Strona główna

Fizyka techniczna


Pobieranie 51.29 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar51.29 Kb.

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

Nazwa modułu/przedmiotu

Kod

JĘZYK ANGIELSKI

xxx

Kierunek studiów

Profil kształcenia

(ogólnoakademicki, praktyczny)Rok / Semestr

FIZYKA TECHNICZNA

ogólnoakademicki

II/II

Specjalność

Przedmiot oferowany w języku:

Kurs (obligatoryjny/obieralny)
Angielski

obligatoryjny

Godziny 

Liczba punktów

Wykłady:

XX

Ćwiczenia:

60

Laboratoria:

XX

Projekty / seminaria:

XX

xxx

Stopień studiów:

II

Forma studiów

(stacjonarna/niestacjonarna)stacjonarna

Obszar(y) kształcenia

xxxx

xxxx

xxxx

Podział ECTS (liczba i %)

xx xx%

xx xx%

xx xx%

Status przedmiotu w programie studiów (podstawowy, kierunkowy, inny) (ogólnouczelniany, z innego kierunku)

Liczba punktówXXX

xxx

xx

xxx

Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca:

mgr Karol Matysiak

e-mail: karol.matysiak@put.poznan.pl

Centrum Języków i Komunikacji PP

ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

tel.: 061 665 24 91Odpowiedzialny za przedmiot / wykładowca:


Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych:

1

Wiedza:

Posiadanie kompetencji językowej odpowiadającej poziomowi B2 wg opisu poziomów biegłości językowej (CEFR)

2

Umiejętności:

Opanowanie struktur gramatycznych i słownictwa ogólnego wymaganego na egzaminie z języka obcego na studiach pierwszego stopnia w zakresie sprawności produktywnych i receptywnych

3

Kompetencje

społeczne

Umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej; umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji


Cel przedmiotu:

1. Doprowadzenie kompetencji językowej studentów do poziomu minimum B2+ (CEFR).

2. Doskonalenie umiejętności efektywnego posługiwania się językiem ogólnoakademickim oraz językiem specjalistycznym, właściwym dla danego kierunku, w zakresie czterech sprawności językowych.

3. Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem fachowym o tematyce technicznej.

4. Doskonalenie umiejętności funkcjonowania na międzynarodowym rynku pracy oraz w życiu codziennym.
Efekty kształcenia

Wiedza: W wyniku kształcenia student powinien opanować słownictwo techniczne związane z następującymi zagadnieniami:

1

Procesy techniczne i zastosowania

 1. Production of aluminium

 2. Technology of electroplating

 3. Polymers: natural and synthetic, thermoplastics and thermosetting plastics

 4. Composite materials: concrete and reinforced concrete

 5. Material properties: tensile strength, elasticity, hardness, thermal properties

 6. Recycling of materials

 7. Quality issues (optional)

Manufacturing and assembly

 1. Mechanical fasteners

 2. Non-mechanical joints: welding, brazing, soldering

Writing process:

 1. Development of a paragraph

 2. Development of academic vocabulary

 3. Writing a summary of an article
2

Rodzaje i własności materiałów: metale, niemetale, kompozyty, polimery

3

Nanotechnologia: nowe materiały i ich własności i zastosowania: grafen

4

Słownictwo formalne

a także umieć definiować i wyjaśniać terminy, zjawiska i procesy z nimi związane.

Umiejętności: W wyniku kształcenia student powinien efektywnie:


1

wygłosić prezentację w języku angielskim na temat techniczny lub popularnonaukowy

2

prowadzić korespondencję biznesową w języku angielskim

3

Rozumieć i analizować literaturę światową z danej dziedziny kształcenia

Kompetencje społeczne:

1

W wyniku kształcenia student powinien skutecznie komunikować się w języku angielskim w środowisku zawodowym oraz typowych sytuacjach życia codziennego oraz posiadać umiejętność występowania publicznego.
2

Student potrafi rozpoznać oraz wykorzystać/ zrozumieć różnice kulturowe w zachowaniu
oraz rozmowie służbowej i prywatnej w języku
angielskim, i odmiennym środowisku kulturowym.
Sposoby sprawdzenia efektów kształcenia

 • Ocena formująca: bieżąca ocena w trakcie zajęć (prezentacje, kolokwia)

 • Ocena podsumowująca:

 • częściowe oceny w trakcie zajęć

 • zaliczenie końcowe

Treści programowe

W wyniku kształcenia student: • zapozna się z rodzajami i własnościami metali i stopów

 • zapozna się z problematyką nanotechnologii

 • opanuje i zrozumie proces wytwarzania grafenu oraz jego własności i zastosowań

Program zawiera następujące elementy j. angielskiego pisanego: pisanie definicji,CV, streszczeń, opis wyników

Program zawiera następujące elementy gramatyki i słownictwa formalnego na poziomie B2/C1.
Literatura podstawowa:

Armer, Tamzen. 2011. Cambridge English for Scientists. Cambrdge: Cambridge University Press.Literatura uzupełniająca:

 1. Ibbotson, Mark. 2008. Cambridge English for Engineering. Cambridge: Cambridge University Press.

 2. Ibbotson, Mark. 2009. Professional English in use – Engineering. Cambridge: Cambridge University Press.

 3. MacCarthy, Michael, Felicity O’Dell. 2010. Academic Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.

 4. Cargill, Margaret, Patrick O’Connor. 2011. Writing Scientific Research Articles. Strategy and steps. Wiley-Blackwell.

 5. Oshima, Alice, Ann Hogue. 2006. Writing Academic English. New York: Pearson Longman.

 6. Kenny, Nick, Jacky Newbrook. 2014. Cambridge English Advanced Practice Tests Plus 2. Essex: Pearson.

 7. Harrison, Mark, Russell Whitehead. 2009. IELTS Practice Tests. Boston: Thomson.

Obciążenie pracą studenta

forma aktywności

godzin

ECTS

Łączny nakład pracy

90
Zajęcia wymagające indywidualnego kontaktu z nauczycielem

60
Zajęcia o charakterze praktycznym

30

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość