Fizyka technicznaPobieranie 51.29 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar51.29 Kb.

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa modułu/przedmiotu

Kod

JĘZYK ANGIELSKI

xxx

Kierunek studiów

Profil kształcenia

(ogólnoakademicki, praktyczny)Rok / Semestr

FIZYKA TECHNICZNA

ogólnoakademicki

II/II

Specjalność

Przedmiot oferowany w języku:

Kurs (obligatoryjny/obieralny)
Angielski

obligatoryjny

Godziny 

Liczba punktów

Wykłady:

XX

Ćwiczenia:

60

Laboratoria:

XX

Projekty / seminaria:

XX

xxx

Stopień studiów:

II

Forma studiów

(stacjonarna/niestacjonarna)stacjonarna

Obszar(y) kształcenia

xxxx

xxxx

xxxx

Podział ECTS (liczba i %)

xx xx%

xx xx%

xx xx%

Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny) (ogólnouczelniany, z innego kierunku)

Liczba punktówXXX

xxx

xx

xxx

Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca:

mgr Karol Matysiak

e-mail: karol.matysiak@put.poznan.pl

Centrum Języków i Komunikacji PP

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel.: 061 665 24 91Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca:


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:

1

Wiedza:

Posiadanie kompetencji językowej odpowiadającej poziomowi B2 wg opisu poziomów biegłości językowej (CEFR)

2

Umiejętności:

Opanowanie struktur gramatycznych i słownictwa ogólnego wymaganego na egzaminie z języka obcego na studiach pierwszego stopnia w zakresie sprawności produktywnych i receptywnych

3

Kompetencje

społeczne

Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej; umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji


Cel przedmiotu:

1. Doprowadzenie kompetencji językowej studentów do poziomu minimum B2+ (CEFR).

2. Doskonalenie umiejętności efektywnego posługiwania się językiem ogólnoakademickim oraz językiem specjalistycznym, właściwym dla danego kierunku, w zakresie czterech sprawności językowych.

3. Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem fachowym o tematyce technicznej.

4. Doskonalenie umiejętności funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy oraz w życiu codziennym.
Efekty kształcenia

Wiedza: W wyniku kształcenia student powinien opanować słownictwo techniczne związane z następującymi zagadnieniami:

1

Procesy techniczne i zastosowania

 1. Production of aluminium

 2. Technology of electroplating

 3. Polymers: natural and synthetic, thermoplastics and thermosetting plastics

 4. Composite materials: concrete and reinforced concrete

 5. Material properties: tensile strength, elasticity, hardness, thermal properties

 6. Recycling of materials

 7. Quality issues (optional)

Manufacturing and assembly

 1. Mechanical fasteners

 2. Non-mechanical joints: welding, brazing, soldering

Writing process:

 1. Development of a paragraph

 2. Development of academic vocabulary

 3. Writing a summary of an article
2

Rodzaje i własności materiałów: metale, niemetale, kompozyty, polimery

3

Nanotechnologia: nowe materiały i ich własności i zastosowania: grafen

4

Słownictwo formalne

a także umieć definiować i wyjaśniać terminy, zjawiska i procesy z nimi związane.

Umiejętności: W wyniku kształcenia student powinien efektywnie:


1

wygłosić prezentację w języku angielskim na temat techniczny lub popularnonaukowy

2

prowadzić korespondencję biznesową w języku angielskim

3

Rozumieć i analizować literaturę światową z danej dziedziny kształcenia

Kompetencje społeczne:

1

W wyniku kształcenia student powinien skutecznie komunikować się w języku angielskim w środowisku zawodowym oraz typowych sytuacjach życia codziennego oraz posiadać umiejętność występowania publicznego.
2

Student potrafi rozpoznać oraz wykorzystać/ zrozumieć różnice kulturowe w zachowaniu
oraz rozmowie służbowej i prywatnej w języku
angielskim, i odmiennym środowisku kulturowym.
Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia

 • Ocena formująca: bieżąca ocena w trakcie zajęć (prezentacje, kolokwia)

 • Ocena podsumowująca:

 • częściowe oceny w trakcie zajęć

 • zaliczenie końcowe

Treści programowe

W wyniku kształcenia student: • zapozna się z rodzajami i własnościami metali i stopów

 • zapozna się z problematyką nanotechnologii

 • opanuje i zrozumie proces wytwarzania grafenu oraz jego własności i zastosowań

Program zawiera następujące elementy j. angielskiego pisanego: pisanie definicji,CV, streszczeń, opis wyników

Program zawiera następujące elementy gramatyki i słownictwa formalnego na poziomie B2/C1.
Literatura podstawowa:

Armer, Tamzen. 2011. Cambridge English for Scientists. Cambrdge: Cambridge University Press.Literatura uzupełniająca:

 1. Ibbotson, Mark. 2008. Cambridge English for Engineering. Cambridge: Cambridge University Press.

 2. Ibbotson, Mark. 2009. Professional English in use – Engineering. Cambridge: Cambridge University Press.

 3. MacCarthy, Michael, Felicity O’Dell. 2010. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.

 4. Cargill, Margaret, Patrick O’Connor. 2011. Writing Scientific Research Articles. Strategy and steps. Wiley-Blackwell.

 5. Oshima, Alice, Ann Hogue. 2006. Writing Academic English. New York: Pearson Longman.

 6. Kenny, Nick, Jacky Newbrook. 2014. Cambridge English Advanced Practice Tests Plus 2. Essex: Pearson.

 7. Harrison, Mark, Russell Whitehead. 2009. IELTS Practice Tests. Boston: Thomson.

Obciążenie pracą studenta

forma aktywności

godzin

ECTS

Łączny nakład pracy

90
Zajęcia wymagające indywidualnego kontaktu z nauczycielem

60
Zajęcia o charakterze praktycznym

30
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy