Farba Akryl Mal Data sporządzenia: 16. 07. 2001 Data aktualizacji: 11. 06. 2004Pobieranie 43.4 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar43.4 Kb.

Farba Akryl Mal

Data sporządzenia: 16.07.2001

Data aktualizacji: 11.06.2004

Selena S.A. Biuro Handlowe

Ul. Grabiszyńska 241B

583-234 Wrocław

tel. (0 71) 78 38 301

Karta Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu Chemicznego


 1. DANE IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU

Nazwa handlowa Farba Akryl Mal
Przeznaczenie: Przeznaczona do wymalowań wewnętrznych o właściwościach dekoracyjno-ochronnych stosowanych w budownictwie.
Telefon alarmowy : 999


 1. Skład/ informacja o składnikach

Skład chemiczny

Farba jest wodorozcieńczalną kompozycją odpowiednio dobranych wypełniaczy nieorganicznych, pigmentów i pomocniczych środków z polimerowym spoiwem organicznym.

Składniki

nazwa substancji

Nr CAS

Nr EINECS

klasyfikacja

Zawartość % wag.
Węglan wapnia

1317-65-3

215-279-6

Brak

Max 80
Dwutlenek tytanu

13463-67-7

236-675-5

Brak

Max 7
Biocyd (pochodne dihydroizotiazolinu)

26172-55-4

247-500-7

Xn1 R22

Poniżej 0,10
Dyspersja polimeru winylowego

brak

brak

brak

Max 13
 1. Identyfikacja zagrożeń

Produkt nie jest zakwalifikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. Wiedza o stosowanych wypełniaczach i pigmentach nieorganicznych jak również spoiwie polimerowym pozwala na wykluczenie bezpośredniego zagrożenia dla człowieka i środowiska. Pomieszczenia malowane tym preparatem należy staranie wietrzyć.
 1. Pierwsza pomoc

Zasady ogólne:

Wprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.

Wdychanie:

W przypadku dolegliwości wyprowadzić na świeże powietrze i ewentualnie wezwać lekarza. Zjawisko to może wystąpić jedynie w awaryjnych sytuacjach.

Kontakt ze skórą:

Zmyć skórą wodą. Nie występuje niebezpieczeństwo skażenia skóry.

Kontakt z oczami:

Przemyć dużą ilością wody i zapewnić konsultację okulistyczną.

Spożycie (połknięcie):

Wywołać wymioty i wezwać lekarza. 1. Postępowanie w przypadku pożaru

Preparat jest niepalny. W przypadku pożaru w otoczeniu omawianego preparatu zabezpieczyć opakowania przed nadmiernym nagrzaniem. Przy rozprzestrzeniającym się pożarze otoczenia magazynowania preparatu stosować środki dotyczące pożaru otoczenia jak i środki ochrony indywidualnej dla strażaków, takie jak palącego się otoczenia.

 1. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska

Zawiadomić otoczenie o wycieku. Usunąć z obszaru wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidacji awarii. Zabezpieczyć przez przedostaniem się preparatu do ujęć wody pitnej i studzienek kanalizacyjnych. Zlikwidować i zabezpieczyć miejsce wycieku preparatu. Uszkodzone opakowania starannie przenieść do szczelnych zastępczych opakowań. Duże miejsca wycieku preparatu starannie obwałować i zabrać do szczelnych opakowań a pozostałość przesypać materiałem chłonnym (piasek) i zebrać do zamykanego pojemnika. Oczyścić teren.


 1. Obchodzenie się z preparatem i jego magazynowanie

Postępowanie z preparatem:

Preparat przechowywać w szczelnych opakowaniach w miejscach nienasłonecznionych w temperaturach od +15 do +30 ºC. Przy pracy z preparatem wskazana jest ogólna wentylacja pomieszczenia.

Magazynowanie:

Preparat przechowywać w pomieszczeniach nienasłonecznionych w temperaturze od +5 do + 30 ºC z dala od źródeł ciepła. Przechowywać w szczelnych opakowaniach w pozycji stojącej. Nie zaleca się przechowywania w opakowaniach metalowych nie zawierających wkładki kwaso czy alkaliodpornej.


 1. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej

Granice narażenia:

Nie ustalone.

Środki ochrony osobistej:

Przestrzegać ogólnych zasad higieny. Nie jeść, nie pić w trakcie pracy. Każdorazowo po pracy myć ręce, nie pozostawac w zanieczyszczonej odzieży.


 1. Właściwości fizykochemiczne
Stan skupienia

Ciecz
Kolor

Biały
Zapach

Charakterystyczny
Temperatura wrzenia

Zbliżona dla wody ok. 100 ºC
Temperatura zapłonu

Nie dotyczy
Temperatura samozapłonu

Nie dotyczy
Temperatura topnienia

Zbliżona do wody ok. 4 ºC
Gęstość w temperaturze 20 ºC

1,4 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie

Rozcieńczalna w dowolnym stosunku wagowym
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach

Po odparowaniu wody powłoka rozpuszczalna w acetonie i estrach
Lepkość wg Forda 6

Min 60 s
 1. Stabilność i reaktywność

Stabilność:

W temperaturze ok. 100 ºC następuje odparowanie wody zawartej w produkcie, co może prowadzić do utraty stabilności farby.

Niebezpieczne reakcje:

Nie są znane.

Materiały niedopuszczalne:

Opakowanie metalowe.

Rozkład termiczny:

Od 300ºC do powyżej 825ºC.

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Brak.

 1. Informacje toksykologiczne

Preparat nie wykazuje bezpośredniego zagrożenia dla człowieka.

 1. Informacje ekologiczne

Preparat zawiera w przeważającej ilości wypełniacze i pigmenty nieorganiczne zaszeregowane do klasy zerowej (0) szkodliwości dla wód. Należy jednak zapobiegać dostaniu się preparatu do wód, gdyż możliwe są szkodliwe oddziaływania niewielkich cząsteczek na organizmy wodne (np. osadzania się najdrobniejszych cząstek w skrzelach ryb).

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.11.2002 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 212, poz. 1799)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627; nr 115, poz.1229; nr74, poz.676; nr 113 poz.984 oraz z 2003 r. nr 46, poz. 392)


 1. Postępowanie z odpadami

Odpadami są pozostałości stałe po odparowaniu wody. Odpady te przeznaczać na wysypisko śmieci lub występujące w dużych ilościach przeznaczyć do termicznego przeksztalcenia (spalenia).


 • Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.08.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1206)

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2003 w sprawie wymagan dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339)

 1. Informacje o transporcie

Opakowanie i transport nie podlegają przepisom dotyczącym przewozu towarów niebezpiecznych. Przewozić krytymi środkami transportu.
- Ustawa z dnia 28.10.2002 o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199, poz. 1671)


 1. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Produkt nie jest zakwalifikowany jako niebezpieczny preparat chemiczny. Nie jest wymagane oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679).

Uwaga:


Zwraca się uwagę użytkownikowi na możliwości istnienia między: narodowym, krajowym oraz lokalnych przepisów dotyczących produktu.
Wykaz przepisów:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia za dnia 03.07.2002 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 129, poz. 1110)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002 w sprawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666)

 • Rozporządzenie Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 05.11.1992 w sprawie klasyfikacji wód oraz wwarunków jekim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

 • Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony środowiska oraz o zmianie niektórych ustaw (dz.U. nt.100, poz. 1085; nr 115, poz. 1229 z 2002 nr 143, poz. 1196 oraz z 2003 nr 7, poz. 78)

 • Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

 • Ustawa Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 122, poz. 1206)

 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 w sprawie wymagań dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przekształcenia odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339)

 • Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 14.08.2002 w sprawie obowiązku dostarczania karty charakterystyki niektórych preparatów niezakwalifikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr 142, poz. 1194).
 1. Informacje dodatkowe

Karta ma charakter informacyjny . Przedstawione informacje bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu i nie mogą być gwarancją jakości produktu. Kartę sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.07.2002 w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171).
Selena S.A. 53 - 234 Wrocław ul. Grabiszyńska 241 B Poland

Tel. +48 71 78 38 301; 78 38 302 Fax. +48 71 78 38 300 Internet: http:// www.selena.pl
: download -> Karty%20Charakterystyki%20i%20atesty
Karty%20Charakterystyki%20i%20atesty -> Karta charakterystyki preparatu
Karty%20Charakterystyki%20i%20atesty -> Karta charakterystyki preparatu chemicznego
Karty%20Charakterystyki%20i%20atesty -> Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego
Karty%20Charakterystyki%20i%20atesty -> Wood preserver
Karty%20Charakterystyki%20i%20atesty -> Wood preserver
Karty%20Charakterystyki%20i%20atesty -> Oddział w Cieszynie Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej
Karty%20Charakterystyki%20i%20atesty -> Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
Karty%20Charakterystyki%20i%20atesty -> Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego
Karty%20Charakterystyki%20i%20atesty -> Data sporządzenia: 02. 12. 2003
Karty%20Charakterystyki%20i%20atesty -> Karta charakterystyki preparatu
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy