Strona główna

Filozofia


Pobieranie 53.67 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar53.67 Kb.

Filozofia


Pytania TAK – NIE


 1. Neopozytywiści odrzucili redukcjonizm

 2. Wśród pięciu podstawowych zadań filozofii pozytywistycznej jest postulat dociekliwości poznawczej tj. poszukiwań odpowiedzi na pytania dotyczące tego, co z natury rzeczy niepoznawalne i niemożliwe do ogarnięcia rozumowego

 3. Święty Tomasz uważany jest za realistę poznawczego

 4. Karol Marks wiele uwagi poświęcił opisom idealnego świata przyszłości

 5. Zgodnie z teorią egzystencjalizmu człowiek jest z natury zniewolony, głównie przez realia w których żyje i innych ludzi

6. Claude Levi-Strauss w swojej teorii postępu nawiązywał do dorobku historiozofów Oświecenia, takich, jak J. G. Herder, czy M. J. A. Condorcet

 1. Stanisław Staszic jest autorem pracy o filozofii dziejów

 2. Idea humanizmu implikowała rozwój idei demokracji, świeckości i sprawiedliwości

 3. Filogeneza, to proces rozwoju osobniczego człowieka

10. „O ludziach bowiem da się to w ogólności powiedzieć, że bywają niewdzięczni,
zmienni, obłudni, tchórzliwi w niebezpieczeństwie, chciwi zysku", to opinia z wybitnego dzieła renesansowego - „Utopia" T. Morę'a

11. Autorem „Sześciu ksiąg o Rzeczypospolitej" jest Andrzej Frycz Modrzewski


12. W świetle teorii spirytualistycznej człowiek jest bytem ze świata zwierząt

 1. A priori oznacza „z doświadczenia", to istotne pojęcie kantyzmu

 2. Nowy światopogląd, który pojawił się w okresie Renesansu, niósł antropocentryczne spojrzenie na świat w miejsce nastawienia teocentrycznego

 3. Aksjomat, oznacza tezę przyjmowaną w danym systemie jako prawdziwą, bez potrzeby uzasadniania


Wybór jednej prawidłowej odpowiedzi

1. Akcydens, to:

A. istotna cecha rzeczy,

B. nieistotna cecha rzeczy,

C. inaczej dogmat,

D. inaczej hipoteza
2. Wskaż zdanie błędne:

A. strukturalizm powstał w oparciu o tradycję egzystencjalizmu,

B. podstawowym zadaniem strukturalistów jest odnajdywanie tego, co trwale w historii kultur i grup etnicznych,

C. w etnograficznych pracach Claude'a Levi-Straussa dostrzec możemy próby negacji


postępu,

D. wszystkie powyższe


3. Wśród twórców nowych poglądów na świat, które rozpowszechniły się w epoce Oświecenia, z całą pewnością byli:

A. Francis Bacon i Tommaso Campanella,

B. Immanuel Kant i Wolter,

C. Francis Fukuyama i Samuel Huntington

D. Kartezjusz i Henri Bergson
4. Pierre Teilhard de Cłiardin jest czołowym myślicielem:

A. ewolucjonizmu chrześcijańskiego,

B. egzystencjalizmu,

C. strukturalizmu, 1. neotomizm5. Do „modelu życia", promowanego przez egzystencjalistów nie zaliczamy:

A. dystansu wobec innych poglądów, mód,

B. przejęcia odpowiedzialności za własne wybory życiowe,

C. dążeń do przełamania pozorności kontaktów z innymi ludźmi,

D. beztroski i radości istnienia

6. Dialektyka może oznaczać:

A. sztukę rozumowania, logikę,

B. umiejętność dociekania prawdy, przez wyszukiwanie sprzeczności w rozumowaniu rozmówcy,

C. teorię rozwoju, wymuszanego przez jedność i walkę przeciwieństw,

D. wszystkie z powyższych,

E. żadne z powyższych


7. Do czołowych neopozytywistów należy z całą pewnością:

A. Moritz Schlick

B. Karol Marks


 1. Richard Avenarius


8. Wśród wiodących idei neotomizmu są, między innymi:

A. solipsyzm, holizm, empiryzm,

B. racjonalizm, optymizm teoriopoznawczy, otwartość poznawcza,

C. otwartość sejentystyczna, sceptycyzm, subiektywizm,

D. wszystkie powyższe
9. Mówi się, że teoria Karola Marksa jest podwójnie krytyczna, oznacza to, że krytyce

poddaje on:

A. ustrój i religię,

B. przemiany społeczne i polityczne zachodzące we współczesnym mu świecie,

C. świadomość klas rządzących i instytucje oraz prawa panujące w kapitalizmie

D. zarówno idealistyczną, jak i materialistyczną wizję budowy świata
10. Do podstawowych zadań filozofii pozytywistycznej zalicza się:

A. poznawanie i zgłębianie tego, co użyteczne,

B. tworzenie jasnego, spójnego obrazu świata,

C. uściślanie pojęć i promowanie klarownego sposobu myślenia,

D. wszystkie z powyższych
11. Antropologia filozoficzna to:

A. teoria bytu,

B. teoria kosmosu,

C. teoria poznania,


D. teoria człowieka
12. Marie Jean Antoine Condorcet, opisując etapy postępu ludzkości, wyróżnił określone epoki w dziejach. Było ich:

 1. 3,

 2. 10,

 3. 25,

D. 40
13. Wskaż parę pojęć przeciwstawnych:

A. reizm - progresywizm,

B. funkcjonalizm - idealizm,

C. fizykalizm - sensualizm,

D. transcendencja - immanencja
14. Do tez typowych dla pesymizmu historiozoficznego należy:

A. przewaga okresów nieszczęścia w historii dziejów,

B. brak wiary w postęp,

C. bezsens historii z perspektywy jednostki,

D. wszystkie z powyższych


15. „ Istnieć, to znaczy być postrzeganym", to słowa:

A. George'a Berkeley'a

B. Jeana Jacąuesa Rousseau

C. Niccola Machiavellego 1. Immanuela Kanta


16. Wśród idei charakterystycznych dla nowożytnego przewrotu umysłowego nie znalazł się:

A. ideał wolności,

B. uznanie rozumu za naczelną wartość,

C. idea gatunkowej jedności rodzaju ludzkiego,

D. kult tradycji


17.Kontrreformacja, to:

A. ruch konserwatystów, którzy nie godzili się na nowe trendy w myśli filozoficznej i społecznej u progu Średniowiecza,

B. ruch religijny i polityczny dążący do odbudowy wpływów kościoła katolickiego, nasilony po soborze trydenckim,

C. postawa obaw przed skutkami szybkich reform technologicznych,

D. żadne z powyższych
18. Do teorii prawdy nie zalicza się teorii:

A. zgody powszechnej,

B. konwencjonalistycznej,

C. prawno-regulacyjnej,

D. oczywistości
19....????????????????????//////..


 1. teoria zachowania

 2. teoria wiedzy

 3. teoria intuicji

 4. żadne z powyższych


20. Zdanie „U podstaw neopozytywistycznych analiz języka leży swoisty konkretyzm" oznacza, że:

A. pojęcia ogólne powinny dotyczyć konkretnych, weryfikowalnych empirycznie faktów,

B. dyskusje filozoficzne powinny dotyczyć konkretnych warunków społecznych,

C. analizując język neopozytywiści eliminowali z niego pojęcia zbyt trudne,


D. tylko to, co konkretne, rzeczowe, ma swój odpowiednik w postaci pojęcia
21. Pojęcie paradygmatu autorstwa Thomasa Kuhna, oznacza:

A. niepodważalne, fundamentalne twierdzenie danej teorii,

B. złożenie dwóch, pozornie przeciwstawnych, twierdzeń w jedną teorię, która kompleksowo tłumaczy określone zagadnienie filozoficzne,

C. zespół twierdzeń na określony temat,

D. przekonania i metody badawcze wzorcowe dla danej grupy naukowców
22. Do „subiektywistycznych nurtów filozofii współczesnej" zalicza się:

A. neotomizm,

B. strukturalizm,

C. egzystencjalizm,

D. pozytywizm
23. Zdaniem Auguste'a Comte'a „prawdy absolutne o świecie":

A. są formułowane dzięki wiedzy naukowej,

B. wraz z postępem filozofii jest ich coraz więcej,

C. nie są możliwe do sformułowania ze względu na zmienność wiedzy o świecie,

D. można odnaleźć tylko w wiedzy religijnej
24. Teoria kwestionująca obecność Boga we wszechświecie, to:
A
ateizm,

B. teizm,

C. panteizm,

D. deizm
25. Etyka, to:

A nauka o poznaniu,

B. teoria dziejów, ©teoria moralności,D. teoria piękna


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość