Ewangelie synoptycznePobieranie 11.21 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.21 Kb.

EWANGELIE SYNOPTYCZNE

BIBLIOGRAFIA


I. Źródła
Aland, K. & B. - Karavidopoulos, J. - Martini, C. M. - Metzger, B. M., (ed.), Novum Testamentum Graece, Stuttgart 271998.

Popowski, R. - Wojciechowski, M., tłum., Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, Warszawa 1993.
II. Dokumenty Kościoła
Papieska Komisja Biblijna, Instrukcja «Sancta mater Ecclesia» o historycznej prawdzie Ewangelii z dnia 21.04.1964r.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym «Dei Verbum» z dnia 18.11.1965r.

Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Pisma Świętego w Kościele (dokument z dnia 23.04.1993). tłum. K. Romaniuk, Poznań 1994.

Benedykt xvi, Posynodalna adhortacja apostolska «Verbum Domini» z dnia 30.09.2010r.
III. Narzędzia
Aland, K., (ed.), Synopsis Quattuor Evangeliorum, Stuttgart 151997.

Bauer, W., Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur (Hrsg. K. & B. Aland), Berlin 61988.

Blass, F. – Debrunner, A.- Rehkopf, F. [Bearb.], Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, Göttingen 171990.

Metzger, B. M., A Textual Commentary on the Greek New Testament, Stuttgart 22000.

Morgenthaler, R., Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes, Zürich 41992.

Romaniuk, K., (red.), Synopsa polska czterech ewangelii, Wrocław 1985.

Zerwick, M. Biblical Greek, Roma 61994.

IV. Opracowania
Bartnicki, R., Ewangelie synoptyczne. Geneza i interpretacja, Warszawa 32003.

Bednarz, M., Ewangelie synoptyczne, Tarnów 1992.

Czerski, J., Ewangelie synoptyczne w aspekcie literackim, historycznym i teologicznym, Opole 1996.

Gądecki, S.,Wstęp do Ewangelii synoptycznych, Gniezno 1992.

Kudasiewicz, J., Ewangelie synoptyczne dzisiaj, Warszawa 1986.

---------------------, Jezus historii a Chrystus wiary, Lublin 1987.---------------------, „Ewangelie synoptyczne”, Wstęp do Nowego Testamentu (red. R. Rubinkiewicz), Poznań 1996, 37-273.

Langkammer, H., Ewangelie synoptyczne. Wstęp – komentarze, Wrocław 1994.

Mędala, S., Ewangelie synoptyczne (Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych 8), Warszawa 2006.

Paciorek, A., Ewangelia według świętego Mateusza (Nowy Komentarz Biblijny, NT I), Częstochowa 2005.

Paciorek, A., Ewangelie synoptyczne. I. Wprowadzenie ogólne, Tarnów 2001.

Paciorek, A., Ewangelie synoptyczne. III. Ewangelia według św. Marka, Tarnów 2002.

Salas, A., Ewangelie synoptyczne. Jezus – Ten, który głosi Królestwo Boże, Częstochowa 2002.
: dokumenty
dokumenty -> Zespół redakcyjny: Marcin Gugulski Bartłomiej Misiewicz
dokumenty -> Magazynchemiczn y
dokumenty -> Uchwała Głównej Kwatery zhp nr 77/2003 z dnia 11 września 2003 r w sprawie wprowadzenia zmian w „Regulaminie odznak I oznak zuchowych, harcerskich I instruktorskich Związku Harcerstwa Polskiego”
dokumenty -> Wydarzeniaz ż yciaszko ł y dni Gminy Czernichów
dokumenty -> Wsz-nz-70/06/2007 ogłoszenie o wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 211 000 euro
dokumenty -> MIĘdzynarodowy festiwal twórczości „kalejdoskop talentóW. Maj 2015”
dokumenty -> Uchwała (kogo) z dnia
dokumenty -> Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia „klub gorliczan” za okres 2005-2009
dokumenty -> Konkurs matematyczny
dokumenty -> ZAŁĄcznik nr 1 Zakres wiedzy I umiejętności oraz wykaz literatury
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy