nauki: 1 godzina tygodniowoAnna Wysocka

Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz programem nauczania i podręcznikiem autorstwa Ewy Gurbiel, Grażyny Hardt – Olejniczak, Ewy Kołczyk, Heleny Krupicka, Macieja M. Sysło. Naczelnym celem edukacyjnym jest „Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie informacyjnym”*, zaś zadaniem szkoły jest:  1. „Stworzenie warunków do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem, jego oprogramowaniem i technologią informacyjną.

  2. Zainteresowanie uczniów rozwojem wiedzy informacyjnej oraz nowymi możliwościami dostępu do informacji i komunikowania się.

  3. Wspomaganie uczniów w ich rozpoznaniu własnych uzdolnień i zainteresowań w celu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.”*.

Zadaniem nauczyciela jest więc taka organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego, aby zajęcia były jak najbardziej atrakcyjne. Może tego dokonać poprzez:

  • kształtowanie zainteresowań ucznia poprzez np. tworzenie grafiki prezentacyjnej, animacji, tworzenie projektów stron internetowych,

  • naukę rozwiązywania różnorodnych problemów za pomocą komputera,

  • stosowanie różnorodnych metod komunikacji elektronicznej,

  • zbieranie i opracowywanie różnorodnych danych w celu dokonywania analiz wyników za pomocą zestawień, wykresów i obliczeń,

  • zachęcanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

  • naukę rozwiązywania problemów algorytmicznych,

  • zapoznawanie uczniów z alternatywnymi systemami operacyjnymi.

Podręcznik, na podstawie którego napisano poniższy plan wynikowy został tak skonstruowany, aby ćwiczenia i zadania w nim zawarte pomogły w maksymalnym stopniu uczniom w zdobywaniu umiejętności posługiwania się komputerem. Wszystkie ćwiczenia opatrzone zostały numerem rozdziału, w którym się znajdują. Na końcu każdego rozdziału znajdują się dodatkowe zadania przeznaczone do rozwiązania w szkole lub w domu. Najważniejsze pojęcia informatyczne są oznakowane pogrubioną pomarańczową czcionką.

Wszystkie zagadnienia mogą być realizowanie z wykorzystaniem jednego z dwóch systemów operacyjnych: Windows lub Linux.

Poniżej zaprezentowany plan wynikowy jest jedną z wielu możliwych propozycji, którą można dowolnie modyfikować w zależności od: wymiaru godzin przeznaczonych na nauczanie przedmiotu w szkole, liczebności bądź poziomu klasy lub grupy.

Propozycja rozkładu godzin:Rok nauki

Liczba godzin tygodniowo

Liczba tygodni

Liczba godzin rocznie

1

1

36

36

2

1

36

36

Łącznie

72


I rok nauki – 36 godzin


Lp.

Temat lekcji

Zakres materiału

Osiągnięcia uczniów

Pomoce dydaktyczne oraz wykorzystywane programy

Godz.

Podstawowe

Ponadpodstawowe

1. Rozpoczęcie pracy z komputerem

1.

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej, przedmiotowy system oceniania z przedmiotu informatyka.

Pierwsze kroki w systemie Windows.Regulamin szkolnej pracowni komputerowej oraz zasad bezpiecznego użytkowania komputera.

Przedmiotowy system oceniania oraz wymagań na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Uruchamianie i zamykanie programów oraz systemu operacyjnego.

Wykonywanie podstawowych operacji na oknach, korzystanie z menu rozwijanego.– Zna regulamin pracowni komputerowej.

– Przestrzega zasad bezpiecznego użytkowania komputera.

– Zna i respektuje przedmiotowy system oceniania.

– Umie sprawnie poruszać się po systemie operacyjnym.

– dba o sprzęt i swoje bezpieczeństwo.

– Umie wykonać podstawowe operacje na oknach – otwiera, zamyka, minimalizuje, dostosowuje wielkość okna do własnych potrzeb.

– Umie wykorzystać i zastosować polecenia menu rozwijanego.

Wykład, pogadanka.

Prezentacja multimedialna obrazująca regulamin pracowni.

Podręcznik s. 7–10


1

2.

Korzystanie z pomocy w systemie Windows.

Szkolny Leksykon InformatycznyKorzystanie z pomocy wbudowanej w programie.

Zapoznanie się ze Szkolnym Leksykonem Informatycznym.

Wyszukiwanie znaczenia haseł w SLI.

Poruszanie się po publikacji z wykorzystaniem hipertekstu.– Rozumie potrzebę korzystania z systemu pomocy wbudowanej w programie.

– Umie sprawnie korzystać z zasobów pomocy.

– Umie posłużyć się indeksem pomocy.

– Umie odnaleźć znaczenie haseł w SLI.

– Rozumie pojęcie hipertekstu.

– Umie sprawnie poruszać się po publikacji wykorzystując hipertekst.


Komputery z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP.

Podręcznik s. 11 – 18.

Płyta Gim-Inf (wersja Windows) – Szkolny Leksykon Informatyczny.


1

2. Poszukiwanie informacji – sieć Internet

3.

Sposoby wyszukiwania i selekcjonowania informacji

Krótka historia Internetu.

Charakterystyka przeglądarek i wyszukiwarek internetowych.

Wyszukiwanie informacji wg zadanego tematu.

Prawa człowieka w Internecie.– Umie krótko opisać podstawowe fakty dotyczące powstania sieci Internet.

– Zna podstawowe pojęcia dotyczące przeglądarek i wyszukiwarek internetowych.

– Rozumie różnicę pomiędzy przeglądarką a wyszukiwarką.

– Wie, jak korzystać z wyszukiwarek tematycznych.

– Rozumie i stosuje w praktyce pojęcie netykieta.


– Umie samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową.

– Umie swobodnie wyszukiwać informacje z zastosowaniem zaawansowanych form wyszukiwania.Rzutnik multimedialny, komputery z dostępem do sieci Internet.

Podręcznik s. 19 – 24.1

4.

Wyszukiwanie, selekcjonowanie i zapisywanie informacji z sieci Internet.

Wyszukiwanie danych statystycznych w Internecie.

Tworzenie folderów w wykazie Ulubione przeglądarki internetowej.

Dodawanie adresów stron do folderów w wykazie Ulubione.

Zapisywanie pozyskanego z sieci Internet tekstu do pliku.– Umie wyszukać informacje wg zadanego tematu.

– Potrafi samodzielnie utworzyć folder w wykazie Ulubione.

– Umie dodawać adresy wybranych stron do wykazu Ulubione wg podanej instrukcji.

– Wie, jak skopiować tekst i zapisać go do pliku.– Umie posłużyć się katalogiem stron WWW z najpopularniejszych portali internetowych.

– Umie samodzielnie posłużyć się wykazem Ulubione w celu zapamiętania adresów stron WWW.

– Umie zapisać wybrane fragmenty oraz całą stronę WWW do pliku.


Rzutnik multimedialny, komputery z dostępem do Internetu.

Podręcznik s. 24 – 371

3. Komputerowe pisanie tekstów

5.

Jak tworzyć dokumenty tekstowe – sprawne korzystanie z klawiatury.

Organizacja miejsca pracy przy komputerze.

Ćwiczenia w pisaniu na klawiaturze.

Zapisywanie liter, znaków i tekstów.


– Rozumie zasady BHP i przestrzega ich w pracyprzy komputerze.

– Umie uruchomić program „Mistrz klawiatury”.

– Zna układ klawiszy na klawiaturze.

– Potrafi wykonać podstawowe ćwiczenia w pisaniu bezwzrokowym na klawiaturze.

– Zna podstawowe narzędzia edytora tekstu Notatnik

– Umie posłużyć się edytorem tekstu Notatnik w celu napisania krótkiej notatki z lekcji.– Umie zainstalować na twardym dysku komputera program „Mistrz klawiatury”.

– Umie przepisać tekst wskazany w programie „Mistrz klawiatury” z użyciem metody bezwzrokowej.

– Zna podstawowe narzędzia edytora tekstu Word.

– Umie posłużyć się edytorem Word w celu napisania krótkiej notatki z lekcji.

– Stosuje w praktyce zasady poprawnego pisania tekstu.


Rzutnik multimedialny, komputery z zainstalowanymi edytorami tekstu.

Podręcznik s. 38 – 42.

Płyta Gim–Inf (wersja Windows): plik Znaki.doc z folderu Ćwiczenia\Teksty, program Mistrz klawiatury II demo z folderu Programy.


1

6.

Jak tworzyć dokumenty tekstowe – formatowanie tekstu.

Formatowanie akapitów.

Ustawianie wcięć i odstępów między akapitami.

Zaznaczanie bloku tekstu.

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie fragmentów tekstu.

Stosowanie wyróżnień w tekście.


– Potrafi uruchomić edytor tekstu Word.

– Zna i rozumie pojęcia dokument, akapit, wcięcie.

– Umie zaznaczyć wybrany fragment tekstu za pomocą myszki.

– Umie skopiować lub wyciąć zaznaczony fragment tekstu i wkleić go w odpowiednie miejsce.

– Umie zastosować pogrubienie czcionki, kursywę oraz podkreślenie w celu wyróżnienia tekstu.


– Potrafi rozróżnić paski narzędziowe edytora tekstu.

– Umie stosować odstępy między akapitami.

– Zna skróty klawiaturowe, za pomocą których kopiuje, wycina i wkleja tekst.

– Zna skróty klawiaturowe, za pomocą których potrafi wyróżnić tekst.Rzutnik multimedialny, komputery z zainstalowanymi edytorami tekstu.

Podręcznik s. 42–48.

Płyta Gim–Inf (wersja Windows): pliki Akapity.doc, Formatowanie.doc i Do redakcji.doc z folderu Ćwiczenia\Teksty.


1

7.

Jak tworzyć dokumenty tekstowe – wzbogacanie treści dokumentu.

Wzbogacanie treści informacjami z różnych źródeł.

Umieszczanie ilustracji w dokumentach tekstowych.

Dostosowywanie wyglądu tekstu do treści.


– Umie otworzyć dokument tekstowy zapisany w pliku na płycie CD.

– Umie wskazać akapity w tekstach i dokonać w nich zmian, wprowadzając własny tekst.

– Umie wstawić do tekstu hiperłącze.

– Wie, jak wstawić do tekstu obrazy z pliku graficznego.

– Umie przekształcić ilustrację w dokumencie tekstowym (powiększyć, pomniejszyć, zmienić położenie).


– Umie poruszać się pomiędzy otwartymi oknami dokumentów tekstowych.

– Umie łączyć dokumenty za pomocą hiperłączy.

– Zna i wykorzystuje skróty klawiaturowe, za pomocą których porusza się pomiędzy dokumentami.

– Umie sformatować wstawione obiekty graficzne.Rzutnik multimedialny, komputery z zainstalowanymi edytorami tekstu.

Podręcznik s. 48–51.

Płyta Gim–Inf (wersja Windows): pliki List o Panoramie.doc z folderu Ćwiczenia\Teksty oraz Rotunda.bmp z folderu Ćwiczenia\Zdjęcia”.


1

8.

Jak tworzyć dokumenty tekstowe – sprawdzanie pisowni, drukowanie dokumentu.

Włączanie i wyłączanie opcji sprawdzania pisowni i gramatyki.

Oglądanie podglądu wydruku.

Ustalanie wyglądu strony.

Ustawianie parametrów wydruku.– Umie poprawić błędy w tekście z zastosowaniem Autokorekty.

– Umie włączyć podgląd wydruku.

– Umie zmienić ustawienia strony (orientacja tekstu, marginesy, jakość wydruku).


– Umie samodzielnie skonfigurować sprawdzanie pisowni i gramatyki w edytorze tekstu.

– Umie wydrukować wybrane strony dokumentu.Rzutnik multimedialny, komputery z zainstalowanymi edytorami tekstu.

Podręcznik s. 51–56.

Płyta Gim–Inf (wersja Windows): pliki Latarnik.doc, Wyróżnienia.doc, Literówk.doc, Znaki.doc oraz Szablon listu.doc z folderu Ćwiczenia\Teksty.


1

4. Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej

9.

Komputerowy adres pocztowy – zakładanie konta pocztowego

Historia poczty elektronicznej.

Zakładanie konta pocztowego.

Logowanie się w programie pocztowym.


– Umie rozpoznać adres poczty elektronicznej.

– Podaje przykłady adresów poczty elektronicznej.

– Umie założyć konto poczty elektronicznej na wybranym serwerze.

– Umie zalogować się do własnej skrzynki pocztowej.


Rzutnik multimedialny, komputery z zainstalowanymi edytorami tekstu.

Podręcznik s. 57–60.

Płyta Gim–Inf (wersja Windows): plik Ćwiczenie 4.1.doc z folderu Ćwiczenia\Poczta.


1

10.

Programy pocztowe. Odbieranie i wysyłanie listów elektronicznychj.

Odbieranie przesyłek elektronicznych.

Przekazywanie przesyłek elektronicznych innym osobom.

Wysyłanie listów elektronicznych, zawierających załączniki.

Netykieta w korespondencji elektronicznej.– Potrafi odebrać list elektroniczny.

– Umie napisać i wysłać list elektroniczny do wybranego adresata.

– Umie przekazać otrzymaną wiadomość innym adresatom.

– Umie wstawić załącznik do listu elektronicznego.

– Przestrzega zasad etykiety w trakcie korzystania z poczty elektronicznej.


– Posługuje się sprawnie książką adresową .

– Umie wysłać list elektroniczny do wielu adresatów.

– Umie dokładnie wymienić zasady zapewniające bezpieczeństwo w sieci Internet.


Rzutnik multimedialny, komputery z dostępem do Internetu.

Podręcznik s. 61 – 67

Płyta Gim–Inf (wersja Windows): plik Ankieta.doc z folderu Ćwiczenia\Poczta.


1

11.

Komunikatory sieciowe.

Wykorzystanie komunikatorów do prowadzenia rozmów w sieci Internet w czasie rzeczywistym.

Grupy dyskusyjne.– Umie wymienić komunikatory internetowe.

– Umie prowadzić rozmowę z użyciem wybranego komunikatora.

– Wie, co to są grupy dyskusyjne.

– Przestrzega podstawowych zasad w trakcie prowadzenia rozmów w sieci Internet.– Umie instalować i konfigurować wybrane komunikatory internetowe.

– Umie wyjaśnić pozytywne i negatywne cechy wybranych usług internetowych.

– Umie uzasadnić przyczyny konieczności stosowania ostrożności w trakcie rozmów w sieci Internet.


Rzutnik multimedialny, komputery z dostępem do Internetu.

Podręcznik s. 66

Płyta Gim–Inf (wersja Windows): plik Komunikatory.doc z folderu Ćwiczenia\Poczta.


1

5. Tworzenie prostych prezentacji multimedialnych

12
–13.


Przygotowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint.

Tworzenie prostej prezentacji z gotowych elementów w programie Power Point.

Wybieranie układu slajdu do rozmieszczania tekstu i grafiki.

Korzystanie z szablonu projektu slajdu.

Posługiwanie się siatką i prowadnicami przy rozmieszczaniu elementów na slajdzie.– Rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcia multimedia i prezentacja.

– Zna podstawowe funkcje programu Power Point.

– Umie wybrać odpowiedni układ slajdu do rozmieszczenia tekstu i grafiki.

– Potrafi wstawiać nowe slajdy.

– Umie wykonać spójną prezentację.

– Potrafi użyć szablonu projektu slajdu.

– Potrafi zastosować siatkę i prowadnice w celu ułatwienia rozmieszczenia elementów slajdu.


– Umie samodzielnie utworzyć slajdy oraz zastosować szablon.

– Potrafi samodzielnie ustalić i zastosować elementy tła slajdu.

– Umie formatować wstawiane obiekty.

– Potrafi samodzielnie skonfigurować siatkę i prowadnice.Rzutnik multimedialny, komputery z zainstalowanym programem Power Point.

Podręcznik s. 68–74.

Płyta Gim–Inf (wersja Windows): plik 7_cudów_świata.ppt z folderu Ćwiczenia\Prezentacje.


2

14
–15.


Przygotowanie prostej strony WWW w programie
FrontPage

Planowanie pracy przy tworzeniu stron WWW.

Przygotowanie prostej strony WWW z użyciem edytora FrontPage.

Umieszczanie tekstu, grafiki i odnośników na stronie WWW.

Zgodne z netykietą korzystanie z zapożyczonych elementów.– Potrafi rozróżnić podstawowe elementy, z których zbudowana jest strona WWW.

– Zna podstawowe zasady tworzenia stron WWW.

– Umie zaprojektować prostą stronę WWW.

– Potrafi wstawić tekst i grafikę na stronie WWW w edytorze FrontPage.

– Rozumie znaczenie netykiety przy tworzeniu stron WWW.


– Potrafi zaprojektować klasową stronę WWW.

– Umie sprawnie posłużyć się edytorem FrontPage do tworzenia strony WWW.

– Potrafi posłużyć się zapisem strony w języku HTML.

– Potrafi samodzielnie wykonać odnośniki do poczty elektronicznej, dowolnej strony WWW oraz do podstrony.Rzutnik multimedialny, komputery z zainstalowanym programem FrontPage.

Podręcznik s. 74–80.

Płyta Gim–Inf (wersja Windows): pliki z folderów Ćwiczenia\Zdjęcia, Ćwiczenia\Prezentacje.


2

6. Porządkowanie własnych prac

16.

Organizacja pracy na dysku komputera.

Organizowanie własnej pracy na komputerze.

Zabezpieczanie plików przed wirusami.

Utrzymywanie porządku w plikach i folderach.

Przenoszenie i kopiowanie plików i folderów.– Rozumie potrzebę prawidłowej organizacji plików na dysku.

– Rozumie pojęcia: plik, folder, rozszerzenie nazwy pliku.

– Rozumie konieczność zabezpieczania komputera przed wirusami.

– Umie uruchomić skaner antywirusowy on–line i sprawdzić twardy dysk.

– Potrafi utworzyć strukturę folderów na pulpicie.

– Potrafi skopiować i przenieść plik i folder w obrębie tego samego dysku.– Umie samodzielnie sprawdzić właściwości plików.

– Potrafi rozpoznać rozszerzenia nazw plików i prawidłowo przyporządkować im programy.

– Umie sprawdzić dowolny dysk (dyskietkę, Pen Drive, dysk twardy, CD) skanerem antywirusowym.

– Potrafi skopiować oraz przenieść plik i folder między dyskami, korzystając z Eksploratora Windows.Komputery z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP.

Podręcznik s. 81 – 87.

Płyta Gim–Inf (wersja Windows): pliki Statek_mały.rar i Podchody.rar z folderu Ćwiczenia\Filmy


1

17.

Podstawowe operacje na plikach i folderach.

Odszukiwanie plików i folderów.

Archiwizacja plików.

Tworzenie skrótów.

Foldery programu pocztowego.– Zna polecenia do odszukania pliku lub folderu na dysku.

– Umie spakować i rozpakować pliki archiwizowane programem WinRAR.

– Umie utworzyć skrót do pliku i folderu oraz umieścić go w podanym miejscu.

– Umie sprawdzić zawartość standardowych folderów tematycznych programu pocztowego.– Umie zastosować znaki wieloznaczne – ? , * do wyszukiwania plików.

– Umie spakować i rozpakować pliki do określonego folderu.

– Umie założyć własne foldery w programie pocztowym.


Komputery z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows XP.

Podręcznik s. 88 – 92.


  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość